Guía d’ òrgans responsables de les dades i indicadors vinculada a les Directrius Audit

DADES RELATIVES A L’ENSENYAMENT DEL
GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
Escola Superior de Relacions Públiques
Centre adscrit a la Universitat de Barcelona
GUÍA D’ ÒRGANS RESPONSABLES DE LES DADES i INDICADORS
VINCULADA A LES DIRECTRIUS AUDIT
(Per a cada un dels nivells: Obtenció, Elaboració, Redacció, Valoració, i Aprovació)
Llegenda abreujada (veure detall al final del document)
Descriptor CODI EMPRAT


Descriptor
Font/origen de les dades FONT
Elaboració /càlcul de les dades CÀLCUL
Redacció informe/valoració de les dades VALOR
Aprovació dades i millores APROVA
Òrgan responsable de l’indicador
Oficina d’orientació per a l’accés a la Universitat. Generalitat de Catalunya A
Universitat de Barcelona B
Secretaria de l’Escola C
Serveis Informàtics de l’Escola D
Direcció E
Comissió Executiva F
Junta d’Escola/comissió permanent G
Consell Rector H
Patronat FUERP (titular de l’Escola) I
Memòria Verifica aprovada i publicada en BOE de 12/7/12. J
Serveis de Pràctiques i de Borsa de Treball K
Professorat L
ANECA/AQU M
Directriu AUDIT a la que es vincula l’indicador
1.- Política de qualitat 1 PQ
2.- Qualitat dels programes formatius 2QPF
3.- Desenvolupament dels programes formatius i altres accions per afavorir l’aprenentatge de l’estudiant 3DPF
4.- Personal acadèmic i d’administració i serveis 4PAA
5.- Recursos materials i serveis 5RMS
6.- Resultats relacionats amb la formació universitària 6R
7.- Informació pública i rendició de comptes 7IP


Origen dels indicadors
AQU  
UB  
AQU i UB  
PROPIS DEL CENTRE (addicionals)  
Directriu AUDIT Naturalesa de les dades: INDICADOR Òrgan responsable
Dades Generals Font Càlcul Valor Aprova
1PQ
2QPF
7IP
1. Oferta de places I
A
F G H
B
M
1PQ
2QPF
7IP
10.Nombre d’estudiants de nou accés A
B
C
D
E
F
G
H
I
1PQ
7IP
20.Nombre total de matriculats C
D
C
D
B
E
F
G
H
1PQ
3DPF
6R
7IP
30.Graduats al darrer curs C
D
C
D
B
E
F
G
H
  Captació, admissió i matriculació Font Càlcul Valor Aprova
1PQ
2QPF
3DPF
7IP
40.Demanda en primera opció A
B
C
D
E
G
F
H
1PQ
2QPF
3DPF
7IP
50.Demanda total A
B
C
D
E
G
F
H
1PQ
2QPF
3DPF
7IP
60.Nota de tall A C
D
E
G
F
H
1PQ
2QPF
3DPF
7IP
70.Nota quintil C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
2QPF
3DPF
7IP
80.Nota mitjana d’admissió C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
2QPF
3DPF
7IP
90.Perfil soci demogràfic de l’alumnat de nou accés A
B
C
D
E
G
F
H
1PQ
2QPF
3DPF
7IP
100.Taxa de matriculació en primera opció C
D
C
D
E
G
F
H
I
2QPF
3DPF
7IP
110.Estudiants a temps complert C
D
C
D
E
G
F
H
I
1PQ
2QPF
3DPF
7IP
120.Pes de l’ensenyament al sistema català A
B
C
D
E
G
F
H
1PQ
2QPF
3DPF
7IP
130.Pes de l’ensenyament a la UB A
B
C
D
E
G
F
H
1PQ
2QPF
3DPF
7IP
140.Perfil d’ingrés A
B
J
C
D
E
G
F
H
I
2QPF
6R
7IP
150.Satisfacció dels estudiants del procés de matriculació A
B
J
C
D
E
G
F
H
I
2QPF
3DPF
7IP
160.Estudiants de nou accés matriculats segons nota d’admissió i via d’accés C
D
C
D
E
G
F
H
2QPF
3DPF
7IP
170.Estudiants segons el nombre de crèdits matriculats C
D
C
D
E
G
F
H
I
2QPF
3DPF
7IP
180.Estudiants matriculats de nou accés segons la província de la comunitat autònoma de procedència A
B
C
D
E
G
F
H
2QPF
3DPF
7IP
190.Estudiants matriculats de nou accés per comarca de procedència A
B
C
D
E
G
F
H
2QPF
3DPF
7IP
200.Estudiants matriculats de nou accés: estudis dels pares A
B
C
D
