PLA DOCENT
Assignatura Agenda Setting i Grups de Pressió Codi 361816
Matèria M12. Instruments de Comunicació Format docència G
Requisits previs Aquesta assignatura requereix una bona comprensió escrita de l'anglès.
És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dr. A. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Únic
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Setè Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 01/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

En la majoria de les modernes democràcies occidentals la participació política s’articula fonamentalment a través dels partits polítics, però no pas de forma exclusiva.

La voluntat i la possibilitat d’intervenir sobre decisions públiques, per part de certs grups, és una constant molt antiga. Territoris, gremis, ciutats, sectors productius, institucions religioses, i àdhuc individus han estat al llarg de la història presents, amb més o menys força, a l’hora de defensar o promocionar aquelles decisions públiques que afavorissin els seus interessos. Les societats postmodernes han multiplicat la pluralitat social i, en conseqüència, el nombre de subjectes col·lectius disposats a organitzar-se per actuar davant totes les instàncies de decisió pública.

Agenda-Setting en el context polític és l’art d’influir “l’agenda” en el sentit anglosaxó o ordre del dia dels decisors públics per tal d’afegir o sostreure-hi temes. S’ha descobert una forta correlació entre els temes que apareixen sovint als mitjans i els que el públic (incloses les autoritats) consideren més importants.

Són necessàries tant l'assistència a les sessions presencials com la participació activa a l'espai virtual de l'Escola. Per tal d'afavorir l'aprenentatge, cal compartir al Moodle qualsvol dubte o qüestió sobre les lecrures o la realització de les pràctiques que conformen l'avaluació continuada.

 

L'estudiant enviarà les seves pràctiques a través del Moodle de l'assignatura, i els alumnes lluraran els seus exercicis a la tasca corresponent.


Temari
Bloc 1 Títol: Grups d'interès i entitats afins. Lobbisme

Tema 1. Concepte, delimitació i denominació dels grups d’interès. Elements i tipologia. Lobbisme.
1.1. Grups d'interès, relacions públiques i polítiques públiques.
1.2. Altres interessos: Empreses privades; institucions socials; institucions governamentals i d'altres.
Casos pràctics: la Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea i la Plataforma per la Llengua.
1.3. El rol de la premsa. Les xarxes socials.
1.4. Els think tanks i els advocacy tanks. Concepte, funcions i tipologia.
1.5. Anàlisi comparativa entre grups d'interès i entitats afins a Espanya, Europa i els Estats Units.
Casos pràctics: Entrevista amb Francesc Ponsa, director de l’"Observatorio de los think tanks en España". Entrevista a Maurice J. Kurland, Soci. Alcalde & Fay, Arlington, Virginia, Estats Units.
Naturalesa i actors del lobbisme.
1.6. El lobbisme a l'Estat Espanyol i als Estats Units. Legitimitat i regulació del lobbisme.
Casos pràctics: Entrevista a Carlos Lareau, fundador i soci director, Conduit Market Engineers. Entrevista a Joan Capdevila, diputat al Congrés dels Diputats (ERC).
1.7. Estratègies de lobbisme: Investigació, Planificació, Execució, i Avaluació.

Bloc 2 Títol: Agenda-setting i lobbisme

Tema 2. Teoria de l’Agenda-Setting. Definició, elements i tipologia.

2.1. Terminologia i Metodologia de la Teoria de l’Agenda-Setting. Com se seleccionen els temes o notícies i es jerarquitzen als mitjans, influint posteriorment a l’audiència.
2.2. Les tres agendes: L’agenda dels mitjans de comunicació, l’agenda pública i l’agenda política. Els precedents i inicis de la teoria de l’Agenda-Setting. Elements de l’agenda: Temes (Issues), Rellevància (Salience), Temes familiars o propers (obtrusive) i desconeguts i llunyans (unobtrusive).
2.3. Factors que afecten el procés d’Agenda-Setting: marc temporal, naturalesa dels temes, variables demogràfiques, tipus de mitjà de comunicació i altres factors.
2.4. El seleccionador de notícies o gatekeeper.
2.5. Metodologia. Medició de l’agenda pública. Medició de l’agenda dels mitjans de comunicació.
2.6. Segon nivell de l’Agenda-Setting. Introducció a l’estudi de les influències que generen a l’audiència les opinions i comentaris que donen els mitjans sobre temes o personatges. Efecte Priming o Preparació. Efecte Framing o Enquadrament.

Bloc 3 Títol: Lobbisme

Tema 3. Lobbisme a la Unió Europea: Característiques i actors.
3.1. El lobbisme a les institucions europees: Comissió, Consell, Parlament Europeu, i d’altres.
Casos pràctics: Entrevista a Elsa Vecino, directora técnica, EuropeanGroupfor Generic Veterinary Products, Brussel·les. Entrevista a un lobbista del sector energètic espanyol, Brussel·les.
3.2. La transparència. Comparació de sistemes de transparència entre la UE, Espanya i Catalunya.
3.3. Ajuts i subvencions.
3.4. Licitacions i concursos de la Unió Europea a tercers països.
3.5. El lobbisme en la lliure competència.
3.6. Queixes i recursos a l'abast d'empreses i ciutadans.


Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
 C6  Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C6
OG1.-L’alumne s’esforçarà per reconèixer els conceptes bàsics, les perspectives analítiques, els nivells d’anàlisi i els enfocaments teòrics que s’ofereixen a l’hora d’estudiar o treballar amb agenda-setting i grups d’interès.   X  X
OG2.-L’alumne analitzarà el funcionament dels grups d’interès en els àmbits de la comunicació externa i de les relacions públiques, a partir de l’estudi teòric i amb exemples pràctics.  X X
OG3.-L’alumne compararà i analitzarà els diferents enfocaments doctrinals i pràctics sobre la participació dels grups d'influència en la construcció europea.  X X
OG4.-L’alumne analitzarà i desenvoluparà tots els elements fonamentals d’una campanya de lobbisme.  X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- L’alumne compararà les principals taxonomies dels grups d’interès: per la forma, la naturalesa jurídica, objecte d’interès, missió i àmbits territorial i sectorial. X  X   
OE2.-L’alumne analitzarà els principals trets i diferències entre entre grups d'interès i entitats afins a Espanya, Europa i als EUA. X X  
2 OE3.- L'alumne identificarà les diferents tipologies de lobbisme i analitzar la seva funció en els sistemes polítics democràtics, comparant Espanya, Europa i els Estats Units. X  X   
OE4.- L’alumne analitzarà el desenvolupament de diferents projectes de pressió portats a terme per grups d’interès en organitzacions locals, nacionals i internacionals.    X   X 
3 OE5.- L’alumne reconeixerà els trets essencials del procés de presa de decisions de les principals institucions de la Unió Europea.     X
OE6.- L’alumne distingirà les especificitats que cadascuna de les institucions europees presenta per l’agenda-setting i l'actuació dels grups d'influència.     X X
OE7.-L’alumne analitzarà l'estructura i marc jurídic del sector professional del lobbisme i les qualitats, habilitats i requeriments ètics de l'exercici d'aquesta professió. X X    
4 OE8.- L’alumne s’esforçarà per desenvolupar una campanya de lobbisme, des del diagnòstic i la planificació estratègica fins a l'avaluació, passant per la determinació d'objectius, identificació dels públics, articulació de missatges i elecció de tècniques.  X X  X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total: 150 55 50 45

