PLA DOCENT
Taller Tècniques musicals per incrementar la creativitat Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. F. A. Coneixements previs recomanats Cap. Torn Únic
Descripció general del taller L'alumnat descobrirà, mitjançant metodologia participativa, nous camins per incrementar la seva creativitat des de la vessant musical.
Idioma Català. Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector i Internet.
A aportar per l'estudiant: cap.
Format  INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 26/04/2019
Data darrera actualització i seguiment: 26/04/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Identificació dels aspectes personals a través de la música.
Tema 2. Música i emoció.
Tema 3. La respiració com a eina per a la claredat mental.
Tema 4. Cant i improvització.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumnat serà capaç de comprendre les seves capacitats creatives.  X    X  X  X  X  
OG2.- L'alumnat coneixerà eines musicals per incrementar la seva creativitat.  X  X    X  X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumnat identificarà els seus punts forts en la creació. X
OE2.- L'alumnat identificarà les àrees al millorar en aquest àmbit. X
OE3.- L'alumnat coneixerà la influència de cadascun dels estils musicals vinculats a la creativitat. X
OE4.- L'alumnat serà capaç d'aplicar aquestes eines per assolir els seus objectius. X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Bibliografia:
Moreno, Joseph J. Activa tu música interior. Musicoterapi y psicodrama. Herder, 2004.
Jauset Berrocal, J. A. Cerebro y música, una pareja saludable. Círculo Rojo, Editorial. 2013.
Higgins, L. Community Music. In Theory and in Practice. Oxford University Press. 2012.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-ciació  Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d'aplicació A través d'exercicis pràctics, interactius i dinàmics, els grups comprendran l'objectiu del taller.  Grupal (3 membres) SÍ  30% 
3 Carpeta d'aprenentatge Recull de les activitats fetes durant el curs.  Individual SÍ  60%
Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Taller Redueix l'estrès i millora el teu rendiment amb mindfulness Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. F. G. Coneixements previs recomanats Cap. Torn Únic
Descripció general del taller Et proporcionarà eines per gestionar l’estrès amb eficàcia i mantenir la concentració i la capacitat de resposta en situacions difícils o en períodes de màxima demanda. També et permetrà potenciar les teves competències personals i la resiliència; això et farà millor als estudis i disposar de recursos de gran valor que poden marcar la diferència en la teva incorporació al mercat laboral. Des de la primera sessió del taller, cada alumne podrà dissenyar i posar en pràctica el seu propi pla anti-estrès i de millora personal.
Idioma Català i Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador i Projector
A aportar per l'estudiant: Cap
Format  EXTENSIU (2n semestre)

 

Data de creació: 06/05/2019
Data darrera actualització i seguiment: 06/05/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Què és mindfulness? Entrenar l’atenció per millorar la concentració, calmar la ment i relaxar el cos.
Tema 2. Entendre les emocions per desenvolupar la intel·ligència emocional i aprendre a trobar l'equilibri.
Tema 3. Comprendre les causes i els efectes de l’estrès i descobrir les millors estratègies per a gestionar-lo eficaçment.
Tema 4. Competències personals: comunicació i gestió del temps.
Bloc 2 Títol: Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumnat aprendrà a practicar el Mindfulness enfocat a reforçar les capacitats atencionals i a reduir l'estrès.   X X X     X X
OG2.- L'alumnat coneixerà recursos per a millorar les relacions interpersonals.  X   X   X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne coneixerà els símptomes i els efectes de l'estrès i incorporarà recursos per calmar la ment i relaxar el cos. X  
OE2.- L'estudiant incorporarà estratègies d'afrontament i eines d'autogestió emocional per respondre davant l'estrès enlloc de reaccionar.  
2 OE3.- L'alumne aprendrà a cultivar les relacions interpersonals potenciant l’empatia i l’actitud compassiva. X X
OE4.- L'estudiant entrenarà la capacitat d'estar present per a potenciar l'atenció i la concentració i disminuir la rumiació.   X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Bibliografia:
Kabat-Zinn, J. Vivir con plenitud las crisis - Cómo utilizar la sabiduría del cuerpo y de la mente para afrontar el estrés, el dolor y la enfermedad. Barcelona: ed. Kairós, 2004. ISBN 9788472455672.
Martín, A. Con rumbo propio, disfruta de la vida sin estrés. Barcelona: ed. Plataforma, 2010. ISBN 9788415115007.
Stahl, B. y Goldstein, E. Mindfulness para reducir el estrés. Barcelona: ed. Kairós, 2010. ISBN 9788472457614.
Alidina, S. Vencer el estrés con Mindfulness. Barcelona: ed. Paidós divulgación, 2015. ISBN 9788449331404.
Stahl, B. y Goldstein, E. El manual del Mindfulness. Barcelona: ed. Kairós, 2016. ISBN 9788499885155.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-ciació  Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d'Aplicació Diàlegs en grup de tipus indagatori i apreciatiu sobre l'experiència de cada estudiant amb la pràctica del Mindfulness, els aprenentatges incorporats a cadascuna de les sessions i el seu progrès personal. Grupal 30%
3 Carpeta d'aprenentatge Elaboració d'un pla antiestrès i de millora personal. Individual 60%
Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Taller Gestió de les tensions en l’àmbit de la comunicació Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. A. L. Coneixements previs recomanats Cap. Torn Únic
Descripció general del taller Aquest taller proporciona experiències per alliberar-se de les tensions provocades per la mala comunicació amb un mateix i l’entorn. Estem envoltats de canvis; sensibilitats, pressions, comunicació banyada de conflictes, dualitat i personalitats dividides... Tot això suposa un estrès. 

