PLA DOCENT
Assignatura Tècniques d'Investigació Sociològica Codi 360400
Matèria M10. Tècniques d'Investigació Sociològica Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques.
Docent Dra. A. F. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Quart Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 14/09/2010
Data darrera actualització i seguiment: 13/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Metodologia i organització general
L’assignatura Tècniques d’Investigació Sociològica (TIS) està orientada a l’aplicació pràctica dels diferents mètodes i tècniques d’investigació sociològica al coneixement de la realitat social i dels processos socials directament relacionats amb l’àmbit de la publicitat i les relacions públiques.

L’assignatura està dividida en dos grans blocs:

I. Metodologia de la investigació sociològica.
II. La recollida d’informació quantitativa i qualitativa.

La metodologia de l’assignatura té com objectiu que l’alumne assoleixi un aprenentatge significatiu dels continguts és a dir, que sigui capaç d’utilitzar aquest coneixement en aspectes de la realitat en el que es desenvoluparà el seu treball professional.

La metodologia docent inclou:
1. Exposició dels diferents temes del programa.
2. Exercicis pràctics a l’aula.
3. Treballs grupals i individuals per aplicar i aprofundir en els continguts teòrics.
4. Estudi individual.

Temari
Bloc 1 Títol: Metodologia de la investigació sociològica
Tema 1. El mètode científic de recerca.
Tema 2. El procés i l’estratègia d’investigació: fases i etapes de la investigació.
Tema 3. Definició del problema de recerca.
Tema 4. La formulació de hipòtesis.
Tema 5. L’operativització dels conceptes.
Tema 6. La selecció de la mostra.
Bloc 2 Títol: La recollida d’informació quantitativa i qualitativa
Tema 1. L’enquesta per qüestionari.
Tema 2. Els grups de discussió.
Tema 3. Tècniques d’observació.
Tema 4. Mesura d’actituds.
Tema 5. L’anàlisi de contingut.

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les relacions públiques així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C14 Coneixements bàsics per a l’anàlisi econòmic, jurídic i social de les empreses i institucions.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C6  C7  C14
OG1.- L'alumne coneixerà els diferents mètodes científics de recerca en ciències socials, en general, i en publicitat i relacions públiques en particular, així com les característiques comunes i diferencials entre els mateixos.      
OG2.- L'alumne coneixerà el procés d’investigació en ciències socials, des de la selecció del tema o plantejament del problema, fins a la discussió de les conclusions i l’elaboració del informe final.     X  
OG3.- L'alumne sabrà dissenyar una recerca en publicitat i relacions públiques.   X    
OG4.- L'alumne sabrà redactar i operativitzar hipòtesis de recerca.       X
OG5.- L'alumne coneixerà els diferents tipus de tècniques de recollida d’informació.   X    
OG6.- L'alumne sabrà aplicar les tècniques de recollida de la informació a objectius de recerca diferenciats.       X
OG7.- L'alumne aprendrà un estil d’anàlisis crític de la realitat social. X      

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4  OG5 OG6  OG7 
1 OE1.- L'alumne sabrà definir el mètode científic i diferenciar-lo d’altres mètodes no científics. X           X
OE2.- L'alumne sabrà identificar les característiques bàsiques d’una recerca científica aplicada a l’àmbit de la publicitat i relacions públiques.    X X       X
OE3.- L'alumne sabrà plantejar un objectiu de recerca.    X          
OE4.- L'alumne sabrà plantejar els diferents tipus d’hipòtesis.       X      
OE5.- L'alumne sabrà realitzar les conceptualitzacions teòriques i operatives d’una recerca.   X X        
OE6.- L'alumne sabrà identificar i definir indicadors.   X X        
OE7.- L'alumne sabrà seleccionar una mostra representativa.   X X        
2 OE8.- L'alumne sabrà redactar de forma correcta una enquesta per qüestionari.         X X  
OE9.-L'alumne sabrà prepara un guió d’entrevista.         X X  
OE10.-L'alumne sabrà organitzar i portar a terme un grup de discussió sobre un tema determinat.         X X  
OE11.-L'alumne sabrà elaborar una graella d’observació.         X X  
OE12.-L'alumne coneixerà els diferents mètodes per a mesurar actituds.         X X  
OE13.-L'alumne sabrà aplicar un anàlisi de contingut.         X X  

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 15    
A.3) Classes expositives 3 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 11 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 14    
A.3) Classes expositives 1 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 1                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

Fonts d'informació
ANDER-EGG, E. Técnicas de investigación social. Buenos Aires: Lumen, 1995.
BABBIE, E. Fundamentos de la investigación social. Barcelona: Thomson Learning, 2000.
BALCELLS, J. La investigación social. Barcelona: ESRP-PPU, 1994.
BATALLÉ, B.V. Estadística aplicada a la psicología. Barcelona: Ediser, 1981.
CASAS, F. Técnicas de Investigación Social: los indicadores sociales y psicosociales. Teoría y  práctica. Barcelona: PPU, 1989.
CEA D'ANCONA, M.A. Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social. Madrid: Síntesis, 2004.
CLEMENTE DÍAZ, M. Psicología social: métodos y técnicas de investigación. Madrid: Eudema Universidad, 1992.
DEL RINCÓN, D.; ARNAL, J.; LATORRE, A.; SANS, A. Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Dykinson, 1995.
DOMÍNGUEZ, M.; SIMÓ, M. Tècniques d’investigació social quantitaives. Barcelona: Edicions UB, 2003.
GARCÍA FERRANDO, M.; IBAÑEZ, J.; ALVIRA, F. El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación social. Madrid: Alianza universidad, 2005.
FREIXA, M.  et al. Análisis exploratorio de datos: nuevas técnicas estadísticas. Barcelona: PPU, 1992.
HERNÁNDEZ, R.; FERNÁNDEZ C.; BAPTISTA, P. Metodología de investigación. México: McGraw-Hill, 1994.
PEDRET, R. et al. La investigación comercial como soporte del marketing. Bilbao: Deusto, 2000.
QUIRY, R.; CAMPENHOUDT, L.V. Manual de recerca en ciències socials. Barcelona: Herder, 1997.
RUIZ OLABUENAGA , J.I.; ARISTEGUI, I.; MELGOSA, L. Cómo elaborar un proyecto de investigación. ICE, Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Deusto. Bilbao: Deusto, 1998.
SIERRA BRAVO, R. Técnicas de Investigación Social. Teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo, 1995.
VISAUTA, B. Técnicas de Investigación Social. Recogida de datos. Barcelona: PPU, 1989.
WIMMER, R.D.; DOMINICK, J.R. La investigación científica de los medios de comunicación. Barcelona: Bosch, 1996.
ZIKMUND, W.G. Investigación de mercados. Madrid: Prentice Hall, 1998.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals L’assistència al 80% de les classes durant les exposicions orals dels treballs és requisit indispensable per a poder seguir l’avaluació continuada. Individual --
2 2 Classes expositives Els alumnes hauran d’exposar a classe un treball consistent en un cas pràctic, tot aplicant una de les tècniques de recollida de dades.

