PLA DOCENT
Assignatura Publicitat en Sectors Especialitzats Codi 361809
Matèria M12. Instruments de Comunicació  Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dra. S. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre 6-7-8 Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 01/05/2012
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general
L'objectiu de l'assignatura és donar a l'estudiant una visió panoràmica de les diferents manifestacions de la professió en funció del sector sobre el qual s'actua, fent referència específica al volum de negoci que genera, la tipologia d'anunciants i agències especialitzades, mitjans emprats, etc.

Amb la coordinació d'un docent, l'assignatura presentarà un ventall de diversos experts i expertes en cada un dels sectors programats, els quals respondran en tots els casos a l'esquema que es detalla en el temari.

L’assistència a la immensa majoria de les sessions és altament aconsellable, doncs per poder superar aquesta assignatura.

Atès les característiques d’aquesta assignatura NO es contempla l’opció d’avaluació única.

Temari
Bloc 1 Títol: Sectors RRPP
LLISTAT DE SECTORS: Atesa la necessària col·laboració de professionals en exercici per impartir aquesta assignatura, i la varietat obligada de perspectives, es programaran més sectors dels que en realitat puguin cursar-se en un únic any acadèmic. L'objectiu és assegurar-nos la docència a la totalitat de sessions que constitueixen l'assignatura.

Es publicarà -via moodle- aquells que finalment es programin en cada curs acadèmic.

EXEMPLES DE SECTORS PREPARATS.
SECTOR SANITARI
Descripció Parlem d’institucions que presten serveis sanitaris i sociosanitaris a la població (Hospitals de diferents nivells assistencials, públics i concertats), en el marc territorial de Catalunya. Visió des de les entitats i des de les consultores i agències de comunicació.
SECTOR NUEVAS TECNOLOGÍAS
Descripció Más que de un sector del mercado publicitario las clases tratarán de las nuevas herramientas y soportes que Internet y las tecnologías digitales interactivas ponen a disposición de los publicitarios.
SECTOR EDITORIAL
Descripció El Sector Editorial, actualment és una activitat empresarial que gestiona l’edició però que està englobat a un sector molt més ampli: productes culturals i mitjans de comunicació, també i formen part un conjunt d’institucions públiques.
SECTOR ALIMENTS FUNCIONALS
Descripció En els darrers anys la societat en general i els consumidors s’han anat preocupant cada vegada més per la salut, i la bona salut s’associa essencialment a una bona alimentació. És en aquest context que sorgeixen els aliments funcionals: làctics, begudes, confiteria, olis, pa, galetes, carn,... Són tots aquells productes de consum que, a part de les seves propietats nutricionals, contenen altres components que beneficien l’organisme, faciliten les seves funcions i poden “prevenir” o reduir el risc d’algunes malalties.
L’augment dels aliments funcionals ha permès un creixement molt important de la publicitat i la comunicació en aquest sector, que requereix uns coneixements específics; des de la detecció, captació i segmentació dels targets fins a la planificació dels mitjans on i off més adequats en cada cas, passant per la modulació del missatge i el to i el discurs més indicat.
SECTOR TELEFONIA
Descripció La propuesta es explicar cómo ha evolucionado el mercado de la telefonía móvil y sus principales marcas tanto a nivel de volumen como de códigos de comunicación.
SECTOR INSTITUCIONAL
Descripció Publicitat realitzada per les administracions públiques d’acord amb la llei (temes objecte de ser publicitats, restriccions...).
SECTOR GRAN CONSUMO: CERVEZA
Descripció El de las cervezas es uno de los sectores más importantes, activos  y competitivos del mercado del gran consumo: por territorios geográficos ocupados, por volumen de negocio, ventas, inversión en comunicación, presencia continuada en la vida del consumidor e influencia en tendencias sociales, gran concurrencia de marcas locales con fuertes grupos nacionales y la poderosa  irrupción de grandes marcas multinacionales de origen europeo y norteamericano. La amplísima gama de productos que abarca cada marca  desde sus  variedades  0.0 de alcohol,  a las Premium y de alta graduación alcohólica. Códigos de comunicación muy marcados,  diferenciados y duraderos en el tiempo de todos los tipos y combinados con poderosas acciones tácticas de respuesta inmediata. Desde la imagen de marca  a la promoción más severa.
SECTOR MITJANS DE COMUNICACIÓ COM ANUNCIANTS
Descripció Els mass media: “d’Anunciadors” a Anunciants. Com, Quan, On i Per què s’anuncien.
SECTOR FARMACÈUTIC
Descripció La publicitat que els laboratoris farmacèutics fan per als seus productes, tant pels que necessitem ser dispensats amb recepta mèdica (Ètics) com els que poden comprar directament a la farmàcia sense prescripció (EFP´s i OTC´s).
És una publicitat molt reglada legislativament i veurem el per què.
SECTOR COMUNICACIÓ POLÍTICA
Descripció El sector inclou els partits polítics i la resta d’organitzacions polítiques (joventuts de partits, fundacions polítiques...), considerats en la seva activitat comunicativa externa de caire publicitari, sigui relacionada amb eleccions o amb campanyes,  així com l’activitat de caire comunicatiu dels diferents lobbies i actors que pretenen exercir una influència en la política, i les funcions d’aquest caire que desenvolupen les administracions públiques a través de la comunicació institucional.
SECTOR TRANSPORT
Descripció Transport públic és aquell que es porta a terme mitjançant sistemes massius, que es realitza per compte d’altres a través d’una retribució econòmica i que és d’interès públic (tutelat per les administracions).
Es treballa específicament el transport terrestre.
L’aspecte més important és el de pertànyer, prioritàriament a les administracions públiques i, en tot cas, sempre depenent administrativament d’elles.
En l’àmbit de les administracions diferenciem L’estat, les autonomies i els ajuntaments.
En l’àmbit de les tipologies d’empresa i de gestió diferenciem: empreses públiques, mixtes, privades i consorcis.
SECTOR TECNOLOGIES DE CONSUM
Descripció El sector cobreix la distribució dels aparells electrònics destinats a un consum domèstic. Dintre del tipus de productes que cobreix es troben el petit aparell elèctric (PAE), la gamma marró (televisors), la gamma blanca (frigorífics) i la climatització.
La majoria de companyies que operen al sector són multinacionals, sobretot d’Àsia (japoneses i coreanes).
Dintre del sector és molt important entendre les dinàmiques del mercat donat que el canal (el distribuïdor i la botiga) té un pes molt important en la influència en la venda però també el consumidor final.
És vital entendre les diferents palanques dintre de la cadena de valor i els diferents actors per definir un bon missatge publicitari i aconseguir un impacte eficaç.
En aquest sector les vendes també es concentren en períodes determinats com són Nadal, rebaixes, etc. És un sector molt dinàmic en promocions i on l’incentiu al consum impacta molt en el volum de vendes.
SECTOR ENERGIES RENOVABLES
Descripció Sector dedicat a la generació d’energia amb recursos naturals a partir de tecnologia específica. Es focalitzaran les sessions en l’energia eòlica i les seves especificitats: Públics, productors, influència política, mitjans especialitzats, productes, proveïdors, etc...
SECTOR FINANCER
Descripció El sector financer és un conjunt d’institucions, empreses, mercats i mitjans d’un país que tenen l’objectiu principal de canalitzar l’estalvi que generen els prestadors cap els prestataris.
SECTOR AUTOMOCIÓ
Descripció Marques com VW, SEAT, Audi, Skoda, Honda, Nissan, BMW són algunes de les marques del sector de l’automoció que tradicionalment han treballat amb agències de Barcelona. Aquestes marques destaquen per tenir elevats pressupostos per invertir en comunicació i per la seva recerca de creativitat rellevant. Així doncs, normalment les agències més creatives solen treballar per aquesta tipologia de client. Per tant, aquestes marques donen prestigi i visibilitat professional tan a l'agència com els creatius, planners i comptes que hi treballen.
SECTOR ALTRES
Descripció No es descarta la incorporació de nous sectors.

