PLA DOCENT
Assignatura Redacció en Relacions Públiques Codi 360395
Matèria M7: Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques.
Docent Prof. J. Folch Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 13-14

 

Data de creació: 13/07/2011
Data darrera actualització i seguiment: 07/05/2013
Data d'aprovació per la Comissió Acadèmica del Centre: 18/06/2013