E
G
F
H
2QPF
3DPF
7IP
220.Activitats de captació C
D
E
C
D
E
E
G
F
H
2QPF
3DPF
7IP
230.Sol·licitants per preferència A
B
E
C
D
E
G
F
H
2QPF
3DPF
7IP
240.Estudiants segons el criteri d’elecció dels estudis A
B
C
D
E
G
F
H
2QPF
3DPF
7IP
250.Estudiants segons l’accés a la universitat A
B
C
D
E
G
F
H
2QPF
3DPF
7IP
260.Dades personals estudiants: gènere, nacionalitat, any i país de naixement A
B
C
D
E
G
F
H
2QPF
3DPF
7IP
270.Estudiants segons la ubicació del domicili de residència habitual A
B
C
D
E
G
F
H
3DPF
7IP
280.Estudiants segons la situació socio-econòmica A
B
C
D
E
G
F
H
2QPF
3DPF
7IP
290.Estudiants segons la titulació d’accés a la universitat A
B
C
D
E
G
F
H
2QPF
3DPF
7IP
300.Estudiants segons coneixement idiomes autonòmics A
B
C
D
E
G
F
H
2QPF
3DPF
7IP
310.Estudiants segons el grau de coneixement d’altres idiomes A
B
C
D
E
G
F
H
2QPF
3DPF
7IP
320.Estudiants segons l’ús i coneixement de les noves tecnologies A
B
C
D
E
G
F
H
  Professorat Font Càlcul Valor Aprova
1PQ
2QPF
4PAA
7IP
330.Nombre total de professorat segons memòria verifica J E
F
E
F
G
H
M
1PQ
2QPF
4PAA
7IP
340.Nombre total de professorat (amb docència planificada) J E
F
E
F
G
H
M
1PQ
2QPF
4PAA
7IP
350.Nombre total de professorat (venia docendi) C
D
E
C
D
E
E
G
F
H
1PQ
2QPF
4PAA
7IP
360.Docència impartida per doctors/es C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
2QPF
4PAA
7IP
370.Docència impartida per doctors/es acreditats/ades. C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
2QPF
4PAA
7IP
380.Docència impartida segons la categoria del professorat C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
2QPF
4PAA
7IP
382.% de doctors que imparteixen docència a 1r curs C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
2QPF
4PAA
7IP
385.% de doctors acreditats que imparteixen docència a 1r curs C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
2QPF
4PAA
7IP
390.Docents per gènere C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
2QPF
4PAA
7IP
400.Docents per titulació C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
2QPF
4PAA
7IP
410.Resum estadístic docents C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
2QPF
4PAA
7IP
420.Resum acreditació doctors/es C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
2QPF
4PAA
7IP
425.Formació continuada C
D
C
D
E
G
F
H
  Planificació i gestió docent; desenvolupament de l’ensenyament Font Càlcul Valor Aprova
3DPF
7IP
430.Publicació de plans docents L L E
G
G
H
F
3DPF
7IP
440.Assignatures amb pla docent publicat C
D
C
D
E
G
G
H
F
3DPF
7IP
450.Assignatures amb menys de 10 estudiants C
D
C
D
E
G
G
H
F
3DPF
7IP
460. Ràtio de crèdits matriculats entre total d’estudiants C
D
C
D
E
G
G
H
F
3DPF
7IP
470.Estudiants repetidors per ensenyament. (per assignatura) C
D
C
D
E
G
G
H
F
3DPF
7IP
480. Estudiants repetidors per ensenyament C
D
C
D
E
G
G
H
F
3DPF
7IP
490. Taxa d’estudiants que realitzen el Treball final de grau C
D
C
D
E
G
G
H
F
3DPF
7IP
500. Taxa d’estudiants que no aproven el treball de final de grau C
D
C
D
E
G
G
H
F
3DPF
7IP
510.Taxa d’estudiants amb alta qualificació del treball final de grau C
D
C
D
E
G
G
H
F
3DPF
7IP
520.Mètodes docents C
D
C
D
E
G
G
H
F
Campus Virtual:
3DPF
5RMS
7IP
530.Ràtio d’accessos al Campus Virtual entre estudiants matriculats C
D
C
D
E
G
G
F
H
3DPF
5RMS
7IP
540. Accessos a activitats en l’aula virtual C
D
C
D
E
G
G
F
H
3DPF
5RMS
7IP
550. Ràtio per alumnes d’accessos a activitats en l’aula virtual C