Es treballa amb una metodologia poc convencional que implica exercicis de respiració i moviment, per la qual cosa es recomana a l’alumnat que porti roba còmoda, així com una actitud oberta al canvi personal. 

Aquest curs ajuda a contactar amb un mateix per tal d’identificar el que es vol expressar realment i entendre com es genera tensió que entorpeix la comunicació fluïda. Ajuda a alinear la projecció, per comunicar d’una manera directa, senzilla i veritable.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Cap.
A aportar per l'estudiant: Cap.
Format EXTENSIU. Inici a l'octubre del 2019.

 

Data de creació: 30/01/2019
Data darrera actualització i seguiment: 30/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Identificació de la comunicació conscient en totes les àrees de la vida.
Tema 2. Com utilitzar la comunicació conscient per ser un presentador i oient eficaç? 
Tema 3. Pràctica de la comunicació harmònica en situació de conflicte.
Tema 4. Efectes i impacte de la comunicació conscient.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumnat entendrà la definició de comunicació. X X       X X
OG3.- L'alumnat identificarà els diferents tipus de comunicació. X X X     X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumnat veurà els efectes i inconvenients de les tensions excessives de la vida. X X
OE2.- L'alumnat explorarà la consciència com una eina primària per desenvolupar la vitalitat comunicativa del dia a dia. X X
OE3.- L'alumnat s'entrenarà en les diferents eines i recursos iòguics per transformar les creences subconscients i els patrons reactius. X X
OE4.- L'alumnat desenvoluparà la vitalitat intrínseca, la resistència i la claredat mental. X X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Niyamas.

Pratyahara.
Sunie.
Yamas.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-ciació  Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant a la totalitat de les sessions de les sessions. Individual 20%
2 Carpeta d'aprenentatge Realització d’entre 2 i 4 exercicis pràctics. Grupal (3-4 membres) SÍ  30% 
3 Examen  Prova que consta de preguntes curtes i d’un cas pràctic. Individual 50% 
Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Agència-Taller - Retoc digital i disseny publicitari amb Adobe Photoshop Format docència H/I/N
AGÈNCIA-TALLER és un nou concepte d'aprenentatge que fusiona la transmissió de continguts en un entorn professionalitzador.
Totes les ofertes d'AGÈNCIA-TALLER es desenvolupen en un espai situat a dos minuts de l'Escola (Agència FUERP), on hem creat un escenari similar a un gabinet de publicitat i de relacions públiques.
La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. D. G. Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia amb el programari emprat. Torn Únic
Descripció general del taller Una mirada professional al Photoshop: Retoc i tractament d’imatge.
Disseny publicitari.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics A l'aula: Ordinador, projector, internet, programari específic.
A aportar per l'estudiant: Ordinador, programari específic (versió mínima Photoshop 2.0), smartphones...
Format EXTENSIU (2n SEMESTRE) 

 

Data de creació: 13/12/2013
Data darrera actualització i seguiment: 13/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Introducció al Photoshop des d’un punt de vista totalment professional.
1.1. Per a què serveix el Photopshop?
1.2. Com funciona?
1.3. Fins a on puc arribar?

