PLA DOCENT
Taller Creació del book i el curriculum creatiu Format docència H
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. A. M. Coneixements
previs recomanats
Todos los conocimientos
adquiridos durante su carrera.
Torn Únic
Descripció general del taller Este taller parte de la premisa de lograr dos objetivos.
Primero, que los alumnos tengan a la hora de su graduación su primer Book Creativo y CV laboral para poder enfrentarse a la búsqueda de su primera incursión en el mundo publicitario.
Segundo, la creación de su propia "marca personal".

La manera de conseguirlos será mediante un taller netamente práctico, trabajando lo más parecidamente posible a un departamento creativo de una agencia de publicidad y aplicando todos los conocimientos recibidos en los cuatro cursos.

La parte teórica estará influenciada por todos aquellos pensamientos, ideas, conceptos y hechos de los más importantes creativos contemporáneos y que hacen a la filosofía del profesional más allá del puro ámbito laboral.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Proyector
A aportar per l'estudiant: Ordenador portátil.
Todas las piezas o trabajos realizados durante la carrera, ya sean gráficos, audiovisuales o multimedia.
Format EXTENSIU (1r Semestre)

 

Data de creació: 24/10/2011
Data darrera actualització i seguiment: 18/05/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Introducción y nociones generales.
Tema 2. El Book Creativo como espejo de lo que hacemos y de lo que somos.
Tema 3. Filosofía profesional, definición del perfil creativo y creación de su propia “marca personal”.
Tema 4. Análisis y discusión de los mejores caminos creativos para desarrollar el Book Creativo y el CV.
Tema 5. Estructura del Book y el CV Creativo.
Tema 6. Análisis y autocrítica para seleccionar las piezas que compondrán el Book Creativo.
Tema 7. Cómo afrontar una presentación.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno aprenderá a realizar el Book Creativo.   X   X      
OG2.- El alumno aprenderá a realizar el CV.   X    X X    
OG3.- El alumno aprenderá la creación de la “marca personal”. X  X    X X  X  
OG4.- El alumno aprenderá a presentar el Book Creativo.  X   X  X  X    X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- El alumno aprenderá la importancia y la diferencia entre un Book y un CV de un futuro creativo y unos folios en Word o PowerPoint. X X    
OE2.- El alumno creará su propia “marca personal” como manera de diferenciación.     X  
OE3.- El alumno aplicará los conocimientos aprendidos en los cuatro cursos. X X X X
OE4.- El alumno aprenderá a crecer profesionalmente a partir de la crítica, la autocrítica y el error. X  X  X X
2 OE5.- El alumno tomará decisiones basadas en la selectividad y objetividad. X X X X
OE6.- El alumno comenzará a saber cóomo se trabaja en un departamento creativo. X X X X
OE7.- El alumno descubrirá la diferencia entre “cómo me veo yo” y “cómo me ven los demás”. X   X X
OE8.- El alumno aprenderá a sentirse seguros con su Book y su CV Creativo. X X X X
OE9.- El alumno comenzará a acostumbrarse a una entrevista de trabajo.       X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Cannes Lions [en línea]. [Consulta: 18.05.2018]. Disponible en: <https://www.canneslions.com/>.
Clio Awards [en línea]. [Consulta: 18.05.2017]. Disponible en: <http://www.clioawards.com/>.
Club de Creativos [en línea]. [Consulta: 18.05.2018]. Disponible en: http://www.clubdecreativos.com
Coloribus [en línea]. [Consulta: 18.05.2018]. Disponible en: <https://www.coloribus.com/>.
CRIST, S. The Polaroid Book. Colonia, Alemania: Ed. Taschen, 2008.
D&AD AWARDS. The Copy Book. Colonia, Alemania: Ed. Taschen, 2012.
DE JONG, C.W.; PURVIS, A.W.; THOLENAAR, J. A Visual History of Typefaces & Graphics Styles. Colonia, Alemania: Ed. Taschen, 2009. ISBN 978-3-8365-1516-0.
El Sol Festival [en línea]. [Consulta: 18.05.2018]. Disponible en: http://elsolfestival.com