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 3 B.1) Activitats d’aplicació 2 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 18
A.2) Col·loquis 7 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 10    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 4            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 3 B.1) Activitats d’aplicació 2 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 22
A.2) Col·loquis 7 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 10    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 4            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 3
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 3 B.1) Activitats d’aplicació 2 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 25
A.2) Col·loquis 5 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 9    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 6            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

Fonts d'informació
CASTILLO, A. Lobby y comunicación. El lobby como estrategia de comunicación. Zamora: Comunicación Social Ediciones, 2011.
CASTILLO, A. Los grupos de presión ante la sociedad de la comunicación. Málaga: Universidad de Málaga, 2001.
FRANCÉS, J. ¡Qué vienen los lobbies!. Barcelona: Editorial Destino, 2013.
HARRIS, P.; GRAIG, S.F. (eds.). Handbook of Public Affairs. Londres: Sage Publications, 2005.
MARTINS LAMPREIA, J. Lobby: Ética, técnica y aplicación. Madrid: Texto Editores, 2006.
MCCOMBS, M. Estableciendo la agenda. El impacto de los medios en la opinión pública y en el conocimiento. Barcelona: Paidós, 2006.
MEARSHEIMER, J.; STEPHEN, M. Walt. El lobby d’Israel. Barcelona: Ara Llibres, 2007.
MOLINS, J.M.,; MUÑOZ, L.; MEDINA, I. (Dtors.). Los grupos de interés en España. Madrid: Tecnos, 2016.
PALENCIA-LEFLER, M. 90 Técnicas de Relaciones Públicas. Manual de comunicación corporativa. Barcelona: Besca-Profit, 2008.
PEDLER, R. Com tractar amb Brussel·les: el lobby a la Unió Europea. Barcelona: La Caixa, 2001.
RODRÍGUEZ DÍAZ, R. Teoría de la agenda-setting. Aplicación a la enseñanza universitaria. 2004. [en línia]. [Consulta: 01.06.2018]. Disponible a: <http://eprints.ucm.es/5239/1/T24877.pdf
RUBIO, R. Los grupos de presión. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003.
VAN SCHENDELEN, R. More Machiavelli in Brussels: The art of lobbying the EU. Amsterdam. Amsterdam University Press, 2010.
XIFRA, J. Els lobbies. Barcelona : Editorial UOC, 2013.
XIFRA, J. Lobbying: Cómo influir eficazmente en las decisiones de las instituciones públicas. Barcelona: Gestión 2000, 1998.
XIFRA, J.; PONSA, F. Guia dels think tanks a Catalunya. Barcelona: Editorial Universitat Oberta de Catalunya, 2012.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-3 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. A més, s'ha de participar al Moodle. Individual 10%
2 1-3

Treball

Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula.

Grups 30%
3 1-3 Examen

Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions.

Individual 60%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions.

100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen

Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions.

100%

 

Reavaluació de l'avaluació única..

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions.

100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.
PLA DOCENT
Taller Llenguatge audiovisual per a Publicitat, Cinema i TV
Format docència O
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. F. M. Coneixements
previs recomanats
Conocimientos básicos de edición de vídeo.

Importante: Es un taller dirigido a alumnos con conocimientos mínimos en edición de vídeo que quieran introducirse en el funcionamiento de la narrativa audiovisual.
Torn Únic
Descripció general del taller Este taller nos enseñará cómo reconocidos directores y directoras de cine, publicidad y televisión utilizan los encuadres, el color, la iluminación, el montaje, el sonido, la angulación y otros elementos del lenguaje audiovisual para realizar sus obras.

- Los grupos de alumnos entregarán una pieza audiovisual.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Portátil, internet, sonido y proyector.
A aportar per l'estudiant: Vídeo editado que los alumnos han de realizar con su equipo propio (ordenador y vídeocámara) durante las horas no presenciales.
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 30/03/2016
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020
Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1: Introducción al guión.
Idea, sinopsis, argumento, tratamiento, guión literario, guión técnico y storyboard.

Tema 2: Introducción al encuadre.
Escalas, angulaciones, composiciones, movimientos de cámara, espacio.

Tema 3: Introducción a la fotografía y el color.
Ideas básicas de la luz, el uso del color, cualidades, cromodinámicas.

Tema 4: Introducción al atrezzo.
¿Qué es el atrezzo?, ausencia/presencia, atrezzo como objeto expresivo o narrativo, asociación y construcción del personaje mediante el atrezzo.

Tema 5: Introducción al sonido, los diálogos y la música.
Fundamentos del sonido, sonidos limítrofes, magmas sonoros, tipos de diálogos, posibilidades diegéticas, no diegéticas y expresivas de la música.

Tema 6: Montaje.
Tipos de montaje, efecto Kuleshov, relación entre planos, raccord, ritmo, estructura y repeticiones.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6   C7 C12 C13
OG1.- El alumno conocerá el funcionamiento del lenguaje de las imágenes y el estudio del sonido.   X   X       X
OG2.- El alumno aprenderá algunas de la técnicas y los elementos del lenguaje audiovisual para narrar y sus impactos emocionales en el espectador.   X X X   X X  
OG3.- El alumno aprenderá a analizar piezas audiovisuales a través del lenguaje audiovisual de cada una de ellas para posteriormente ponerlo en práctica.   X   X X   X  
OG4.- El alumno aprenderá cómo se utiliza este lenguaje para transmitir el mensaje y las emociones que se desean sobre el espectador. X X X X   X   X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4
1 OE1.- El alumno hará una introducción a los conocimientos teórico-prácticos de la narrativa audiovisual. X X   X
OE2.-El alumno razonará el funcionamiento de la imagen y el sonido según cada situación.     X X
OE3.- El alumno aprenderá cuándo un elemento de la sintaxis audiovisual funciona y cuándo no. X X   X
OE4.- El alumno aprenderá a combinar los diferentes elementos de la narrativa audiovisual para que formen parte de un todo. X X X X
OE5.- El alumno hará una introducción a técnicas generales y específicas vistas por autores del entorno audiovisual. X X   X
OE6.- El alumno aprenderá a narrar a través de la imagen y el sonido utilizando su morfología y sintaxis.   X X X
2 OE7.- El alumno se introducirá al uso de los elementos que componen la imagen y el sonido para elaborar sus propias piezas audiovisuales. X X X X
OE8.- El alumno se introducirá al conocimiento de los conceptos fundamentales del lenguaje audiovisual. X X    
OE9.- El alumno se introducirá en la mirada y análisis hacia formas diferentes de hacer y entender las obras audiovisuales. X X X X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Bibliografía:
ALONSO, Luis. Lenguaje del cine. Praxis del filme. Madrid: Ed. Plaza y Valdes, 2010. ISBN 9788492751570.
BAL, Mieke. Teoría de la Narrativa (Una introducción a la Narratología). Madrid: Ed. Cátedra, 2006. ISBN 9788437605043.
BARTHES, Roland. Análisis estructural del relato. Buenos Aires: Ed. Tiempo contemporáneo, 1970. ISBN 9788485989027.
GODARD, J.L. Introducción a una verdadera historia del cine. Madrid: Ed. Alphaville, 1980. ISBN 8485865006.
GORDILLO, Inmaculada. Manual de narrativa televisiva. Madrid: Ed. Síntesis, 2009. ISBN 9788497566407.
KANDINSKY, Wassily. De lo espiritual en el arte. Barcelona: Ed. Paidós Ibérica, 1996. ISBN 9788449303159.
MARLAND, John. El lenguaje cinematográfico. Bases del cine. Barcelona: Ed. Parramón, 2011. ISBN 9788434237803.
MC KEE, Robert. El guión. Barcelona: Ed. Alba Editorial, 2013. ISBN 9788484281689.
PERALES, Francisco. Cine y publicidad. Madrid: Ed. Fragua, 2008. ISBN 9788470742347.
SÁNCHEZ, Jordi. Narrativa audiovisual. Barcelona: Ed. UOC, 2006. ISBN 9788497884570.
TARKOVSKI, Andrei. Esculpir en el tiempo. Madrid: Ed. Rialp, S.A, 2002. ISBN 9788432127915.
TRUFFAUT, Francois. El cine según Hitchcock. Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1974. ISBN 9788420674278.
VALE, Eugene. Técnicas del guión para cine y televisión. Barcelona: Ed. Gedisa, 1996. ISBN 8474322235.
WHETMORE, E. J, SEGER, L. Cómo se hace una película. Del guión a la pantalla. Barcelona: Ed. Ma non troppo, 2004. ISBN 9788496222069.