Es valorarà l’adequació del procediment aplicat, els conceptes utilitzats, el disseny escollit i l’anàlisi de les conclusions. Així mateix es tindrà en compte l’exposició oral del treball.
Grupal (2-4 membres) 35%
3 1 Activitats d’aplicació Resolució per part dels alumnes de preguntes i exercicis sobre temes i conceptes  explicats i treballats a classe amb anterioritat.

Es faran a classe en data anunciada per la professora.
Individual 20%
4 1-2 Examen Prova tipus test (amb quatre alternatives de resposta) sobre els principals conceptes teòrics de l’assignatura. Inclourà tot el contingut de la mateixa. Individual 45%

 

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova tipus test (amb quatre alternatives de resposta) sobre els principals conceptes teòrics de l’assignatura. Inclourà tot el contingut de la mateixa. 60%
Treball escrit Els alumnes hauran de dissenyar una recerca i contestar qüestions i exercicis a partir d’un problema plantejat. Ara bé, aquells alumnes que tinguin el treball aprovat podran triar l'opció de conservar la nota del treball i, per tant, examinar-se únicament de teoría. 40%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen  L’alumne haurà de dissenyar una recerca a partir d’un problema determinat. 40%
2 Examen Prova tipus test (amb quatre alternatives de resposta) sobre els principals conceptes teòrics de l’assignatura. Inclourà tot el contingut de la mateixa. 60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova tipus test (amb quatre alternatives de resposta) sobre els principals conceptes teòrics de l’assignatura. Inclourà tot el contingut de la mateixa. 60%
Examen  Els alumnes hauran de dissenyar una recerca i contestar qüestions i exercicis a partir d’un problema plantejat. Ara bé, aquells alumnes que tinguin la part pràctica aprovada podran triar l'opció de conservar aquesta nota i, per tant, examinar-se únicament de teoría. 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Assignatura Creativitat Publicitària Codi 360418
Matèria M6. Tècniques i procediments de la Comunicació Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques
Docent Dr. J. R. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 28/02/2011
Data darrera actualització i seguiment: 15/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019

Metodologia i organització general
L’objectiu d’aquesta assignatura és conèixer en què consisteix la capacitat creativa de les persones i com s’aplica aquesta en l’activitat publicitària. Es tracta doncs, de compaginar els estudis teòrics amb un profund i permanent desenvolupament pràctic que permeti a l’estudiant accedir a l’exercici professional de la publicitat amb una sòlida formació universitària.

L’assignatura abasta els àmbits teòric i pràctic. La part pràctica consistirà en la realització d’exercicis individuals o en grup amb la finalitat de controlar la comprensió del contingut teòric.

S’utilitzarà l’aula virtual com a font d’informació de materials obligatoris i complementaris dels continguts docents exposats a classe i també per a la realització d’exercicis i/o pràctiques.

Temari
Bloc 1 Títol: Creativitat
Tema 1: Introducció a la creativitat
1.1. Concepte de creativitat.
1.2. L’origen de la creativitat: bases fisiològiques.
1.3. Línies d’investigació de la creativitat: procés, producte i característica personal.
1.4. Perfil de la persona creativa.

Tema 2: Procés de creació i tècniques creatives
2.1. Característiques del procés creatiu.
2.2. Etapes del procés creatiu.
2.3. Tècniques a disposició del pensament creatiu.
Bloc 2 Títol: Creativitat publicitària
Tema 1: La creativitat com element específic de la comunicació publicitària
1.1. El procés de creació publicitària.
1.2. Del problema de comunicació a la solució creativa.
1.3. El brief i altres fonts d’informació per a la creativitat.
1.4. El departament creatiu de l’agència.

Tema 2: Estratègia creativa publicitària i creativitat publicitària eficaç
2.1. L’estratègia creativa publicitària: definició i aspectes a tenir en compte.
2.2. Conceptualització.
2.3. Avaluació de la creativitat en l’estratègia creativa publicitària.
2.4. Agències i creatius publicitaris destacats.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne assolirà els coneixements i actituds necessàries del creatiu/va publicitari/a.   X X X X   X
OG2.- L'alumne coneixerà i descriure la teoria de la creativitat publicitària.     X X X  
OG3.- L'alumne presentarà i analitzarà la pràctica de la creativitat publicitària. X X X X X  X    X
OG4.- L'alumne tindrà la capacitat per a la creació i realització de missatges publicitaris creatius. X X X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.-L'alumne coneixerà i entendrà els aspectes teòrics de la creativitat publicitària.  X  X    
OE2.-L'alumne integrarà i emprarà les tècniques creatives publicitàries. X  X  X
2 OE3.-L'alumne crearà i realitzarà missatges publicitaris creatius de forma eficaç.  X  X  X  X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 3 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 1 8 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 1 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 6    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 1 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 1                
A.6) Treball en grup 5                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 3 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 1 8 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 1 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 6    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 1 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 1                
A.6) Treball en grup 5                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 


