PLA DOCENT
Assignatura Redacció en Relacions Públiques Codi 360395
Matèria M7: Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques.
Docent Dr. A. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 21/04/2015
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

Assignatura en fase d’extinció. Atès l’escàs nombre d’alumnes, la docència s’impartirà en tutories programades.

 

L’assignatura introdueix a l’estudiant a la producció escrita de peces pròpies de les relacions públiques mitjançant la conscienciació de la importància d’una redacció acurada i l’apropament a la pràctica professional a través de la teoria i els treballs proposats.

El curs s’organitza en dos blocs. Al primer, introductori, s’aborden el temes de la contextualització i el procés de redacció. Al segon bloc s’aprofundeix sobre les peces escrites més habituals per al professional de les relacions públiques i es dota a l’estudiant dels coneixements i eines necessàries per a desenvolupar-les. En tots dos blocs hi ha lectures complementàries necessàries per a un millor aprofitament del coneixement adquirit.

Els treballs pràctics, elaborats individualment o en grups, consistiran en la planificació, redacció i avaluació de peces específiques. Els escrits hauran de ser lliurats a través del campus virtual i podran ser redactats en català o castellà, sense errades ni barbarismes. La correcció gramatical i ortogràfica és necessària per a superar l’assignatura. L’assistència a les tutories és sempre recomanable i la participació activa i significativa serà valorada positivament.

L’assignatura té com a objectiu principal aconseguir que l’alumne esdevingui un redactor capaç d’afrontar qualsevol peça redaccional en el camp de les relacions públiques amb sentit estratègic corporatiu.


Temari
Bloc 1 Títol: Introducció a la redacció en relacions públiques
Tema 1. Introducció
1.1. Les relacions públiques i la redacció.
1.2. La persuasió en relacions públiques.
1.3. El procés d'escriure en relacions publiques.
1.4. Substància i estil.

Tema 2. Contextualització de la redacció
2.1. Des d'on redactem?
2.2. Per a qui escrivim?
2.3. Quin és el missatge?
2.4. Quins mitjans de comunicació podem fer servir?
2.5. Redacció de relacions públiques offine i online.
2.6. Tipus de llenguatge.
2.7. Tipus de públics.

Tema 3. El procés de redacció en Relacions Públiques
3.1. Planificació
3.2. Producció.
3.3. Avaluació.
Bloc 2 Títol: Redacció en relacions públiques
Tema 4. El llibre d'estil 

Tema 5. Redacció de peces de comunicació interna i administrativa
5.1. Circulars i notificacions.
5.2. Tauler d’anuncis.
5.3. Certificats i declaracions.
5.4. Instàncies i sol·licituds.
5.5. Autoritzacions.

Tema 6. Redacció de cartes
6.1. Cartes de presentació de serveis.
6.2. Cartes d’agraïment.
6.3. Cartes de benvinguda.
6.4. Cartes d’acomiadament i condol.

Tema 7. Redacció de peces per a reunions, juntes d'accionistes i assemblees
7.1. Convocatòries.
7.1.1. Convocatòria de reunió.
7.1.2. Convocatòria de Junta General d’Accionistes o Assemblea de Socis.
7.1.3. Convocatòria de premsa.
7.2. Ordre del dia.
7.3. Acta.

Tema 8. Redacció de peces per a esdeveniments
8.1. Saluda.
8.2. Invitacions.
8.3. Programa.

Tema 9. Redacció de documents de difusió 
9.1. Butlletins, revistes i altres publicacions.

Tema 10. Redacció de discursos
10.1. La redacció en relacions públiques i el portaveu.

Tema 11. Redacció de peces online
11.1. El correu electrònic personal i massiu.
11.2. El web i els blogs.
11.3. El butlletí electrònic.
11.4. Les xarxes socials.