Eurobest [en línea]. [Consulta: 18.05.2018]. Disponible en: <https://www.eurobest.com/>.
Fiap Online [en línea]. [Consulta: 18.05.2017]. Disponible en: <http://www.fiaponline.net/fiap_11.php>.
Luezers Archive [en línea]. [Consulta: 18.05.2018]. Disponible en: <https://www.luerzersarchive.net/luerzers-products.asp>.
New York Festivals [en línea]. [Consulta: 18.05.2018]. Disponible en: <https://www.newyorkfestivals.com/>.
RAVENTÓS, J.M. 100 Años de la Publicidad Catalana. 1899-1999. Barcelona: Ed. Mediterránea Books, 2008.
VV.AA. Diccionario Integral de Diseño. Buenos Aires: Glyptodon Publishing Company Inc., 2016.
WIEDEMANN, J. Advertising Now. Print. Colonia, Alemania: Ed. Taschen, 2006.
WIEDEMANN, J. Advertising Now. TV Commercials. Colonia, Alemania: Ed. Taschen, 2008.
WIEDEMANN, J. Web Design: Studios Vol. I y II. Colonia, Alemania: Ed. Taschen, 2005.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones. Individual 10%
2 Coloquios Casi todos los temas se desarrollarán bajo esta modalidad como manera de reafirmación de conocimientos y el intercambio y la aportación de ideas. Los alumnos aportarán las piezas o trabajos realizados durante la carrera, ya sean gráficos, audiovisuales o multimedia. Utilizarán trabajos de redacción publicitaria que quieran transformarlos en anuncios o spots o incompletos que quieran finalizar. Creación de una nueva pieza a partir de briefing, y un anuncio personal y otro de un/a compañero/a. Grupal (2-4 miembros)  20%
Individual
3 Actividades de aplicación Definición de la “marca personal” propia. Selección y organización de los mejores trabajos creativos, a fin de obtener en lo posible un mínimo de 10 piezas. Crítica y autocrítica. Grupal (2-4 miembros)  10%
Individual
4 Carpeta de aprendizaje Desarrollo creativo en función a la “marca personal” y realización del Book y el CV Creativos. Cada alumno decidirá la creatividad, el formato, el tamaño y el medio de su book y CV en función a su “marca personal” y al perfil profesional que quiera imprimirle. Individual 50%
5 Carpeta de aprendizaje Cada alumno presentará su Book y su CV Creativos tal cual lo haría en una entrevista de trabajo. Individual 10%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Assignatura Sistemes d'Organització Política i Administrativa Codi 361817
Matèria M14. Marc Teòric de les Ciències Polítiques vinculats a les RRPP. Format docència E
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Prof. E. Casajoana Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Consulteu calendari
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 17-18

 

Data de creació: 01/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 01/06/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/06/2017

Metodologia i organització general
Conèixer les bases de la política i de l’organització política administrativa és bàsic per al desenvolupament de la nostra vida cívica, social i professional. Coneixerem el paper de l´Estat, dels partits polítics i dels moviments socials en el sistema i veurem com afronten avui la realitat social.

La comunicació política té una influència indiscutible en aquest entorn, on les relacions públiques en són una peça clau per transmetre i rebre el discurs polític i establir vincles de relació.

Aprofundirem en el funcionament de l´entorn polític i administratiu més immediat, per saber com són i com actuen les administracions Locals, l’Autonòmica catalana, i l´Estat espanyol, a més d’efectuar una introducció al funcionament de la Unió Europea.

Aquest curs s'imparteix de forma semi-presencial, amb una setmana intensiva de classes diàries del dilluns 18 de desembre al divendres 22 de desembre de 2017, de 16 h a 18 h, i de 18.15h a 20h, excepte divendres que finalitzaran a les 19.15h. La resta del curs s'impartirà online i a través de la comunicació electrònica. Al llarg del curs acadèmic, la professora restarà a disposició dels estudiants, mantenint-hi una comunicació dinàmica i personalitzada.