D
C
D
E
G
G
F
H
3DPF
5RMS
7IP
560.Registres de les activitats en l’aula virtual C
D
C
D
E
G
G
F
H
3DPF
5RMS
7IP
570.Ràtio de registres per alumne a les activitats en l’aula virtual C
D
C
D
E
G
G
F
H
  Gestió de les pràctiques externes Font Càlcul Valor Aprova
3DPF
5RMS
7IP
580.Valoració dels estudiants de les pràctiques no curriculars K
D
K
D
E
G
F
H
3DPF
5RMS
7IP
590.Valoració dels tutors de les pràctiques no curriculars K
D
K
D
E
G
F
H
3DPF
5RMS
7IP
600.Taxa d’estudiants que realitzen pràctiques externes no curriculars K
D
K
D
E
G
F
H
3DPF
5RMS
7IP
610.Valoració dels estudiants de les pràctiques curriculars K
D
K
D
E
G
F
H
3DPF
5RMS
7IP
620.Valoració dels tutors de les pràctiques curriculars K
D
K
D
E
G
F
H
3DPF
5RMS
7IP
630.Taxa d’estudiants que realitzen pràctiques externes curriculars K
D
K
D
E
G
F
H
3DPF
5RMS
7IP
640.Estudiants de la cohort que han superat les pràctiques externes K
D
K
D
E
G
F
H
3DPF
5RMS
7IP
650.Estudiants que realitzen les pràctiques externes a la Universitat K
D
K
D
E
G
F
H
3DPF
5RMS
7IP
660.Estudiants que realitzen les pràctiques externes fora de la Universitat K
D
K
D
E
G
F
H
  Gestió de la mobilitat i de la internacionalització de l’estudiant Font Càlcul Valor Aprova
3DPF
5RMS
7IP
670.Estudiants estrangers en programes de mobilitat C C E
G
F
H
3DPF
5RMS
7IP
680.Estudiants de la UB en programes de mobilitat C C E
G
F
H
3DPF
5RMS
7IP
690.Taxa de mobilitat internacional C
D
C
D
E
G
F
H
3DPF
5RMS
7IP
700.Estudiants d’universitats espanyoles en programes de mobilitat: entrades C C E
G
F
H
3DPF
5RMS
7IP
710.Estudiants d’universitats espanyoles en programes de mobilitat: sortides C C E
G
F
H
3DPF
5RMS
7IP
720.Taxa de mobilitat en territori nacional C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
2QPF
4PAA
7IP
730.Nombre de convenis signats C C
D
E
G
F
H
I
  Resultats Font Càlcul Valor Aprova
Resultats de la gestió de queixes, reclamacions i suggeriments:
3DPF
6R
7IP
740.Temps de resposta a les queixes rebudes al centre C C E
G
F
H
3DPF
6R
7IP
750.Temps de resolució a les reclamacions rebudes al centre C C E
G
F
H
3DPF
6R
7IP
760.Millores esdevingudes de les queixes, reclamacions i suggeriments rebuts C
E
C
E
E
G
G
F
H
I
Resultats acadèmics:
6R
7IP
770.Taxa d’èxit C
D
C
D
E
G
F
H
6R
7IP
780.Taxa de no presentats C
D
C
D
E
G
F
H
6R
7IP
790.Taxa de repetidors per assignatura C
D
C
D
E
G
F
H
6R
7IP
800.Taxa d’abandonament inicial C
D
C
D
E
G
F
H
6R
7IP
810.Taxa d’abandonament C
D
C
D
E
G
F
H
6R
7IP
820.Taxa de rendiment C
D
C
D
E
G
F
H
6R
7IP
830.Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés C
D
C
D
E
G
F
H
6R
7IP
840.Taxa de graduació en t i t+1 C
D
C
D
E
G
F
H
6R
7IP
850.Taxa d’eficiència C
D
C
D
E
G
F
H
6R
7IP
860.Durada mitjana dels estudis per cohort C
D
C
D
E
G
F
H
Resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants:
3DPF
4PAA
6R
7IP
870.Mitjana del % de participació en les enquestes de valoració dels estudiants sobre les assignatures i el professorat C
D
C
D
E
G
F
H
I
3DPF
4PAA
6R
7IP
870.Mitjana del % de participació en les enquestes de valoració dels estudiants sobre les assignatures i el professorat C
D
C
D
E
G
F
H
I
2QPF
3DPF
6R
7IP
880.Satisfacció de les assignatures
(ítem 1 enquesta Model 3: sobre l’assignatura i el responsable docent)
E C
D
E
G
F
H
I
5RMS
6R
7IP
890.Satisfacció dels estudiants amb els espais i els equipaments utilitats per dur a terme les assignatures
