L’assignatura obligatòria Taller de Publicitat i Relacions Públiques està estructurada de manera que l’estudiant pugui triar, en funció dels seus interessos personals i vocacionals,entre els diferents mòduls que es programaran al llarg dels seus quatre cursos acadèmics de l’itinerari curricular del Grau.

Cada taller correspon a un terç de l’assignatura. Cal superar tres tallers per aprovar l’assignatura. La qualificació definitiva és la mitjana aritmètica de les tres notes obtingudes (les tres millors per a aquells estudiants que desitgin cursar tallers addicionals). Es reflectirà formalment en l’expedient acadèmic de l’estudiant en el vuitè semestre (si és que ha aprovat tres tallers).

Són mòduls de formació equivalents a 2 crèdits ECTS. Es caracteritzen pel seu caràcter pràctic i per estar organitzats en grups reduïts.
Els tallers responen a dos eixos pedagògics fonamentals:

1.-Transversal: Es treballen competències generals de la titulació. Inclouen continguts per al desenvolupament d'habilitats de caràcter transversal, com organització i gestió del temps, lideratge, treball en grup, dicció...

2.- Específic: Pensats per reforçar les competències pròpies de la titulació. Tracten sobre aspectes concrets en publicitat o relacions públiques. Tenen caràcter instrumental i/o aporten informació sobre noves tendències professionals.

Per a cada curs acadèmic, es presentarà el Pla Docent dels tallers programats i el calendari d’impartició. L’estudiant ha de planificar el moment i el taller que desitja realitzar dins l’oferta de l’escola, pot, en conseqüència desestimar l’oferta d’algun curs acadèmic.

La planificació temporal dels tallers s’organitza en dues propostes:

1. Tallers intensius: programats en períodes que no interfereixen les classes convencionals ni l’avaluació. Aquest format de Taller impedeix la possibilitat de cursar-ne dos de manera simultània (un matí i l’altre la tarda) atès que els requeriments acadèmics per a superar un únic taller ocuparan la resta de la jornada de l’estudiant.

2. Tallers extensius: es programen al llarg del curs acadèmic. L’horari és compatible amb la resta d’assignatures obligatòries.

El torn de matrícula (matí o tarda) en el que cursa el Grau un/a estudiant no limita l’elecció de taller. No hi ha cap inconvenient en matricular-se en un taller programat en un torn diferent al que es cursa el Grau.

Anterior Pàgines  
Tallers de Publicitat Tallers de Relacions Públiques
Tallers de Publicitat i Relacions Públiques Tallers Transversals Preguntes més freqüents 
Què són els Tallers de Publicitat i Relacions Públiques de l’Escola?