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
 C5  Capacitat comunicativa.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2  C4 C5 C6 C12 
OG1.- L'alumne tindrà una visió panoràmica dels sectors d’activitat publicitària programats.  X  X    X  X 
OG2.- L'alumne tindrà el coneixement específic de cada sector d’activitat tractat.   X   X
OG3.- L’alumne interactuarà directament amb professionals en exercici, experts en el sector que presenten.    X  X    X 

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Objectius específics    OE associats als OG
 (OE) OG1 OG2 OG3
OE1.- L’alumne coneixerà de cada sector el volum de negoci que genera.  X X  
OE2.- L’alumne coneixerà la tipologia específica d’anunciants de cada sector tractat.  X X  
OE3.- L’alumne coneixerà la tipologia específica d’agències especialitzades en cada sector. X X  
OE4.- L’alumne coneixerà les característiques dels mitjans tècnics emprats específicament en cada sector.  X X  
OE5.- L’alumne coneixerà professionals en actiu.    

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

Fonts d'informació
Bibliografia "ad hoc" facilitada per cada col·laborador docent vinculat al sector impartit.

 


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
 • Atès les característiques d’aquesta assignatura NO ES CONTEMPLA L’OPCIÓ D’AVALUACIÓ ÚNICA.

 

Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Tots Classes magistrals Aquesta assignatura té un caràcter eminentment presencial. Individual --
2 i succe-ssius Tots Activitats d'aplicació: Sector 1 i successius Cada sector tindrà un element d’avaluació propi segons les indicacions de cada un dels responsables de cada sector.
Consulteu a l’ aula virtual el % proporcional a les sessions impartides de cada sector.
Individual/Grupal (segons el sector) % corres-ponent a cada sector fins a sumar 100%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom de l'activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
Examen Examen de cada un dels sectors suspesos. % proporcional a les sessions impartides (Es publicarà el detall via Moodle)

 

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.
PLA DOCENT
Assignatura Protocol: Teoria i Tècnica Codi 361812
Matèria M12. Instruments de Comunicació. Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dra. R. M. F. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Únic
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè  Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 28/03/2011
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

Teoria i tècnica de protocol és una assignatura teòrico-pràctica concebuda per adquirir uns coneixements de la normativa i els usos del protocol, així com saber-los aplicar en la preparació i desenvolupament d’un acte, ja sigui oficial, públic o privat. Les sessions presencials inclouran classes magistrals amb exercicis pràctics a realitzar per l’alumnat.


Aquest curs s'imparteix de forma semi-presencial, amb dues setmanes (no seguides) intensives de classes diàries.

 

Al llarg del semestre, concretament els mesos de febrer, març, abril i la primera quinzena de maig l’alumne haurà de realitzar dues pràctiques obligatòries. Una primera pràctica s’haurà de presentar al mes de març (el docent concretarà la data) i la segona s’haurà de presentar a principis de maig (el docent concretarà la data). Al llarg del semestre, el professor estarà a la disposició dels estudiants, mantenint-hi una comunicació en línia personalitzada.


A l’alumne que opti per l’avaluació continua són necessàries i obligatòries l’assistència al 80% de les sessions presencials, com també a la participació activa a l’espai virtual a la intranet de l’Escola.


L'estudiant enviarà les seves pràctiques a partir de l'aula virtual Moodle de l'assignatura.

Temari
Bloc 1 Títol: Conceptes bàsics i aplicacions de la teoria de protocol

En aquest bloc es defineix el protocol, s’identifiquen les normes que el regulen, i la teoria per a la seva correcta utilització en l’organització d’esdeveniments públics oficials, públics no oficials o privats.

 

Tema 1. El protocol oficial
1.1 La normativa legal. Tipus de normes: jurídiques, consuetudinàries i usos socials.
1.2 Definició de protocol, etiqueta, cerimonial i heràldica.
1.3 Les presidències. Definició i tipus.
1.4 Les precedències. Definició i criteri de territorialitat. El Reial Decret 2099/1983
1.5 Les banderes. Tipus i col·locació de les banderes institucionals
1.6 Els tractaments protocol·laris.
1.7 Els parlaments. Ordre a seguir.
1.8 Els honors.
1.9 Concepte i deures de l’amfitrió.
1.10 Les normatives i tradicions a les entitats locals.
1.11 Classificació dels actes: Actes públics oficials, actes públics no oficials, actes privats.

 

Tema 2. El protocol social
2.1 L’etiqueta social.
2.2 El vestir.
2.3 Les salutacions.
2.4 Les invitacions: com s’elaboren i els diferents tipus d’invitacions.
2.5 Correspondència administrativa: carta, saluda, convocatòria, ban.
2.6 Les presidències ales taules. El sistema anglosaxó i el sistema francès.
2.7 L’organització de les taules. Tipologies de taules.
2.8 Col·locació dels comensals: sistema cartesià i sistema del rellotge.
2.9 Com parar una taula. Col·locació de copes i coberts. Comportament i correcció a taula.
2.10 Els còctels, les recepcions i els aperitius.
2.11 Els dinars oficials i privats.
2.12 Els regals i altres atencions.

 

Tema 3. El protocol empresarial
3.1 Tipus d'actes a l'empresa.
3.2 Actes més rellevants a una empresa: presentació de productes, inauguració d'un edifici i àpats.
3.3 Materials i recursos necessaris per a un acte d'empresa.

Bloc 2 Títol: Organització d’actes públics i privats

En aquest bloc es desenvoluparà la capacitat per aplicar de forma correcta la teoria estudiada en el primer bloc. S’analitzaran diferents tipus d’actes protocol·laris elaborant els documents necessaris per a desenvolupar de manera correcte l’acte oficial, públic o privat.

 

Tema 4. El programa de protocol
4.1 Abans de l’acte: els convidats, la difusió, els elements del cerimonial i d’organització, ordre de l’acte, peus de taula, minutes i plànols.
4.2 Durant l’acte: l’acollida, el desenvolupament, el comiat.
4.3 Després de l’acte: l’agraïment.

 

Tema 5. Inauguracions oficials – àpats institucionals
5.1 Col·locació de la primera pedra. Elements de cerimonial i d’organització necessaris.
. Durant l’acte: l’acollida, el desenvolupament i el comiat.
. Després de l’acte: l’agraïment.
5.2 Inauguració d’unes instal·lacions. Inauguració real o oficial. La tallada de cinta i/o descobriment d’una placa , el recorregut per les instal·lacions.
. Abans de l’acte: difusió, convidats, elements del cerimonial i d’organització.
- Durant l’acte: l’acollida, el desenvolupament, al lloc de l’acte, el comiat.
. Després de l’acte: l’agraïment.
5.3 Àpats institucionals. La presidència, les precedències i l’ordenació dels convidats. El cerimonial: usos i costums, ornamentació i elements de la simbologia.
. Abans de l’acte: difusió, preparatius, convidats, elements de cerimonial i d’organització.
. Durant l’acte: l’acollida, el desenvolupament, el comiat.
. Després de l’acte: l’agraïment.