(ítems 9 enquesta Model3: sobre l’assignatura i el responsable docent)
C
D
C
D
E
G
F
H
I
5RMS
6R
7IP
900.Satisfacció dels estudiants amb les instal·lacions del centre assignatures
(ítem 9 enquesta Model3: sobre l’assignatura i el responsable docent)
C
D
C
D
E
G
F
H
I
5RMS
6R
7IP
910.Satisfacció dels estudiants amb el material d’estudi i consulta de les assignatures
(ítem 5 enquesta Model3: sobre l’assignatura i el responsable docent)
C
D
C
D
E
G
F
H
I
5RMS
6R
7IP
920.Satisfacció dels estudiants amb els recursos didàctics utilitats en la docència.
(ítem 6 enquesta Model3: sobre l’assignatura i el responsable docent)
C
D
C
D
E
G
F
H
I
4PAA
5RMS
6R
7IP
921.Satisfacció dels estudiants amb la atenció rebuda per part del personal de secretaria
(ítem 4 Model1: satisfacció Escola: informació general i gestió acadèmica
i Ítem 3 Model2: gestió acadèmica i serveis
C
D
C
D
E
G
F
H
I
4PAA
5RMS
6R
7IP
922.Ràtio de cursos de formació per al personal acadèmic i d’administració i serveis C
D
C
D
E
G
F
H
I
Biblioteca:
5RMS
7IP
923.Nombre d’accessos al catàleg digitalitzat de la biblioteca C
D
C
D
E
G
F
H
I
5RMS
7IP
924.Ràtio d’accessos al catàleg digitalitzat de la biblioteca C
D
C
D
E
G
F
H
I
  Inserció laboral Font Càlcul Valor Aprova
3DPF
6R
7IP
930.Percentatge de resposta l’enquesta AQU C
D
C
D
E
G
F
H
I
3DPF
6R
7IP
940.Nombre de respostes a l’enquesta de graduats C
D
C
D
E
G
F
H
I
3DPF
6R
7IP
950.Satisfacció amb la titulació C
D
C
D
E
G
F
H
I
3DPF
6R
7IP
960.Percentatge de graduats que repetirien la selecció d’ensenyament C
D
C
D
E
G
F
H
I
3DPF
6R
7IP
970.Percentatge de graduats que repetirien la selecció d’universitat C
D
C
D
E
G
F
H
I
3DPF
6R
7IP
980.Taxa d’ocupació C
D
C
D
E
G
F
H
I
3DPF
6R
7IP
990.Taxa d’adequació de la feina als estudis C
D
C
D
E
G
F
H
I
  Orientació a l’estudiant (pat) Font Càlcul Valor Aprova
1PQ
3DPF
5RMS
7IP
1000.Nombre de consultes administratives ateses C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
3DPF
5RMS
7IP
1010.Nombre d’actuacions de Direcció i altres òrgans de govern C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
3DPF
5RMS
7IP
1020. El centre té definit un Pla d’Acció Tutorial C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
3DPF
5RMS
7IP
1030. El centre ha avaluat els resultats del PAT C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
3DPF
5RMS
7IP
1040.Nombre de registres al PAT per alumnes matriculats C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
3DPF
5RMS
7IP
1050. Mitjana de registres al PAT per alumnes matriculats C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
3DPF
5RMS
7IP
1060. % alumnes de nou accés que reben orientació C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
3DPF
5RMS
7IP
1070.Percentatge d’estudiants de l’ensenyament que reben orientació (inclou ERASMUS) C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
3DPF
5RMS
7IP
1080. Valoració dels estudiants de nou accés sobre el curs d’orientació de l’ensenyament
(mitjana aritmètica ítems 1 i 8 enquesta model 3: sobre l’assignatura i el responsable docent)
C
D
C
D
E
G
F
H
1PQ
3DPF
5RMS
7IP
1090. Nombre de sessions col•lectives d’orientació (matriculació, pràctiques, assignatures i gestió acadèmica) C
D
C
D
E
G
F
H
Llegenda detallada
A Oficina d’orientació per a l’accés a la Universitat. Generalitat de Catalunya
L'OOAU té la funció de gestionar els processos relatius a l'accés a les universitats públiques catalanes.