Tema 12. Introducció a la redacció de memòries corporatives
12.1. Memòria d’activitats.
12.2. Memòria econòmica.
12.3. Memòria de Responsabilitat Social.
12.4. Memòria del Triple Compte de Resultats.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
C8 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges publicitaris.
C9 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges en RRPP.
C10 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges periodístics.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C4 C5  C8  C9  C10
OG1.- L'alumne coneixerà les diferents peces redaccionals en relacions públiques i la seva aplicació professional.        
OG2.- L'alumne sabrà contextualitzar, planificar i redactar correctament les peces escrites en relacions públiques.  X X X X X
OG3.- L'alumne adquirirà l’argumentació crítica, constructiva i creativa vers les peces redaccionals. X X  X  X
OG4.- L'alumne s'aproparà a la pràctica professional del redactor en relacions públiques a través de la teoria i els treballs i exercicis proposats.  X X  X X X
OG5.- L'alumne practicarà el treball col·laboratiu en la redacció en relacions públiques.  X  X X    
OG6.- L'alumne reconeixerà les especificitats dels missatges i peces redaccionals de relacions públiques respecte a altres textos professionals de la comunicació.       X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6
1 OE1.- L'alumne adquirirà consciència de la importància de la correcció i l’adequació dels textos en relacions públiques. X      
OE2.- L'alumne sabrà contextualitzar els missatges de relacions públiques. X X X    
OE3.- L'alumne dominarà el procés de redacció en relacions públiques. X    
OE4.- L'alumne coneixerà l'estructura, el contingut i l’estil de les diferents peces redaccionals pròpies de la disciplina. X X X X   X
2 OE5.-L'alumne sabrà aplicar la peça redaccional correcta segons cada situació comunicativa. X  X     X
OE6.-L'alumne coneixerà l’activitat professional del redactor en relacions públiques a través de les pràctiques de l’assignatura. X      X  
OE7.-L'alumne desenvoluparà eines de treball cooperatiu per a la redacció en relacions públiques. X      X  
OE8.-L'alumne desenvoluparà l’anàlisi crítica vers les peces redaccionals de relacions públiques.  X    X  X X  

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 25 125

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 6 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 9
A.2) Col·loquis 2 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 6    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 17 B.1) Activitats d’aplicació 14 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 56
A.2) Col·loquis 2,5 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 6 C.2) Contrast d’expectatives -- 4 23    
A.3) Classes expositives 2,5 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 


Fonts d'informació
ADECEC. 40 Éxitos en Comunicación. Madrid: Pearson, Prentice Hall, 2003.
ARCEO VACAS, A. (coord.). El portavoz en la comunicación de las organizaciones: fundamentos teórico-prácticos. Alicante: Universidad de Alicante, 2012.
ARCEO VACAS, J.L. (Coord.). Las relaciones públicas en España. Madrid: McGraw-Hill, 2004.
ARCEO, J.L. Organización, Medios y Técnicas en Relaciones Públicas. Madrid: Instituto de Comunicación Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid, 2003.
ARROYO, L. Los Cien Errores de la Comunicación de las Organizaciones: Ideas, Casos y Consejos para la Excelencia de las Relaciones Públicas. Madrid: ESIC, 2003.
CASSANY, D. La Cuina de l’Escriptura. Les Naus d’Empúries. Barcelona: Anagrama, 1995.
CASSANY, D. Afilar el Lapicero. Guía de Redacción para Profesionales. Barcelona: Anagrama, 2007.
DASGUPTA, S. Managing Internet and Intranet Technologies in Organizations. Challenges and Opportunities. London: Idea Group Publishing, 2000.
HUNT, T.; GRUNIG, J.E. Public Relations Thecniques. Orlando: Harcourt Brace College Publishers, 1994.
MIDDLEBERG, D. Relaciones Públicas en un Mundo Interconectado. Estrategias de Comunicación para Triunfar en el Espacio Digital. Bilbao: Deusto, 2001.
ZAPPALA, J.M.; CARDEN, A.R. Public Relations Worktext. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2004.
PALENCIA-LEFLER, M. 90 Técnicas de relaciones públicas. Barcelona: Ed. Bresca, 2008. 
TREADWELL, D.; TREADWELL, J.B. Public Relations Writing. Principles and Practice. New York: Sage, 2000.
WILCOX, D., Cameron, G. y Xifra, J. Relaciones públicas. Estrategias y tácticas. Madrid: Pearson, 2006. 
XIFRA, J. Técnicas de relaciones públicas. Barcelona: Ed. UOC, 2007. 

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
 1  1 i 2 Tutories Assistència i participació activa com a mínim del 80% de les sessions.   Individual  NO  
2  1 i 2  Activitats d'aplicació Els alumnes actuaran com a professionals d'una agència i es mantindran al llarg de l’assignatura.

Cada grup elaborarà un lloc web en forma de book en el que s'incorporaran entre 4 i 5 peces de redacció de relacions públiques del curs.
Grupal (3-4 membres) 40%

El professor plantejarà situacions segons la qual els alumnes hauran de redactar alguna peça de relacions públiques, elaborar tasques de planificació, informes, anàlisis de lectura, reflexions o debatre sobre tècniques i estratègies de redacció, tot dins d'un lloc web que hauran de construir com a identitat visual de cada un d'ells. 


Els grups de alumnes podran exposar el seu treball i, entre tots, es farà una crítica constructiva. Les peces seran lliurades al professor, virtualment o bé en mà al final de la classe, i seran retornades corregides en les properes sessions.

És necessari haver lliurat al menys el 90% de les pràctiques grupals per a poder optar a l’examen.

En total es demanen entre 3 i 4 peces.

 Individual
3 1 i 2 Examen 

Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions.