Webgrafía:
TV Anuncios [en línea]. [Consulta: 26/02/2019]. Disponible en: <http://www.tvanuncios.com/>.
Solo Cortos [en línea]. [Consulta: 26/02/2019]. Disponible en: <http://www.solocortos.com/>.
Cortometrajes On Line [en línea]. [Consulta: 26/02/2019]. Disponible en: <http://www.cortometrajesonline.com/>.
Cortos Clásicos [en línea]. [Consulta: 26/02/2019]. Disponible en: <http://cortosclasicos.blogspot.com.es/>.

Filmografía (selección recomendada susceptible de ampliación):
2001: Una odisea del espacio [registro vídeo]. Dirigida por Stanley Kubrick. Estados Unidos y Reino Unido: Metro Goldwyn Mayer y Stanley Kubrick Productions, 1968. Duración: 139 minutos. Color.
A girl walks home alone at night [registro vídeo]. Dirigida por Ana Lily Amirpour. Estados Unidos: Say Ahh Productions, SpectreVision, Logan Pictures y Black Light District, 2014. Duración: 100 minutos. B/N.
A sangre fría [registro vídeo]. Dirigida por Richard Brooks. Estados Unidos: Columbia Pictures, 1967. Duración: 134 minutos. B/N.
Agente Especial [registro vídeo]. Dirigida por Joseph H. Lewis. Estados Unidos: Security Pictures y Theodora Productions, 1955. Duración: 84 minutos. B/N.
Aguirre, la cólera de Dios [registro vídeo]. Dirigida por Werner Herzog. Alemania: Werner Herzog Filmproduktion, 1972. Duración: 94 minutos. Color.
Al final de la escapada [registro vídeo]. Dirigida por Jean-Luc Godard. Francia: Impéria Films y Société Nouvelle de Cinema, 1960. Duración: 89 minutos. B/N.
Amanece, que no es poco [registro vídeo]. Dirigida por José Luis Cuerda. España: Compañía de Aventuras Comerciales, TVE y Paraíso, 1989. Duración: 106 minutos. Color.
Amanecer [registro vídeo]. Dirigida por F.W. Murnau. Estados Unidos: Fox Film Corporation, 1927. Duración: 94 minutos. B/N.
Anomalisa [registro vídeo]. Dirigida por Charlie Kaufman y Duke Johnson. Estados Unidos: Starburns Industries, 2015. Duración: 90 minutos. Color.
Apocalypse Now [registro vídeo]. Dirigida por Francis Ford Coppola. Estados Unidos: United Artists y Omni Zoetrope Production, 1979. Duración: 153 minutos. Color.
Arizona Dream [registro vídeo]. Dirigida por Emir Kusturica. Estados Unidos y Francia: Canal+, Constellation, Hachette Première y Union Générale Cinématographique, 1992. Duración: 142 minutos. Color.
Avaricia [registro vídeo]. Dirigida por Erich von Stroheim. Estados Unidos: Metro Goldwyn Mayer, 1924. Duración: 239 minutos. B/N.
Barry Lyndon [registro vídeo]. Dirigida por Stanley Kubrick. Estados Unidos: Warner Bros y Hawk Films, 1975. Duración: 183 minutos. Color.
Bichos [registro vídeo]. Dirigida por John Lasseter y Andrew Stanton. Estados Unidos: Pixar Animation Studios y Walt Disney Pictures, 1998. Duración: 95 minutos. Color.
Blancanieves y los siete enanitos [registro vídeo]. Dirigida por David Hand. Estados Unidos: Walt Disney, 1937. Duración: 83 minutos. Color.
Buscando a Mr. Goodbar [registro vídeo]. Dirigida por Richard Brooks. Estados Unidos: Paramount Picture, 1977. Duración: 135 minutos. Color.
Campanadas a medianoche [registro vídeo]. Dirigida por Orson Welles. España, Suiza y Francia: Alpine Films e Internacional Films, 1965. Duración: 115 minutos. B/N.
Cantando bajo la lluvia [registro vídeo]. Dirigida por Stanley Donen y Gene Kelly. Estados Unidos: Metro Goldwyn Mayer, 1952. Duración: 102 minutos. Color.
Centauros del desierto [registro vídeo]. Dirigida por John Ford. Estados Unidos: Warner Bros, 1956. Duración: 119 minutos. Color.
Ciudadano Kane [registro vídeo]. Dirigida por Orson Welles. Estados Unidos: RKO y Mercury Theatre Productions, 1941. Duración: 119 minutos. B/N.
Cortina rasgada [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Universal Pictures, 1966. Duración: 128 minutos. Color.
Desayuno con diamantes [registro vídeo].Dirigida por Blake Edwards. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1961. Duración: 115 minutos. Color.
Donnie Darko [registro vídeo]. Dirigida por Richard Kelly. Estados Unidos: IFC Films y Flower Films, 2001. Duración: 113 minutos. Color.
Drácula [registro vídeo]. Dirigida por Francis Ford Coppola. Estados Unidos: Columbia Pictures, American Zoetrope y Osiris Films, 1992. Duración: 130 minutos. Color.
Easy Rider [registro vídeo]. Dirigida por Dennis Hopper. Estados Unidos: Columbia Pictures, Pando Company y Raybert Productions, 1969. Duración: 94 minutos. Color.
El acorazado Potemkin [registro vídeo]. Dirigida por Sergei M. Eisenstein. Rusia: Goskino, 1925. Duración: 77 minutos. B/N.
El ángel exterminador [registro vídeo]. Dirigida por Luis Buñuel. México: Uninci, Films 59 y Producciones Alatriste, 1962. Duración: 90 minutos. B/N.
El bueno, el feo y el malo [registro vídeo]. Dirigida por Sergio Leone. Italia, España y Alemania: Produzioni Europee Associati, Arturo González P.C. y Constantin Film Produktion, 1966. Duración: 161 minutos. Color.
El club de la lucha [registro vídeo]. Dirigida por David Fincher. Estados Unidos: Fox 2000 Pictures, Regency Enterprises y Linson Films, 1999. Duración: 139 minutos. Color.
El corazón del ángel [registro vídeo]. Dirigida por Alan Parker. Estados Unidos, Reino Unido y Canadá: TriStar, Carolco International, Mario Kassar y Andrew Vajna, 1987. Duración: 113 minutos. Color.
El desierto rojo [registro vídeo]. Dirigida por Michelangelo Antonioni. Italia y Francia: Film Duemila, Federiz y Francoriz Production, 1964. Duración: 117 minutos. Color.
El Dorado [registro vídeo]. Dirigida por Howard Hawks. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1966. Duración: 126 minutos. Color.
El espíritu de la colmena [registro vídeo]. Dirigida por Víctor Erice. España: Elías Querejeta PC y CB Films, 1973. Duración: 94 minutos. Color.
El graduado [registro vídeo]. Dirigida por Mike Nichols. Estados Unidos: Metro Goldwyn Mayer y Embassy Pictures, 1967. Duración: 105 minutos. Color.