Fonts d'informació
Bibliografia:
ABELLÁN, M. Shockvertising publicidad. Sant Adrià del Besós, Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones, 2013. ISBN 978-84-15829-10-2.
Anuario D & AD 10. Köln, Germany: Taschen, 2010. ISBN 978-3-8365-2500-8.
BONO, E. El pensamiento lateral. Barcelona: Paidós, 1991. ISBN 84-493-0590.
DORRIAN, M.; LUCAS, G. Publicidad de guerrilla. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. ISBN 84-252-2098.
HARRISON, S. Creatividad. Madrid: Pearson Educación S.A., 2010. ISBN 978-0-273-72518-3.
HIMPE, T. La publicidad ha muerto ¡Larga vida a la publicidad! Barcelona: Art Blume S.L., 2007. ISBN 978-84-9801-225-5.
HIMPE, T. La publicidad de vanguardia. Barcelona: Art Blume S.L., 2008. ISBN 978-84-9801-346-7.
HUNT, J. El arte de la idea. Barcelona: Ediciones Urano S.A., 2010. ISBN 978-84-92452-57-6.
JOANNIS, H. El proceso de creación publicitaria. Bilbao: Deusto, 1992. ISBN 16.149-1969.
LANDA, R. El diseño en la publicidad. Madrid: Anaya Multimedia, 2005. ISBN 84-415-1781-9.
LANDA, R. Diseño gráfico y publicidad. Madrid: Anaya Multimedia, 2011. ISBN 978-84-415-2803-1.
LORENTE, J. Piensa, es gratis. Barcelona: Editorial Planeta S.A., 2009. ISBN 978-84-08-08637-6.
LUCAS, G. Publicidad de guerrilla 2. Barcelona: Parramón Edicones S.A., 2011. ISBN 978-84-342-3825-1.
MAHON, N. Dirección de arte. Publicidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. ISBN 978-84-252-2385-3.
MAHON, N. Ideación. Cómo generar grandes ideas publicitarias. Barcelona: Gustavo Gili, 2012. ISBN 978-84-252-2478-2.
MEDINA, A. Ideas para tener ideas. Madrid: Person Prentice Hall, 2007. ISBN 978-84-8322-375-8.
MINGUET CÁMARA, E. Publicidad de impacto. Sant Adrià del Besós, Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones, 2008. ISBN 978-84-96823-30.
MINGUET CÁMARA, E. Illustration on advertising. Sant Adrià del Besós Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones, 2010. ISBN 978-84-96823-80-8.
MINGUET CÁMARA, E. Super funny advertising. Sant Adrià del Besós, Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones, 2013. ISBN 978-84-15829-22-5.
MOLINÉ, M. Manual del director creativo. Sant Cugat del Vallès. Barcelona: Programa Editorial, 1982. ISBN 84-85129-01-6.
MOLINÉ, M. La comunicación activa. Madrid: Deusto, 1988. ISBN 84-234-0737-3.
NAVARRO GUTIÉRREZ, C. Creatividad publicitaria eficaz. Madrid: ESIC Editorial, 2006. ISBN 84-7356-434-0.
OGLIVLY, D. Confesiones de un publicitario. Vilassar de Mar, Barcelona: Oikos-tau, 1967. ISBN 84-7530-598-9.
PRICKEN, M. Publicidad creativa. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. ISBN 84-252-1735-0.
REEVES, R. La realidad en la publicidad. Valladolid : Severo Cuesta, 1964. ISBN B-18015-1997.
RICARTE, J. M. Creatividad y comunicación persuasiva. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, col. Aldea Global n. 4, 1998. ISBN 84-490-1222-8.
RODRÍGUEZ ESTRADA, M. Manual de creatividad. Alcalá de Guadaira, Sevilla: Editorial Trillas S.A. 2005. ISBN 84-665-4192-6.
SEGARRA, T. Desde el otro lado del escaparate. Madrid: Espasa Calpe S.A., 2009. ISBN 978-84-670-3084-5.
STOKLOSSA, U. Trucos publicitarios. Barcelona: Gustavo Gili, 2011. ISBN 84-252-2142-0.
VEKSNER, S. Ser un buen creativo publicitario. Barcelona: Blume, 2010. ISBN 978-84-9801-494-5.
WEBB YOUNG, J. Una técnica para producir ideas. Madrid: Editorial Eresma, 1982. ISBN 84-85783-04-2.
WILLIAMS, E. La nueva publicidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. ISBN 978-84-252-2340-2.

Webgrafia:
Ads of the world [en línia]. [Consulta: 25.01.2016]. Disponible a: < http://adsoftheworld.com/>.
Club de creativos [en línia]. [Consulta: 25.01.2016]. Disponible a: <http://www.clubdecreativos.com>.
TV Anuncios (accés des de les instal·lacions de l'Escola) [en línia]. [Consulta: 25.01.2016]. Disponible en: <http://www.tvanuncios.com/>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Activitats d'Aplicació:
Individual
Es realitzaran entre 4 i 6 exercicis, alguns individuals i d’altres grupals, sobre creativitat.
Aquestes activitats d’aplicació versaran sobre algun/s del/s punt/s següent/s:

1r Entrenar i preparar la ment per a tenir idees

2n Tècniques creatives

3r Opcions creatives per a una acció publicitària.

El professor indicarà als estudiants quina activitat és de caràcter individual i quina és de caràcter grupal. S’han de lliurar en els terminis establerts pel responsable docent de l’assignatura.
Individual 20%
Activitats d'Aplicació:
Grupal
Grupal (4-6 membres) 10%
2 1-2 Treball en grup Consistirà en l’elaboració de la part creativa d’una campanya de publicitat.