 Individual 60%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació: Elaboració d'un lloc web Es proposaran noves situacions per a les que l’alumne haurà de redactar determinades peces de relacions públiques que s’hagin estudiat durant el curs i que seran diferents a les presentades a l’avaluació única. Aquestes peces hauran de ser lliurades el dia de l’examen de reavaluació a través del Moodle de l'assignatura. 40%
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. 60%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitats d'aplicació: Elaboració d'un lloc web El dia de l’examen, l’alumne haurà de lliurar el seu lloc web, format per diverses peces redaccionals de les treballades al llarg del curs i que es comunicaran a l’estudiant amb temps suficient per a la seva preparació. Els alumnes haurà de redactar peces de relacions públiques, elaborar tasques de planificació o debatre sobre tècniques i estratègies de redacció, tot dins d'un lloc web que hauran de construir com a identitat visual de cada un d'ells Per a poder presentar-se a l’examen, l’estudiant ha de lliurar la totalitat de les peces redaccionals proposades. 40%
2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions.  60%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació: Elaboració d'un lloc web Es proposaran noves situacions per a les que l’alumne haurà de redactar determinades peces de relacions públiques que s’hagin estudiat durant el curs i que seran diferents a les presentades a l’avaluació única. Aquestes peces hauran de ser lliurades el dia de l’examen de reavaluació. 40%
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.

 

PLA DOCENT
Assignatura Dret Públic i Privat Codi 360387
Matèria M2. Introducció al Dret Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Prof. C. G. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 26/11/2010
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

Assignatura en fase d’extinció. Atès l’escàs nombre d’alumne, la docència s’impartirà en tutories
programades.

Avui dia tots els professionals necessiten posseir certs coneixements jurídics que li facilitin la presa de decisions donat que, freqüentment, aquestes comportaran conseqüències legals. L’objectiu d’aquesta assignatura és impartir les bases del Dret Públic i Privat des d’un punt de vista conceptual, de manera que l’estudi es concreta entorn a les fonts del dret i a les diferents institucions jurídiques. L’alumnat adquirirà la capacitat d’entendre determinades matèries del dret, necessàries per a completar aquests estudis i per a la pràctica professional que d’ells es deriven. L’actitud positiva i activa de l’alumnat és necessària per aconseguir els objectius plantejats.
Temari
Bloc 1 Títol: Introducció al Dret

Tema 1. Conceptes preliminars.
1.1. El Dret: origen i fonaments del concepte.
1.2. El dret objectiu
1.3. Les fonts del Dret: llei, costum i principis generals del dret.
1.4. La llei: concepte, jerarquia entre les diverses normes estatals. Dret de la UE: entrada en vigor, eficàcia, extinció.
1.5 El valor de la jurisprudència.
1.6. La interpretació de les normes jurídiques. L’esfera d’acció de les normes jurídiques: els àmbits personal, temporal i territorial.

Tema 2. El dret subjectiu.
2.1. La relació jurídica.
2.2. Diverses categories de drets subjectius.
2.3. La prova dels fets
2.4. Influència del temps en el naixement i en l’extinció dels drets: còmput del temps; la prescripció; la caducitat.

Bloc 2 Títol: Introducció al dret privat: Dret civil, Dret del treball i Dret mercantil

Tema 3. Dret Civil
3.1. El Codi Civil espanyol. Les competències legislatives de les Comunitats Autònomes. La Legislació civil catalana.
3.2 La persona física i la jurídica
3.2.1 La capacitat jurídica i d’obrar. Els menors i els incapaços. Les institucions de guarda
3.2.2 La persona jurídica: associacions i fundacions
3.3. L’obligació: concepte i règim jurídic
3.4. Els contractes: classificació, elements, efectes, interpretació i ineficàcia.
3.4.1. El contracte de compravenda.
3.4.2. El contracte d’arrendament urbà
3.4.3 Els contractes amb consumidors o usuaris: les clàusules abusives
3.5. Els drets reals.
3.5.2 El Dret de propietat. El Registre de la Propietat.
3.5.3 Els drets reals sobre cosa aliena: gaudi; garantia; adquisició.
3.6. Dret de Família.
3.6.1. El Matrimoni. Obligacions i drets. La separació conjugal i el divorci. Les parelles no casades.
3.7 La successió mortis causa.

Tema 4. Dret del Treball.
4.1. Definició i característiques.
4.2. Normes bàsiques.
4.3. El contracte de treball.
4.4. La seguretat social.
4.5. La jurisdicció laboral.

Tema 5. Dret Mercantil.
5.1. Concepte i caràcters generals.
5.1.2. Els titulars jurídics de l’empresa: l’empresari individual.
5.1.3. El Registre Mercantil.
5.2. Les diverses classes de societats mercantils.
5.4. Crisi econòmica de l’empresa: la Llei Concursal espanyola i el procediment concursal.

