Indicadors
 
Aquestes dades ens permeten mesurar i fer un seguiment de l'ensenyament.
Evolució accions de captació d'estudiants
Evolució de la distribució de la demanda en funció de l'ordre de preferència
Evolució de la situació socio-familiar
Perfil d'ingrés
Evolució de les assignatures, alumnes matriculats i repetidors
Evolució dels indicadors d’èxit, rendiment i no presentats
Resultats globals de la titulació (Estàndard 6.3) - Totals i per sexe
Resultats globals del primer curs (Estàndard 6.3) - Totals i per sexe
Mapa lingüístic: LLengua de la docència de l'Escola
Evolució de l'Activitat del Servei d'Informació i Comunicació Acadèmico Docent: Secretaria
Evolució de les dades relatives a l'activitat de Direcció i altres òrgans de govern segons interlocutor
Comparativa nota de tall  d'universitats que imparteixen el Grau en Publicitat i RRPP
Evolució dels alumnes matriculats en segones o més vegades d'alguna assignatura
Resum activitat servei de pràctiques
Altres indicadors: assignació, orientació i elecció d'estudis
 
Aquestes dades ens permeten mesurar i fer un seguiment de l'ensenyament.
Perfil d'alumnes de nou ingrés 2018-19 2017-18  2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10
Perfil d'alumnes matriculats 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10
Perfil equip docent 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10