PLA DOCENT
Taller Agència-Taller - Retoc digital i disseny publicitari amb Adobe Photoshop Format docència H/I/N
AGÈNCIA-TALLER és un nou concepte d'aprenentatge que fusiona la transmissió de continguts en un entorn professionalitzador.
Totes les ofertes d'AGÈNCIA-TALLER es desenvolupen en un espai situat a dos minuts de l'Escola (Agència FUERP), on hem creat un escenari similar a un gabinet de publicitat i de relacions públiques.
La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. D. G. Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia amb el programari emprat. Torn Únic
Descripció general del taller Una mirada professional al Photoshop: Retoc i tractament d’imatge.
Disseny publicitari.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics A l'aula: Ordinador, projector, internet, programari específic.
A aportar per l'estudiant: Ordinador, programari específic (versió mínima Photoshop 2.0), smartphones...
Format EXTENSIU (2n SEMESTRE) 

 

Data de creació: 13/12/2013
Data darrera actualització i seguiment: 13/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Introducció al Photoshop des d’un punt de vista totalment professional.
1.1. Per a què serveix el Photopshop?
1.2. Com funciona?
1.3. Fins a on puc arribar?

Tema 2. Tractament d’imatge.
2.1. Traçats, retallades, retoc, resolució, capes, etc.

Tema 3. El Collage fotogràfic.
3.1. Fotomuntatge i collage fotogràfic.
3.2. Efectes amb sensibilitat artística.

Tema 4. Disseny publicitari.
4.1. Il·lustració, logotip, cartell, edició per imprimir amb alta resolució.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne es submergirà en el coneixement professional del Photoshop. X X X X X X X X
OG2.- L'alumne adquirirà el coneixement suficient per poder treballar en Photoshop de manera professional i amb resultats vàlids. X X X X X X  X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne coneixerà totes les eines del Photoshop i les seves aplicacions. X X
OE2.- L'alumne adquirirà el coneixement sobre la imatge i les seves qualitats. X X
OE3.- L'alumne aprendrà a desenvolupar-se de manera professional. X X
OE4.- L'alumne assolirà els resultats que es proposi amb el programari estudiat. X X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Referències de treballs professionals: material imprès, blogs, portals, webs d’empresa, webs personals:
Adobe Camera RAW [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.adobe.com/es/designcenter/video_workshop/html/vid0005.html>.
Corbis [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.gettyimages.es/>.
Design Crowd [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://blog.designcrowd.com/article/898/worth1000-on-designcrowd?src=w1k>.
DNG [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <https://helpx.adobe.com/es/photoshop/digital-negative.html>.
Eboy [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://hello.eboy.com/eboy/>.
Marlene Ohlsson [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.ohlsson.de/>.
Recursos TIC [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/>.

Recursos d’Internet (enllaços a la web oficial d’Adobe):
Centre Aprenentatge Adobe [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.adobe.com/es/communities/>.
Licedocs i Ajuda [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.adobe.com/support/documentation/es/>.
Adobe Video Workshops [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <https://helpx.adobe.com/photoshop-elements/tutorials.html>. Tutorials online [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <https://www.lynda.com/Design-training-tutorials/40-0.html>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 Examen Presentació dels exercicis realitzats durant el taller amb la descripció tècnica utilitzada. Individual 40%
3 Carpeta d’aprenentatge Presentació d'un projecte a través d'un document pdf o PowerPoint i acompanyat de les peces corpòries: Cartell Din A3 compost amb un mínim de 3 imatges on hi haurà fotomuntatge, collage i il·lustració (en alta resolució amb les característiques d'impressió), i flyer o fullet. Individual 50%

 


Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Agència-Taller - Disseny i il·lustració digital aplicat a la imatge corporativa amb Adobe Illustrator Format docència H

AGÈNCIA-TALLER és un nou concepte d'aprenentatge que fusiona la transmissió de continguts en un entorn professionalitzador.

Totes les ofertes d'AGÈNCIA-TALLER es desenvolupen en un espai situat a dos minuts de l'Escola (Agència FUERP), on hem creat un escenari similar a un gabinet de publicitat i de relacions públiques.

La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.

Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. D. G. Coneixements
previs recomanats
--- Torn Únic
Descripció general del taller Introducció pràctica a les eines i procediments de treball en la creació de gràfics basats en objectes per a la seva utilització en el disseny, la maquetació, l’aplicació i la publicació de continguts de disseny gràfic, corporatiu i publicitari. S’utilitzaran eines basades en el dibuix vectorial per crear, editar i publicar il·lustracions amb imatges i text (elements gràfics, disseny d’embalatges, compaginacions, etc.). No es requereix cap coneixement o experiència prèvia amb el programari emprat. Aquest taller està dirigit a tots aquells alumnes que vulguin introduir-se per primer cop en el disseny d’imatges vectorials o aquells que ja hagin tingut algun contacte previ de forma autodidacta o en un nivell introductori.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: canó de projecció, internet, ordinador equipat amb Adobe Illustrator. Versió mínima CS5 (preferiblement CS6)
A aportar per l'estudiant: ordinador equipat amb Adobe Illustrator. Versió mínima CS5.
Format EXTENSIU (2n SEMESTRE)

 

Data de creació: 02/01/2015
Data darrera actualització i seguiment: 13/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Introducció al curs i al programa.
Tema 2. La imatge digital / Introducció a Adobe Illustrator / Interfície de treball / Calcs.
Tema 3. Creació, selecció, transformacions i organització dels objectes.
Tema 4. Dibuix i edició dels objectes de corbes. Eines de precisió / Capes.
Tema 5. Text i format.
Tema 6. Color (digital), transparències i modes de fusió / Efectes i filtres.
Tema 7. Desenvolupament i realització d'un packaging.
Tema 8. Creació d’un logotip o marca / Manual d’identitat corporativa.
Tema 9. Preparació dels originals per a la impressió i exportació.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.-L'alumne entendrà els fonaments de la imatge digital.            
OG2.-L'alumne aprendrà a identificar els dibuixos basats en objectes i a entendre el seu abast d’aplicació.  X X          X
OG3.-L'alumne entendrà la nomenclatura i dominar les eines de creació i edició del dibuix amb vectors per reproduir qualsevol dibuix de línia amb rigor i precisió.       X        
OG4.-L'alumne serà capaç de distingir i utilitzar correctament les eines d’organització, transformació, distorsió, assignació d’atributs, d’estils i d’efectes.       X        
OG5.-L'alumne coneixerà les aplicacions fonamentals que poden integrar gràfics d’Illustrator i els sistemes i especificacions d’impressió i exportació.   X     X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4  OG5
1 OE1.-L'alumne distingirà els trets fonamentals i conèixer les característiques de les imatges basades en píxels i en objectes. X X      
OE2.-L'alumne comprendrà els atributs i definir les especificacions que determinen el resultat d’un calc automàtic segons una finalitat concreta. X    
OE3.-L'alumne coneixerà les eines de dibuix (de figures geomètriques i formes senzilles, els llapis, les plomes i els pinzells), les seves opcions i característiques.     X    
OE4.-L'alumne coneixerà les eines d’edició dels traçats (selecció, transformació, modificació o distorsió) amb o sense precisió i les diferents possibilitats per assignar atributs de traç i farcit.     X X  
OE5-L'alumne experimentarà amb les possibilitats creatives i estètiques de les eines de text.       X  
OE6.-L'alumne entendrà el color digital: definir colors i gestionar la paleta de mostres, les llibreries i els colors del document.   X X X  
OE7.-L'alumne coneixerà les pautes de treball en el disseny i creació de motius de patró.    X X X X
OE8.-L'alumne coneixerà els diferents efectes i filtres que poden modificar l’aparença dels objectes.       X X
OE9.-L'alumne sabrà organitzar els objectes segons l’ordre d’apilament i la seva distribució sobre l’àrea de treball entenent les agrupacions d’objectes i la gestió des de la paleta capes.       X  
OE10.-L'alumne utilitzarà els formats adequats d’emmagatzematge i/o exportació de la informació i organitzar correctament el directori de treball personal.       X X
OE11.-L'alumne imprimirà un fragment o tota una il·lustració en un suport digital (PDF) o físic (paper) i preparar correctament els originals d’impremta.  X     X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Referències de treballs professionals: material imprès, blogs, portals, webs d’empresa, webs personals:
Unleash [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://unleash.com/unleashed-productions-page-not-found/>.