Tema 2. Tractament d’imatge.
2.1. Traçats, retallades, retoc, resolució, capes, etc.

Tema 3. El Collage fotogràfic.
3.1. Fotomuntatge i collage fotogràfic.
3.2. Efectes amb sensibilitat artística.

Tema 4. Disseny publicitari.
4.1. Il·lustració, logotip, cartell, edició per imprimir amb alta resolució.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne es submergirà en el coneixement professional del Photoshop. X X X X X X X X
OG2.- L'alumne adquirirà el coneixement suficient per poder treballar en Photoshop de manera professional i amb resultats vàlids. X X X X X X  X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne coneixerà totes les eines del Photoshop i les seves aplicacions. X X
OE2.- L'alumne adquirirà el coneixement sobre la imatge i les seves qualitats. X X
OE3.- L'alumne aprendrà a desenvolupar-se de manera professional. X X
OE4.- L'alumne assolirà els resultats que es proposi amb el programari estudiat. X X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Referències de treballs professionals: material imprès, blogs, portals, webs d’empresa, webs personals:
Adobe Camera RAW [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.adobe.com/es/designcenter/video_workshop/html/vid0005.html>.
Corbis [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.gettyimages.es/>.
Design Crowd [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://blog.designcrowd.com/article/898/worth1000-on-designcrowd?src=w1k>.
DNG [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <https://helpx.adobe.com/es/photoshop/digital-negative.html>.
Eboy [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://hello.eboy.com/eboy/>.
Marlene Ohlsson [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.ohlsson.de/>.
Recursos TIC [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/>.

Recursos d’Internet (enllaços a la web oficial d’Adobe):
Centre Aprenentatge Adobe [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.adobe.com/es/communities/>.
Licedocs i Ajuda [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.adobe.com/support/documentation/es/>.
Adobe Video Workshops [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <https://helpx.adobe.com/photoshop-elements/tutorials.html>. Tutorials online [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <https://www.lynda.com/Design-training-tutorials/40-0.html>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 Examen Presentació dels exercicis realitzats durant el taller amb la descripció tècnica utilitzada. Individual 40%
3 Carpeta d’aprenentatge Presentació d'un projecte a través d'un document pdf o PowerPoint i acompanyat de les peces corpòries: Cartell Din A3 compost amb un mínim de 3 imatges on hi haurà fotomuntatge, collage i il·lustració (en alta resolució amb les característiques d'impressió), i flyer o fullet. Individual 50%

 


Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Agència-Taller - Disseny i il·lustració digital aplicat a la imatge corporativa amb Adobe Illustrator Format docència H

AGÈNCIA-TALLER és un nou concepte d'aprenentatge que fusiona la transmissió de continguts en un entorn professionalitzador.

Totes les ofertes d'AGÈNCIA-TALLER es desenvolupen en un espai situat a dos minuts de l'Escola (Agència FUERP), on hem creat un escenari similar a un gabinet de publicitat i de relacions públiques.

La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.

Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. D. G. Coneixements
previs recomanats
--- Torn Únic
Descripció general del taller Introducció pràctica a les eines i procediments de treball en la creació de gràfics basats en objectes per a la seva utilització en el disseny, la maquetació, l’aplicació i la publicació de continguts de disseny gràfic, corporatiu i publicitari. S’utilitzaran eines basades en el dibuix vectorial per crear, editar i publicar il·lustracions amb imatges i text (elements gràfics, disseny d’embalatges, compaginacions, etc.). No es requereix cap coneixement o experiència prèvia amb el programari emprat. Aquest taller està dirigit a tots aquells alumnes que vulguin introduir-se per primer cop en el disseny d’imatges vectorials o aquells que ja hagin tingut algun contacte previ de forma autodidacta o en un nivell introductori.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: canó de projecció, internet, ordinador equipat amb Adobe Illustrator. Versió mínima CS5 (preferiblement CS6)
A aportar per l'estudiant: ordinador equipat amb Adobe Illustrator. Versió mínima CS5.
Format EXTENSIU (2n SEMESTRE)