El professor fixarà un model obligatori d’estructura del treball per a la seva realització i establirà els terminis de lliurament i posterior presentació. Aquesta informació es podrà consultar a l’aula virtual de l’assignatura.
Grupal (4-6 membres) 30%
3 1-2 Examen Prova escrita de preguntes d’entre 6 i 10 preguntes de resposta breu sobre la totalitat dels continguts docents dels blocs 1 i 2. Els continguts docents dels blocs 1 i 2. Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitat d'Aplicació Es realitzarà un treball que consistirà en l’elaboració i redacció d’una acció comunicativa publicitària. Es realitzarà de forma individual per part de l’estudiant. El docent fixarà un model obligatori d’estructura del treball per a la seva realització. El seu lliurament serà el dia/data prevista per a la realització de l’examen de reavaluació de l’assignatura. Aquesta activitat és obligatòria i de caràcter individual. 40%
Examen Prova escrita de caràcter teòric-pràctic. Hi haurà entre 6 i 10 preguntes de resposta breu sobre la totalitat dels continguts docents dels blocs 1 i 2 (teoria). A més, inclou  diversos exercicis orientats a la creativitat que s’han de resoldre (pràctica). Es realitzarà en data indicada pel Calendari Oficial d’Exàmens. 60%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball escrit L’estudiant haurà de presentar obligatòriament i de forma individual un treball que consistirà en l’elaboració de la part creativa d’una campanya de publicitat. El professor fixarà un model d’estructura del treball per a la seva realització. Aquesta informació es podrà consultar a l’aula virtual de l’Escola.
El lliurament del treball es farà el darrer dia de docència de l'assignatura.
50%
2 Examen Prova escrita de preguntes d’entre 6 i 10 preguntes de resposta breu sobre la totalitat dels continguts docents dels blocs 1 i 2. 50%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitat d'Aplicació Es realitzarà un treball que consistirà en l’elaboració i redacció d’una acció comunicativa publicitària. Es realitzarà de forma individual per part de l’estudiant. El docent fixarà un model obligatori d’estructura del treball per a la seva realització. El seu lliurament serà el dia/data prevista per a la realització de l’examen de reavaluació de l’assignatura. Aquesta activitat és obligatòria i de caràcter individual. 40%
Examen Prova escrita de caràcter teòric-pràctic. Hi haurà entre 6 i 10 preguntes de resposta breu sobre la totalitat dels continguts docents dels blocs 1 i 2 (teoria). A més, inclou  diversos exercicis orientats a la creativitat que s’han de resoldre (pràctica). Es realitzarà en data indicada pel Calendari Oficial d’Exàmens. 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Assignatura Principis d'Economia Codi 360388
Matèria M5. Introducció a l'Economia Format docència B
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dra. S. B. 
Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Quart Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 04/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 11/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Metodologia i organització general
Respecte al treball a l’aula, a l’inici del curs predomina l’exposició oral, per part del professor, de continguts teòrics, per a presentar els conceptes fonamentals. Per a facilitar la comprensió, el professor entrega materials didàctics als alumnes (de fet, els alumnes els descarreguen de la pàgina de l’assignatura al Campus Virtual de l’Escola). En aquestes exposicions, es posa especial èmfasi als exemples que es poden trobar al nostre entorn econòmic immediat, ja que es considera la millor manera d’apropar l’economia a estudiants de disciplines no econòmiques. A mida que el curs avança, prenen més importància la realització, per part dels alumnes, d’exercicis a l’aula, tant de manera individual com col·lectiva.

Fora de l’aula es preveu que l’alumnat realitzi treball personal dirigit i la presència de tutories personalitzades. En el primer cas, l’aprenentatge es basa en treball personal que han de fer els alumnes a partir de les indicacions donades pel professor. En el segon cas, els estudiants que ho desitgin poden trobar-se amb el professor, en els horaris que es faran públics, per resoldre dubtes concrets que entorpeixin el treball programat o per buscar l’orientació que considerin necessària.

Temari
Bloc 1 Títol: Anàlisi Econòmica de l'Empresa
Tema 1: L’empresa.
Tema 2: La comptabilitat empresarial.
Tema 3: Gestió financera de l’empresa: anàlisi del balanç.
Tema 4: Fonts de finançament. La borsa.
Bloc 2 Títol: Anàlisi del Sistema Econòmic
Tema 5: El procés de producció.
Tema 6: El mercat de treball.
Tema 7: els mecanismes de mercat.
Tema 8: el sector públic a l’economia.
Tema 9: el diner i la inflació.
Tema 10: relacions econòmiques internacionals.

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2
OG1.- L’alumne coneixerà els principals conceptes, teories i eines d’anàlisi per a comprendre l’entorn econòmic.  X
OG2.- L’alumne aprendrà a usar la racionalitat econòmica en l’anàlisi de situacions econòmiques i empresarials.  X
OG3.- L’alumne coneixerà els principals conceptes i eines d’anàlisi en economia de l’empresa.  X
OG4.- L’alumne coneixerà els fonaments de l’anàlisi comptable i del balanç.  X
OG5.- L’alumne desenvoluparà una capacitat de resolució de casos pràctics econòmics i empresarials.  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 
1 OE1.- L’alumne s'introduirà en el coneixement del món econòmic de l’empresa. X X    
OE2.- L’alumne coneixerà la definició del mètode comptable. X X X X
OE3.- L’alumne coneixerà l'estudi de la situació econòmica i financera de l’empresa. X X X X
OE4.- L’alumne coneixerà l'estudi dels costos, variable clau en la gestió d’empresa. X X X X X
OE5.- L’alumne coneixerà de les fonts de finançament de l’empresa, amb especial atenció al mercat borsari. X X X    
OE6.- L’alumne sabrà prendre decisions en entorns d’incertesa i risc. X X X   X
2 OE7.- L’alumne adquirirà una visió global de l’economia i coneixement de la importància de la dimensió econòmica de la societat.  X  X      
OE8.- L’alumne aprendrà el procés de producció i de distribució de la renda.  X  X     X
OE9.- L’alumne coneixerà la realitat laboral i les principals teories sobre l’atur.  X  X      
OE10.- L’alumne analitzarà les causes i conseqüències de la intervenció del sector públic en l’economia. X X      
OE11.- L’alumne coneixerà el funcionament dels mercats de productes. X X     X
OE12.- L’alumne coneixerà les causes i conseqüències de la inflació. X X      
OE13.- L’alumne analitzarà el sistema financer i el paper del diner, així com de la seva creació. X X     X
OE14.- L’alumne comprendrà el procés de globalització econòmic i de la política econòmica de la Unió Europea. X X      

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari -- 3 14 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari - 3 15 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives - 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

