Resposta a les preguntes més freqüents

1. Què és un GRAU?

És la nova titulació oficial adaptada a l'Espai Europeu d'Educació Superior, que substitueix les diplomatures i llicenciatures. A l'Estat Espanyol el grau té una durada de quatre anys.
Té una càrrega lectiva de 240 crèdits europeus (ECTS) i habilita per a l'exercici professional, en tant que proporciona coneixements generals bàsics, coneixements específics de caràcter professional i coneixements transversals relacionats amb la formació integral.
És el primer cicle dels estudis universitaris, té un caràcter bàsic i de formació general i alhora un caràcter professionalitzador. Pretén aconseguir la capacitació dels estudiants per integrar-se directament en l'àmbit laboral europeu amb una qualificació adequada.
Tots els graus es vinculen a una branca de coneixement i a unes matèries associades a la pròpia branca i a altres. Cada titulació té matèries de formació bàsica, obligatòries, optatives, pràctiques i de treball de fi de grau.

2. Què és el Suplement Europeu al Títol?

Es tracta d'un document normalitzat que acompanya el títol oficial i que reuneix tota la informació rellevant sobre els estudis que s'han dut a terme de manera personalitzada.
Aquest document aporta dades objectives sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació. És, per tant, la referència i la font de coneixement més fàcil i transparent dels estudis que un alumne ha cursat en altres universitats europees. És una eina per facilitar la transparència i el reconeixement acadèmic i professional de les titulacions.
Això vol dir que, a més del títol, l'estudiant disposarà d'un document amb informació comprensible a qualsevol dels països adherits a l'EEES de manera que li servirà a l'hora de buscar feina a Europa o de continuar estudiant.

3. Què és el Grau en Publicitat i Relacions Públiques de l'Escola Superior de Relacions Públiques, adscrita a la Universitat de Barcelona? És oficial?

És el títol oficial adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Pertany a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Comprèn com a matèries bàsiques: Comunicació, Dret, Economia, Psicologia i Sociologia; a més a més de Ciència Política i Empresa presents en altres tipologies de matèries.
Vegeu Aprovació del Grau.

4. Què són els crèdits ECTS (European Credit Transfer System)?

Es tracta d'una nova manera de comptabilitzar i organitzar la càrrega de treball de l'estudiant. Un crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de treball de l'alumne, desenvolupant alguna de les següents activitats:

  • Assistència a classes lectives, teòriques o pràctiques.

  • Estudi personal (a la biblioteca, a casa, etc.).

  • Participació en seminaris, treballs, pràctiques o projectes.

  • Preparació i realització dels exàmens i de les proves d'avaluació.

Cada assignatura té determinat un nombre de crèdits ECTS.

5. Què són les branques de coneixement i les matèries bàsiques?

Les branques de coneixement fan referència a l'ordenació dels estudis universitaris oficials, adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior. (Real Decreto 1393/07 de 29 d'octubre).

Les branques de coneixement fan referència a l’ordenació dels estudis universitaris oficials, adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior. (Real Decreto 1393/07 de 29 d'octubre).
Branques de coneixement Arts i humanitats Ciències Ciències de la salut Ciències socials i jurídiques Enginyeria i arquitectura
Matèries bàsiques per a cada branca de coneixement Antropologia Biologia Anatomia Animal Antropologia Empresa
Art Física Anatomia Humana Ciència Política Expressió Gràfica
Ètica Geologia Biologia Comunicació Física
Expressió Artística Matemàtiques Bioquímica Informàtica
Filosofia Química Estadística Dret Matemàtiques
Geografia   Física Economia Química
Història Fisiologia Educació  
Idioma Modern Psicologia Empresa
Llengua   Estadística
Llengua Clàssica Geografia
Lingüística Història
Literatura Psicologia
Sociologia Sociologia

 

Així, el títol de Grau en Publicitat i Relacions Públiques de l’Escola Superior de Relacions Públiques de la Universitat de Barcelona pertany a la branca de Ciències Socials i Jurídiques i a les matèries bàsiques que hem indicat en negreta i amb lletra destacada. Sense negreta, però igualment destacat i amb fons, estan marcades aquelles altres matèries (obligatòries, optatives, pràctiques i treball de fi de grau) també presents en el projecte de l’Escola.

