PLA DOCENT
Taller AGÈNCIA-TALLER:
Retoc digital i disseny publicitari amb Adobe Photoshop
Format docència I

AGÈNCIA-TALLER és un nou concepte d'aprenentatge que fusiona la transmissió de continguts en un entorn professionalitzador.

Totes les ofertes d'AGÈNCIA-TALLER es desenvolupen en un espai situat a dos minuts de l'Escola (Agència FUERP), on hem creat un escenari similar a un gabinet de publicitat i de relacions públiques.

La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.

Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. D. Gómez Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia amb el programari emprat. Torn Migdia
Descripció general del taller Una mirada professional al Photoshop: Retoc i tractament d’imatge.
Disseny publicitari.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, projector, internet, equipament audiovisual, programari específic.
A aportar per l'estudiant: Ordinador, programari específic (versió mínima Photoshop 2.0), smartphones...
Format EXTENSIU (9 sessions de 2 hores. 1 dia/setmana).

 

Data de creació: 13/12/2013
Data darrera actualització i seguiment: 13/12/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre:

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Introducció al Photoshop des d’un punt de vista totalment professional. ¿Per a que serveix el Photopshop? ¿Cóm funciona? ¿Fins a on puc arribar?
Tema 2. Tractament d’imatge. Traçats, retallades, retoc, resolució, capes, etc.
Tema 3. El Collage fotogràfic. Fotomuntatge i collage fotogràfic. Efectes amb sensibilitat artística.
Tema 4. Disseny  publicitari. Il·lustració, logotip, cartel, edició per imprimir amb alta resolució.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne es submergirà en el coneixement professional del Photoshop.   X   X X X X X
OG2.- L'alumne adquirirà el coneixement suficient per poder treballar en Photoshop de manera professional i amb resultats vàlids. X X X X X X   X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- Conèixer totes les eines del Photoshop i les seves aplicacions. X X
OE2.- Adquirir el coneixement sobre la imatge i les seves qualitats. X  
OE3.- Desenvolupar-se de manera professional. X X
OE4.- Assolir els resultats que es proposi en el disseny de Photoshop.   X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Referències de treballs professionals: material imprès, blogs, portals, webs d’empresa, webs personals...:

- Quaderns d’art digital.
- Pixel Art.
- HDR.
- Camera RAW.
- Camera RAW.
- Camera RAW.
- DNG.
- Worth1000.
- Dimitri Daniloff.
- Eboy.
- Thomas Ruff. Veure imatges sèrie JPGs.
- Recursos TIC.
- Corbis.


Recursos d’Internet (enllaços a la web oficial d’Adobe):

- Centre d’aprenentatge Adobe.
- Livedocs i ajuda sobre Adobe Photoshop.
- Adobe Video Workshop.
- Tutorials online.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar cadascuna de les activitats formatives és un 5 sobre 10.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals

Assistència i participació activa com a mínim del 80% de les sessions.

Individual 10%
2 Activitat d'Aplicació

Activitat consistent en la presentació d’un document escrit.

Individual 40%
3 Realització carpeta d’aprenentatge

La realització d’una carpeta d’aprenentatge de l’estudiant permet recollir els esforços de l’alumnat i els resultats del procés d’aprenentatge, incorporant treballs elaborats por l’ estudiant.

Individual 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

Itinerari curricular 2013-2014 - Plans Docents
FB: Formació bàsica, OB: Obligatòria, OT: Optativa, PR: Pràctiques, TR: Treball fi de Grau, cr: Crèdit ECTS

Curs Primer semestre Segon semestre


Primer
Segon
Tercer
Quart

Optatives

Optatives programades - Primer semestre
Optatives programades - Segon semestre
Optatives programades - format especial

Tallers

AGÈNCIA-TALLER
Tallers de Publicitat
Tallers de Relacions Públiques
Tallers de Publicitat i Relacions Públiques
Tallers Transversals
Tallers amb Docència en Anglès
PLA DOCENT
Taller Creación del Book y el CV Creativo Format docència H
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. A. Maiocchi Coneixements
previs recomanats
Todos los conocimientos
adquiridos durante su carrera.
Torn Únic
Descripció general del taller

Este taller parte de la premisa de lograr dos objetivos.
Primero, que los alumnos tengan a la hora de su graduación su primer Book Creativo y CV laboral para poder enfrentarse a la búsqueda de su primera incursión en el mundo publicitario.
Segundo, la creación de su propia "marca personal".

La manera de conseguirlos será mediante un taller netamente práctico, trabajando lo más parecidamente posible a un departamento creativo de una agencia de publicidad y aplicando todos los conocimientos recibidos en los cuatro cursos.
La parte teórica estará influenciada por todos aquellos pensamientos, ideas, conceptos y hechos de los más importantes creativos contemporáneos y que hacen a la filosofía del profesional más allá del puro ámbito laboral.

Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Proyector
A aportar per l'estudiant: Ordenador portátil con Adobe InDesign instalado.
Todas las piezas o trabajos realizados durante la carrera, ya sean gráficos, audiovisuales o multimedia.
Format EXTENSIU (1r SEMESTRE)

 

Data de creació: 24/10/2011
Data darrera actualització i seguiment: 02/05/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

T1. Introducción y nociones generales.
T2. El Book Creativo como espejo de lo que hacemos y de lo que somos.
T3. Filosofía profesional, definición del perfil creativo y creación de su propia “marca personal”.
T4. Análisis y discusión de los mejores caminos creativos para desarrollar el Book Creativo y el CV.
T5. Estructura del Book y el CV Creativo.
T6. Análisis y autocrítica para seleccionar las piezas que compondrán el Book Creativo.
T7. Cómo afrontar una presentación.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.-Aprender a realizar el Book Creativo.   X   X      
OG2.-Aprender a realizar el CV.   X    X X    
OG3.-Creación de la “marca personal”. X  X    X X  X  
OG4.-Aprender a presentar el Book Creativo.  X   X  X  X    X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- Que los alumnos aprendan la importancia y la diferencia entre un Book y un CV de un futuro creativo y unos folios en Word o PowerPoint. X X    
OE2.- Que los alumnos creen su propia “marca personal” como manera de diferenciación.     X  
OE3.- Que los alumnos apliquen los conocimientos aprendidos en los cuatro cursos. X X X X
OE4.-Que los alumnos aprendan a crecer profesionalmente a partir de la crítica, la autocrítica y el error. X  X  X X
2 OE5.- Que los alumnos tomen desiciones basadas en la selectividad y objetividad. X X X X
OE6.- Que los alumnos comiencen a saber como se trabaja en un departamento creativo. X X X X
OE7.- Que los alumnos descubran la diferencia entre “como me veo yo” y “como me ven los demás”. X   X X
OE8.- Que los alumnos aprendan a sentirse seguros con su Book y su CV Creativo. X X X X
OE9.- Que los alumnos comiencen a acostumbrarse a una entrevista de trabajo.       X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Advertising Now. Print (Ed. Taschen)
Advertising Now. TV Commercials (Ed. Taschen)
A Visual History of Typefaces & Grafics Styles Vol. I y II (Ed. Taschen)
Conferencia “Fernando Vega-Olmos / Ramiro Agulla”
Conferencia “Los 20 Caminos Creativos” / Luis Bassat
Diccionario Integral de Diseño (Glyptodon Publishing Company Inc.)
http://www.youtube.com/user/gomezmonroy
The Copy Book (Ed. Taschen)
The Polaroid Book (Ed. Taschen)
Web Design: Studios Vol. I y II (Ed. Taschen)
http://www.luerzersarchive.net/luerzers-products.asp
Artículos publicados en diferentes grupos de la red profesional Linkedin

http://www.canneslions.com/
http://www.newyorkfestivals.com/
http://www.clioawards.com/
http://www.fiaponline.net/fiap_11.php
http://www.elsolfestival.com/index.asp
http://www.eurobest.com/
http://www.clubdecreativos.com/index_cdec.html
http://www.coloribus.com/
100 Años de la Publicidad Catalana (Ed. Mediterránea Books)


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar cadascuna de les activitats formatives és un 5 sobre 10.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Contraste de Expectativas

Se explicará detalladamente la estructura del taller, su desarrollo, implementación, objetivos y beneficios. Además, ubicará al alumno en la realidad de un departamento creativo.

Grupal 10%
2 Coloquio

Casi todos los temas se desarrollarán bajo esta modalidad como manera de reafirmación de conocimientos y el intercambio y la aportación de ideas. Los alumnos aportarán las piezas o trabajos realizados durante la carrera, ya sean gráficos, audiovisuales o multimedia. Utilizarán trabajos de redacción publicitaria que quieran transformarlos en anuncios o spots o incompletos que quieran finalizar. Creación de una nueva pieza a partir de briefing, y un anuncio personal y otro de un/a compañero/a.

Grupal/ Individual 20%
3 Actividades de Aplicación

Definición de la “marca personal” propia. Selección y organización de los mejores trabajos creativos, a fin de obtener en lo posible un mínimo de 10 piezas.. Crítica y autocrítica.

Grupal/ Individual 10%
4 Realización de Carpeta de Aprendizaje

Desarrollo creativo en función a la “marca personal” y realización del Book y el CV Creativos. Cada alumno decidirá la creatividad, el formato, el tamaño y el medio de su book y CV en función a su “marca personal” y al perfil professional que quiera imprimirle.

Individual 50%
5 Simulación

Cada alumno presentará su Book y su CV Creativos tal cual lo haría en una entrevista de trabajo.

Individual 10%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)