La Junta d'Escola està integrada per la Direcció de l'Escola, el delegat o delegada de la Universitat, i tot el professorat que hi dóna classes d’una manera continuada que estarà representat per un mínim de dos docents i un màxim de quatre. Els estudiants poden designar un delegat per curs. El secretari ha de ser la mateixa persona que ocupa aquest càrrec a l'Escola. Igualment, el titular del centre, podrà designar fins a un màxim de tres representants elegits entre els membres del seu Patronat i/o entre professionals del sector de reconegut prestigi.

 

  Junta d’Escola  
       

Dra. Sara Magallón com a Directora.
Dr. Gaspar Rosselló com a Delegat del Rector.

Claustre de professors, representats per:

1.- Dr. Joan Ramon Camps.
2.- Dra. Àngels Jiménez.
4.- Dr. Lluís Sáez.
4.- Dra. Clara de Uribe.Alumnes, representats per: els estudiants poden designar un delegat per curs.

Dr. Antoni Noguero en representació de FUERP.
Sr. Julio Molinario en representació de FUERP.
Sr. Josep Maria Jordà, com a professional de reconegut prestigi nomenat per FUERP.
Sra. Purificación Hernández com a Secretària General de l’Escola, i ha d’actuar com a secretària.

 

 

Funcions de la Junta d’Escola i la seva Comissió Permanent
Correspon a la Junta d'Escola i a la seva Comissió Permanent:
 • a) Vetllar com a òrgan responsable del Sistema de Garantia de Qualitat del/s Pla/ns d’estudis vigent/s.

 • b) Vetllar per la coordinació docent de les titulacions vigents en cada moment.

 • c) Definir el seu propi reglament indicant les seves normes de funcionament i especificant la seva estructura i composició, d’acord amb la normativa vigent.

 • d) Col·laborar amb la Direcció en tot el que faci referència al règim docent i altres funcions que li són pròpies.

 • e) Ser escoltada quan s’hagin d'imposar sancions greus.

 • f) Vetllar pel respecte del principi de llibertat acadèmica.

 

  Comissió Permanent de la Junta d'Escola  
       

Dra. Sara Magallón, Directora.
Dr. Gaspar Rosselló com a Delegat del Rector.
Dr. Antoni Noguero com a President de FUERP.
Sra. Purificación Hernández com a Secretària General de l’Escola i Secretària de la Comissió Permanent.

 
Les funcions de la Comissió Permanent en referència a la de Qualitat són:
 • Identificació i diagnosi de necessitats.

 • Elaboració del mapa de processos.

 • Elaboració d’un document de política de qualitat.

 • Desplegament dels processos.

 • Elaboració de la memòria anual de qualitat