SAIQU

Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat, que integra totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat de la titulació de Grau impartida en l'Escola.
Té l'origen en el programa AUDIT, que es basa en:

      -la planificació estratègica.
      -l'organització de la gestió basada en processos, amb l'elaboració de:

      • un mapa de processos i un catàleg dels principals processos relacionats amb la formació universitària, i
      • la descripció d'aquests processos i el sistema per fer-ne el seguiment a través dels procediments específics de qualitat.

      -l'elaboració d'un quadre de comandament, és a dir, un conjunt de dades i d'indicadors del sistema de gestió per        mesurar les activitats que s'estan duent a terme.
      -la introducció del retiment de comptes, amb la publicació de les memòries de verificació, els informes de        seguiment, els informes d'acreditació i les dades i principals indicadors del Grau.
      -una revisió interna del sistema, a través de la Junta d'Escola i la seva Comissió Permanent, per analitzar-ne        l'adequació i, si escau, proposar les millores necessàries per optimitzar-lo.

El SAIQU intervé en tots els processos que es relacionen amb l'aprovació, seguiment i avaluació de les titulacions, d'acord amb la legislació vigent i dins del Marc VSMA. La seva finalitat és garantir l'assoliment dels objectius associats a la formació i la seva millora contínua.