PLA DOCENT
Assignatura Retòrica i Oratòria Codi 360402
Matèria M7. Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. S. Bonilla Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Quart Any acadèmic 13-14

 

Data de creació: 11/11/2010
Data darrera actualització i seguiment: 06/06/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013