Tipografies per descarregar:
Creamundo [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.creamundo.com/>.
Dafont [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.dafont.com/es/>.
Urbanfont [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.urbanfonts.com/>.

Identitat corporativa:
Camfit [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.camfic.cat/>.
Diba [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.diba.cat/web/comunicacio/marca/inici>.
Recursos multimèdia UB [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/sala_de_premsa/recursos_multimedia/index.html>.

Registre de dominis:
Arsys [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <https://www.arsys.es/>.
Network Solutions [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.networksolutions.com/>.
Oficina Española de Patentes y Marcas [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a:<http://www.oepm.es/es/index.html>.
Pantone [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://store.pantone.com/es/es/>.

Recursos d’Internet (enllaços a la web oficial d’Adobe):
Centre Aprenentatge Adobe [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.adobe.com/es/communities/>.
Licedocs i Ajuda [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.adobe.com/support/documentation/es/>.
Adobe Video Workshops [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <https://helpx.adobe.com/photoshop-elements/tutorials.html>.
Tutorials online [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <https://www.lynda.com/Design-training-tutorials/40-0.html>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa com a mínim al 80% del total de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d’aplicació Activitats variades de d’aplicació diària i de curta durada amb correspondència amb les activitats pràctiques:

- Disseny d’una postal i/o punt de llibre partint d’un calc automàtic.
- Reproducció d’una il·lustració de línia tipus còmic. Aplicació d’atributs de color i efectes.
- Creació d’una mostra per a un motiu de repetició. Gestió de paletes de colors específiques.
- Poema visual digital o disseny d’un embalatge.
Es tindran en compte com a criteris aspectes conceptuals i tècnics. S’avaluaran totes les pràctiques descrites a l’apartat de les activitats formatives. Es tindran en compte com a criteris aspectes conceptuals, tècnics i creatius. (Veure descripció). 

Criteris d’avaluació de les activitats d'aplicació i de la carpeta d’aprenentatge:

- Comprensió teòrica dels conceptes dins del marc genèric a on es desenvolupa l’activitat.
- Coneixement de la interfície general del programa i de les eines específiques en què es basa la proposta.
- Coneixement de les dreceres de teclat associades a les principals ordres i comandaments.
Creativitat
- Capacitat d’experimentació amb les eines.
- Aptitud i voluntat creativa per fer aportacions estètiques i procedimentals personals.
- Interès a favor del domini de les eines en el desenvolupament de les propostes formals de treball.
Tècnica
- Rigor i precisió en l’ús de les eines (comandaments i dreceres).
- Definició i aplicació dels procediments de treball o tècniques adequades.
- Ús de les eines personalitzant i ajustant convenientment les opcions individuals.
- Capacitat crítica per avaluar els resultats obtinguts i prendre decisions de millora.
- Gestió correcta dels vincles entre documents i de la organització del directori de treball.
Individual 40%
3 Carpeta d’aprenentatge Activitats d’aplicació diverses directament relacionades amb els continguts de cada sessió de treball.
P1. Disseny d’una postal i/o punt de llibre partint d’un calc automàtic.
P2. Reproducció d’una il·lustració de línia tipus còmic. Aplicació d’atributs de color i efectes.
P3. Creació d’una mostra per a un motiu de repetició. Gestió de paletes de colors específiques.
P4. Poema visual digital o disseny d’un embalatge.
Carpeta d’aprenentatge:
P5. Disseny o reproducció d’un element gràfic (logotip o marca) i aplicació a elements promocionals (2D i/o 3D) i de papereria. Definició bàsica del manual d’identitat corporativa.
P6. Disseny de la portada d’una revista o anunci publicitari per a ser imprès en paper que inclogui els elements gràfics dissenyats a les activitats d’aplicació.
Fora de l’aula i depenent dels coneixements previs, cada estudiant haurà de fer el seguiment dels continguts impartits a l’aula i enllestir, revisar o ampliar les activitats d’aplicació.
Es tindran en compte com a criteris aspectes conceptuals, tècnics i creatius. (Veure descripció).
 Criteris d’avaluació de la carpeta d’aprenentatge:

- Comprensió teòrica dels conceptes dins del marc genèric a on es desenvolupa l’activitat.
- Coneixement de la interfície general del programa i de les eines específiques en què es basa la proposta.
- Coneixement de les dreceres de teclat associades a les principals ordres i comandaments.
Creativitat
- Capacitat d’experimentació amb les eines.
- Aptitud i voluntat creativa per fer aportacions estètiques i procedimentals personals.
- Interès a favor del domini de les eines en el desenvolupament de les propostes formals de treball.
Tècnica
- Rigor i precisió en l’ús de les eines (comandaments i dreceres).
- Definició i aplicació dels procediments de treball o tècniques adequades.
- Ús de les eines personalitzant i ajustant convenientment les opcions individuals.
- Capacitat crítica per avaluar els resultats obtinguts i prendre decisions de millora.
- Gestió correcta dels vincles entre documents i de la organització del directori de treball.
Individual 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Agència-Taller - Direcció d'Art i Disseny per a Publicitat, Cinema i TV
Format docència L
AGÈNCIA-TALLER és un nou concepte d'aprenentatge que fusiona la transmissió de continguts en un entorn professionalitzador.
>Totes les ofertes d'AGÈNCIA-TALLER es desenvolupen en un espai situat a dos minuts de l'Escola (Agència FUERP), on hem creat un escenari similar a un gabinet de publicitat i de relacions públiques.
La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. F. M. Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller Este taller nos enseñará en qué consiste la Dirección de Arte en función de las diferentes disciplinas audiovisuales y su vínculo con el resto de departamentos a la hora de crear estilos y obras que contengan aspectos visuales y artísticos concretos. Se estudiará cómo las propuestas estéticas pueden estar condicionadas por aspectos narrativos o emocionales, creando imágenes que pueden ir más allá de la moda, la creación de una imagen políticamente correcta, la decoración o el diseño, dependiendo siempre de la finalidad. Los alumnos prepararán, a lo largo de las horas no presenciales, un análisis pormenorizado de la Dirección de Arte de una obra audiovisual, preferiblemente publicitaria, que se presentará el último día de clase.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, so, projector i Internet.
A aportar per l'estudiant: Ordinador.
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 17/05/2016
Data darrera actualització i seguiment: 25/02/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1: Introducción.
1.1 El trabajo de la dirección de arte.
1.2 Conceptos básicos de la dirección de arte.
1.3 El organigrama del departamento de arte.
1.4 Interpretación del guión desde la dirección de arte.
1.5 El análisis de la dirección de arte en Publicidad, Cine y TV.

Tema 2: El espacio escénico.
2.1 El espacio escénico en Publicidad, Cine y TV.
2.2 Las artes decorativas, la escenografía y la utilería.
2.3 La psicología y caracterización de los personajes a través del espacio y sus elementos.
2.4 La creación de la metáfora visual a través del espacio y sus elementos.
2.5 La arquitectura escénica en Publicidad, Cine y TV.

Tema 3: El color.
3.1 El color en Publicidad, Cine y TV.
3.2 La paleta de color.
3.3 La psicología del color.
3.4 Teoría del color: acromáticos y cromáticos.
3.5 Simbología, diseño y color del espacio y del vestuario.
3.6 El color en la identidad visual de la marca.

Tema 4: El diseño.
4.1 El diseño artesanal, digital y sus herramientas.
4.2 La realización de bocetos.
4.3 El concept art.
4.4 La resolución de storyboards.
4.5 La cartelería y tipografía en Publicidad, Cine y TV.
4.6 El diseño de los títulos de crédito.