Fonts d'informació
AMAT, O. La Bolsa. Funcionamiento y Técnicas para Invertir. 4ª edición. Bilbao: Deusto, 2001.
AMAT, O. Análisis de estados financieros: fundamentos y aplicaciones. 8ª edición. Barcelona: Gestión 2000, 2008.
BUENO, E. Curso básico de economía de la empresa. Un enfoque de organización. Madrid: Ediciones Pirámide, 2004.
CASTILLO, A. M. (dir.). Introducción a la economía y administración de empresas. Madrid: Ediciones Pirámide, 2003.
GALBRAITH, J. K. Breve historia de la euforia financiera. Barcelona: Ariel, 1993.
GALBRAITH, J. K. Historia de la Economía. Barcelona: Ariel, 1998.
GALBRAITH, J. K. Introducción a la economíia: una guía para todos. Barcelona: Crítica, 2001.
GALLEGO, J. R. i NÁCHER, J. (eds.). Elementos básicos de economía. Un enfoque institucional. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, 2ª edición.
JORDÁN, J. M. i ANTUÑANO, I. (coords.). Política Económica: Fundamentos, objetivos e instrumentos. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003.
PARKIN, M. i ESQUIVEL, G. Macroeconomía. Pearson: Addison-Wesley, 2001.
PARKIN, M. i ESQUIVEL, G.; Avalos, M. Microeconomía. Pearson: Addison-Wesley, 2006.
STIGLITZ, J. E. Economía. Barcelona: Ariel Economía, 1995.
TORRES LÓPEZ, J. Economía Política. Madrid: Pirámide, 2005. 3ª edición.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual NO Per pujar nota (màxim 0,5 punts)
2 1 Activitats d'aplicació: Exercicis Test de 10-15 preguntes sobre part del temari d'economia, realitzats per els alumnes individualment a l’aula. Es realitzarà de manera inamovible en la data prevista publicada al calendari oficial. Individual 25%
4 2 Activitats d’aplicació:
Exercicis
Test de 10-15 preguntes sobre la part d'empresa. Es realitzarà de manera inamovible en la data prevista publicada al calendari oficial. Individual 25%
5 1-2 Examen  Test de 40 preguntes sobre tot el temari. S’estructurarà en dues parts (Economia i Empresa) de 20 preguntes cadascuna. Existeixen quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Es realitzarà de manera inamovible en la data prevista publicada al calendari oficial. Es pot complementar amb algun exercici com els realitzats a classe i/o pregunta oberta. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

 La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Examen teòric i pràctic globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 20 preguntes (10 del bloc 1 i 10 del bloc 2). Per superar la prova cal com a mínim obtenir un 5 (amb un 4,0 a cada bloc per poder fer mitjana). Es realitzarà de manera inamovible en la data prevista publicada al calendari oficial. Es pot complementar amb algun exercici com els realitzats a classe i/o pregunta oberta. Per superar la prova cal, com a mínim, obtenir un 5. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen Test de 15 preguntes de la part d’Economia. Existeixen quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Es realitzarà de manera inamovible en la data prevista publicada al calendari oficial. Es pot complementar amb algun exercici com els realitzats a classe i/o pregunta oberta. 50%
2 Test de 15 preguntes de la part d'Empresa. Existeixen quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. (A cadascuna de les parts d’Economia i Empresa). Es realitzarà de manera inamovible en la data prevista publicada al calendari oficial. Es pot complementar amb algun exercici com els realitzats a classe i/o pregunta oberta. 50%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 20-30 preguntes (10 del bloc 1 i 10 del bloc 2). Per superar la prova cal com a mínim obtenir un 5. Es realitzarà de manera inamovible en la data prevista publicada al calendari oficial. Es pot complementar amb algun exercici com els realitzats a classe i/o pregunta oberta. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Assignatura Redacció Periodística Codi 360398
Matèria M7: Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques.
Docent Dr. J. M. / Prof. S. G. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà / Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 02/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 10/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019 

Metodologia i organització general
Aquesta assignatura es divideix en dos grans blocs: en el primer, -i més extens-, la docència es concentra en mostrar les claus per redactar correctament en cada un dels diferents tipus de mitjans de comunicació (MMCC). En el segon s’estudia la tasca del professional de les relacions públiques i com ha de ser la seva relació tant amb els MMCC com en d’altres col·lectius que difonen informacions. 

Cada un dels dos blocs disposen d'un seguit de sessions docents, tant teòriques com pràctiques, que varien en nombre en funció de cada contingut específic. En paral·lel, es realitzen un parell de treballs grupals per tal d’ajudar a l’alumne a desenvolupar les seves capacitats col·laboratives. La càrrega pràctica de l’assignatura ocuparà els alumnes aproximadament la meitat del temps total.

El contingut de cada bloc s’obre amb una explicació contextual seguida de diferents sessions on la interacció dels alumnes a classe és considera molt important. La darrera sessió ajuda a la resolució de dubtes i aclariments sobre la matèria.

A més, per a les qualificacions de l'assignatura també es tenen en compte la correcció lingüística i la presentació formal, així com la participació activa a classe.

Temari
Bloc 1 Títol: Redacció Periodística en els Mitjans de Comunicació
Tema 1: Introducció a la tasca periodística.
1.1: Què significa redactar, comunicació, periodisme i les seves connexions.
1.2 La informació i els elements fonamentals del periodisme.
1.3 L’ètica del periodista. Els codis deontològics.
1.4 L’estil del periodista. Qualitats i requisits: regles bàsiques. La presentació dels textos informatius.

Tema 2: Els gèneres periodístics clàssics: de la informació a l’opinió.
2.1 Criteris de noticiabilitat.
2.2 Fonts, citacions i atribucions en el context periodístic.
2.3 Classificació dels gèneres periodístics més habituals.

Tema 3: La redacció periodística en els diferents mitjans.
3.1 Els gèneres periodístics en els mitjans audiovisuals.
3.2 Les característiques de la redacció periodística a Internet.
3.3 El periodisme transmediàtic.
Bloc 2 Títol: El Gabinet de Relacions amb els Mitjans de Comunicació
Tema 4: Media relations.
4.1 L’ètica del professional de les RRPP.
4.2 La relació dels RRPP amb els periodistes.
4.3 El gabinet online. Com enfrontar el Social Media

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
C8 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges publicitaris.
C9 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges en RRPP.
C10 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges periodístics.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C4 C5  C8  C9  C10
OG1.- L'alumne adquirirà coneixements teòrics i pràctics sobre la redacció periodística. X X  X    X  X
OG2.- L'alumne coneixerà, distingirà i analitzarà els gèneres periodístics i els diferents mitjans de comunicació.  X  X X X  X  X
OG3.- L'alumne s'iniciarà en la redacció de diversos textos periodístics. X X X    X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.- L'alumne adquirirà coneixements bàsics sobre el periodisme i la tasca periodística. X  X  
OE2.- L'alumne coneixerà els mitjans de comunicació.    X  
OE3.- L'alumne identificarà i treballarà els gèneres periodístics.    X X
OE4.- L'alumne desenvoluparà un coneixement de les normes pràctiques i les tècniques necessàries per redactar diferents missatges periodístics.    X X
OE5.- L'alumne identificarà el Gabinet de premsa com una opció professional més de la tasca periodística. X    
OE6.- L'alumne coneixerà i practicarà les iniciatives de redacció d’un Gabinet de premsa.    X X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 115 35