 

Tema 6. Tipologies i descripcions d’actes:
6.1 Les recepcions oficials
6.2 Les reunions de treball
6.3 Firmes de convenis
6.4 Taules rodones
6.5 Conferències
6.6 Portes obertes 


Competències associades
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
 C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències   
(OG) C2 C4 C5  C6  C12
OG1.- L’alumne coneixerà la teoria necessària per organitzar actes protocol·laris.  X         
OG2.- L’alumne resoldrà i analitzarà estratègies que li permetran desenvolupar accions de RP amb èxit i compliment dels objectius per les que s’han convocat.  X  X   X X
OG3.- L’alumne es plantejarà i s’esforçarà per identificar la logística necessària per a la realització de qualsevol acte públic i/o privat. X X   X  X
OG4.- L’alumne identificarà i tindrà la capacitat per planificar, organitzar i conduir un acte protocol·lari. X X  X  X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs   Objectius específics OE associats als OG
 (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- L’alumne tindrà capacitat per identificar i aplicar correctament la normativa. X      
OE2.- L’alumne coneixerà els conceptes bàsics del protocol. X      
OE3.- L’alumne disposarà de capacitat d’aplicació pràctica dels principis bàsics.  X X X X
OE4.- L’alumne coneixerà els principals tipus d’actes i a la seva organització amb els elements característics de cadascun d’ells. X X X X
2 OE5.- L’alumne podrà identificar la logística necessària en el desenvolupament d’un acte.  X X X X
OE6.- L’alumne coneixerà el cerimonial i la posada en escena d’una activitat protocol·lària.  X X X
OE7.- L’alumne tindrà la capacitat de redactar els principals documents que acompanyen l’organització i posada en escena d’un acte.  X  X  X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 85 65

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 10 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 35
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 4 21    
A.3) Classes expositives 3 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 30
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 8    
A.3) Classes expositives 5 B.3) Simulació 10            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

Fonts d'informació

FONTS ESPECÍFIQUES DEL BLOC 1:
COLLELL, R.M. Etiqueta social: preguntas y respuestas. Barcelona: Gestión 2000, 1998.
FUENTE LAFUENTE, C. Protocolo para eventos: técnicas de organización de actos I. Oviedo: Ediciones Protocolo, 2007.
LÓPEZ-NIETO i MALLO, F. Manual de protocolo. Barcelona: Ariel, 1995.
PIQUÉ, R. Vestimenta y protocolo. Barcelona: Difusión Arte, 2008.
VILARRUBIAS, C.A. Tratado de protocolo del Estado e internacional. Oviedo: Nobel, 1994.

 

FONTS ESPECÍFIQUES DEL BLOC 2:
BENITO SACRISTÁN, P. Manual de protocolo, ceremonial y actos públicos. Barcelona: Ed. Film Ideal, 1998.
FUENTE LAFUENTE, C. Manual práctico para la organización de eventos: Técnicas de organización de actos II. Oviedo: Ediciones Protocolo, 2005.
NOGUERO, A. Programación y técnicas de relaciones públicas. Barcelona: PPU, 1988.

 

ALTRES FONTS GENERALS:
DE URBINA, J.A. El arte de invitar: su protocolo. Barcelona: CSRP-Ateneo, 1989.
OTERO ALVARADO, M.T. Teoría y Estructura del Ceremonial y el Protocolo. Sevilla: Ed. MERGABLUM, 2002.
VILARRUBIAS, F.A. Tratado de Protocolo del Estado e Internacional. Oviedo: Ediciones Nobel, 1995.

 


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1  1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2  1-2 Activitats d'aplicació

L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Aquests podran ser exposats de forma oral a l'aula.

Grupal (4 membres)
25%
3  1-2 Activitats d’aplicació

L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent.

Individual
25%
4  1-2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100% 

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
1 Activitats d’aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en la preparació i presentació de l’organització d’un acte real, proposat pel docent. Elaboració de diferents tipus de documents, realitzar gestions amb diferents públics i fer tot el necessari per a la celebració de l’acte. 20%
2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu.
80% 

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.
PLA DOCENT
Assignatura Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat Codi 361808
Matèria M12. Instruments de Comunicació. Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dr. J. F. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Únic
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre 6è, 7è i/o 8è  Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 18/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general
L’estratègia d’aprenentatge es centra en la capacitat dels estudiants per assumir noves formes de fer respecte de l’activitat publicitària. Això implica una revisió dels conceptes que permeti identificar els nous perfils professionals i capaciti als estudiants en les formes que la tecnologia aporta per al desenvolupament de l’activitat publicitària. Això ha de permetre que l’estudiant adopti una actitud activa i desenvolupi activitats vinculades amb la tecnologia més novadora (especialment digital) que l’ha de portar en primer lloc, al seu coneixement i, en segon lloc, al plantejament de campanyes que utilitzin les noves (avançades) tecnologies.

Temari
Bloc 1 Títol: Estratègies creatives en Publicitat i Noves Tecnologies

Tema 1. Objecte d’estudi: NTP
1.1. Introducció a la tecnologia i les innovacions

1.2. Noves i Avançades Tecnologies en Publicitat (conceptes i novetats tecnològiques).

1.3. Àmbits i Perfils professionals vinculats a les TIC de la publicitat.

Tema 2. Especificacions i Característiques Tècniques
2.1. Gestió de projectes tecnològics (Project Management)

2.2. Accessibilitat i Usabilitat Digital.
2.3. Instal·lacions interactives, advertainment i altres dispositius sensors.

Bloc 2 Títol: Tecnologies i Campanyes publicitàries i Mitjans Digitals

Tema 3. Tecnologies Digitals
3.1. Big Data i Intel·ligència artificial

3.2. CRM per internet (Costumer Relationship Management) i Marketing Automation

3.3. Programàtica

3.4. SEM, SEO i SEA

3.5. Neuromàrqueting i tecnologies de la recerca

3.6. Realitat virtual i tecnologies immersives

Tema 4. Campanyes promocionals en Mitjans Digitals
4.1. Anàlisi de casos: creació i producció de campanyes d'innovació

4.2. Empreses i eines d'àmbit tecnològic en publicitat


Competències associades
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
 C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències   
(OG) C2 C4 C5  C6  C12
OG1.- L'alumne adquirirà els coneixements que han de permetre l’ús de les tecnologies avançades en campanyes de publicitat de manera innovadora.  X      X  
OG2.- L'alumne definirà els perfils professionals publicitaris associats a les tecnologies avançades.   X X X X
OG3.- L'alumne formarà un mapa de les tecnologies aplicables a les estratègies de publicitat i experimentar amb elles. X X X X  
OG4.- L'alumne planificarà campanyes de publicitat en base a l’ús de les tecnologies avançades.   X   X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- L'alumne coneixerà les tecnologies de nova creació aplicades a la publicitat. X      
OE2.- L'alumne aprendrà a ser solvent en el coneixement dels estàndards en les tecnologies avançades aplicables a publicitat. X      
OE3.- L'alumne tindrà coneixement de quines són les competències professionals que són necessàries per l’activitat  professional en l’entorn de les tecnologies avançades en publicitat.   X    
2 OE5.- L'alumne experimentarà amb formes publicitàries innovadores.      X  
OE6.- L'alumne planificarà campanyes publicitàries que utilitzin tecnologies avançades.        X
OE7.- L'alumne coneixerà instruments d’anàlisi de campanyes publicitàries.      X  X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 6 B.1) Activitats d’aplicació 4 C.1) Seminari -- 3 15 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 1            
A.4) Conferències 3 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 4 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari -- 3 14 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 5 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 5                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació

FERNÁNDEZ-QUIJADA, D.; RAMOS-SERRANO, M. (eds.) Tecnologías de la persuasión: uso de las TIC en publicidad y relaciones públicas. Barcelona: Editorial UOC, 2015.
NIELSEN, J.; PERNICE, K. Técnicas de eyetraking para usabilidad web. Madrid: Anaya Multimedia. Diseño y Creatividad, 2010.
CRUZ, A. Marketing electrónico para PYMES. Cómo vender, promocionar y posicionarse en Internet. Madrid: Rama, 2009.
CUESTA, F.; ALONSO, M.A. Marketing directo 2.0. Cómo vender en un entorno digital. Barcelona: Gestión 2000, 2010.
SÁNCHEZ DEL CASTILLO, V. La publicidad en internet: régimen jurídico de las comunicaciones electrónicas. Madrid: Editorial La Ley, 2007.
TENA, D. Diseñar para comunicar. Barcelona: Ed. Bosch, 2011.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 1-2 Classes expositives Exposició, per part dels estudiants, de les característiques i especificacions d’alguna de les tecnologies avançades treballades. Grupal (4 membres) 5%
3 1-2 Activitats d’aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en la realització de l’estratègia, creació i producció d’una campanya de publicitat online. Grupal (4 membres) 15%
4 1-2 Treball en grup Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consisteix en la presentació d’informes executius. Grupal (4 membres) 30%
5 1-2 Carpeta d’aprenentatge Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. Consisteix en el recull personal dels materials i treball realitzat en l’assignatura. Individual 40%

 

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Carpeta d’aprenentatge Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. Consistirà en la presentació de cadascuna de les activitats a realitzar en l’assignatura degudament documentades en el Book. 100% 

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
1 Carpeta d’aprenentatge Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. Consistirà en la presentació de cadascuna de les activitats a realitzar en l’assignatura degudament documentades en el Book. 100% 

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Carpeta d’aprenentatge Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. Consistirà en la presentació de cadascuna de les activitats a realitzar en l’assignatura degudament documentades en el Book. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.
PLA DOCENT
Assignatura Lideratge i Formació d'Equips de Treball Codi 361824
Matèria M15. Tècniques d'Investigació en Psicologia Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dr. J. L. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Únic
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè  Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 13/05/2011
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per comprendre i analitzar els factors psicològics, psicosocials i de l’entorn que afavoreixen els processos de lideratge efectiu en el marc d’equips de treball eficients en l’àmbit de la publicitat i les RRPP. El primer bloc de l’assignatura està centrat en el lideratge en les organitzacions i les seves implicacions. El segon bloc està centrat en la formació i les dinàmiques dels equips de treball que són més habituals a les organitzacions. Pel que fa a la metodologia docent, l'assignatura combina classes magistrals amb activitats d'aprenentatge a l'aula que fan necessària la participació activa de l’alumnat, principalment, lectura crítica de documents, dinàmiques de grup, anàlisis de casos i autoavaluació de les capacitats de lideratge.

Temari
Bloc 1 Títol: El lideratge en les organitzacions

Tema 1. Delimitació del fenomen de lideratge.
Tema 2. Factors individuals, competències del líders i estils de lideratge.
Tema 3. Factors situacionals que incideixen en el procés de lideratge.
Tema 4. Factors relacionats amb els seguidors i la seva relació amb els líders.
Tema 5. Lideratge efectiu en les organitzacions actuals.

Bloc 2 Títol: Els equips de treball en les organitzacions
Tema 6. Delimitació i característiques dels equips de treball.
Tema 7. Formació d’equips de treball.
Tema 8. Processos i dinàmiques en els equips de treball.
Tema 9. Factors organitzacionals que afecten als equips de treball.
Tema 10. Equips de treball eficients en les organitzacions actuals.

Competències associades
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
 C14 Coneixements bàsics per a l’anàlisi econòmic, jurídic i social de les empreses i institucions.

XXX 

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències   
(OG) C2 C6  C7  C14 
OG1.- L’alumnat aprendrà conceptes psicosocials específics per  comprendre i analitzar críticament els processos de lideratge i la formació d’equips de treball en les organitzacions. X      
OG2.- L’alumnat aprendrà estratègies específiques per potenciar les seves capacitats de lideratge i per promoure l’efectivitat d’equips de treball incidint tant en la seva formació com en les seves dinàmiques. X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L’alumnat aprendrà a delimitar en què consisteixen els processos de lideratge, atenent als trets individuals dels líders, als factors de l’entorn organitzatiu i a les característiques dels seguidors. X  
OE2.- L’alumnat serà capaç d’analitzar els processos de lideratge en un entorn organitzatiu i argumentar quines repercussions poden tenir sobre el rendiment i sobre els integrants de l’equip de treball. X  X
OE3.- L’alumnat aprendrà a avaluar les seves capacitats de lideratge y desenvoluparà un pla per potenciar les seves fortaleses i ser conscient de les seves debilitats atenent al seu futur professional.    X
2 OE4.- L’alumnat aprendrà a delimitar les característiques dels equips de treball, atenent al seu procés de formació, a les seves dinàmiques i als aspectes organitzatius que poden influir en el seu rendiment.  X   
OE5.- L’alumnat serà capaç d’analitzar un equip de treball i les seves circumstàncies per diagnosticar si disposa de les característiques bàsiques que afavoreixen la seva eficiència. X X
OE6.- L’alumnat serà capaç de proposar intervencions sobre la formació i les dinàmiques dels equips de treball per afavorir la seva eficiència, especialment en els equips característics de l’àmbit professional de la publicitat i les RRPP.   X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 13 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 3 14.5 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32.5
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 1 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 14 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 3 14.5 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32.5
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació

CLAMPITT, P.G; DEKOCH, R.J. Transforming leaders into progress makers: Leadership for the 21st century. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc, 2011. ISBN 9781412974691.
DAY, D.V.; GRONN, P.; SALAS, E. "Leadership capacity in teams". The Leadership Quarterly, 2004, vol. 15, núm. 6, p. 857–880. ISSN 10489843.
GIL RODRÍGUEZ, F.; ALCOVER DE LA HERA, C.M. (cords.). Técnicas grupales en contextos organizacionales. Madrid: Ediciones Pirámide, 2004. ISBN 9788436817584.