Tema 6. Dret Penal.
6.1.Característiques del Dret Penal.
6.2. El Codi Penal espanyol.
6.3. El delit: concepte, elements, classificacions i formes de participació.
6.4. La figura del Jurat a Espanya.
6.5. L’organització judicial penal. El procés penal.

Tema 7. Dret Administratiu.
7.1. La posició jurídica i institucional de l’Administració pública
7.1.1. Principi de legalitat i potestats administratives
7.1.2. Drets i deures dels ciutadans en les seves relacions amb les administracions publiques
7.2. L’organització administrativa: administracions territorials; ens instrumentals; administracions corporatives; autoritats administratives independents
7.3. L’actuació formalitzada de l’Administració
7.3.1. El procediment administratiu

Tema 8. Dret Tributari.
8.1. Conceptes generals.
8.2. Els tributs a Espanya i la seva classificació.
8.3. Principals impostos: IVA, IRPF, Societats.
8.4. Els procediments de sanció i penalització.
8.5. La fiscalitat a Catalunya.

 


Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C14 Coneixements bàsics per a l’anàlisi econòmic, jurídic i social de les empreses i institucions.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C14
OG1.- L'alumne adquirirà els coneixements bàsics tant del Dret públic com del privat. X  X 
OG2.- L'alumne sabrà analitzar els diferents àmbits del Dret i quines són les seves fonts. X X
OG3.- L’alumne es familiaritzarà amb les principals normes jurídiques de l’Estat espanyol (Constitució espanyola, els diferents Codis, així com les lleis civils, penals i mercantils més importants). X X
OG4.- L'alumne adquirirà els coneixements bàsics sobre el sistema tributari espanyol. X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.- L'alumne identificarà i comprendrà el conceptes bàsics del Dret públic i privat així com situar-los en el context més adequat.  X      
OE2.- L'alumne localitzarà i diferenciarà les característiques del Dret i les diferents fonts en que s’originen (llei, costum, principis generals i jurisprudència). 
 X X    
OE3.- L'alumne aprendrà a diferenciar les diferents persones físiques i jurídiques que actuen en el marc del Dret.
  X  
OE4.- L'alumne coneixerà els diferents negocis jurídics així com la influència dels temps sobre ells.
   X   
2 OE5.- L'alumne identificarà la normativa adequada a cada ordre jurídic específic.
     X  
OE6.- Detectarà els principals tipus de contractes tant des de l’àmbit general com particular.     X X  
OE7.- L'alumne coneixerà el conceptes bàsics del Dret de família i de successions, tant a Espanya com a Catalunya. 
   X X  
OE8.- L'alumne sabrà diferenciar dins del Dret Penal els delictes greus, els menys greus i els lleus, així com les diferents penes que contempla el Codi Penal vigent.
   X X  
OE9.- L'alumne identificarà cada un dels principals impostos que s’apliquen a l’Estat.      X X
OE10.- L'alumne aplicarà els conceptes teòrics en casos pràctics específics.
X X X X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total : 150 25 125

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 5 B.1) Activitats d’aplicació 4 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 10
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 4    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 24 B.1) Activitats d’aplicació 16 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 55
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 4 25    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació

MONOGRAFIES:
GETE, ALONSO, NAVAS, SOLÉ, YSÁS. Nociones de derecho civil vigente en Cataluña, 3a ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2011.
GAMERO, E.; FERNÁNDEZ RAMOS, S. Manual básico de derecho administrativo. Madrid : Tecnos, 2017.
LASARTE ÁLVAREZ, C., Curso de derecho civil patrimonial, 20a ed., Madrid, Ed. Tecnos, 2017.
CARRASCO PERERA, A., Derecho civil, Introducción. Derecho de la persona. Derecho subjetivo. Derecho de la propiedad., 2ª ed. Madrid, 2004.
Embid Irujo, A., coord., Introducción al derecho español, Iustel, 2010 ALBADALEJO, M. Derecho civil.
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J.; DÍAZ MORENO, A. Lecciones de Derecho Mercantil. Madrid: Tecnos, 2014. ISBN 9788430963300.
LLABRÉS, A.; PONS, E. (coords.). Vocabulari de Dret. Universitat de València, Universitat de Barcelona. 2009. ISBN: 978-84-370-7385-9.
MIR PUIG, S. Derecho Penal. Parte General. Barcelona: Editorial Reppertor, 2014. ISBN 978-99-7457-836-4.
SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, C.; JUDEL PRIERO, A. PIÑOL RODRÍGUEZ, J.R. Manual de derecho penal. Tomo II Parte especial. Madrid: Ed. Civitas, 2003. ISBN 9788447020744.

