L’assignatura obligatòria Taller de Publicitat i Relacions Públiques està estructurada de manera que l’estudiant pugui triar, en funció dels seus interessos personals i vocacionals,entre els diferents mòduls que es programaran al llarg dels seus quatre cursos acadèmics de l’itinerari curricular del Grau.

Cada taller correspon a un terç de l’assignatura. Cal superar tres tallers per aprovar l’assignatura. La qualificació definitiva és la mitjana aritmètica de les tres notes obtingudes (les tres millors per a aquells estudiants que desitgin cursar tallers addicionals). Es reflectirà formalment en l’expedient acadèmic de l’estudiant en el vuitè semestre (si és que ha aprovat tres tallers).

Són mòduls de formació equivalents a 2 crèdits ECTS. Es caracteritzen pel seu caràcter pràctic i per estar organitzats en grups reduïts.
Els tallers responen a dos eixos pedagògics fonamentals:

1.-Transversal: Es treballen competències generals de la titulació. Inclouen continguts per al desenvolupament d'habilitats de caràcter transversal, com organització i gestió del temps, lideratge, treball en grup, dicció...

2.- Específic: Pensats per reforçar les competències pròpies de la titulació. Tracten sobre aspectes concrets en publicitat o relacions públiques. Tenen caràcter instrumental i/o aporten informació sobre noves tendències professionals.

Per a cada curs acadèmic, es presentarà el Pla Docent dels tallers programats i el calendari d’impartició. L’estudiant ha de planificar el moment i el taller que desitja realitzar dins l’oferta de l’escola, pot, en conseqüència desestimar l’oferta d’algun curs acadèmic.

La planificació temporal dels tallers s’organitza en dues propostes:

1. Tallers intensius: programats en períodes que no interfereixen les classes convencionals ni l’avaluació. Aquest format de Taller impedeix la possibilitat de cursar-ne dos de manera simultània (un matí i l’altre la tarda) atès que els requeriments acadèmics per a superar un únic taller ocuparan la resta de la jornada de l’estudiant.

2. Tallers extensius: es programen al llarg del curs acadèmic. L’horari és compatible amb la resta d’assignatures obligatòries.

El torn de matrícula (matí o tarda) en el que cursa el Grau un/a estudiant no limita l’elecció de taller. No hi ha cap inconvenient en matricular-se en un taller programat en un torn diferent al que es cursa el Grau.

Anterior Pàgines  
Tallers de Publicitat Tallers de Relacions Públiques
Tallers de Publicitat i Relacions Públiques Tallers Transversals Preguntes més freqüents 
Què són els Tallers de Publicitat i Relacions Públiques de l’Escola?

 

Horaris
Horari Tallers Simulador horaris

Consulteu els plans docents.

 

Les notes es publicaran dins de l’aula virtual Moodle, en l’espai de qualificacions de cada assignatura.

1.- A partir de quin curs es poden cursar els Tallers?

No hi ha cap inconvenient en cursar algun taller a partir de primer curs. Tanmateix, l'Escola recomana que es faci a partir de segon, doncs l'estudiant ja té les primeres nocions de publicitat i relacions públiques i pot fer una elecció més estratègica.

2.- Quin és el nombre  mínim de tallers que cal fer?

Tots els estudiants han de cursar i aprovar tres tallers per superar l'assignatura obligatòria Tallers de Publicitat i Relacions Públiques.

3.- Els tallers addicionals poden ser objecte de reconeixement acadèmic?

Els alumnes, que ho desitgin, poden triar i cursar tres tallers addicionals a càrrec de l'optativitat del Pla d'Estudis de l'Escola.

Què vol dir això?

Que aprovant aquests tres tallers, es poden reconèixer com a una assignatura optativa (6 crèdits). Cal tenir en compte que, en aquest cas, la qualificació serà qualitativa (apte//no apte).

He de fer constar aquesta voluntat de reconèixer els tallers addicionals?

Sí, mitjançant una instància normalitzada.

Quan? Durant l'últim any dels estudis (a final de curs, dins de les dates establertes per l'Escola). Excepcionalment, els alumnes de 4t curs que sol·licitin Beca General i de Mobilitat, hauran de presentar aquesta petició en el moment de formalitzar la matrícula corresponent.

Si un/a alumne/a no arriba als tres necessaris per reconèixer una assignatura optativa, o si desitja cursar-ne encara més, podrà fer-ho sense cap problema.

Aquests tallers quedaran reflectits en el seu expedient acadèmic, dins del Suplement Europeu al Diploma i no ponderaran, ni es sumaran els crèdits, però constarà la seva superació.

4.- I un cop titulat?