El gran dictador [registro vídeo]. Dirigida por Charles Chaplin. Estados Unidos: United Artists, 1940. Duración: 128 minutos. B/N.
El guateque [registro vídeo]. Dirigida por Blake Edwards. Estados Unidos: Warner Bros, 1968. Duración: 99 minutos. Color.
El halcón y la flecha [registro vídeo]. Dirigida por Jacques Tourneur. Estados Unidos: Warner Bros, 1950. Duración: 88 minutos. Color.
El hombre de las mil caras [registro vídeo].Dirigida por Alberto Rodríguez. España: Zeta Cinema, Atresmedia Cine, Atípica Films y Sacromonte, 2016. Duración: 123 minutos. Color.
El mago de Oz [registro vídeo]. Dirigida por Victor Fleming. Estados Unidos: Metro Goldwyn Mayer, 1939. Duración: 98 minutos. Color.
El nombre de la rosa [registro vídeo]. Dirigida por Jean-Jacques Annaud. Alemania, Francia e Italia: Neue Constantin Film, Zweites Deutsches Fernsehen, Cristaldifilm, Radiotelevisione Italiana, Les Films Ariane y France 3 Cinéma, 1986. Duración: 131 minutos. Color.
El Padrino [registro vídeo].Dirigida por Francis Ford Coppola. Estados Unidos: Paramount Pictures y Albert S. Ruddy Production, 1972. Duración: 175 minutos. Color.
El señor de las moscas [registro vídeo]. Dirigida por Harry Hook. Estados Unidos: Castle Rock Entertainment, 1990. Duración: 90 minutos. Color.
El silencio de los corderos [registro vídeo]. Dirigida por Jonathan Demme. Estados Unidos: Orion Pictures, 1991. Duración: 115 minutos. Color.
El último [registro vídeo]. Dirigida por F.W. Murnau. Alemania: UFA, 1924. Duración: 90 minutos. B/N.
El verdugo [registro vídeo]. Dirigida por Luis García Berlanga. España e Italia: Naga Films y Zabra Films, 1963. Duración: 90 minutos. B/N.
Elogio del amor [registro vídeo]. Dirigida por Jean-Luc Godard. Francia y Suiza: Aventura Films, Peripheria, Canal Plus, France Arte Cinéma, Vega Film, TSR, ECM Records, StudioCanal, DIF, Studio Images 6 y Les Films Alain Sarde, 2001. Duración: 98 minutos. Color.
Falso culpable [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Warner Bros, 1956. Duración: 105 minutos. B/N.
Fantástico Sr. Fox [registro vídeo]. Dirigida por Wes Anderson. Estados Unidos: American Empirical Pictures, Blue Sky Studios, Indian Paintbrush, Twentieth Century Fox Animation, Twentieth Century-Fox Film Corporation, 2009. Duración: 87 minutos. Color.
Frenesí [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Universal Pictures, 1972. Duración: 116 minutos. Color.
Guerra y paz [registro vídeo]. Dirigida por King Vidor. Estados Unidos e Italia: Dino de Laurentiis, 1956. Duración: 208 minutos. Color.
Hatari! [registro vídeo]. Dirigida por Howard Hawks. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1962. Duración: 159 minutos. Color.
Heavy Metal [registro vídeo]. Dirigida por Gerald Potterton. Canadá: Atkinson Film Arts Ltd., Columbia Pictures, Guardian Trust Company y Canadian Film Development Corporation, 1981. Duración: 90 minutos. Color.
Indiana Jones en busca del arca perdida[registro vídeo]. Dirigida por Steven Spielberg. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1981. Duración: 115 minutos. Color.
Johnny Guitar. Dirigida por Nicholas Ray. Estados Unidos: Republic Pictures, 1954. Duración: 110 minutos. Color.
Kill Bill: Volumen 1 [registro vídeo]. Dirigida por Quentin Tarantino. Estados Unidos: Miramax Films y A Band Apart, 2003. Duración: 110 minutos. Color.
Kill Bill: Volumen 2 [registro vídeo]. Dirigida por Quentin Tarantino. Estados Unidos: Miramax Films y A Band Apart, 2004. Duración: 137 minutos. Color.
Kiss me deadly [registro vídeo]. Dirigida por Robert Aldrich. Estados Unidos: United Artists, 1955. Duración: 106 minutos. B/N.
La dama de Shangai [registro vídeo]. Dirigida por Orson Welles. Estados Unidos: Columbia Pictures, 1947. Duración: 87 minutos. B/N.
La misión [registro vídeo]. Dirigida por Roland Joffé. Reino Unido: Warner Bros, 1986. Duración: 125 minutos. Color.
La mujer pantera [registro vídeo]. Dirigida por Jacques Tourneur. Estados Unidos: RKO Radio Pictures, 1942. Duración: 73 minutos. B/N.
La naranja mecánica [registro vídeo].Dirigida por Stanley Kubrick. Reino Unido: Warner Bros, 1971. Duración: 137 minutos. Color.
La pasión de Juana de Arco [registro vídeo]. Dirigida por Carl Theodor Dreyer. Francia: Societé Generale de Films, 1928. Duración: 110 minutos. B/N.
La quimera del oro [registro vídeo]. Dirigida por Charles Chaplin. Estados Unidos: United Artists, 1925. Duración: 95 minutos. B/N.
La vida por delante [registro vídeo]. Dirigida por Fernando Fernán Gómez. España: Estela Films, 1958. Duración: 90 minutos. B/N.
Las aventuras del príncipe Achmed[registro vídeo]. Dirigida por Lotte Reiniger. Alemania: Comenius y Film GmbH, 1926. Duración: 65 minutos. Color.
Las margaritas [registro vídeo]. Dirigida por Vera Chytilová. República Checa: Barrandov Film Studios, 1966. Duración: 74 minutos. Color.
L'Atalante [registro vídeo]. Dirigida por Jean Vigo. Francia: Gaumont, 1934. Duración: 82 minutos. B/N.
Lolita [registro vídeo]. Dirigida por Stanley Kubrick. Estados Unidos y Reino Unido: Metro Goldwyn Mayer, Seven Arts, Anya Productions y Transworld, 1962. Duración: 152 minutos. B/N.
Los pájaros [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Universal Pictures, 1963. Duración: 115 minutos. Color.
M, el vampiro de Düsseldorf [registro vídeo]. Dirigida por Fritz Lang. Alemania: Nero Film, 1931. Duración: 111 minutos. B/N.
Mala sangre [registro vídeo]. Dirigida por Leos Carax. Francia: Les Films Plain Chant, Soprofilms, FR3 Films Production, UNITE 3, CNC y Sofima, 1986. Duración: 119 minutos. Color.
Malditos bastardos [registro vídeo]. Dirigida por Quentin Tarantino. Estados Unidos y Alemania: Universal Pictures, The Weinstein Company, Lawrence Bender Productions y Neunte Babelsberg Film, 2009. Duración: 146 minutos. Color.
Marruecos [registro vídeo]. Dirigida por Josef von Sternberg. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1930. Duración: 92 minutos. B/N.
