La Junta d’Escola és l’òrgan responsable del Pla de Garantia de Qualitat per aquest motiu vol manifestar el seu compromís envers la qualitat de les activitats que desenvolupa.
La Junta d’Escola entén que, atesa la naturalesa de les activitats que es desenvolupen al centre, la qualitat és un factor estratègic per aconseguir que els graduats adquireixin les competències que corresponen a la seva titulació i que aquestes siguin reconegudes pels ocupadors i per la societat en general.
El compromís amb la qualitat que manifesta l’Escola es concreta en els objectius següents:

  • Proporcionar una formació adreçada cap a l’excel•lència mitjançant una oferta acadèmica que estigui d’acord amb les necessitats i les expectatives de tots els agents, interns i externs, relacionats amb els ensenyaments, i de la societat en general.

  • Establir, documentar i difondre una sistemàtica d’actuació per assegurar la qualitat dels processos implicats en el desenvolupament de les activitats del centre, d’acord amb la voluntat de millora continuada.

  • Revisar periòdicament l’eficàcia del sistema d’assegurament intern de la qualitat i efectuar els canvis necessaris per garantir el manteniment de la qualitat, portant a terme les accions correctives i preventives que es considerin necessàries.

  • Impulsar la utilització de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions com a eina de millora de la qualitat en els àmbits de la docència i la gestió de recursos i serveis del centre relacionats amb els ensenyaments.

  • Promoure i facilitar la formació continuada del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis, fomentant la seva motivació i participació activa en la millora continuada de la qualitat de les activitats que es desenvolupen al centre.

La Junta d’Escola del centre és la garant del compliment dels requisits i de la millora continuada de l’eficàcia del sistema d’assegurament intern de la qualitat.
És voluntat de l'Escola revisar periòdicament la política i els objectius de qualitat del centre amb l’objectiu de mantenir-ne l’adequació contínua a les necessitats canviants.

Aprovat : Consell Rector el 7 de maig de 2013.