En les opcions denominades “Primer, Segon, Tercer, Quart Curs, Optatives, Tallers” podreu accedir d'una manera ràpida i en una sola pàgina a totes les informacions al grup seleccionat:

  • Assignatures .

  • Horaris/Plans docents.

  • Exàmens.

  • En l'opció publicació de notes, podreu veure les dates previstes de publicació dels resultats en l'espai destinat a tal fi a l'Aula Virtual (Moodle) i per a cadascuna de les assignatures.