GIL RODRÍGUEZ, F.; ALCOVER DE LA HERA, C.M.; RICO, R.; SÁNCHEZ-MANZANARES, M. "Nuevas formas de liderazgo en equipos de trabajo". Papeles del Piscólogo, 2011, vol. 31, núm. 1, p. 38-47. ISSN 1886-1415.
GIL RODRÍGUEZ, F.; RICO, R.; SÁNCHEZ MANZANARES, M. “Eficacia de equipos de trabajo” . Papeles del Psicólogo, 2008, vol. 29, núm. 1, p. 25-31. ISSN 0214-7823.
GÓMEZ, A.; VÁZQUEZ, A. “El grupo de trabajo eficaz: Trabajo en equipo”. En: MOLERO, F.; LOIS, D.; GARCÍA AREL, C.; GÓMEZ, A. (cords.). Psicología de los grupos. Madrid: UNED, 2018, p. 409-439. ISBN 9788436271959.
GUMUSLUOGLU, L.; ILSEV, A. "Transformational leadership, creativity, and organizational innovation". Journal of Business Research, 2009, vol. 62, núm. 4, p. 461–473. ISSN 01482963.
HASLAM, A.S.; REICHER. S.D.; PLATOW, M.J. The new psychology of leadership: Identity, influence and power. New York, NY: Psychology Press, 2011. ISBN 9781841696102.
HICKMAN, G.R.; SORENSON, G.J. The power of invisible leadership: How a compelling common purpose inspires exceptional leadership. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc, 2014. ISBN 9781412940177.
LEVI, D. Group dynamics for teams. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc, 2011. ISBN 9781412977623.
MENG, J. "Learning by leading: Integrating leadership in public relations education for an enhanced value". Public Relations Review, 2013, vol. 39, núm. 5, p. 609–611. ISSN 0363-8111.
MENG, J.; BERGER, B. "An integrated model of excellent leadership in public relations: Dimensions, measurement, and validation". Journal of Public Relations Research, 2013, vol. 25, núm. 2, p. 141–167. ISSN 1062-726X.
MOLERO ALONSO, F.; MORALES DOMÍNGUEZ, J.F. (coords.). Liderazgo: Hecho y ficción, visiones actuales. Madrid: Alianza, 2011. ISBN 9788420651248.
MOLERO ALONSO, F.; MORIANO, J.A. “El liderazgo en los grupos”. En: MOLERO, F.; LOIS, D.; GARCÍA AREL, C.; GÓMEZ, A. (cords.). Psicología de los grupos. Madrid: UNED, 2018, p. 151-177. ISBN 9788436271959.
SHAWN, C.B; STAGL, K.C.; KLEIN, C.; GOODWIN, G.F.; SALAS, E.; HALPIN, S.M. "What type of leadership behaviors are functional in teams? A meta-analysis". The Leadership Quarterly, 2006, vol. 17, núm. 3, p. 288–307. ISSN 10489843.
ZACCARO, S.J.; RITTMAN, A.L.; MARKS, M.A. "Team leadership". The Leadership Quarterly, 2001, vol. 12, núm. 4, p. 451–483. ISSN 10489843.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent mitjanánt exercicis. Individual NO 10%
2 1-2 Treball individual Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Individual  20%
3 1-2 Treball en grup Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Grupal (3 membres) 20%
4 1-2 Examen

Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu.

Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent on s’han de definir, analitzar i/o exemplificar diferents conceptes teòrics relacionats amb el lideratge i la formació d'equips de treball. 40%
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 60% 

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
1 Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent on s’han de definir, analitzar i/o exemplificar diferents conceptes teòrics relacionats amb el lideratge i la formació d'equips de treball. 40%
2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 60% 

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent on s’han de definir, analitzar i/o exemplificar diferents conceptes teòrics relacionats amb el lideratge i la formació d'equips de treball. 40%
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.
PLA DOCENT
Assignatura Treball Fi de Grau Codi 361879
Matèria M17. Treball Fi de Grau Format docència B
Requisits previs És imprescindible tenir superats la totalitat de matèries bàsiques i obligatòries, així com les optatives que corresponen per planificació semestral.
Per matricular el TFG cal també tenir matriculades totes les assignatures requerides per completar el pla d'estudis. L'incompliment d'aquest apartat implicarà, prèvia notificació, l'anul·lació de la matrícula del TFG.
Docent Dra. S. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Vuitè Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 01/03/2012
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

VINCULACIÓ DEL TREBALL FI DE GRAU AMB LES ASSIGNATURES METODOLOGIA DE L’ACTIVITAT EN RELACIONS PÚBLIQUES I METODOLOGIA DE L’ACTIVITAT EN PUBLICITAT

El Treball de Fi de Grau és una campanya publicitària o de relacions públiques que l’estudiant, a títol individual, tria i elabora a partir de l’anunciant o subjecte promotor, treballat en el primer semestre en les assignatures de metodologia. Per poder sol·licitar tutor/a de TFG és IMPRESCINDIBLE tenir superades:

-L’assignatura de Metodologia en la que es basarà el TFG, i
-La proposta d’ampliació de campanya presentada per l’alumna/e.

Sol·liciteu assignació de tutor/a des del Moodle de l’assignatura de Metodologia corresponent. Trobareu les instruccions i documentació en el mateix espai virtual. Si no compliu els requisits esmentats, s’aconsella a l’alumne que doni de baixa la matrícula de l’assignatura en el període establert en el Calendari Acadèmic. Només en aquest cas, l’Escola procedirà a la devolució de les taxes. Si no es formalitza la baixa, la qualificació del TFG serà de NO PRESENTAT, i el curs següent computarà com a repetidor/a.

L'alumnat que tingui superat el Taller d'Investigació Científica aplicada al Treball de Fi de Grau, podrà triar aquesta tercera opció.

NORMES REGULADORES DEL TFG DEL GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
Aprovat per la Comissió Executiva de l’Escola el 13.07.12.

Normativa d’aplicació:
• Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, indica que els ensenyaments oficials de grau tenen com a finalitat que l’alumnat obtingui una formació general, en una o diverses disciplines, i estan encaminats a preparar l’estudiant per a l’exercici d’activitats professionals.
• Normes generals reguladores dels treballs de fi de grau de la Universitat de Barcelona, aprovades per la CACG de 29 de març de 2011 i Consell de govern de 7 de juny de 2011.
• Acord, en data de 17 de desembre de 2018, de la Comissió Executiva i del Consell Rector de l'ESRP, en relació a la modificació del punt 5 de les normes reguladores pel qual s'estableix l'actualització del procediment per aqeqüar-lo en format digital.

---

1.Sobre l’objecte i tipus de TFG.
1.1. Sobre l’objecte de TFG.
El TFG es defineix com a un treball autònom i individual que permet a l’estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al títol de grau. Excepcionalment i quan la complexitat o l’amplitud del projecte o el treball que s’ha de desenvolupar ho justifiqui el TFG es pot dur a terme per grups de més alumnes prèvia sol·licitud i autorització per escrit al docent responsable de la coordinació de l’assignatura.
Per tal d’obtenir el títol de Grau en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Barcelona cal fer, amb caràcter obligatori, un Treball fi de Grau (en endavant, TFG), de 6 crèdits ECTS, relacionat directament amb els estudis cursats. Aquest treball ha d’aplicar i integrar els coneixements treballats en les diferents matèries i assignatures, i les competències   adquirides al llarg de la titulació i detallades al final d’aquest document,  amb la finalitat de permetre l’avaluació integral de la capacitació professional de l’alumne/a.

1.2. Sobre el tipus de TFG.
Com a conseqüència de l’apartat anterior, els TFG en Publicitat i Relacions Públiques s’han d’ajustar a alguna de les tipologies següents:
a) Projecte de publicitat (individual).
b) Projecte de relacions públiques (individual).
c) Treball de recerca (individual).
d) Aquelles altres activitats o treballs de camp, similars i comparables en l’àmbit de la publicitat i les relacions públiques (individual i prèvia sol·licitud i autorització formal).