6. Quina relació tenen les matèries amb les assignatures?

Cada matèria es concreta en una o diverses assignatures que l'estudiant ha de matricular i superar per separat.

7. Què són les competències?

Competència és la capacitat demostrada d'emprar coneixements i habilitats. Totes les titulacions han de descriure detalladament les competències que l'estudiant assolirà un cop finalitzada la seva formació.
Les competències del Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat de Barcelona estan descrites en el fulletó informatiu i en la pàgina web de l'Escola.

8. Què són les Relacions Públiques?

És un programa planificat amb totes aquelles activitats que una empresa o institució realitza per vincular-se amb aquells col•lectius o públics que siguin del seu interès (treballadors, proveïdors, clients, administració pública, competència,......)

La finalitat de les RRPP és generar confiança entre l’empresa i els seus públics. Per aconseguir-ho pot, per exemple, organitzar congressos, activitats lúdiques, conferències de premsa, blocs, planificar activitats formatives per incrementar la motivació del personal, accions de lobby i grups de pressió.....

9. Què és la Publicitat?

És una tècnica de comunicació comercial que intenta fomentar el consum d’un producte o servei que planteja estudis de mercat per poder desenvolupar un missatge adequat per al seu públic o target.

La publicitat crea i dissenya anuncis que es difondran emprant diferents suports i també on line.

L’objectiu de la campanya publicitària condiciona el tipus de missatge, el suport i la difusió de l’anunci, que adoptarà diferents característiques si la seva divulgació es fa en tanques, catàlegs, premsa escrita, tv, o, en forma digital a la xarxa.

10. Per què Publicitat i Relacions Públiques?

Ambdues es recolzen en les ciències socials. L’anàlisi  de les necessitats de comunicació d’una empresa (publicitat i/o relacions públiques) requereixen una investigació  basada en aportacions de  nombroses disciplines com ara la psicologia, la sociologia, el dret, i l’economia.

11. Sortides professionals i perfils.

  • Director/a de Comunicació.

  • Investigador/a i Consultor/a Estratègic/a en Publicitat i Relacions Públiques.

  • Responsable de Publicitat i Relacions Públiques.

  • Planificador/a de Mitjans Publicitaris.

  • Gestor/a de Comunicació Corporativa. 

12. En el títol de la UB, com es distribueix la formació en Publicitat i Relacions Públiques?

A l'Escola Superior de Relacions Públiques de la UB la càrrega acadèmica es distribueix de la següent manera segons la seva especialitat:
Ciències Socials Publicitat Relacions Públiques Publicitat i RRPP
29,78% 21,28% 21,28% 27,65%
Teoria de l'Opinió Pública Principis de Màrqueting Teoria de les Relacions Públiques Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia
Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions Teoria de la Publicitat Redacció en Relacions Públiques Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques
Psicologia Social i del Consum Redacció Publicitària Redacció Periodística Tècniques d'Investigació Sociològica
Principis de Sociologia Tècniques Publicitàries Tècniques de Relacions Públiques Documentació Informativa
Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors Creativitat Publicitària Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques Retòrica i Oratòria
Teoria de la Comunicació Pla de Màrqueting Agenda Setting i Grups de Pressió Anglès: Expressió Escrita
Dret Públic i Privat Planificació i Mitjans Publicitaris Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques Anglès: Expressió Oral
Principis d'Economia Metodologia de l'Activitat Publicitària Protocol: Teoria i Tècnica Legislació Publicitària i de Relacions Públiques
Gestió Empresarial i Financera Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat Relacions Públiques en Sectors Especialitzats Pràctiques I
Recursos Humans Publicitat en Sectors Especialitzats Responsabilitat Social Corporativa Pràctiques II
Comportament Social i Dinàmica de Grups     Taller de Publicitat i Relacions Públiques
Lideratge i Formació d'Equips de Treball     Treball Fi de Grau
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions     Programa de Mobilitat
Sistemes d'Organització Política i Administrativa      
84 cr 60 cr 60 cr 78 cr