 

Data de creació: 02/01/2015
Data darrera actualització i seguiment: 13/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Introducció al curs i al programa.
Tema 2. La imatge digital / Introducció a Adobe Illustrator / Interfície de treball / Calcs.
Tema 3. Creació, selecció, transformacions i organització dels objectes.
Tema 4. Dibuix i edició dels objectes de corbes. Eines de precisió / Capes.
Tema 5. Text i format.
Tema 6. Color (digital), transparències i modes de fusió / Efectes i filtres.
Tema 7. Desenvolupament i realització d'un packaging.
Tema 8. Creació d’un logotip o marca / Manual d’identitat corporativa.
Tema 9. Preparació dels originals per a la impressió i exportació.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.-L'alumne entendrà els fonaments de la imatge digital.            
OG2.-L'alumne aprendrà a identificar els dibuixos basats en objectes i a entendre el seu abast d’aplicació.  X X          X
OG3.-L'alumne entendrà la nomenclatura i dominar les eines de creació i edició del dibuix amb vectors per reproduir qualsevol dibuix de línia amb rigor i precisió.       X        
OG4.-L'alumne serà capaç de distingir i utilitzar correctament les eines d’organització, transformació, distorsió, assignació d’atributs, d’estils i d’efectes.       X        
OG5.-L'alumne coneixerà les aplicacions fonamentals que poden integrar gràfics d’Illustrator i els sistemes i especificacions d’impressió i exportació.   X     X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4  OG5
1 OE1.-L'alumne distingirà els trets fonamentals i conèixer les característiques de les imatges basades en píxels i en objectes. X X      
OE2.-L'alumne comprendrà els atributs i definir les especificacions que determinen el resultat d’un calc automàtic segons una finalitat concreta. X    
OE3.-L'alumne coneixerà les eines de dibuix (de figures geomètriques i formes senzilles, els llapis, les plomes i els pinzells), les seves opcions i característiques.     X    
OE4.-L'alumne coneixerà les eines d’edició dels traçats (selecció, transformació, modificació o distorsió) amb o sense precisió i les diferents possibilitats per assignar atributs de traç i farcit.     X X  
OE5-L'alumne experimentarà amb les possibilitats creatives i estètiques de les eines de text.       X  
OE6.-L'alumne entendrà el color digital: definir colors i gestionar la paleta de mostres, les llibreries i els colors del document.   X X X  
OE7.-L'alumne coneixerà les pautes de treball en el disseny i creació de motius de patró.    X X X X
OE8.-L'alumne coneixerà els diferents efectes i filtres que poden modificar l’aparença dels objectes.       X X
OE9.-L'alumne sabrà organitzar els objectes segons l’ordre d’apilament i la seva distribució sobre l’àrea de treball entenent les agrupacions d’objectes i la gestió des de la paleta capes.       X  
OE10.-L'alumne utilitzarà els formats adequats d’emmagatzematge i/o exportació de la informació i organitzar correctament el directori de treball personal.       X X
OE11.-L'alumne imprimirà un fragment o tota una il·lustració en un suport digital (PDF) o físic (paper) i preparar correctament els originals d’impremta.  X     X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Referències de treballs professionals: material imprès, blogs, portals, webs d’empresa, webs personals:
Unleash [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://unleash.com/unleashed-productions-page-not-found/>.

Tipografies per descarregar:
Creamundo [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.creamundo.com/>.
Dafont [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.dafont.com/es/>.
Urbanfont [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.urbanfonts.com/>.

Identitat corporativa:
Camfit [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.camfic.cat/>.
Diba [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.diba.cat/web/comunicacio/marca/inici>.
Recursos multimèdia UB [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/sala_de_premsa/recursos_multimedia/index.html>.

Registre de dominis:
Arsys [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <https://www.arsys.es/>.
Network Solutions [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.networksolutions.com/>.
Oficina Española de Patentes y Marcas [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a:<http://www.oepm.es/es/index.html>.
Pantone [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://store.pantone.com/es/es/>.