2.-Sobre l’organització.
2.1. Comissió  competent: membres i presidència.
La Comissió Executiva de l’Escola és l’òrgan responsable de vetllar per l’organització i pel bon funcionament del TFG aplicant aquesta i la normativa de la UB. És també competent per resoldre qualsevol conflicte o eventualitat no previst en aquesta normativa. El Reglament del centre descriu membres i presidència

2.2. Elaboració del pla docent.
Són aplicables als TFG les normes reguladores dels plans docents de les assignatures per als ensenyaments de la UB. El pla docent del TFG l’elaborarà Claustre.
El TFG s’ha de dur a terme sota l’orientació d’un/a professor/a tutor/a de TFG, que ha d’actuar com a dinamitzador/a i facilitador/a del procés d’aprenentatge d’acord amb allò  descrit en el punt 6 d’aquestes normes.
Si s’escau, l’Escola formalitzarà un conveni amb tota persona jurídica aliena si l’estudiant ha de desenvolupar en aquella institució o organisme tot el TFG o una part significativa d’aquest. En aquest cas, l’alumne/a  ha de tenir a més a més un/a tutor/a de la institució perquè li presti col·laboració en la definició del contingut del TFG i en el seu desenvolupament.

3.-Sobre la matriculació i els períodes d’avaluació (lliurament o defensa).
3.1 Requisits de matriculació.
La matrícula del  TFG podrà realitzar-se, com a molt aviat, el quart curs de carrera quan es compleixin els requisits acadèmics aprovats en la fixació del pla d’estudis en la corresponent Memòria Verifica: “És imprescindible tenir superats la totalitat de matèries bàsiques i obligatòries, així com les optatives que corresponen per planificació semestral”.
Per matricular el TFG cal també tenir matriculades totes les assignatures requerides per completar el pla d’estudis. L’incompliment d’aquest apartat implicarà, prèvia notificació, l’anul·lació de la matrícula del TFG.

3.2. Període de matriculació:
La matrícula del TFG es pot fer efectiva en els dos semestres del curs acadèmic. El període coincideix amb el calendari general del Centre.

3.3 Lliurament i defensa dels treballs:
Els períodes de lliurament i defensa, qualificació, i defensa davant Tribunal dels TFG són els establerts per a la resta d’assignatures del títol de grau dins el calendari de tancament d’avaluació.
Igualment, l’Escola establirà un procediment de signatura d’actes que permeti la qualificació individual dels estudiants del TFG respectant els mateixos períodes de qualificació establerts per a la resta d’assignatures. La menció de matrícula d’honor en la qualificació no s’incorporarà a l’acta fins al final del període d’avaluació per tal de respectar el que estableix l’article 5.6. del RD 1125/2003 de 5 de setembre.

4.-Sobre el tema del TFG L’anunciant i/o subjecte promotor que origina el tema del TFG és el mateix que l’alumne/a ha treballat en una de les assignatures que es relacionen a continuació i que han estat cursades el semestre anterior:
-Metodologia de l’Activitat Publicitària, o
-Metodologia de l’Activitat de Relacions Públiques,
Per inscriure en el registre de temes de TFG, l’estudiant, haurà d’acreditar que té superada l’assignatura que correspongui al seu treball i presentar una proposta d’ampliació DIFERENT de la resta dels seus companys de grup, validada pel titular de l’assignatura en qüestió en un document normalitzat elaborat pel centre.
Els alumnes interessats en realitzar TFG basats en projectes d’investigació (opcions “d” i “e” de les descrites en l’apartat 1.2,  hauran d’acreditar la superació del Taller de Metodologia d’investigació científica aplicada al Treball de Fi de Grau que l’escola programarà cada curs acadèmic.

5.- Sobre la responsabilitat i l’encàrrec docent.
L’òrgan competent és la Comissió Executiva. Li correspon vetllar perquè tots i cada un dels estudiants que presentin la corresponent Sol·licitud tinguin assignat un professor/a-tutor/a.

Procediment d’assignació de tutor/a:
Metodologies superades en cursos anteriors:
Un cop formalitzada la matrícula, l’alumne ha de sol·licitar l’assignació d’un tutor/a, expert en publicitat o relacions públiques segons el tipus de projecte triat, a la Secretaria de l’Escola a partir d'un model normalitzat: “Sol·licitud d'assignació de tutor de TFG amb Metodologies Superades en curs anterior”. L’estudiant indicarà les seves preferències en l’esmentat document. Juntament amb la “Sol·licitud”, caldrà que adjunti la metodologia superada en format paper i la revalidació del docent corresponent. Simultàniament, l’haurà d’enviar en format digital al correu: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. . L’assignació definitiva estarà condicionada per la disponibilitat i interès del docent i per la pròpia organització de l’Escola.

Metodologies superades durant l' any acadèmic en curs:
L'estudiant ha de sol·licitar l'assignació d'un tutor/a, expert en publicitat o relacions públiques. Ho farà accedint a la pestanya habilitada dins de l'aula Moodle de la Metodologia en la que es vulgui desenvolupar el TFG.

En ambdós casos s’estableix una data límit per sol·licitar l'assignació de tutor/a, consulteu el Moodle. Un cop superada aquesta data la qualificació del TFG serà a tots els efectes NO PRESENTAT.


La Comissió Executiva validarà les sol·licituds d’assignació de tutor/a en funció de l’adequació dels coneixements i experiència del docent requerit.

Amb l’acceptació formal del docent, es publicarà l’assignació de tutor/a a la intranet de l’Escola. L’alumna/e sol·licitarà una primera entrevista al seu professor-tutor, dins els primers quinze dies a comptar des de la seva assignació. En aquesta sessió l’alumne/a serà assessorat pel que fa a directrius, aclariments, i suggeriments que el docent consideri oportunes relatius al seu projecte.

La resta de consultes s’activaran preferiblement per part de l’estudiant fins completar les mínimes establertes en aquest document. Excepte per causes del tot excepcionals, no s’acceptaran canvis en l’assignació de tutor/a.

6.-Sobre la direcció dels treballs. Podrà ser tutor qualsevol membre del personal docent i col·laborador implicat en l’ensenyament de la titulació a l’Escola.
Responsabilitats del tutor/a:
• El tutor farà el seguiment del projecte que realitzarà l’estudiant amb un mínim de tres tutories personals i/o a l'aula virtual Moodle.
• Correspon al docent orientar, aconsellar,  recomanar i indicar modificacions quan convingui amb la finalitat de dinamitzar el procés d’aprenentatge.
• Indicar a l’estudiant l’obligatorietat de seguir les normes formals de presentació de treballs, d’acord amb els criteris de la indicats en el Pla Docent.
• Seguir els criteris d’avaluació establerts pel centre en la Plantilla d’Avaluació per a TFG per a tutor/s i presentar-la signada a la Secretaria del Centre en els terminis establerts. En aquest document, el tutor inclourà, si s’escau, la seva autorització per a la defensa del TFG davant un Tribunal constituït a l’efecte i amb competència per a qualificacions superiors a l’aprovat.
• Avaluar dins el següent ventall de qualificacions:
-no presentat
-suspens -entre 0 i 4,9-
-aprovat 5,0.

Responsabilitat de l’estudiant:

• Formalitzar matrícula.
• Presentar en termini i forma la seva “Sol·licitud d’Assignació de Professor/a-Tutor/a del Treball Fi de Grau”.
• Un cop assignat tutor, concertar l’entrevista inicial.
• Realitzar un mínim de tres tutories en el format acordat amb el tutor i seguir les seves recomanacions.
• Elaborar, lliurar i defensar el seu  TFG davant el tutor en el període  establert.
• (opcional) Presentar en termini forma la seva Sol·licitud d’Assignació de Tribunal per a la defensa del Treball de Fi de Grau, amb l’informe favorable del tutor.