Són necessàries tant l’assistència a les sessions presencials com la participació activa a l'espai virtual de l'assignatura, a la Intranet de l'Escola. Per tal d'afavorir l'aprenentatge, és molt important compartir a la Intranet qualsevol dubte o qüestió sobre els materials de lectura o la realització de les pràctiques que conformen l’avaluació continuada.

Per a l'estudi de cada secció del temari, la professora publicarà a l’Aula Virtual una introducció per facilitar la comprensió de les lectures, i donarà indicacions específiques per a la realització de cada pràctica proposada. L'estudiant haurà d'enviar les seves pràctiques a la Tasca corresponent al Moodle. L'assistència a classe és necessària i la participació en els casos és un element bàsic en l’avaluació.

Temari
Bloc 1 Títol: Sistemes d’organització política. Partits polítics i opinió pública
Tema 1. Sistemes d’organització política.
1.1. Principals teòrics de la Ciència Política.
1.2. Ideologies.
1.3. Política i sistema polític.
1.4. Història dels sistemes polítics.
1.5. Claus de la democràcia i la dictadura: Governabilitat, Estat i sistema electoral.

Tema 2. Partits polítics i altres organitzacions.
2.1. El concepte de partit polític.
2.2. Tipologia dels partits polítics i dels sistemes de partits.
2.3. Els moviments socials.
2.4. Organitzacions No Governamentals (ONG).
2.5. Organitzacions internacionals.

Tema 3. Comunicació política i opinió pública.
3.1. Aproximació als conceptes de comunicació política i opinió pública.
3.2. Efectes dels mitjans de comunicació en l’opinió pública.
3.3. Màrqueting polític.
3.4. La importància de la imatge, els símbols, la TV i les xarxes socials.
Bloc 2 Títol: Teoria de l’Administració Pública. Sistema polític d'Espanya
Tema 4. El sistema administratiu en general.
4.1. Definició i abast de l’administració publica.
4.2. L’administració pública i el sistema polític.
4.3. Evolució històrica.
4.4. Funcions de les administracions públiques.

Tema 5. El sistema polític d'Espanya.
5.1. La Constitució.
5.2. La divisió de poders.
5.3. Les Corts Generals.
5.4. El Govern.
5.5. Les Comunitats Autònomes.

Tema 6. El sistema polític de Catalunya.
6.1. La Generalitat.
6.2. El Parlament de Catalunya.
6.3. El Consell Executiu.
6.4. L´Administració de la Generalitat de Catalunya.
6.5. L´Estatut i el finançament.

Tema 7. L’organització territorial i els ens locals de Catalunya.
7.1. L’organització territorial i els ens locals.
7.2. La seva configuració.
7.3. Les estructures polítiques i administratives.
Bloc 3 Títol: Introducció a la Unió Europea
Tema 8. La Unió Europea.
8.1. Els tractats.
8.2. El sistema institucional.
8.2.1 El sistema normatiu.
8.2.2 El sistema jurisdiccional.
8.3. Les competències de la Unió.
8.3.1 El mercat interior.
8.3.2 La Unió econòmica i monetària.
8.4. Les polítiques sectorials de la Unió Europea.
8.5. L'espai de llibertat, seguretat i justícia.
8.5.1. La transparència.
8.6. La política exterior de la Unió Europea.