Recursos d’Internet (enllaços a la web oficial d’Adobe):
Centre Aprenentatge Adobe [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.adobe.com/es/communities/>.
Licedocs i Ajuda [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.adobe.com/support/documentation/es/>.
Adobe Video Workshops [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <https://helpx.adobe.com/photoshop-elements/tutorials.html>.
Tutorials online [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <https://www.lynda.com/Design-training-tutorials/40-0.html>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa com a mínim al 80% del total de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d’aplicació Activitats variades de d’aplicació diària i de curta durada amb correspondència amb les activitats pràctiques:

- Disseny d’una postal i/o punt de llibre partint d’un calc automàtic.
- Reproducció d’una il·lustració de línia tipus còmic. Aplicació d’atributs de color i efectes.
- Creació d’una mostra per a un motiu de repetició. Gestió de paletes de colors específiques.
- Poema visual digital o disseny d’un embalatge.
Es tindran en compte com a criteris aspectes conceptuals i tècnics. S’avaluaran totes les pràctiques descrites a l’apartat de les activitats formatives. Es tindran en compte com a criteris aspectes conceptuals, tècnics i creatius. (Veure descripció). 

Criteris d’avaluació de les activitats d'aplicació i de la carpeta d’aprenentatge:

- Comprensió teòrica dels conceptes dins del marc genèric a on es desenvolupa l’activitat.
- Coneixement de la interfície general del programa i de les eines específiques en què es basa la proposta.
- Coneixement de les dreceres de teclat associades a les principals ordres i comandaments.
Creativitat
- Capacitat d’experimentació amb les eines.
- Aptitud i voluntat creativa per fer aportacions estètiques i procedimentals personals.
- Interès a favor del domini de les eines en el desenvolupament de les propostes formals de treball.
Tècnica
- Rigor i precisió en l’ús de les eines (comandaments i dreceres).
- Definició i aplicació dels procediments de treball o tècniques adequades.
- Ús de les eines personalitzant i ajustant convenientment les opcions individuals.
- Capacitat crítica per avaluar els resultats obtinguts i prendre decisions de millora.
- Gestió correcta dels vincles entre documents i de la organització del directori de treball.
Individual 40%
3 Carpeta d’aprenentatge Activitats d’aplicació diverses directament relacionades amb els continguts de cada sessió de treball.
P1. Disseny d’una postal i/o punt de llibre partint d’un calc automàtic.
P2. Reproducció d’una il·lustració de línia tipus còmic. Aplicació d’atributs de color i efectes.
P3. Creació d’una mostra per a un motiu de repetició. Gestió de paletes de colors específiques.
P4. Poema visual digital o disseny d’un embalatge.
Carpeta d’aprenentatge:
P5. Disseny o reproducció d’un element gràfic (logotip o marca) i aplicació a elements promocionals (2D i/o 3D) i de papereria. Definició bàsica del manual d’identitat corporativa.
P6. Disseny de la portada d’una revista o anunci publicitari per a ser imprès en paper que inclogui els elements gràfics dissenyats a les activitats d’aplicació.
Fora de l’aula i depenent dels coneixements previs, cada estudiant haurà de fer el seguiment dels continguts impartits a l’aula i enllestir, revisar o ampliar les activitats d’aplicació.
Es tindran en compte com a criteris aspectes conceptuals, tècnics i creatius. (Veure descripció).
 Criteris d’avaluació de la carpeta d’aprenentatge:

- Comprensió teòrica dels conceptes dins del marc genèric a on es desenvolupa l’activitat.
- Coneixement de la interfície general del programa i de les eines específiques en què es basa la proposta.
- Coneixement de les dreceres de teclat associades a les principals ordres i comandaments.
Creativitat
- Capacitat d’experimentació amb les eines.
- Aptitud i voluntat creativa per fer aportacions estètiques i procedimentals personals.
- Interès a favor del domini de les eines en el desenvolupament de les propostes formals de treball.
Tècnica
- Rigor i precisió en l’ús de les eines (comandaments i dreceres).
- Definició i aplicació dels procediments de treball o tècniques adequades.
- Ús de les eines personalitzant i ajustant convenientment les opcions individuals.
- Capacitat crítica per avaluar els resultats obtinguts i prendre decisions de millora.
- Gestió correcta dels vincles entre documents i de la organització del directori de treball.
Individual 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)