B Universitat de Barcelona
La UB és la universitat a la que està adscrita l’Escola i la que realitza la Tutela Acadèmica.
C Secretaria de l’Escola (funcions assignades pel Reglament)
 • Vetllar pel compliment de les normes de disciplina i règim intern.
 • Preparar la relació d’assumptes que s’hagin d'incloure a l'ordre del dia de les reunions, d'acord amb la Direcció, i redactar les actes dels òrgans de govern.
 • Dirigir i coordinar els serveis de Secretaria, Comptabilitat i Tresoreria de l'Escola.
 • Expedir i signar les certificacions de documents acadèmics.
 • Custodiar l'arxiu documental.
 • Executar tot allò que li encarreguin els òrgans de govern de l'Escola
D Serveis Informàtics de l’Escola
 • Gestionen els sistemes informàtics i la xarxa de dades de l’Escola, posant-los al servei dels diferents públics. Els seus objectius són definir les línies generals d'actuació en matèria d'informàtica i de comunicacions, vetllar perquè el centre disposi dels instruments necessaris per al seu desenvolupament informàtic; definir, instal·lar i mantenir els sistemes informàtics; definir, instal·lar i distribuir el programari específic per a la gestió i assegurar la fiabilitat i la integritat de les dades, dels sistemes i de les comunicacions.
E Direcció (funcions assignades pel Reglament)
 • Exercir la gestió ordinària del govern i administració de l'Escola.
 • Representar l'Escola i actuar en el seu nom.
 • Adoptar i executar totes les disposicions que calguin en benefici de l'Escola, d'acord amb les seves finalitats.
 • Presentar el projecte de pressupost, gestionar les despeses d'acord amb els pressupostos i presentar l’informe de gestió econòmica anual perquè s’aprovi.
 • Fixar els sous i retribucions del personal directiu, docent i administratiu de l'Escola.
 • Proposar el nomenament i el cessament del professorat i de la resta del personal de l’Escola.
 • Convocar, presidir, aixecar i suspendre les reunions de la Junta d’Escola, amb vot de qualitat per dirimir els empats, assumint la responsabilitat del seguiment i execució dels seus acords que s’hi prenen.
 • Exercir la prefectura d'estudis de l'Escola, i dur a terme el control acadèmic amb el delegat UB.
 • Fixar els exàmens, nomenar i presidir els tribunals, coordinar els criteris generals de programació i avaluació i organitzar l’activitat docent.
 • Assumir les tasques del secretari general en cas d’absència, malaltia o manca de titular.
 • Executar tot el que li encarregui la Presidència del Patronat de la FUERP.
 • Resoldre i decidir qualsevol fet no previst, d’acord amb el càrrec que ocupa i la legislació vigent.
F Comissió Executiva(funcions assignades pel Reglament)
 • Complir i fer complir aquest Reglament.
 • Nomenar el personal administratiu retribuït.
 • Presentar al Consell Rector el pressupost aprovat perquè el ratifiqui.
 • Aprovar les propostes de designació del professorat presentades pel titular de l’Escola per a la posterior ratificació del Consell Rector.
 • Presentar al Consell Rector la proposta de càrrecs directius feta pel titular perquè la ratifiqui, tret del càrrec de director.
 • Fixar l’import dels drets de matrícula, ensenyaments, taxes i expedició de diplomes, certificats i altres documents, de conformitat amb les normes vigents.
 • Establir el règim de beques i d’altres beneficis.
 • Informar anualment al Consell Rector de totes les gestions de transcendència que realitzi en el exercici de les seves comeses.
 • Programar cursos i activitats culturals.
 • Totes les que li delegui el Consell Rector.