Mi tío [registro vídeo]. Dirigida por Jacques Tati. Francia: Gaumont Distribution, Specta Films, Gray-Film y Alter Films, 1958. Duración: 120 minutos. Color.
Milagro en Milán [registro vídeo]. Dirigida por Vittorio De Sica. Italia: Produzioni De Sica y Ente Nazionale Industrie Cinematografiche, 1951. Duración: 92 minutos. B/N.
Monte Carlo [registro vídeo]. Dirigida por Ernst Lubitsch. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1930. Duración: 90 minutos. B/N.
Murieron con las botas puestas[registro vídeo]. Dirigida por Raoul Walsh. Estados Unidos: Warner Bros, 1941. Duración: 138 minutos. B/N.
Nosferatu [registro vídeo]. Dirigida por F.W. Murnau. Alemania: Prana y Film GmbH, 1922. Duración: 91 minutos. B/N.
París, Texas [registro vídeo]. Dirigida por Wim Wenders. Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos: Road Movies Filmproduktion, Argos Films, Westdeutscher Rundfunk, Channel Four Films y Project Filmproduktion, 1984. Duración: 144 minutos. Color.
Pickpocket [registro vídeo]. Dirigida por Robert Bresson. Francia: Compagnie Cinématographique de France, 1959. Duración: 75 minutos. B/N.
Porco Rosso [registro vídeo]. Dirigida por Hayao Miyazaki. Japón: Studio Ghibli, 1992. Duración: 94 minutos. Color.
Posesión infernal[registro vídeo]. Dirigida por Sam Raimi. Estados Unidos: Renaissance Pictures, 1981. Duración: 86 minutos. Color.
Psicosis [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1960. Duración: 109 minutos. B/N.
Rebecca [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Selznick International Pictures, 1940. Duración: 130 minutos. B/N.
REC [registro vídeo].Dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza. España: Filmax, 2007. Duración: 76 minutos. Color.
Remordimiento [registro vídeo]. Dirigida por Ernst Lubitsch. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1932. Duración: 77 minutos. B/N.
Réquiem por un sueño [registro vídeo]. Dirigida por Darren Aronofsky. Estados Unidos: Artisan Entertainment y Thousand Words, 2000. Duración: 102 minutos. Color.
Reservoir Dogs [registro vídeo].Dirigida por Quentin Tarantino. Estados Unidos: Live Entertainment y Dog Eat Dog Productions, 1992. Duración: 99 minutos. Color.
Roma [registro vídeo]. Dirigida por Federico Fellini. Italia: Ultra Film y Les Productions Artistes Associés, 1972. Duración: 128 minutos. Color.
Satyricon [registro vídeo]. Dirigida por Federico Fellini. Italia: Les Productions Artistes Associés, Produzioni Europee Associati y United Artists, 1969. Duración: 129 minutos. Color. Scarface [registro vídeo]. Dirigida por Howard Hawks. Estados Unidos: Universal Pictures, 1932. Duración: 93 minutos. B/N.
Sin perdón [registro vídeo]. Dirigida por Clint Eastwood. Estados Unidos: Warner Bros y Malpaso Company, 1992. Duración: 126 minutos. Color.
Solo ante el peligro [registro vídeo]. Dirigida por Fred Zinnemann. Estados Unidos: Stanley Kramer Productions, 1952. Duración: 80 minutos. B/N.
Sólo se vive una vez [registro vídeo]. Dirigida por Fritz Lang. Estados Unidos: United Artists, 1937. Duración: 86 minutos. B/N.
Sospecha [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: RKO Radio Pictures, 1941. Duración: 99 minutos. B/N.
Soy Cuba [registro vídeo]. Dirigida por Mikhail Kalatozov. Cuba y Rusia: Mosfilm y ICAIC, 1964. Duración: 141 minutos. B/N.
The Monuments Men [registro vídeo]. Dirigida por George Clooney. Estados Unidos: Columbia Pictures, Smoke House y Studio Babelsberg, 2014. Duración: 118 minutos. Color.
Tiburón[registro vídeo]. Dirigida por Steven Spielberg. Estados Unidos: Universal Pictures y Zanuck/Brown Production, 1975. Duración: 124 minutos. Color.
Tiempos modernos [registro vídeo]. Dirigida por Charles Chaplin. Estados Unidos: United Artists, 1936. Duración: 89 minutos. B/N.
Trouble in Paradise [registro vídeo]. Dirigida por Ernst Lubitsch. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1932. Duración: 83 minutos. B/N.
Una mujer dulce[registro vídeo]. Dirigida por Robert Bresson. Francia: Marianne Productions, 1969. Duración: 88 minutos. Color.
Vampyr, la bruja vampiro [registro vídeo]. Dirigida por Carl Theodor Dreyer. Alemania y Francia: Tobis Filmkunst, 1932. Duración: 68 minutos. B/N.
Vértigo [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1958. Duración: 120 minutos. Color.
Zootrópolis [registro vídeo]. Dirigida por Byron Howard, Rich Moore y Jared Bush. Estados Unidos: Walt Disney Animation Studios, 2016. Duración: 108 minutos. Color.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones.  Individual 10%
2 Actividades de aplicación El alumno implementará los conceptos teóricos sobre las situaciones reales que plentee el docente. Consistirá en la entrega de una pieza audiovisual a través de Moodle. Grupal (3-4 miembros) 30%
3 Simulación Cada alumno asumirá un rol técnico diferente durante la grabación, desarrollando la capacidad de trabajo en equipo. Individual 30%
4 Carpeta de aprendizaje Entrega a través del Moodle de una carpeta de aprendizaje de entre 3 y 5 actividades con las directrices que indique el docente de la asignatura. Esta podrá ser tambíen expuesta de forma oral en el aula. Consistiran en el análisis del llenguaje audiovisual de una pieza. Individual 30%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.
PLA DOCENT
Taller Edició de vídeo amb Adobe Premiere Pro Format docència O
La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. F. M. Coneixements
previs recomanats
Es requereixen coneixements d'informàtica bàsica.
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia amb el programari emprat.
Torn Únic
Descripció general del taller Taller fonamentalment pràctic amb l’objectiu de desenvolupar la capacitat de generar llenguatge audiovisual aplicable a la publicitat, tant per a suports tradicionals de vídeo i canals de televisió com per a entorns multimèdia o Internet.