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
 C6  Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C6
OG1.- L’alumne analitzarà la base científica i històrica dels sistemes de l’organització política de les democràcies actuals.   X  X
OG2.- L'alumne s’esforçarà per reconèixer i analitzar els sistemes polítics que ens afecten com a ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.  X X
OG3.- L'alumne analitzarà i compararà els sistemes administratius de Catalunya, Espanya i Europa.  X X
OG4.- L'alumne reconeixerà les formes de relació entre els ciutadans i el sistema polític i la seva aplicació als camps de la Publicitat i les RRPP.  X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- L’alumne s’esforçarà per conèixer les bases del sistema polític espanyol. X  X     
OE2.- L’alumne entendrà els partits polítics i organitzacions afins. X X    
2 OE3.- L’alumne comprendrà la interacció entre la comunicació de masses i la política.        X
OE4.- L’alumne identificarà les bases del sistema administratiu espanyol.    X   
3 OE5.- L’alumne analitzarà les interaccions institucionals a l’Administració espanyola.    X   
OE6.- analitzarà el sistema polític de Catalunya.    X  X X
OE7.- L’alumne analitzarà la organització administrativa i ens territorials a Catalunya.   X X  X 
OE8.- L’alumne adquirirà una visió global de la UE i les seves principals institucions.   X X
OE9.- L’alumne reconeixerà les principals polítiques europees.   X X  

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total: 150 40 55 55

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 2 B.1) Activitats d’aplicació 1 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 24
A.2) Col·loquis 5 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 5    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 2            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 2 B.1) Activitats d’aplicació 2 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 20
A.2) Col·loquis 9 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 13    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 7            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 3
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 3 B.1) Activitats d’aplicació 2 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 21
A.2) Col·loquis 9 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 11    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 6            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

Fonts d'informació
ARAGÓN REYES, M., et al. Derecho Constitucional: Constitución, Tribunal Constitucional, Derechos fundamentales, partidos políticos, régimen electoral y organización general del Estado. Madrid: Editorial McGraw Hill, 2000.
ARTOLA, M. Partidos y programas políticos. Madrid: Editorial Alianza, 1991.
BEYME, K. von. Los partidos políticos en las democracias occidentales. La clase política en el Estado de partidos. Madrid: Editorial Alianza, 1995.
CAMINAL BADIA, M. (Coord.). Manual de Ciència Política. Madrid: Editorial Tecnos, 2007, 3ª Edició.
CASTELLS, M. Comunicació i poder. Barcelona: Editorial UOC.
CASTRO, R. (Coord.). Temas clave de Ciencia Política. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1995.
COSTA BONINO, L. Manual de Marketing Político [en línia], 1994 [Consulta: 10.05.2016]. Disponible a: <www.costabonino.com>.
COURTY, G.; GUILLAUME D. La construction européenne. París, França: Editorial La Découverte, 2005.
DIEZ MORENO, F. Manual de Derecho de la Unión Europea. Adaptado al Tratado de Lisboa. Navarra: Editorial Aranzadi, 2009.
MOLAS, I. Derecho constitucional. Madrid: Editorial Tecnos, 2005.
PASTOR, M. (Coord). Fundamentos de Ciencia Politica. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U., 1994.
VIDAL, S. Els set pecats capitals de la Justícia. Barcelona: Ara Llibres SCCL, 2013.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-3 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions durant la setmana intensiva de classe. A més, s'ha de participar al Moodle.  Individual 25%
2 1 Col·loquis Pràctica 1. Intervencions al debat virtual al fòrum de l’Aula Virtual.
a primera pràctica és una prova de seguiment que busca incentivar una participació activa per part dels estudiants. Permet repassar el contingut de les lectures i materials i reflexionar sobre les idees i conceptes fonamentals. Aquesta reflexió informada ha de servir per solidificar els coneixements a partir d’un debat online moderat per la professora.

En cas d’utilització d’informació secundària, cal indicar, a peu de pàgina, les fonts utilitzades en forma de referència bibliogràfica (tot afegint l’adreça de la Web, si la informació prové d’Internet). A més, és imprescindible explicar amb pròpies paraules les idees extretes de les fonts consultades.
Dates: Del dilluns 5 de febrer fins al dilluns 12 de febrer de 2018.
Individual 25%
3 2 Carpeta d'aprenentatge La segona pràctica consisteix en un petit treball de recerca a partir d’un supòsit real a l’Administració espanyola o catalana. L’estudiant aplicarà els coneixements adquirits a partir de les lectures i materials. Es valoraran la capacitat d’anàlisi i comprensió, la claredat en l’exposició i la coherència dels plantejaments.

