MAPA DE PROCESSOS*
Ensenyament: Grau en Publicitat i Relacions Públiques
*Seguiu els respectius hipervincles per accedir al descriptor de cada procés de qualitat:
Pro
cessosEs tratègics
PROES1. - Definició de polítiques de PDI i PAS.
PROES2. - Definició de la política i els objectius de la qualitat de l’Escola.
PROES3.  - Garantia de qualitat dels processos formatius: Disseny, aprovació, seguiment, modificació, acreditació i supressió de titulacions.


Clau
PROCLAU4. - Definició del perfil d’ingrés: Captació, admissió i matrícula d’estudiants.
PROCLAU5. - Orientació a l’estudiant.PROCLAU6
. - Planificació i gestió docent
(veure PROCLAU61, PROCLAU62, PROCLAU63 i PROCLAU64).
PROCLAU61. - Desenvolupament de l’ensenyament (docència).
PROCLAU62. - Pràctiques externes.
PROCLAU63. - Mobilitat nacional i internacional.
PROCLAU64.- Treball de fi de grau.


De suport
PROSUP7. - Gestió dels recursos materials i serveis.

PROSUP8.- Gestió del PDI i del PAS
(assumit dins PROES1 .- Definició de politiques de PDI i Pas; i   PROCLAU61.- Desenvolupament de l'ensenyament -docència-).


Re
sultats
RE9 . - Suggeriments, queixes i reclamacions.
RE10. Anàlisi de Resultats: Satisfacció de l’alumnat, dels graduats i rendiment acadèmic.


A
nàlisi Millora


AM11.- Revisió del sistema.
AM111.- Disseny, implantació i revisió d’indicadors.
AM112.- Accions correctives i preventives.
Com unicació COM12.- Publicació i actualització de la informació pública segons els grups d’interès.
Versió 4 Aprovat pel Consell Rector en data 04-03-2016