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 14 B.1) Activitats d’aplicació 12 C.1) Seminari -- 2 25 D.1) Treball autònom de l’estudiant 52
A.2) Col·loquis 2 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 6                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 4 B.1) Activitats d’aplicació 8 C.1) Seminari -- 2 4 D.1) Treball autònom de l’estudiant 13
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació
BARTON, M. Media Relations. Unesco, 2003 [en línia]. [Consulta: 26.12.2017]. Disponible a: <http://portal.unesco.org/fr/files/16819/10666628213Media-guide_maq.pdf/Media-guide_maq.pdf>.
FRUTOS, J. T.; Marín Conesa, A.M. El funcionamiento de los gabinetes de prensa. UM. [En línia]. [Consulta: 26.12.2017]. Disponible a: <https://www.um.es/campusdigital/Cultural/gabinetes%20prensa.htm>.
CRUCIANELLI, S. Herramientas digitales para periodistes. Knight International Journalism Fellow - ICFJ (International Center For Journalists), 2013. [en línia]. [Consulta: 26.12.2017].
DÍAZ, J.; SALAVERRÍA, R. Manual de redacción ciberperiodística. Barcelona: Ed. Ariel, 2003. ISBN 8434412977.
GOMIS, L. Teoría de los géneros periodísticos. Barcelona: Editorial UOC, 2008. ISBN 9788497887014.
GRIJELMO, A.. El estilo del periodista. Madrid: Ed. Taurus, 2014. ISBN 9788430606603.
MARTÍNEZ, J. L. Curso general de redacción periodística. Madrid: Ed. Paraninfo, 2002. ISBN 9788497321426.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 i 2 Treball en grup: Publicació Confecció d’una publicació (digital o en paper) o d’un informatiu (radiofònic o televisiu) i la seva exposició a classe en cas que el docent ho consideri pertinent. No s'admetrà cap exercici fora de la data establerta. Grupal (4-6 membres)  SÍ  25% 
2 2 Treball en grup: Gabinet de Premsa La gestió del gabinet de relació amb els MMCC d’una entitat (preparació de diferents tasques: dossiers, notes de premsa, conferències de premsa, entrevistes, etc.) i la seva exposició a classe en cas que el docent ho consideri pertinent. No s'admetrà cap exercici fora de la data establerta.
3 1 i 2 Activitats d'aplicació L’estudiant haurà de contextualitzar el seu aprenentatge mitjançant la realització de diferents tipus de proves teòriques i pràctiques seguint la teoria apresa. No s’admetrà cap exercici fora de la data establerta. Individual 25%
54 1 i 2 Examen Prova escrita teòrica i pràctica amb preguntes sobre tot el contingut vist durant el curs. Individual 50%

  

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Preguntes teòriques i/o pràctiques en una prova escrita sobre el total de la matèria de l’assignatura. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen Preguntes teòriques i/o pràctiques en una prova escrita sobre el total de la matèria de l’assignatura. 80%
2 Carpeta d'aprenentatge L’estudiant haurà de lliurar-la obligatòriament abans de l’examen amb els exercicis encarregats pel docent, seguint les indicacions que se li donaran. 20%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Preguntes teòriques i/o pràctiques en una prova escrita sobre el total de la matèria de l’assignatura. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Assignatura Tècniques de Relacions Públiques Codi 360417
Matèria M6. Tècniques i procediments de la Comunicació Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques
Docent Dr. J. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català i Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 10/04/2016
Data darrera actualització i seguiment: 24/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019

Metodologia i organització general
Les classes seran majoritàriament magistrals en què es valoraran les aportacions significatives de l’alumnat. En alguns temes, el professor plantejarà exercicis pràctics que s’hauran de resoldre a classe i fora d’aquesta per poder seguir la teoria explicada, i col·loquis que s’hauran de preparar prèviament fora de classe sempre per grups. Ambdós casos són exercicis per ser debatuts a classe.

Temari
Bloc 1 Títol: Tècniques de les relacions públiques de suport al màrqueting, comunicació integrada de màrqueting (CIM), i a la comunicació política.
Tema 1: Relació amb els mitjans de comunicació i publicity

Tema 2: L'organització d'esdeveniments.

Tema 3: Comunicació de servei d'atenció al client, networking presencial i Digital PR
Bloc 2  Títol: Estudi de les tècniques de les Relacions Públiques corporatives en campanyes d'imatge/reputació, conscienciació/educació i d'acció social
Tema 4: La comunicació interna

Tema 5: La comunicació externa
5.1. Comunicació de les estratègies de responsabilitat social corporativa. El mecenatge.
5.2. Relacions institucionals (public affairs): lobbisme i issues management (gestió de conflictes potencials)
5.3. Comunicació de vulnerabilitat i risc i comunicació en situació de crisi.
Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.-Els alumnes coneixeran els fonaments bàsics que il·lustren la praxi de les Relacions públiques.  X  X      X    X  
OG2.-Els alumnes sabran plantejar les principals tècniques que s'apliquen en les diferents especialitats i àmbits d'actuació de les Relacions Públiques.     X    X    
OG3.-L’estudiant coneixerà els instruments metodològics per establir processos de relacions públiques planificats, programats, i efectius.  X    X  X  X
OG4.-L’alumne aprendrà a introduir les aplicacions estratègiques i tàctiques de Relacions públiques que contribueix en la consecució dels objectius de l’entitat.      X    X