Aprenentatge de l’eina d’edició de vídeo digital Adobe Premiere en tots els aspectes del programa: els conceptes de vídeo digital, l’edició de vídeo i d’àudio, la creació de títols i d’efectes visuals.

Aconseguir el desbloqueig de les barreres tècniques a favor de la capacitat creativa i la imaginació. Assimilació dels conceptes a partir d’exposicions teòrico-pràctiques i un examen d’avaluació final.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics A aportar per l'estudiant: ordinador amb el programari: Adobe Premiere Pro CC, Adobe Photoshop i unitat externa d’emmagatzematge (USB).
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 12/12/2011
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Conceptes bàsics d'edició.
Tema 2. Eines principals d'Adobe Premiere.
Tema 3. Eines d'edició avançades.
Tema 4. Aplicació i control d'efectes, títols i crèdits.
Tema 5. Àudio, exportar i principals compressors.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne desenvoluparà la capacitat de generar llenguatge audiovisual.         X   X  
OG2.- L'alumne emprarà els fonaments tècnics per a l’execució i elaboració de productes aplicables a la publicitat, tant per a suports tradicionals de vídeo i canals de televisió com per a entorns multimèdia o Internet.          X  
OG3.- L'alumne serà capaç de desbloquejar les barreres tècniques a favor d’ampliar les possibilitats creatives.       X        
OG4.- L'alumne estimularà la seva capacitat creativa i la imaginació.       X        
OG5.- L'alumne potenciarà la facultat d’observació i crítica a favor de distingir la qualitat d’un producte i resultat audiovisual.  X  X          
OG6.- L'alumne elaborarà productes audiovisuals aplicables a la publicitat a partir de les eines disponibles i d’acord a les necessitats i sistema de difusió.  X X            
OG7- L'alumne experimentarà amb les noves tecnologies per afavorir la competència laboral.       X   X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4  OG5  OG6  OG7
1 OE1.- L'alumne coneixerà els conceptes d’edició de vídeo digital: el concepte d’edició no-lineal, el codi de temps, el concepte de resolució i format audiovisual, formes de mostreig de les imatges, el concepte clip, el concepte seqüència. X X         X
OE2.- L'alumne coneixerà les aplicacions i l’espai de treball del programa: les finestres, les eines d’edició bàsiques i avançades.   X          
OE3.- L'alumne sabrà aplicar les transicions adequades en funció de les necessitats i d’acord a un llenguatge d’edició propi i coherent amb el discurs del treball. X   X X X    
OE4.- L'alumne coneixerà el procés d’edició d’un producte audiovisual des de la captura del material a l’edició avançada: modificar l’opacitat dels clips, desvincular i vincular material, sincronitzar clips, utilitzar marques, modificar la velocitat dels clips. Cada alumne aportarà material propi per treballar. X X   X   X X
OE5.- L'alumne integrarà d’altres programes a Adobe Premiere i saber aplicar efectes en funció dels objectius marcats i a favor d’una edició de qualitat i la desmitificació de l’ús d’efectes abusius. X   X X X    
OE6.- L'alumne sabrà crear títols i crèdits (roll, crawl, still) i treballar l’àudio (nivells, transicions i efectes).   X          
OE7.- L'alumne serà capaç d’emmagatzemar i exportar el producte audiovisual en funció de les necessitats i sistema de difusió. X X       X
2 OE1.- L'alumne configurarà un projecte audiovisual en funció de les necessitats, les possibilitats i sistemes de difusió com a aproximació a una situació laboral real.   X       X X

Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
BURCH, N. Praxis del Cine. Madrid: Fundamentos, 1979. ISBN 9788424510145.
CASETTI, F. Teorías del cine. Madrid: Cátedra, 1994. ISBN 9788437612812.
EISENSTEIN S. Teoría y Técnica Cinematográfica. Madrid: Libros de Cine RIALP, 1989. ISBN 9788432125164.
EISENSTEIN S.M., GLENNY Michael i TAYLOR Richard. Hacia una teoría del montaje. Barcelona: Paidós, Barcelona, 2004. ISBN 8449310997.
MARIMON, Joan. El montaje cinematográfico. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2016. ISBN 9788447538065.
PINEL, Vicent. El montaje el espacio y el tiempo del filme. Barcelona: Paidós, 2001. ISBN 9788449315718.
RAIMONDO SOUTO, H. M. Técnica del cine documental y publicitario. Barcelona: Omega, 1976. ISBN 9788428203500.
REISZ, K. Técnica del montaje cinematográfico. Barcelona: Taurus, 1999. ISBN 9788430695768. 
SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente. Teoría del montaje cinematográfico. Valencia: Filmoteca Generalitat Valenciana, 1991. ISBN 9788449303197.
VV.AA. Aprender Premiere Pro CC con 100 ejercicios prácticos. Barcelona: Marcombo, 2014. ISBN 9788426721037.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-
ciació
 Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 25%
2 2 Carpeta d’aprenentatge Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. Individual 35%
3 2 Treball Edició d’un treball amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula.
Individual 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

Observacions

Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.

 

PLA DOCENT
Assignatura Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques Codi 361811
Matèria M12. Instruments de Comunicació  Format docència E
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Prof. I. V. i Dra. S. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català i castellà Torn Únic
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 20-21
Observacions Aquesta assignatura es basa en la Comunicació Digital (70%) i en la seva convergència amb altres disciplines digitals (20%), així com, amb la integració amb la comunicació convencional (10%). L’assignatura inclou 4 àrees principals: continguts digitals, relacions digitals, canals i plataformes digitals, i medició digital i dades.

A més a més i a posteriori, aquesta estructura, permetrà a l’alumne anar-se especialitzant de forma coherent en cadascuna de les 4 àrees esmentades a través dels múltiples tallers de comunicació digital programats per l’Escola. Conseqüentment, és el punt de partida i eix vertebral de la formació en Comunicació Digital.

El lideratge de l’assignatura està sostingut per una consultora especialitzada en comunicació digital, www.bestrelations.com i el seu format és semi professional. El president de l’empresa, i professor de l’assignatura, Sr. Ignasi Vendrell fou alumne de l'Escola Superior de Relacions Públiques de la UB e imparteix l’assignatura amb el seu propi equip de Madrid i Barcelona.

 

Data de creació: 20/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

El mètode pedagògic escollit es una combinació presencial, semipresencial i de temps d'estudi, que permet que l'alumne tingui un punt de referència permanent per al desenvolupament del projecte/treball de l'assignatura, que tractarà sobre l'elaboració real i manteniment durant 4 mesos d'una comunitat digital.

Durant el termini es practicaran tècniques de comunicació digital i convencional de forma integrada per a augmentar el volum, i incrementar la interacció de la comunitat digital creada per l’alumne, al mateix temps que, anirà complementant el treball pràctic amb l’ús d’altres tècniques digitals (màrqueting o publicitat) o també de comunicació convencional.

Aquesta metodologia permet avaluar molt millor la seva constància en el treball i l'interès en gestionar les relacions e interaccions online d'una comunitat en nom d'una organització.

L'assignatura s'impartirà en streaming al primer semestre en el calendari establert. Al segon semestre hi haurà dues jornades d'activitat obligatòria que podran ser presencials o online.

 

Consulteu les dates i els horaris de les sessions presencials a l'aula virtual.

 

Són necessàries tant l'assistència a les sessions presencials com la participació activa a l'espai virtual de l'assignatura.


