PLA DOCENT
Taller El Llenguatge (escrit i oral) publicitari com a generador d'emocions Format docència A
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. J. Llacuna Coneixements
previs recomanats
Coneixements lingüístics bàsics. Torn Únic
Descripció general del taller Aquest taller és complementari al d’“iconografia i les emocions”, però en aquest analitzarem el llenguatge, tant en la forma escrita com oral. Analitzarem les estructures de les frases publicitàries des de l’òptica semàntica, morfosintàctica i pragmàtica. Alhora analitzarem les formes de transmissió oral, específicament les formes prosòdiques que adquireix un missatge per generar una resposta emocional al receptor. Està clar que aquestes respostes esperades del receptor als estímuls lingüístics estan directament relacionades amb els mecanismes neuronals que possibiliten la percepció dels missatges i el seu procés.
El taller es basarà per fer els anàlisis en la realitat publicitària quotidiana, tant als mitjans escrits com sonors.
Aquest és complementari amb el Taller “Interpretació Iconogràfica de les Emocions a la Publicitat”.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, projector.
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (1r SEMESTRE)

 

Data de creació: 07/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 29/04/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013