CODIS:
CATALUNYA. Codi Civil Català. Vegeu Portal Jurídic de la Generalitat de Cataluña.
Estatut d'autonomia de Catalunya. Text consolidat Vegeu Portal Jurídic de la Generalitat de Cataluña.
ESPANYA. Constitución Española. Darrera edició.
ESPANYA. Código Civil. Darrera edició.
ESPANYA. Código de Comercio. Darrera edició.
ESPANYA. Código Penal. Darrera edició.

Podeu trobar les lleis catalanes al Portal jurídic de la Generalitat de Catalunya o la pàgina web del Boletín Oficial del Estado (BOE.es).


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Es recomana l’assistència i participació activa a classe, especialment per la seva incidència a l’avaluació en algunes activitats. Individual --
2 1-2 Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els concetes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Individual 25%
3 1-2 Casos pràctics

Els casos pràctics consistiran en diverses
preguntes de resposta breu a partir d'un cas
proposat pel docent. Aquests podran ser
també exposats de forma oral a l'aula. A
partir de sentències pre-sel·lecionades o de
casos pràctics repartits amb antel·lació,
l’alumne presentarà oralment el cas i
la solució a la que hagi arribat, o farà un
comentari crític de la solució donada pel
tribunal.
Es valora la correcció durant l’exposició i
cal evitar la lectura literal.

Individual / Grupal (de fins a 2 membres) 25%
4 1-2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. Individual 50%

 

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació

L'alumne implementarà els concetes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent.

Tres activitats a lliurar abans del dia de l’examen a través de Moodle.
Consistiran en l’anàlisi d’una sentència, en la resolució d’un cas pràctic o en el comentari d’un text legal.

30%
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 70%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitats d'aplicació

L'alumne implementarà els concetes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent.

Tres activitats a lliurar abans del dia de l’examen a través de Moodle.
Consistiran en l’anàlisi d’una sentència, en la resolució d’un cas pràctic o en el comentari d’un text legal.

30%
2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 70%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació

L'alumne implementarà els concetes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent.

Tres activitats a lliurar abans del dia de l’examen a través de Moodle.
Consistiran en l’anàlisi d’una sentència, en la resolució d’un cas pràctic o en el comentari d’un text legal.

30%
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 70%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.

 

 

 

PLA DOCENT
Assignatura Teoria de la Comunicació Codi 360386
Matèria M1. Marc Teòric de la Comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. F. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 01/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

Assignatura en fase d’extinció. Atès l’escàs nombre d’alumnes, la docència s’impartirà en tutories programades.

 

L’assignatura s’organitza en dos blocs docents independents, però amb una lògica transversal. El primer és un bloc introductori i està dedicat a definir els principals conceptes i objectes d’estudi de la teoria de la comunicació, contextualitzant-los dintre de les actuals transformacions tecnològiques, culturals i socials.

El segon bloc, el veritable gruix de l’assignatura, recupera les principals teories clàssiques situant-les en el seu context històric i social. S’utilitzaran 3 eixos bàsics de treball que seran: identitat, cultura i societat, i construcció de sentit simbòlic per desenvolupar i aplicar els continguts teòrics del bloc.

L’objectiu fonamental de l’assignatura és aplicar els conceptes teòrics als objectes d’estudi de la teoria de la comunicació, conèixer les perspectives d’aproximació més recurrents i la seva relació amb el context social i cultural canviant en el que vivim. S’utilitzaran projectes i recerques desenvolupats durant els últims anys com exemples i materials de treball.

Els objectius de cada bloc es fixaran en una sessió inicial de contrast d’expectatives, on també es planificarà el calendari d’activitats. Cadascun dels blocs està dividit en epígrafs que funcionaran metodològicament de la mateixa manera. Les sessions magistrals serviran per presentar els continguts bàsics i centrals. Els conceptes principals es treballaran en profunditat a través de debats i activitats d’aplicació desenvolupades a l’aula mitjançant material facilitat pel professor i aportacions dels alumnes . Finalment, els alumnes hauran de fer un examen teòric i d’aplicació on hauran de demostrar els seus coneixements sobre els conceptes treballats durant el curs.


Temari
Bloc 1 Títol: La comunicació com a objecte d'estudi
Tema 1. L’objecte d’estudi de la teoria de la comunicació
1.1.  Les característiques de la comunicació com objecte d’estudi: conceptes bàsics
1.2.  Els principals dilemes de la comunicació
1.3.  Els reptes de la Teoria de la Comunicació a la societat actual
Bloc 2 Títol: Perspectiva i vigència actual de les teories clàssiques de la comunicació

Tema 2. Les teories clàssiques de la comunicació
2.1. Crítics i funcionalistes
2.1.1. L’Escola de Frankfurt: la perspectiva crítica.
2.1.2. La mass communication research: de les funcions als efectes limitats.
2.2. Les teories subjectivistes.
2.2.1. Els usos i gratificacions.
2.2.2. L’Interaccionisme simbòlic.
2.2.3. La construcció de la realitat.
2.2.4. L'Escola de Toronto 
2.3. Les teories duals.
2.3.1. Els estudis Culturals: l'Escola de Birmingham.