7.- Sobre l’avaluació i qualificació:
7.1. Avaluació del tutor:
• Finalitzat el TFG, i en les dates que determini el centre, l’alumna/e lliurarà formalment al seu professor-tutor el treball per a la seva avaluació, i aquest haurà  d’omplir la seva  Plantilla d’Avaluació per a TFG per a tutor/s i qualificar-lo amb el següent barem:

Qualificació: NO PRESENTAT (NP)
Tots aquells estudiants matriculats del TFG i que no hagin realitzat dins dels respectius terminis:
a) Sol·licitud de tutor/a
o
b) Tres tutories.
o
c) El TFG pròpiament

Qualificació: SUSPENS (entre 0,0 i 4,9)
Tots aquells estudiants matriculats del TFG, que l’hagin presentat en termini, i que hagin estat qualificats negativament en dos o més ítems dels establerts en l’avaluació.

a) TFG suspès per part del professor-tutor.

Qualificació: APROVAT (5,0) Tots aquells estudiants matriculats del TFG que compleixin els següents requisits:
a) Sol·licitud de tutor dins el termini.
b) Tres tutories.
c) Lliurament i defensa del TFG en el termini establert.
d) TFG aprovat per part del professor-tutor.

7.2. Avaluació del Tribunal addicional.
Qualificacions:APROVAT NOTABLE, EXCEL·LENT, EXCEL·LENT I MATRÍCULA D’HONOR.

Tots aquells alumnes qualificats pel seu professor-tutor com a APROVATS, i que tinguin un informe favorable d’aquest, podran defensar per segona vegada el seu Treball de Fi de Grau en una presentació oral davant d’un tribunal que es constituirà a tal efecte.

En aquest cas, caldrà presentar el formulari de Sol·licitud d’Assignació de Tribunal per a la defensa del Treball de Fi de Grau en el termini establert pel centre.

L’alumne/a lliurarà tres exemplars del seu TFG per a cada un dels membres del tribunal, un en format paper i els altres en suport digital. Un cop qualificats definitivament podran ser dipositats per a consulta pública a la Biblioteca de l’Escola. En conseqüència cap TFG no es retornarà a l’estudiant.

El dia i hora assignat, l’estudiant farà la defensa pública del seu projecte davant el tribunal constituït pel Centre a tal efecte. El professor-tutor podrà formar part del tribunal. La durada de l’exposició serà d’un mínim de 10 minuts i un màxim de 15. Es penalitzaran les presentacions de duració inferior/superior a la fixada.

La defensa del TFG es pot realitzar en català, castellà o anglès a petició prèvia de l’estudiant. La meitat més un dels membres del tribunal determinaran la qualificació final. Es tindrà en compte tant el treball escrit: contingut, aspectes formals i metodològics, així com, molt especialment, la defensa oral: presentació, discurs, material complementari... d’acord amb una plantilla d’avaluació dissenyada a tal efecte. La qualificació final en format quantitatiu anirà des del 0,0 al 10,0. Una avaluació negativa de la presentació oral pot comportar baixar la qualificació assolida amb el tutor, i suspendre el TFG.

Si s’escau, es pot atorgar matrícula d’honor, respectant el que estableix l’article 5.6 del RD 1125/2003, de 5 de setembre. La defensa del TFG pot realitzar-se únicament i exclusiva dins l’any acadèmic de la matrícula i a la convocatòria en què assoleixi l’aprovat per part del tutor/a.

TRIBUNAL
Els tribunals d’avaluació estaran constituïts per tres membres (president, secretari i vocal). Tindran caràcter acadèmic i/o professional.

En el primer cas, es prioritzaran tribunals constituïts per docents que valoraran la pertinença de la investigació realitzada i la seva aportació científica.

En el segon cas, el centre prioritzarà la participació de professionals de reconegut prestigi com a membres del tribunal.

El Tribunal avaluarà a partir dels paràmetres indicats pel centre en una Plantilla d’avaluació per a Tribunals de TFG.

8.- Arxiu o dipòsit del treball.
Una còpia electrònica en format “pdf” del TFG elaborat per l’estudiant per superar els crèdits de l’assignatura quedarà arxivada al repositori del centre i serà de lliure consulta per a usos docents, de recerca o d’estudi personal en  aquells casos on l’autor manifesti explícitament el seu caràcter públic.

---

Sortides i perfils professionals (SP) del Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Sortides professionals segons titularitat de qui contracta:
• Àmbit Privat.
• Àmbit Públic (administració pública).

Sortides professionals segons la personalitat jurídica de qui contracta:
• Organitzacions amb ànim de lucre: Societats mercantils (Societats anònimes, limitades, cooperatives...
• Organitzacions sense ànim de lucre: Fundacions i associacions (ONG).
• Altres:Administració pública, sindicats, partits polítics....

Sortides professionals segons sector d’activitat econòmica de qui contracta:
• Serveis.
• Industrial.
• Sociocultural.
• Gran consum.
• Automoció.
• Sanitari.
• ...

Sortides professionals segons la vinculació amb l'organització:
Per a publicitaris/ies:
• Agències de Publicitat:creació, producció, promocions, comercialització, Serveis de Recerca, d'Estudis de Mercat,.); Centrals de compres de mitjans...
• Departaments Interns: Departaments integrats a les empreses per gestionar globalment la política de comunicació comercial.

Per a professionals de les relacions públiques:
• Gabinets de Relacions Públiques: consulta,  assessorament, planificació i execució en relacions públiques.
• Departaments interns: Dins les organitzacions en departaments específics o en col·laboració amb la gerència, i amb altres àmbits de l'organització en tots aquells temes que facin referència als públics.

Sortides professionals segons les funcions desenvolupades:
Com a Publicitaris/ies:
• Creació publicitària: Desenvolupament artístic i creatiu de peces publicitàries: anuncis, falques radiofòniques, espots,..
• Planificació de mitjans: Selecció dels mitjans de comunicació social on apareixeran els anuncis.
• Comptes: Relació amb els clients (assessorament i planificació de campanyes, execució i seguiment).

Com a Relacions Públiques:
• Assessorament, planificació, execució i avaluació de campanyes i accions:
• Investigació social; anàlisi d’opinions i reclamacions, programes d’acció: execució, control i avaluació.
• Convencions, congressos, publicacions, organització d'esdeveniments, actes protocol·laris, serveis de premsa...

PERFILS PROFESSIONALS
-Director/a de Comunicació.
-Investigador/a i Consultor/a Estratègic/a en Publicitat i Relacions Públiques.
-Responsable de Publicitat i Relacions Públiques.
-Planificador/a de Mitjans Publicitaris.
-Gestor/a de Comunicació Corporativa.