Tots els egressats i egressades de l'Escola poden inscriure's en les places disponibles de tallers, un cop tancat el període de matrícula dels estudiants. Es lliurarà un diploma acreditatiu d'aquesta activitat formativa.

5.- Quin és el format horari dels tallers?

La planificació temporal dels tallers s'organitza en dues propostes:

- Tallers intensius. Programats preferentment la darrera setmana de setembre de cada any, encara que no es descarten altres períodes sempre que no interfereixin les classes convencionals de grau ni els períodes d'avaluació. Aquest format de Taller impedeix la possibilitat de cursar-ne dos de manera simultània (un al matí i l'altre a la tarda) atès que els requeriments acadèmics per a superar un únic taller ocuparan la resta de la jornada de l'estudiant.

- Tallers extensius es programaran per semestres, dins el primer i/o segon semestre del grau. Compatible amb les altres assignatures obligatòries del semestre.

6.- Quin és el preu  d'un taller?

Els tallers equivalen a dos crèdits ECTS. El seu cost es calcula multiplicant per dos el preu crèdit ECTS vigent en cada curs acadèmic.

7.- A quart curs, al matricular-se de l'assignatura obligatòria Tallers de Publicitat i Relacions Públiques cal pagar un altre cop els sis crèdits que té assignats?

En absolut. No cal pagar res addicional per aquesta assignatura si l'estudiant ja té cursats i aprovats tres tallers en anys anteriors.

Cada taller es paga NOMÉS l'any acadèmic en el que es cursa.

8.- Quantes places té cada taller?

El caràcter eminentment pràctic dels tallers aconsella un nombre reduït d'estudiants.

La majoria oscil·larà entre 20 i 25, encara que, excepcionalment es pot donar el cas de tallers una mica més nombrosos (màxim 30); o més reduïts (12) si per a la seva impartició cal emprar majoritàriament la Biblioteca Digital.

Un cop cobertes les places es tancarà la matrícula, i s'obrirà una llista d'espera.

L'Escola es reserva el dret d'anul·lar aquells tallers amb un nombre insuficient d'estudiants.

9.- Cóm es gestionen les llistes d'espera?

Si, com a conseqüència de la modificació de matrícula d'algun estudiant en el període establert, s'allibera/en una/es plaça/ces en un taller determinat, la Secretaria del centre es posarà en contacte amb el primer alumne de la llista d'espera per oferir-li l'oportunitat d'accedir al Taller. En cas de declinar l'oferta, s'ofereix al següent i així successivament.

10.- Quin és el criteri per a la programació dels tallers?

Per a cada curs acadèmic, i abans del període establert per a la matrícula, es presentarà el Pla Docent dels tallers programats i el calendari i horari d'impartició.

L'estudiant ha de planificar el moment i el taller que desitja realitzar dins l'oferta de l'Escola, pot, en conseqüència desestimar matricular-se de taller algun curs acadèmic.

11.- Es programen els mateixos tallers cada curs acadèmic? Hi hauran de nous?

És habitual repetir aquells tallers que s'han tancat i que han generat llistes d'espera; així com aquells que l'Escola consideri que són especialment interessants per a completar l'actual itinerari curricular.

Tanmateix, per a cada curs acadèmic, es treballa per incrementar l'oferta de nous tallers.

12.- Tallers en anglès?

A partir del curs 12-13, s'inclourà en la programació acadèmica tallers que s'impartiran íntegrament en anglès. Estan pensats per donar resposta a les expectatives dels estudiants Erasmus que ens visitaran properament. La gran majoria estaran oberts, també, als alumnes de l'Escola.

13.- Els estudiants podran suggerir nous tallers? I els docents?

I tant! Les vostres propostes seran molt ben rebudes. Tanmateix, heu de tenir en compte que es planifiquen amb molts mesos  d'antelació doncs no només es tracta de cercar docent adient, sinó que també cal autorització de la UB i s'ha de poder presentar dins el període de matriculació.

14.- Què és l'AGÈNCIA-TALLER?

AGÈNCIA-TALLER és un nou concepte d'aprenentatge que fusiona la transmissió de continguts en un entorn professionalitzador.
Totes les ofertes d'AGÈNCIA-TALLER es desenvolupen en un espai situat a dos minuts de l'Escola (Agència FUERP), on hem creat un escenari similar a un gabinet de publicitat i de relacions públiques.
La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.

Teniu més preguntes? Ajudeu-nos a millorar aquesta informació, i envieu-nos els vostres suggeriments a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

Anterior Pàgines Següent 
Tallers de Publicitat Tallers de Relacions Públiques
Tallers de Publicitat i Relacions Públiques Tallers Transversals  Preguntes més freqüents
Què són els Tallers de Publicitat i Relacions Públiques de l’Escola?