2.3.2. La teoria de l'Acció Comunicativa.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
 C2  Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C6  C13 
OG1.- L'alumne definirà i comprendrà els conceptes bàsics de la teoria de la comunicació. X X      
OG2.- L'alumne reflexionarà de manera crítica sobre la relació de la comunicació amb les transformacions culturals i socials. X X   X  
OG3.- L'alumne es familiaritzarà amb les principals perspectives teòriques i autors de la teoria de la comunicació.   X X X  
OG4.- L'alumne analitzarà sobre la presència i rellevància de la comunicació en l’estudi de casos concrets. X X X X X
OG5.- L'alumne coneixerà i analitzarà la investigació comunicativa actual, les diferents metodologies i els principals resultats.   X X X X
OG6.- L'alumne reflexionarà sobre els elements teòrics i pràctics aplicats a la vida professional. X     X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5   OG6
1 OE1.- L'alumne identificarà i comprendrà el conceptes bàsics de la teoria de la comunicació i situar-los en un context ampli i multidisciplinari. X          
OE2.- L'alumne localitzarà i assumirà les característiques complexes de l’objecte d’estudi de la teoria de la comunicació. X          
OE3.- L'alumne reconeixerà la centralitat de la comunicació en els processos socials.   X        
OE4.- L'alumne analitzarà de forma crítica el paper de la comunicació en les societats actuals.   X        
2 OE5.- L'alumne coneixerà els autors i escoles teòriques més rellevants dintre de la teoria de la comunicació. X   X      
OE6.- L'alumne identificarà i analitzar críticament la vigència actual de les teories clàssiques.     X     X
OE7.- L'alumne detectarà els principals factors de desenvolupament de la disciplina. X   X      
OE8.- L'alumne aplicarà els conceptes teòrics en el casos pràctics específics.   X   X    
OE9.- L'alumne descobrirà en la recerca en comunicació un nou camp professional i identificar els valors associats.           X
OE10.- L'alumne aplicarà analíticament el potencial dels conceptes teòrics en casos pràctics de la vida professional.       X   X
OE11.- L'alumne coneixerà les principals tendències en la recerca en comunicació.          X  
OE12.- L'alumne identificarà i avaluarà de manera crítica el paper de la recerca en comunicació en casos pràctics.       X  X  

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 24 126

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 4 B.1) Activitats d’aplicació 3 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 10
A.2) Col·loquis 1 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 4    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0,5                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 15 B.1) Activitats d’aplicació 6,5 C.1) Seminari - 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 55
A.2) Col·loquis 6 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives - 5 25    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 2 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1,5                

Fonts d'informació

- ABRIL, G. Teoría General de la Información. Datos, relatos y ritos. Madrid: Cátedra, 2005. ISBN 9788437614953.
- BAUDRILLARD, J. La guerra del Golfo no ha tenido lugar. Barcelona: Anagrama, 2001. ISBN 9788433913500.
- BECK, U. La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI, 2006. ISBN 9788432312618.
- BERNAYS, E. Propaganda. Barcelona: Ed. Melusina, 2008 [1928]. ISBN 9788496614420.
- BUSQUET, J. (coord.). La recerca en comunicació. Què hem de saber? Quins passos hem de seguir? Barcelona: Editorial UOC, 2006. ISBN 9788497881579.
- BUSQUET, J. La cultura, Barcelona: Editorial UOC, 2007. ISBN 9788497885270.
- CASTELLS, M. Comunicación y poder, Madrid: Alianza Editorial, 2009. ISBN 9788420684994.
- ECO, U. Apocalípticos e integrados, Barcelona: Tusquets Editores, 1995. ISBN 9788472238695.
- ESPINAR, E. (Coord.) (2009): Género y nuevas tecnologías de la información y la comunicación, FEMINISMO/S, Revista del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante [En línea], Diciembre 2009, nº 14 [fecha de consulta: 30 abril 2014]. Disponible al següent enllaç.
- FARRÉ, J. Invitació a la teoria de la comunicació. Valls: Cossetània, 2005. ISBN 9788497911320.
- GIROUX, H. Cine y entretenimiento, Barcelona, Paidós, 2003. ISBN 9788449314742.
- HALL, S. Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-79, London: Routledge, 1996. ISBN 9780415079068.
- HUMANES, M y IGARTUA, J. Teoría e investigación en comunicación social, Madrid: Síntesis, 2004. ISBN 9788497562263.
- LÉVY, P. Cibercultura: La cultura de la sociedad digital, Barcelona: Anthropos, 2007. ISBN 9788476588086.
- MARCUSE, H. (1993): El hombre Unidimensional, Madrid: Editorial Ariel, 2010. ISBN 9788434488458.
- MATTELART, A. y MATTELART, M. Historia de las teorías de la comunicación, Barcelona, Paidós, 1997. ISBN 9788449318054.
- McLUHAN, M. Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano, Barcelona: Paidós, 2009. ISBN 9788449322037.
- McQUAIL, D. Introducción a la teoría de la comunicación de masas, Barcelona: Paidós, 1985. ISBN 9788449308123.
- MORAGAS, M. (ed.) Sociología de la comunicación de masas. (4 vols). Barcelona: Gustavo Gili, 1985. ISBN 9789688872437.
- RHEINGOLD, H. Multitudes inteligentes. La próxima revolución social, Barcelona: Ed. Gedisa, 2004. ISBN 9788497840620.
- RODRIGO, M. Teorías de la comunicación. Ámbitos, métodos y perspectivas. Barcelona: UAB, 2002. ISBN 9788449021947.
- SAPERAS, E. Manual básico de teoría de la comunicación. Barcelona: Ediciones CIMS, 1998. ISBN 9788489643871.
- SIERRA, F. Elementos de Teoría de la Información, Sevilla: Editorial MAD, 2000. ISBN 9788483116654.
- SILVERSTONE, R.¿Por qué estudiar los medios?, Buenos Aires: Amorrortu, 2004. ISBN 9789505186556.
- WOLF, M. La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas, Barcelona: Paidós, 1987. ISBN 9788475094373.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüenciació Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 2 Activitat d'aplicació 1: Col·loqui