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.-Conèixer les especialitats principals de les relacions públiques de suport al màrqueting. X X    
OE2.-Fer partícip l’estudiant de les principals aplicacions tècniques de la professió.   X    
OE3.-Transmetre les diverses aplicacions tàctiques que poden tenir cadascuna de les tècniques més rellevants dins l’àmbit de les Relacions Públiques comercials.      X  X
 2 OE4.-Conèixer les especialitats principals de les relacions públiques corporatives.  X  X    
OE5.-Fer partícip l’estudiant de les principals aplicacions tècniques de la professió.    X    
OE6.-Aprendre a ordenar, discriminar i a fer confluir les diverses tècniques aplicades que ajudin a la consecució dels objectius de l’entitat.      X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 7 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari -- 8 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 9 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 5            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 4                
A.7) Treball escrit i/o examen 4                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 7 B.1) Activitats d’aplicació C.1) Seminari -- 9 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 9    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 5            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 4                
A.7) Treball escrit i/o examen 4                

 


Fonts d'informació

ALLOZA, A., CARRERAS, E., y CARRERAS, A. (2012). Reputación Corporativa. Madrid: LID Editorial Empresarial.
ARGENTI, P.A. (2014). Comunicación Estratégica y su contribución a la reputación. Madrid: LID.
BERCERUELO, B. (coord.) (2011). Comunicación interna en la empresa. Madrid: Wolters Kluver España.
BOTAN, C.; TAYLOR, M. (2004). «Public Relations: State of the Field». Journal of Communication (vol. 54, n.o 4, págs. 645-661).
BROOM, G.M.; DOZIER, D.M. Using research in public relations: applications to program management. Englewood Cliffs (New Jersey): Prentice Hall, 1990.
CASTILLO, A. (2010). Introducción a las relaciones públicas. Málaga: IIRP.
CASTILLO, A. (2009). Relaciones públicas: Teoría e historia. Barcelona: UOC.
CUENCA, J., VERAZZI, L. (2018). Guía fundamental de la comunicación interna. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
CUENCA, J. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. La investigación estratégica preliminar. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
CUENCA, J. (2016). Gestión empresarial de eventos. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
CUENCA, J. (2015). El patrocini. A SANTANA, E. Jump the Line. Barcelona: Trípodos.
CUENCA, J. (2012). Las auditorías de relaciones públicas. Barcelona: UOCPress.
CUTLIP, S. M.; CENTER, A. H.; BROOM, G. M. (2001). Relaciones públicas eficaces. Barcelona: Gestión 2000.
del RÍO MARTÍNEZ, M. (2008). Manual para comunicar bien: ¿vas a publicar lo que te he enviado? Santander: Gonpat.
EDWARDS, L. (2018). Understanding Public Relations. Theory, Culture and Society. London: SAGE Publications Ltd.
ELIAS, J; MASCARAY, J. (1998). Más allà d ela Comunicación Interna. Barcelona: Gestión 2000.
ESTANYOL, E. (2014). Percepció i gestió de la creativitat en les empreses consultores de comunicació i relacions públiques. David Roca (dir.) Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, https://www.tdx.cat/handle/10803/283527, (Tesi Doctoral), ISBN: 9788449045684.
FERNÁNDEZ-QUIJADA, D., RAMOS-SERRANO, M. Tecnologías de la persuasión. Uso de las TIC en publicidad y relaciones públicas. Barcelona: Colección Manuales. Editorial UOC.
FOMBRUN, C. J. (1996). Reputation: Realizing Value from the Corporate Image. New York: Harvard Business School Press.
GORDON, A. (2011). Public Relations. Oxford / Nueva York: Oxford University Press.
GRUNIG, J.E.; HUNT, T. (2000). Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000.
HEATH, R.L. (2013). Encyclopedia of Public Relations. 2nd Edition. USA: SAGE Publications Inc.
HERNÁNDEZ ROBLEDO, M.A.; MACÍAS CASTILLO, A. (coords.) (2009). Comunicación corporativa: Las relaciones con los medios de comunicación. Salamanca: Universidad Pontificia.
JOHNSON, G.; SCHOLES, K.; WHITTINGTON, R. (2010). Fundamentos de estrategia. Madrid: Pearson Educación, S.A.
LEDINGHAM, J. A., BRUNING, S. D. (coord.). (2000). Public Relations as Relationship Management: A Relational Approach to the Study and Practice of Public Relations. Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum Associates.
L'ETANG, J., McKIE, D., SNOW, N., XIFRA, J. (2016). The Routledge Handbook of Critical Public Relations. Ney York: Routledge .
L'ETANG, J. (2009). Relaciones públicas: Conceptos, práctica y crítica. Barcelona: UOC.
McKIE, D., MUNSHI, D. (2011). Reconfigurar las Relaciones Públicas. Ecología, equidad y empresa. Barcelona: UOCPress.
McNAMARA, J. (2017). Evaluating Public Communication: Exploring New Models, Standards, and Best Practice. Abington, UK: Routledge.
McNAMARA, J. (2012). Public Relations: Theories, Practices, Critiques. Sydney: Pearson Australia.
MARCA, G. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. La investigación estratégica de evaluación. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
MARSTON, J. E. Relaciones Públicas modernas. México, D.F.: McGraw-Hill, 1988.
MATA, J. (2014). Las campañas de crowdfunding. Su eficacia en proyectos lucrativos y causas sociales. Pere Masip i Josep Rom (dir.). Barcelona: Universitat Ramon Llull. FCCB-Comunicació, http://hdl.handle.net/10803/279390, (Tesi Doctoral), ISBN: B. 22696-2014.
MATILLA, K. (2013). “Issues Management as a Mediated Activity in a Changing Media Sphere” a COMAS, E.; CUENCA, J.; ZILLES, K. (eds.). Life Without Media. New York: Peter Lang.
MATILLA, K. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. Un modelo de planificación estratégica, paso a paso. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
MATILLA, K. (ed.). (2015). Historia de la comunicación corporativa en Cataluña. Barcelona: UOC («Dircom», 3).
MATILLA, K. (2009). Conceptos fundamentales en la planificación estratégica de las Relaciones Públicas. Barcelona: UOC.
MÍGUEZ, M.I. (2010). Los públicos en las relaciones públicas. Barcelona: Editorial UOC.
OLIVEIRA, A. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. Públicos y stakeholders. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
RAJ, R; WALTERS, P; RASHID, T. (2009). Events Management. An integrated and Practical Approach. London: SAGE Publications Ltd.
RAUFFLET, E; PORTALES, L; GARCÍA DE LA TORRE, C; LOZANO, J.F.;BARRERA, D. (2017). Responsabilidad ética y sostenibilidad empresarial. México: Pearson Educación de México S.A. de CV.
RICHARDS, G.; MARQUES, L.; MEIN, K. (eds.). (2014). Event Design: Social perspectives and practices. London: Routledge.
SÁEZ, A.; MATILLA, K., CUENCA, J. (2015). “De la comunicació empresarial i institucional a la comunicació corporativa: reptes de futur”, a CIVIL, M.; CORBELLA, J.; FERRÉ, C.; SABATÉ, J., eds: Informe de la Comunicació a Catalunya 2013-2014. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Col·lecció Lexicon Informes, 4, pp. 243-270.
SRIRAMESH, K., VERCIR, D. (2012). Relaciones Públicas Globales. Teoría, investigación y práctica. Barcelona: UOCPress.
VAN RIEL, C. B. M. (2012). Alinear para ganar. Madrid: LID. Editorial Empresarial, S. L.
VERCIC, A.T., VERCIC, D; SRIRAMESH, K. (2012). Internal communication: Definition, parameters and the future. Public Relations Review, 38, 223-230. doi: 10.1016/j. pubrev.2011.12.019
VILANOVA, N. (2013). Micropoderes. Comunicación interna para empresas con futuro. Barcelona: Plataforma.
VILLAFAÑE, J. (2004). La buena reputación. Claves del valor intangible de las empresas. Madrid: Pirámide.
WATSON, T. (2015). Western European Perspectives on the Development of Public Relations: Other Voices. London: Palgrave McMillan.
WATSON, T. (2014). Eastern European Perspectives on the Development of Public Relations: Other Voices. London: Palgrave McMillan.
WATSON, T. (2014). Latin American and Caribbean Perspectives on the Development of Public Relations: Other Voices. London: Palgrave McMillan.
WATSON, T. (2014). Middle Eastern and African Perspectives on the Development of Public Relations: Other Voices. London: Palgrave McMillan.
WATSON, T. (2014). Asian Perspectives on the Development of Public Relations: Other Voices. London: Palgrave McMillan.
WATSON, T., NOBLE, P. (2007). Evaluating Public Relations. 2nd Edition. London and Philadelphia: Kogan Page Publishers.
WELCH, M. (2011). The evolution of the employee engagement concept: Communication implications. Corporate Communications: An International Journal, 16(4), 328–346. doi: 10.1108/13563281111186968.
WILCOX, D.L.; CAMERON, G.T.; XIFRA, J. (2014). Public Relations. Strategies and Tactics. 11ª ed. Boston: Pearson.
XIFRA, J. (2015). Relaciones Públicas y la historia de las ideas. Barcelona: Colección Manuales. Editorial UOC.
XIFRA, J. (2011). Manual de Relaciones Públicas e Institucionales. Madrid: Tecnos.
XIFRA, J. (2010). Relaciones Públicas, empresa y sociedad. Una aproximación ética. Barcelona: Colección Manuales. Editorial UOC.
XIFRA, J., CHÍAS, J. (2008). El màrqueting y las relaciones públicas. Barcelona: Editorial UOC.
XIFRA, J. (2007). Tècniques de les Relacions Públiques. Barcelona: Editorial UOC.
XIFRA, J; LALUEZA, F. (2009). Casos de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa. Madrid: Pearson Educación.
XIFRA, J. (2005). Planificación estratégica de las Relaciones Públicas. Barcelona: Paidos Ibérica.
XIFRA, J. (1998). Lobbying. Cómo influir eficazmente en las decisiones de las Instituciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000.
ZALA, D. (2008). La comunicación en los eventos. Madrid: Ediciones Protocolo.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Treball individual L’estudiant haurà de fer l’anàlisi sobre algún fenòmen propi de l'actualitat o tendències de les relacions públiques seguint les indicacions de la guia que el professor facilitarà oportunament. És imprescindible la seva presentació (escrita) per optar a l’examen.