Competències associades
C1 100001 C-1: Compromís Ètic.
• Capacitat crítica i autocrítica.
• Capacitat de prendre actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
Matèries on es treballa: M1,M6,M7,M16, i M17.
C2 100002 C-2: Capacitat d'Aprenentatge i Responsabilitat.
• Capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visió global i d'aplicació dels coneixements a la pràctica.
• Capacitat de prendre decisions i d'adaptació a les noves situacions.
Matèries on es treballa: M1,M2,M3,M4,M5,M6,M8,M9,M10,M12,M14,M16 i M17.
C3 100003 C-3: Treball en Equip.
• Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú.
• Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals.
Matèries on es treballa: M1,M6,M9,M13,M15,M16 i M17.
C4 100004 C-4: Capacitat Creativa i Emprenedora.
• Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes.
• Capacitat per cercar i integrar nous coneixements i actituds.
Matèries on es treballa: M6,M7,M9,M12,M15,M16 i M17.
C5 100006 C-5: Capacitat Comunicativa.
• Capacitat per comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en anglès, amb domini del llenguatge especialitzat.
• Capacitat de cercar, emprar i integrar la informació.
Matèries on es treballa: M7,M11,M12,M16 i M17.
C6 120965 C-6: Coneixement Teòric i Pràctic de la Publicitat i les Relacions Públiques així com dels seus Processos i Estructures Organitzatives.
Matèries on es treballa: M1,M6,M9,M10,M12,M14,M16 i M17.
C7 120967 C-7: Coneixement del Disseny i desenvolupament d'Estratègies i Aplicació de les Polítiques de Comunicació persuasiva a les Institucions i Empreses Públiques i Privades.
Matèries on es treballa: M6,M9,M10,M16 i M17.
C8 121773 C-8: Coneixement de les Estratègies i Processos orientats a la creació i realització de Missatges Publicitaris.
Matèries on es treballa: M7,M11,M16 i M17.
C9 121774 C-9: Coneixement de les Estratègies i Processos orientats a la creació i realització de Missatges en RRPP.
Matèries on es treballa: M7,M11,M16 i M17.
C10 121775 C-10: Coneixement de les Estratègies i Processos orientats a la creació i realització de Missatges Periodístics.
Matèries on es treballa: M7,M11,M16 i M17.
C11 121776 C-11: Estudi i Coneixement de les Tècniques i Mètodes del Màrqueting.
Matèries on es treballa: M9,M16 i M17.
C12 121777 C-12: Coneixement de la Gestió de les Àrees Funcionals de la Comunicació.
Matèries on es treballa: M6,M12,M16 i M17.
C13 121778 C-13: Capacitat i habilitat per exercir com a Professionals Encarregats de l'Atenció al Client de Publicitat i Relacions Públiques.
C14 Màteries on es treballa: M1,M3,M6,M9,M15,M16 i M17.
121779 C-14: Coneixements bàsics per a l'anàlisi Econòmic, Jurídic i Social de les Empreses i Institucions.  Matèries on es treballa: M2,M4,M8,M10,M16 i M17

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
Tipologia Hores Crèdits ECTS
A) Teoria -- --
B) Teòric-pràctic -- --
C) Treball tutelat 25
(9 hores atenció personalitzada)
1
D) Treball autònom 125 5
Total 150 6

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
 • L’alumnat està obligat a conèixer el procediment d’avaluació del TFG descrit detalladament en la següent documentació:
  - Aquest Pla docent (que inclou també les Normes Reguladores del TFG del Grau en Publicitat i  Relacions Públiques de la Universitat de Barcelona).
  - Els espais Moodle vinculats (el general de TFG, l’específic tutor/estudiant, i aquells que puguin correspondre i que s’informarà particularment a la persona interessada).
  - Els Plans docents de les assignatures de Metodologia de l’activitat publicitària i Metodologia de l’activitat de relacions públiques de les que es deriva el TFG.
  - Resum de la vinculació entre TFG i metodologies. (enllaç)
  - Resum del procediment de tancament d’avaluació del Treball de Fi de Grau. (enllaç)
  - Plantilla d’avaluació del tutor/a.
  - Plantilla d’avaluació del tribunal.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
- Atès les característiques d’aquesta assignatura, la seva avaluació ha de ser necessàriament en aquest format

Criteris per a l’avaluació de la Campanya:

Per part del tutor/a:
- Presentació formal del document.
- Claredat i ús correcte del llenguatge escrit.
- Adequació del plantejament de la campanya (o investigació).
- Adequació de la investigació i planificació.  
- Originalitat i creativitat de les propostes.

- Valoració de l’anàlisi econòmic, jurídic i social de la proposta.
- Valoració estratègica i grau de complexitat de la proposta.

Per part del tribunal:
- Presentació formal del document.
- Claredat i ús correcte del llenguatge escrit.
- Adequació del plantejament de la campanya (o investigació).
- Adequació de la programació i planificació.
- Originalitat i creativitat de les propostes.    
- Valoració de l’anàlisi econòmic, jurídic i social de la proposta.
- Valoració estratègica i grau de complexitat de la proposta.
- Grau d’ajust al temps de l’exposició obligatori (entre 10 a 15 minuts).
- Escenificació i adequació del material emprat en la defensa oral.
- Retòrica i oratòria.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Proposta original individual d’ampliació de campanya pel TFG L’estudiant haurà de tenir superada la proposta d’ampliació de campanya, descrita en els plans docents de les assignatures:
-Metodologia de l’activitat publicitària.
-Metodologia de l’activitat de RRPP.
És imprescindible tenir aprovada l’assignatura de Metodologia de la que se’n deriva la proposta.
Individual Condició impres-cindible
2 1 Sol·licitud d’assignació de tutor/a
(des del Moodle de l'assignatura / taller de Metodologia que correspongui).
L’estudiant sol·licita tutor/a des del Moodle de la Metodologia corresponent. Data límit: consulteu calendari.
Us confirmarem l’assignació de tutor/a a través del vostre correu @esrp.net
Individual Condició impres-cindible
3 1 Contrast d’expectatives: Tutories L’alumna/e realitzarà un mínim de tres entrevistes individualitzades amb el seu tutor/a (personalment i/o a l'espai diàleg dins el Moodle) segons s’acordi amb el docent.
La primera es realitzarà abans dels primers 15 dies un cop tingueu assignat el/la tutor/a.
Individual Condició impres-cindible
4 1 Treball escrit i Classes expositives L’estudiant elaborarà una campanya  que presentarà per escrit i la defensarà davant el/la seu/va tutor/a.
-Des del vostre correu @esrp.net compartiu el Treball amb el/la  tutor/a i també amb Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. dins l’espai GoogleDrive.
-El nom del document obligatòriament tindrà el següent format: Cognom1 Cognom2, Nom_TFG
EL FORMAT OBLIGATÒRI DEL TREBALL ÉS:
Portada (indicant Universitat, Escola, titulació, any acadèmic, nom de l’assignatura, del tutor/a i de l’estudiant)
Sumari
1.Contextualització de la campanya.
2.Plantejament.
3.Estratègia.
4.Propostes d’actuació i acció.
5.Anàlisi econòmic, jurídic i social....
Annex: Obligatori
Campanya de grup de l’assignatura de metodologia de la que es deriva aquest TFG
Individual 100% (sobre 5)
3 1 Classes expositives: Tribunal L’estudiant que, atès l’excel·lència de la seva campanya,  opti a una qualificació superior ha de defensar el seu projecte davant un Tribunal constituït a tal efecte.
Ítems per avaluar de la defensa davant Tribunal:
-Presentació formal del document:portada, sumari, paginació, i bibliografia (si s’escau)
-Organització clara de text i gràfics.
-Conceptualització de la Campanya o de la investigació.
-Valoració  estratègica i grau de complexitat de la proposta.
-Originalitat/creativitat en la presentació.
-Ús correcte i acurat del llenguatge escrit.
-Adequació de la programació i planificació.
-Valoració de l’anàlisi econòmic, jurídic i social de la proposta.
-Escenificació i adequació del material emprat en la defensa oral: format, presentació, estructura i llegibilitat.
-Retòrica i oratòria.
Individual NO 100% (sobre 10)

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Els alumnes que es presentin a reavaluació poden obtenir una nota final màxima de 5, doncs no poden presentar-se a Tribunal.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota

Treball escrit i Classes expositives

Les campanyes suspeses pel tutor poden tornar-se a presentar, un cop efectuades les esmenes corresponents als ítems d’avaluació marcats amb un “cal millorar”. Els alumnes acollits a la reavaluació no podran sol·licitar tribunal. 100% (sobre 5)

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)