L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent.
S’avaluarà que els alumnes demostrin que han llegit el text, que poden aplicar correctament els conceptes teòrics i la participació al col·loqui de forma pertinent.
Tema: Les escoles clàssiques de la teoria de la comunicació I
Material bibliogràfic i audiovisual específic facilitat pel professor.
L’activitat consistirà en:
1) La lectura per part dels alumnes d’un text facilitat pels alumnes
2) L’aplicació pràctica dels conceptes teòrics treballats
3) Un col·loqui a l’aula.
És necessari aprovar aquesta activitat per poder fer mitjana.

Individual 10%
2 2 Activitat d'aplicació 2: Col·loqui

L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent.
S’avaluarà que els alumnes demostrin que han llegit el text, que poden aplicar correctament els conceptes teòrics i la participació al col·loqui de forma pertinent.
Tema: Les escoles clàssiques de la teoria de la comunicació II
Material bibliogràfic i audiovisual específic facilitat pel professor.
L’activitat consistirà en:
1) La lectura per part dels alumnes d’un text facilitat pels alumnes
2) L’aplicació pràctica dels conceptes teòrics treballats
3) Un col·loqui a l’aula.
És necessari aprovar aquesta activitat per poder fer mitjana.

Individual 10%
3 2 Activitat d’Aplicació: 3: Col·loqui

L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent.
S’avaluarà que els alumnes demostrin que han llegit el text, que poden aplicar correctament els conceptes teòrics i la participació al col·loqui de forma pertinent.
Tema: Les escoles clàssiques de la teoria de la comunicació III
Material bibliogràfic i audiovisual específic facilitat pel professor.
L’activitat consistirà en:
1) La lectura per part dels alumnes d’un text facilitat pels alumnes
2) L’aplicació pràctica dels conceptes teòrics treballats
3) Un col·loqui a l’aula.
És necessari aprovar aquesta activitat per poder fer mitjana.

Individual 10%
4 1-2  Examen

Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu.

Individual 
SÍ  40% 
5 1-2 Examen Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Els alumnes hauran de redactar un assaig teòric al voltant d'un tema escollit a classe sobre el que aplicaran els conceptes treballats a la totalitat de l'assignatura.

Grupal (4 alumnes).

Excepcionalment es podrà realitzar de manera individual

30%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
És necessari aprovar per separat cadascuna d'aquestes tres proves per poder fer mitjana.
Seqüen-ciació  Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball escrit

Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consistiran en assajos teòrics sobre els continguts de l'assignatura. S'avaluarà el treball de l'alumne a l'hora de cercar material bibliogràfic i exemples, i la seva capacitat per redactar un treball acadèmic.

És imprescindible aprovar cadascun dels treballs.

25%
2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 40%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.

