L’abast del sistema d’assegurament intern de la qualitat

El desenvolupament del sistema d’assegurament intern de la qualitat pren en consideració els criteris següents:

1. Política i objectius de qualitat

El centre docent ha de dissenyar i aplicar un sistema de qualitat, que identifiqui, integri i interrelacioni tots els processos que s’hi duen a terme. Complementàriament ha d’explicitar llurs responsables (o “propietaris”), ha de definir la gestió de la documentació que s’hi generi i definir els indicadors que han de possibilitar la seva valoració posterior.

2. Disseny de l’oferta formativa

Els procediments del centre han de permetre el manteniment i la renovació de la seva oferta formativa, tot desenvolupant metodologies per al disseny, l’aprovació, la implementació, la revisió i la millora dels programes formatius.

3. Desenvolupament de l’ensenyament i d’altres actuacions orientades als estudiants

La institució ha de definir les accions que en el marc del programa formatiu tenen com a finalitat afavorir l’aprenentatge de l’estudiant, al mateix temps que ha d’establir procediments que li permetin comprovar l’adequació de les accions que ha emprès.

4. Personal acadèmic i d’administració i serveis

La política de personal acadèmic i d’administració i serveis ha de ser definida i implementada amb les garanties adequades per assegurar-ne la suficiència numèrica, la competència i la qualificació.

5. Serveis i recursos materials

El centre està dotat de mecanismes que li permeten dissenyar, gestionar i millorar els serveis i recursos materials per al desenvolupament adequat de l’aprenentatge de l’alumnat.

6. Resultats de la formació

La institució docent ha de disposar de procediments que garanteixin la recollida, mesura i anàlisi dels resultats (acadèmics, d’inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès) a fi d’utilitzar-los per l’adopció de decisions i per a la millora de la qualitat dels ensenyaments impartits.

7. Informació pública

El Centre s’ha de dotar d’instruments que assegurin la publicació periòdica d’informació actualitzada i la rendició de comptes sobre els programes formatius impartits i altres aspectes relacionats.