S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació oral rigorosa, etc. sinó seran retornades sense discussió.
Individual 20%
2 1-2 Treball en grup A partir d’una sèrie de textos recomanats de referència i de la guia que el professor facilitarà oportunament, els estudiants hauran de dissenyar un plantejament de relacions públiques. És imprescindible la seva presentació (escrita i oral a classe per part de tots els integrants) per optar a l’examen. El calendari de les presentacions es confeccionarà oportunament.

S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació oral rigorosa, etc. sinó seran retornades sense discussió.
Grupal (5-6 membres) 15%
3 1-2 Activitats d'aplicació S'aniran fent pràctiques (briefs) relacionades amb cadascuna de les tècniques que es treballin a l'aula. Es presentaran i es resoldran a classe. Grupal (5-6 membres) 15%
4 1-2 Examen L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe i sobre la bibliografia recomanada a les presentacions que es faciliten a l’alumne. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Treball escrit L’estudiant haurà de fer un anàlisi i fer una reflexió i extreure’n conclusions d’algun estudi o bé comunicació científica relacionada amb les relacions públiques. És imprescindible la seva presentació (escrita) per optar a l’examen de reavaluació. S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació oral rigorosa, etc. sinó seran retornades sense discussió. 30%
Examen L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe i sobre la bibliografia recomanada a les presentacions que es faciliten a l’alumne. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). 70%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball escrit

L’estudiant haurà de fer l’anàlisi sobre algún fenòmen propi de l’actualitat o de tendències de les relacions publiques seguint les indicacions de la guia que el professor facilitarà oportunament. És imprescindible la seva presentació (escrita) per optar a l’examen.

S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació oral rigorosa, etc. sinó seran retornades sense discussió.

30%
2 Examen  L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe i sobre la bibliografia recomanada a les presentacions que es faciliten a l’alumne. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). 70%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Treball individual L’estudiant haurà de fer un anàlisi i fer una reflexió i extreure’n conclusions d’algun estudi o bé comunicació científica relacionada amb les relacions públiques. És imprescindible la seva presentació (escrita) per optar a l’examen de reavaluació. S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació oral rigorosa, etc. sinó seran retornades sense discussió. 30%
Examen  L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe i sobre la bibliografia recomanada a les presentacions que es faciliten a l’alumne. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). 70%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)