 

PLA DOCENT
Taller Tècniques musicals per incrementar la creativitat Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. F. A. Coneixements previs recomanats Cap. Torn Únic
Descripció general del taller L'alumnat descobrirà, mitjançant metodologia participativa, nous camins per incrementar la seva creativitat des de la vessant musical.
Idioma Català. Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector i Internet.
A aportar per l'estudiant: cap.
Format  INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 26/04/2019
Data darrera actualització i seguiment: 26/04/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Identificació dels aspectes personals a través de la música.
Tema 2. Música i emoció.
Tema 3. La respiració com a eina per a la claredat mental.
Tema 4. Cant i improvització.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumnat serà capaç de comprendre les seves capacitats creatives.  X    X  X  X  X  
OG2.- L'alumnat coneixerà eines musicals per incrementar la seva creativitat.  X  X    X  X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumnat identificarà els seus punts forts en la creació. X
OE2.- L'alumnat identificarà les àrees al millorar en aquest àmbit. X
OE3.- L'alumnat coneixerà la influència de cadascun dels estils musicals vinculats a la creativitat. X
OE4.- L'alumnat serà capaç d'aplicar aquestes eines per assolir els seus objectius. X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Bibliografia:
Moreno, Joseph J. Activa tu música interior. Musicoterapi y psicodrama. Herder, 2004.
Jauset Berrocal, J. A. Cerebro y música, una pareja saludable. Círculo Rojo, Editorial. 2013.
Higgins, L. Community Music. In Theory and in Practice. Oxford University Press. 2012.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-ciació  Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d'aplicació A través d'exercicis pràctics, interactius i dinàmics, els grups comprendran l'objectiu del taller.  Grupal (3 membres) SÍ  30% 
3 Carpeta d'aprenentatge Recull de les activitats fetes durant el curs.  Individual SÍ  60%
Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Taller Redueix l'estrès i millora el teu rendiment amb mindfulness Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. F. G. Coneixements previs recomanats Cap. Torn Únic
Descripció general del taller Et proporcionarà eines per gestionar l’estrès amb eficàcia i mantenir la concentració i la capacitat de resposta en situacions difícils o en períodes de màxima demanda. També et permetrà potenciar les teves competències personals i la resiliència; això et farà millor als estudis i disposar de recursos de gran valor que poden marcar la diferència en la teva incorporació al mercat laboral. Des de la primera sessió del taller, cada alumne podrà dissenyar i posar en pràctica el seu propi pla anti-estrès i de millora personal.
Idioma Català i Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador i Projector
A aportar per l'estudiant: Cap
Format  EXTENSIU (2n semestre)

 

Data de creació: 06/05/2019
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Temari
Bloc 1 Títol: Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Què és mindfulness? Entrenar l’atenció per millorar la concentració, calmar la ment i relaxar el cos.
Tema 2. Entendre les emocions per desenvolupar la intel·ligència emocional i aprendre a trobar l'equilibri.
Tema 3. Comprendre les causes i els efectes de l’estrès i descobrir les millors estratègies per a gestionar-lo eficaçment.
Tema 4. Competències personals: comunicació i gestió del temps.
Bloc 2 Títol: Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumnat aprendrà a practicar el Mindfulness enfocat a reforçar les capacitats atencionals i a reduir l'estrès.   X X X     X X
OG2.- L'alumnat coneixerà recursos per a millorar les relacions interpersonals.  X   X   X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne coneixerà els símptomes i els efectes de l'estrès i incorporarà recursos per calmar la ment i relaxar el cos. X  
OE2.- L'estudiant incorporarà estratègies d'afrontament i eines d'autogestió emocional per respondre davant l'estrès enlloc de reaccionar.  
2 OE3.- L'alumne aprendrà a cultivar les relacions interpersonals potenciant l’empatia i l’actitud compassiva. X X
OE4.- L'estudiant entrenarà la capacitat d'estar present per a potenciar l'atenció i la concentració i disminuir la rumiació.   X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Bibliografia:
Kabat-Zinn, J. Vivir con plenitud las crisis - Cómo utilizar la sabiduría del cuerpo y de la mente para afrontar el estrés, el dolor y la enfermedad. Barcelona: ed. Kairós, 2004. ISBN 9788472455672.
Martín, A. Con rumbo propio, disfruta de la vida sin estrés. Barcelona: ed. Plataforma, 2010. ISBN 9788415115007.
Stahl, B. y Goldstein, E. Mindfulness para reducir el estrés. Barcelona: ed. Kairós, 2010. ISBN 9788472457614.
Alidina, S. Vencer el estrés con Mindfulness. Barcelona: ed. Paidós divulgación, 2015. ISBN 9788449331404.
Stahl, B. y Goldstein, E. El manual del Mindfulness. Barcelona: ed. Kairós, 2016. ISBN 9788499885155.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-ciació  Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d'Aplicació Diàlegs en grup de tipus indagatori i apreciatiu sobre l'experiència de cada estudiant amb la pràctica del Mindfulness, els aprenentatges incorporats a cadascuna de les sessions i el seu progrès personal. Grupal 30%
3 Carpeta d'aprenentatge Elaboració d'un pla antiestrès i de millora personal. Individual 60%
Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.