En cas d’utilització d’informació secundària, cal indicar, a peu de pàgina, les fonts utilitzades en forma de referència bibliogràfica (tot afegint l’adreça de la Web, si la informació prové d’Internet). A més, és imprescindible explicar amb pròpies paraules les idees extretes de les fonts consultades.
Data límit: Diumenge 25 de març de 2018.
Individual 25%
4 3 Carpeta d'aprenentatge La tercera i última pràctica requereix desenvolupar un exercici basat en l’anàlisi de contingut de diferents documents sobre el funcionament de la Unió Europea. Es consideraran la capacitat de comprensió i anàlisi, la vinculació de l’exercici amb els continguts del curs, la capacitat de síntesi i el sentit comú. L’enunciat de la pràctica n’explicarà els detalls.

En cas d’utilització d’informació secundària, cal indicar, a peu de pàgina, les fonts utilitzades en forma de referència bibliogràfica (tot afegint l’adreça de la Web, si la informació prové d’Internet). A més, és imprescindible explicar amb pròpies paraules les idees extretes de les fonts consultades.
Data límit: Diumenge 29 d’abril de 2017
Individual 25%
5 1-3   Examen Els estudiants que desitgin millorar la qualificació obtinguda a l’avaluació continuada poden optar per la realització de l’examen final.
En aquest cas, la qualificació final de l’assignatura serà la que sorgeixi de l’encreuament de la nota de l’avaluació continuada amb la nota de l’examen final. Així, la nota final podrà ser igual, inferior o superior a la prèviament obtinguda a l’avaluació continuada.
Individual NO  Per pujar nota
Avaluació continuada:
Per poder superar l’assignatura, per aquesta via, caldrà lliurar la TOTALITAT sense excepcions de les quatre pràctiques en els terminis respectius, i que la qualificació global de les mateixes no sigui inferior a l’aprovat. A més, cal ajustar-se als requisits formals que s’indicaran en cada enunciat. 
La setmana intensiva de classes inclourà casos pràctics sobre els continguts del temari i conclourà amb una discussió sobre el debat que constituirà la primera pràctica del curs en les dates que indiqui la docent.

Codi ètic:
La participació a l’avaluació continuada suposa el reconeixement i acceptació del següent codi ètic:
Les pràctiques són personals, per tant, la seva resolució és estrictament individual. Això no exclou el treball en grup quant a la fase prèvia de discussió del contingut de l’activitat, però sí exigeix el lliurament d’una activitat individual i diferenciada, quant al fons i a la forma.

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final. La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova escrita presencial. L’examen final inclourà 3 preguntes teòriques, una per bloc, referents a tots els continguts de l’assignatura. No hi haurà exercicis pràctics.
- No és permès de consultar cap tipus de material per a la realització de l’examen.
- No es faran exàmens orals.
100%

 

Avaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5 
sobre 10 en l'avaluació final.La nota màxima a obtenir és un 5.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen Prova escrita presencial. En bona lògica, aquest examen es correspon, per criteris de coherència pedagògica i metodològica, amb la tipologia de les proves d’avaluació continuada de l’assignatura ja exposades. L’examen tindrà una durada de dues hores.
- Inclourà 3 preguntes teòriques, una per bloc, referents a tots els continguts de l’assignatura. No hi haurà exercicis pràctics.
- No és permès de consultar cap tipus de material per a la realització de l’examen.
- No es faran exàmens orals.
100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final. La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova escrita presencial. Inclourà 3 preguntes teòriques, una per bloc, referents a tots els continguts de l’assignatura. No hi haurà exercicis pràctics.
- No és permès de consultar cap tipus de material per a la realització de l’examen.
- No es faran exàmens orals.
100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)