Temari
Bloc 1 Títol: Comunicació Digital i la Transformació Digital a les Organitzacions

- Model de comunicació digital: horitzontalitat, simetria i multidireccionalitat versus verticalitat, asimetria i bidireccionalitat.
- Convergència de la comunicació digital amb la comunicació tradicional: L’empresa als mitjans socials (Social Media); Nova definició de cultura corporativa; La influència dels usuaris d’Internet a la reputació de la marca; Canvis a la percepció de la marca.
- Pla de comunicació integrada: Digital i tradicional; Definició d’objectius (Indicadors, KPI’s, Qualitatius vs. Quantitatius), estratègia i medició
- Les 4 àrees de la comunicació digital: Continguts digitals, gestió de relacions digitals, canals/ plataformes digitals, i Mesurament digital/Dades/Analítica.
- Transformació digital de l’empresa: Àrees d’aplicació de la comunicació digital i social media: comunicació i relacions públiques, marketing, publicitat, recursos humans, I+D, atenció al client, CRM, producció.
- Recursos Humans: Classificació de llocs de treball (Social Media Strategist; Community Manager, Content Manager, Social Community Hunter); Contractació externa (experts en desenvolupament web i programació Gestió d’equips de mitjans socials).

Bloc 2 Títol: Continguts Digitals

- Continguts digitals: Creació, desenvolupament i escriptura de Continguts i missatges; Tipologia de continguts: propis, compartits o pagats. Escriptura per a posicionament SEO.
- L’storytelling: Contar una història, missatge, portaveu, momentum, localització, multicanal.
- Diàleg: to, èmfasis, errades comunes; Sindicació de continguts.
- Dinamització dels continguts i interaccions: Criteris para la monitoratge.

Bloc 3 Títol: Comunicació Digital i la Transformació Digital a les Organitzacions

Mitjançant casos pràctics reals de comunicació digital s’aniran tractant les distintes àrees d’actuació i múltiples accions aplicades en diversos sectors industrials.
- Relació amb el consumidor (sector alimentari o maternitat): Adaptació a l’evolució d’hàbits dels usuaris d’Internet; Integració del CRM per a personalitzar les vendes; Atenció al client mitjançant les xarxes socials; Gestió de recursos en xarxes socials i les seves especificacions; E-mail, affliate, display marketing; newsletters i aspectes legals a considerar; Internet TV.
- Relació amb els empleats (sector energètic o bancari): L’empleat com a ambaixador de l’empresa davant el món digital; Política d’us dels mitjans socials a l’empresa; Xarxes socials internes; Gestió del canvi i la transversalitat; Implicació de la direcció, L’empleat híbrid.
- Relació amb els mitjans de comunicació (sector musical o turisme): Social media newsroom, roda de premsa online, notes informatives, blogging, microblogging, videoblogging, podcasting.
- Relació amb les institucions (sector farmacèutic): Grassroots online i la democratització de la comunicació; lobbying i grups de pressió.
- Relació amb organitzacions no lucratives (sector mediambiental o humanitari): Fundraising, crowdfunding, i dinamització de socis i donants.
- Situacions de crisis (de producte o corporatiu): resolució de rumors i monitoratge de temes candents; crisis amb el consumidor, de producte/Servei; Prevenció de riscos; Capacitat de resposta i tractament directe amb prescriptors.

Bloc 4 Títol: Canals/plataformes Digitals

- Canal Web: Programació i disseny web; Usabilitat i experiència d’usuari; Responsive; Posicionament natural en buscadores; Landing pages; Optimització; Blogs corporatius; Comerç electrònic i pagaments online;
- Canal Social Media: Participació col·laborativa; Dinamització horitzontal i multidireccional; Interacció i influència. Integració del Social Media en el programa de Comunicació Digital. Creació de Continguts vs. Publicitat social; Mesurament d’acord amb els indicadors (KPI’s).
- Canal Mòbil: Situació actual de la penetració del mòbil entre els usuaris i oportunitats pel desenvolupament de campanyes dirigides a l’usuari; Experiència d’usuari; La publicitat en el mòbil i la seva integració amb l’estratègia de comunicació digital; Geolocalització; Gamificació; Mesurament.

Bloc 5 Títol: Mesurament Digital, Dades i Analítica

- Posicionamient i conversió: Social Media Optimization (SMO), Search Engine Optimization (SEO); Search Engine Marketing (SEM) i Google Adwords; Métriques. ComScore. Anàlisis de la rendibilitat i valoració del ROI.
- Analítica web: Google analytics, Google insight, Google trends.
- Social Media analytics (Facebook, Twitter, Instagram): Criteris de mesurament en Social Media: Població, notorietat, influencia i reputació. Informes i avaluacions.
- Monitorització: Foros, blogs, microblogs, comentaris, xarxes socials, plataformes de pagament.
- Reporting: Qualitatiu i quantitatiu
- Data: Big data vs. right data, datamining, datawarehouse. Tipologies de reporting i eines més comunes.


Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
 C5  Capacitat comunicativa.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2  C4 C5 C6 C12 
OG1.- L’alumne crearà i potenciarà estratègies de Comunicació Digital professionals mitjançant plataformes web.       X  
OG2.- L’alumne tindrà coneixement teòric i pràctic per a la gestió de comunitats online (Community Management).       X X
OG3.- L’alumne estarà capitat per a realitzar tasques de gestió de reputació digital corporativa, així com generar valor mitjançant una comunitat online. X   X  X  
OG4.- L’alumne tindrà coneixement per a la presa de decisions de Comunicació Digital empresarial mitjançant la política de Social Media.   X      

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- L’alumne tindrà una perspectiva de com estan canviant les relacions entre consumidors, treballadors i empreses. X      
OE2.- L’alumne coneixerà l’escenari de futur que planteja la situació actual.      
OE3.- L’alumne entendrà les principals àrees empresarials afectades, especialment dins l’àmbit de la comunicació i les relacions públiques digitals.      X  X
2 OE4.- L’alumne desenvoluparà un programa estratègic de Comunicació i Relacions Públiques digitals adient a uns objectius.      
OE5.- L’alumne prendrà contacte amb cadascuna de les plataformes digitals més comunes.      
3 OE6.- L’alumne entendrà els aspectes operatius i tècnics que comporten aquestes tecnologies.      X  X
4 OE7.- L’alumne aprendrà a avaluar els programes de Comunicació Digital i les seves principals mètriques (reporting).      
5 OE8.- L’alumne coneixerà la convergència amb altres disciplines digitals com ara l’analítica web, SEO o SEM.      