G Junta d’Escola/comissió permanent (funcions assignades pel Reglament)
 • Vetllar com a òrgan responsable del sistema de garantia de qualitat del/s Pla/ns d’estudis vigent/s.
 • Vetllar per la coordinació docent de les titulacions vigents en cada moment.
 • Definir el seu propi reglament indicant les seves normes de funcionament i especificant la seva
 • estructura i composició, d’acord amb la normativa vigent.
 • Col·laborar amb la direcció en tot el que faci referència al règim docent i altres funcions que li són pròpies.
 • Ser escoltada quan s’hagin d'imposar sancions greus.
 • Vetllar pel respecte del principi de llibertat acadèmica.
H Consell Rector(funcions assignades pel Reglament)
 • Adoptar tots els acords que consideri convenients en relació amb les finalitats de l’Escola.
 • Ratificar el pressupost i censurar els comptes.
 • Proposar i aprovar reformes en els plans d’estudis per elevar-les a la Universitat.
 • Impulsar i orientar el desenvolupament de l’Escola i tenir cura de les relacions amb els organismes públics.
 • Ratificar les propostes de designació del professorat presentades pel titular de l’Escola.
 • Ratificar els càrrecs directius de l’Escola, a proposta del titular, tret del càrrec de Director/a.
 • Aprovar les modificacions d’aquest Reglament a proposta de la Comissió Executiva.
 • Totes les altres que depassin l’àmbit de la gestió ordinària
I Patronat FUERP (titular de l’Escola) (fins indicats en escriptura de constitució)
 • La finalitat primordial de la Fundació és la de promoure i portar a terme en l'àmbit territorial indicat: la investigació científica i tècnica, així com l'ensenyament superior, vinculat a les activitats inherents a les relacions públiques en el context de les ciències socials i, concretament, en el de les ciències de la gestió, organització, informació i comunicació.
  En l'àmbit de Catalunya la principal activitat de la FUERP és la de donar suport de gestió, tècnic i científic a l'Escola Superior de Relacions Públiques de Barcelona, adscrita a la Universitat de Barcelona. L'Escola Superior de Relacions Públiques de Barcelona fou creada a l'any 1967, i adscrita a la Universitat de Barcelona per l'Ordre Ministerial de 28 de juliol de 1969 del Ministeri d'Educació i Ciència.
J Memòria Verifica aprovada i publicada en BOE de 12/7/12.
K Serveis de Pràctiques i de Borsa de Treball
 • Servei d’intermediació entre alumnes i egressats amb empreses o institucions amb l’objectiu de cobrir llocs de pràctiques o de treball.
L Professorat
M Professorat ANECA/AQU
Organismes per promoure la garantía de la qualitat del Sistema d’Educació Superior a Espanya i Catalunya respectivament.
Directrius AUDIT
1 PQ Política de qualitat
Definició de la política i dels objectius de qualitat de la formació.
2QPF Qualitat dels programes formatius
Disseny i aprovació dels programes formatius
Implementació de l’oferta formativa
Criteris per a l’extinció dels programes formatius
3DPF Desenvolupament dels programes formatius i altres accions per afavorir l’aprenentatge de l’estudiant
Perfils d’ingrés/graduació i criteris d’admissió
Activitats de suport i d’orientació a l’estudiant
Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
Avaluació de l’aprenentatge
Pràctiques externes i mobilitat d’estudiants
Orientació professional
Gestió de les al·legacions, les reclamacions i els suggeriments
Aplicació de les normatives que afecten l’estudiant
4PAA Personal acadèmic i d’administració i serveis
Política de personal: necessitat de personal, accés, formació, avaluació, promoció i reconeixement
5RMS Recursos materials i serveis
Gestió dels recursos materials i serveis existents (aules, espais de treball, laboratoris i espais experimentals, biblioteques i fons bibliogràfics, i altres recursos i serveis de suport als estudiants) Necessitat i disseny de nous recursos materials i serveis
6R Resultats relacionats amb la formació universitària
Recollida, anàlisi i utilització de resultats. A tall d’exemple:
 • Resultats d’inserció laboral
 • Resultats acadèmics
 • Resultats de satisfacció dels grups d’interès
7IP Informació pública i rendició de comptes
Difusió d’informació actualitzada sobre la formació universitària, i també de la rendició de comptes quan pertoqui

Data de creació: 14/02/14

Data darrera actualització i seguiment: 11/12/15

Data d’aprovació:24/03/14