Procediment per a peticions, propostes, suggeriments i queixes.

QUI?

Qualsevol estudiant de l'Escola pot presentar els seus suggeriments, propostes de millora o queixa. A les queixes, reclamacions i suggeriments se les anomena peticions.

N’hi ha de tres tipus:

  • Peticions de caràcter academicodocent: en funció del tema, es canalitzaran a Direcció, Comissió Executiva, Junta d’Escola o Consell Rector.
  • Peticions de serveis del campus: si són de l'àmbit que pertoca a l’Escola es gestionen directament des de la Secretaria o es deriven a l'òrgan que correspongui.
  • Peticions que no són competència de l’Escola: s’informa sobre l’organisme competent.

Per a temes personals: activa el procediment l'estudiant a títol individual.
Per a temes que afectin a tota la classe: el/la delegat/da és l'interlocutor/a vàlid.

COM?

Les peticions referents a queixes, reclamacions i suggeriments poden ser formulades per persones físiques o jurídiques. La presentació d’aquestes peticions es pot fer a través dels següents mitjans a la Secretaria del centre:

Detall dels òrgans de participació de l’alumnat
Òrgan Tipus de document i descripció
(Enllaç a Reglaments)
Delegats de curs Reglament de l’Escola
"Article 13.- Cada curs pot tenir un/a delegat/ada, designat/ada democràticament pels estudiants, amb la missió d’elevar a la Direcció, totes les propostes que formulin els seus companys en relació al règim docent. El/la delegat/ada ha de notificar per escrit a la Direcció la seva condició de representant dels seus companys de curs"
Junta d'Escola Reglament de l’Escola
"Article 8.- 8.1.- La Junta d'Escola està integrada ........ Els estudiants poden designar un delegat per curs.........
8.2.- Correspon a la Junta d'Escola i a la seva Comissió Permanent: Vetllar com a òrgan responsable del Sistema de Garantia de Qualitat del/s Pla/ns d’estudis vigent/s. Vetllar per la coordinació docent de les titulacions vigents en cada moment. Definir el seu propi reglament indicant les seves normes de funcionament i especificant la seva estructura i composició, d’acord amb la normativa vigent. Col·laborar amb la Direcció en tot el que faci referència al règim docent i altres funcions que li són pròpies. Ser escoltada quan s’hagin d’imposar sancions greus. Vetllar pel respecte del principi de llibertat acadèmica."
Comissió de delegats Aquest òrgan no està contemplat en el Reglament. En la seva sessió pre-constitutiva de 18 de desembre de 2008 es va determinar: Constitució de la Comissió de Delegats amb:
  • Objectius i competències de la Comissió.

  • Procediment d’elecció de representants a la Junta d’Escola.

  • Descripció de les funcions dels Delegats.

  • Procediment i model de delegació de vot.

El link adreça a l’acta de creació: Enllaç a Acta reunió delegats 18 de desembre de 2008