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total: 150 50 50 50

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 15 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 10 25 D.1) Treball autònom de l’estudiant 65
A.2) Col·loquis 15 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 30 C.2) Contrast d’expectatives -- 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 


Fonts d'informació
ACED, C.; SANAGUSTÍN, E.; LLOBRA, B. Visibilidad-Cómo gestionar la reputación en Internet. Barcelona: Gestión 2000, 2009.
BAAM, J. The Art of Community. Newton: O'Reilly Media, 2012.
BAREFOOT, D.; SZABO, J. Friends with Benefits: A Social Media Marketing Handbook. San Francisco: No Strach Press, 2009.
BATELLE, J. The Search: How Google and its rivals rewrote the rules of business and transformed our culture. Londres: Portfolio, 2006.
BHARGAVA, R. Personality not included: Why companyies lose their autenticity and how great brands get it back. Nova York: McGraw-Hill Education, 2008.
BURGOS, E.; CORTÉS, M. Iníciate en el Marketing 2.0. Los social media como herramientas de fidelización de clientes. A Coruña: Netbiblo, 2009.
CELAYA, J. La empresa en la Web 2.0. Barcelona: Gestión 2000, 2011.
CHARLENE, L.;BERNOFF, J. El mundo Groundswell: como aprovechar los movimientos sociales espontáneos de la red. Barcelona: Empresa Activa, 2008.
Claves del nuevo marketing [en línia]. [Consulta: 27.05.2016]. Disponible a: <http://www.clavesdelnuevomarketing.com/>.
CORTÉS, M. Nanoblogging. Barcelona: Editorial UOC, 2012.
DIRCOM;ANEI. Herramientas tecnológicas para el Dircom [en línia]. [Consulta: 27.05.2016]. Disponible a: <http://www.dircom.org/publicaciones/guia-de-herramientas>.
FAERMAN, J. Faceboom: El nuevo fenómeno de masas Facebook. Barcelona: Alienta, 2010.
FUETTERER, S.; BEST RELATIONS. Mi Comunidad: Me quiere o no me quiere [en línia]. [Consulta: 27.05.2016]. Disponible a: <http://joventut.diba.cat/sites/joventut.diba.cat/files/mi_comunidad.pdf>.
FUETTERER, S.; BEST RELATIONS. Social Business: cómo la tecnologia social i las personas contribuyen a la rentabilidad de las empresas. Barcelona, 2013.
GODIN, S. La vaca púrpura: Diferenciate para transformar tu negocio. Barcelona: Gestión 2000, 2008.
GODIN, S. Tribus:Necesitamos que tú nos lideres. Barcelona: Gestión 2000, 2009.
JENKINS, H. Fans, bloggers y videojuegos: la cultura de la colaboración. Barcelona: Paidós Ibérica, 2009.
KLEIN, N. NoLogo: El poder de las marcas. Barcelona: Planeta, 2011.
LACY, S. The Facebook Story. Grantham: Crimson, 2009.
LEVINE, R.; LOCKE, C. El manifiesto Cluetrain. Bilbao: Deusto, 2009.
LIVINGSTON, G.; SOLIS, B. Now is gone. Savage: Bartleby, 2007.
LÓPEZ CAPEL, F. El poder del Networking [en línia]. [Consulta: 27.05.2016]. Disponible a: <https://felixlopezcapel.wordpress.com/>.
ORENSE, M.; ROJAS, O. SEO: Cómo triunfar en buscadores. Sevilla: ESIC Editorial, 2008.
SCOBLE, R.; SHEL, I. Naked Converations: How blogs are changing the way businesses talk with customers. Washington: Wiley, 2006.
SOLIS, B.; BREAKENRIDGE, D. Putting the Public Back in Public Relations. Nova York: Prentice Hall, 2008.
TAPSCOTT, D.; WILLIAMS, A.D. Wikinomics: La nueva economía de las multitudes inteligentes. Barcelona: Paidós, 2007.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.

AVALUACIÓ CONTINUADA i AVALUACIÓ ÚNICA
Atès la naturalesa d’aquesta assignatura, el format “d’avaluació continuada” i “avaluació única” coincideix.
Atès la naturalesa d’aquesta assignatura, no està contemplada la Reavaluació.

Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-5 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. 24 hores presencials i 38 semipresencials. Individual SI 20%
2 1-5 Col·loquis Participacions de qualitat i freqüència de les opinions. Individual 20%
Grupal (2-4 membres)
3 1-5 Carpeta d'aprenentatge Presentació de projecte empresarial de Programa de Comunicació Digital. Individual 60%

 


Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.

  

PLA DOCENT
Taller Màrqueting de continguts Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. C. G. Coneixements previs recomanats Navegació per Google i/o altres motors de recerca. Redacció de textos. Edició d'imatges. Coneixements bàsics del CMS WordPress. Torn Únic
Descripció general del taller Durem a la pràctica les 4 fases del màrqueting de continguts (Anàlisi de Keywords, Redacció de Textos, Optimització SEO Onpage i Difusió) desenvolupant 1 article de valor amb la possibilitat real de publicarlo en diferents blogs / mitjans especialitzats.
Idioma Català / Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: -
A aportar per l'estudiant: No
Format  EXTENSIU (1r semestre)

 

Data de creació: 14/04/2019
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. L’Anàlisis de Paraules i/o Patrons de Cerca claus: mostrarem eines com Google Trends amb l’objectiu de saber temàtiques, tendència, volum de recerca i competència per proposar una idea d’article a redactar. (Entre tots els estudiants seleccionarem un temàtica amb la qual serà el fil conductor per dur a terme el tall.
Tema 2. Optimització de Continguts segons els buscadors: teoria sobre qué cal que tingui un article per ser “correcte” a ulls d’un cercadors: optimització del text i dels continguts audiovisuals (imatges).
Tema 3. Redacció Articles + Optimització SEO: redacció de l’article des d’un punt de vista comunicatiu / comercial / periodístic / informatiu / descriptiu. I, aplicarem, la optimització de SEO en clau tècnica: llargada del text, optimització de les imatges, enllaços interns i externs, títulos, subtítulos, negretes, cursives.
Tema 4. Publicació i Difusió: es durà a terme una investigació i anàlisi de possibles mitjans / blogs que siguin susceptibles a publicar els articles dels estudiants. O bé, es crearà un blog / portal web amb recursos propis (i/o privats) per publicar els articles.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’estudiant coneixerà les 4 fases necessàries per redactar 1 article de valor des d’una perspectiva de màrqueting d’atracció.    X  X  X
OG2.- L’estudiant aprendrà a redactar un article des d’una perspectiva de comunicació i de posicionament web.  X  X    
OG3.-                  
OG4.-                 
OG5.-                 

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5 
1 OE1.- Aprendrà com buscar paraules i/o patrons de recerca com a inputs principals per a generar un article de valor.        
OE2.- Redactarà 1 article de la temàtica / sector que triï ell.   X      
OE3.- Optimizarà l’article des d’una perspectiva SEO i obtindrà els coneixements tècnics per saber les recomanacions de Google.   X      
OE4.- Coneixerà i podrà aplicar tàctiques de difusió de l’article.  X        
2 OE5.-           
OE6.-           

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Webgrafia:

Carles Gili "El Inbound Marketing como Estrategia Online". [consulta: 10.02.2016] Disponible en: https://carlesgili.es/que-es-el-inbound-marketing-estrategia-online/

Lorena "El Keyword Research, esencial para unir SEO y content Marketing". [consulta: 26.03.2016] Disponible en: https://metacom.es/keyword-research-seo-content-marketing/

Lorena “La innecesaria obsesión de las keywords al escribir artículos”. [consulta: 26.03.2016] Disponible en: https://metacom.es/keywords-al-escribir-articulos/Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-ciació  Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 30%
2 Treball Realització treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Individual 10%
3 Carpeta d'aprenentatge Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. Consistiran en la recerca de patrons de cerca, la redacció d’articles i l’optimització de l’article des d’una perspectiva SEO. Individual 60%
Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.