G2

BOTOfulleto BOTomesINFO

Grau en Publicitat i Relacions Públiques en extinció

Universitat: Universitat de Barcelona
Branca: Ciències Socials i Jurídiques
Títol: Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Tipus de títol: Oficial i homologat
Durada: 4 anys
Nombre de crèdits: 240 ECTS

Títol oficial adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Té una càrrega lectiva de 240 crèdits europeus (ECTS) i habilita per a l’exercici professional, en tant que proporciona coneixements generals bàsics, específics, de caràcter professional i transversals relacionats amb la formació integral. Tots els continguts acadèmics es treballen vinculats directament a les competències del Grau.

És el primer cicle dels estudis universitaris, té un caràcter bàsic i de formació general i alhora un caràcter professionalitzador. Pretén aconseguir la capacitació dels estudiants per integrar-se directament en l’àmbit laboral europeu amb una qualificació adequada.

Distribució de les assignatures del pla d'estudis segons la seva especialitat:
Ciències Socials Publicitat Relacions Públiques Publicitat i RRPP
29,78% 21,28% 21,28% 27,65%
Teoria de l’Opinió Pública Teoria de la Publicitat Teoria de les Relacions Públiques Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia
Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions Redacció Publicitària Redacció en Relacions Públiques Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques
Psicologia Social i del Consum Tècniques Publicitàries Tècniques de Relacions Públiques  Tècniques d’Investigació Sociològica
Principis de Sociologia Metodologia de l’Activitat Publicitària Metodologia de l’Activitat de Relacions Públiques Documentació Informativa
Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques Retòrica i Oratòria
Teoria de la Comunicació Publicitat en Sectors Especialitzats Relacions Públiques en Sectors Especialitzats Anglès: Expressió Escrita
Dret Públic i Privat Pla de Màrqueting Agenda Setting i Grups de Pressió Anglès: Expressió Oral
Principis d’Economia Principis de Màrqueting Protocol: Teoria i Tècnica Legislació Publicitària i de Relacions Públiques
Gestió Empresarial i Financera Creativitat Publicitària Responsabilitat Social Corporativa Pràctiques I
Recursos Humans Planificació i Mitjans Publicitaris Redacció Periodística Pràctiques II
Comportament Social i Dinàmica de Grups     Taller de Publicitat i Relacions Públiques
Lideratge i Formació d’Equips de Treball     Treball Fi de Grau
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions     Programa de Mobilitat
Sistemes d’Organització Política i Administrativa      
84 cr 60 cr 60 cr 78 cr
La distribució de crèdits del Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la UB és:
Curs Semestre Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total semestre
1r 1r 24 6       30
1r 2n 18 12       30
2n 1r 12 18       30
2n 2n 6 24       30
3r 1r   30       30
3r 2n   24 6     30
4t 1r   12 12 6   30
4t 2n   6 12 6 6 30
Total 60 132 30 12 6 240

Matriculació per a primer curs del Grau: 60 crèdits.
Us assessorem personalment per a matrícules a temps parcial.