Tema 5: Los efectos visuales y especiales.
5.1 Los efectos visuales y especiales en Publicidad, Cine y TV.
5.2 La realización de maquetas.
5.3 El matte painting.
5.4 El maquillaje y la peluquería.
5.5 La animatrónica, los maquillajes especiales y las prótesis.
5.6 Los efectos digitales y el CGI.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Aprender de forma introductoria el oficio de la Dirección de Arte en Publicidad, Cine y TV. X X X X     X  
OG2.- Aprender las distintas fases y jerarquías que implican a la Dirección de Arte. X X X X X X    
OG3.- Aprender las técnicas básicas y los elementos indispensables de la Dirección de Arte.   X   X X     X
OG4.- Aprender a participar en la creación de obras de ficción con un análisis crítico desde la perspectiva de la Dirección de Arte. X X   X   X   X
OG5.- Aprender a desarrollar un juicio crítico desde la Dirección de Arte sobre una obra de ficción propia o ajena.
X X X X X   X  

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5
1 OE1.- Aprender conocimientos teórico-prácticos de la Dirección de Arte en Publicidad, Cine y TV. X X X X  
OE2.- Aprender el funcionamiento de la Dirección de Arte en una obra de ficción.   X X X  
OE3.- Aprender a narrar en imágenes utilizando todos los componentes de la Dirección de Arte. X X X   X
OE4.- Aprender las etapas de la producción audiovisual desde la perspectiva de la Dirección de Arte.
  X X X  
OE5.- Aprender a combinar las herramientas de la Dirección de Arte para participar en la creación de una obra de ficción. X   X X X
OE6- Aprender técnicas generales y específicas de la Dirección de Arte. X X   X X
OE7- El alumno se introducirá en el uso de técnicas de realización para elaborar sus propias obras de ficción. X X X X  
OE8- El alumno se introducirá en el conocimiento de los conceptos fundamentales de la Dirección de Arte.
X   X X X
OE9- El alumno se introducirá en el aprendizaje de la Dirección de Arte dentro de la jerarquía que compone una producción audiovisual en Publicidad, Cine y TV.
X X X    
OE10- El alumno pondrá en práctica los conocimientos teóricos para realizar un análisis pormenorizado de la Dirección de Arte de una obra audiovisual.   X X X X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Bibliografía:
AUMONT, Jacques. Estética del cine. Madrid: Paidós, 1985. ISBN 9788475093307.
BASS, Jennifer. Saul Bass: A life in Film and Design. Londres: Laurence King Publishing, 2011. ISBN: 9781856697521.
BOUZEREAU, Laurent. Los tesoros de Alfred Hitchcock. Barcelona: Scyla Editores, 2010. ISBN 9788448068172.
CASTLE, Alison. The Stanley Kubrick Archives. Madrid: Taschen, 2013. ISBN 9783836508865.
DEL TORO, Guillermo. Gabinete de curiosidades. Barcelona: Norma Editorial, 2013. ISBN 9788467913927.
DÍAZ, Carlos. Ray Harryhausen, el mago del stop-motion. Madrid: Calamar Ediciones, 2010. ISBN 9788496235366.
DUNCAN, Jody. The Winston Effect: The Art & History of Stan Winston Studio. Londres: Titan Books, 2006. ISBN 9781845761509.
ETTEDGUI, Peter. Diseño de Producción y Dirección Artística. Buenos Aires: Ediciones Océano, 2002. ISBN 9788449420733.
GLINTENKAMP, Pamela. Industrial Light & Magic: The Art of Innovation. Nueva York: Abrams Books, 2006. ISBN 978-0810998025.
GOMBRICH, Ernst. La historia del arte. Reino Unido: Phaidon Press Limited, 2008. ISBN 9780714898704.
JENNINGS, Simon. Manual del color para el artista. Barcelona: Editorial Blume. 2010. ISBN 9788480766524.
KANDINSKY, Wassily. De lo espiritual en el arte. Barcelona: Ed. Paidós Ibérica, 1996. ISBN 9788449303159.
LANDA, Robin. Publicidad y Diseño: Las claves del éxito. Madrid: Anaya, 2011. ISBN 9788441529281.
LUBIÁN, Yolanda. Análisis de los títulos de crédito como micro-relato fílmico: Desde los inicios del cine a la influencia de Saul Bass. Londres: United P.C., 2014. ISBN: 9788490394441.
MAHON, Nik. Dirección de arte: Publicidad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2010. ISBN 9788425223853.
MATELLANO, Víctor. Colin Arthur: Criaturas, maquillajes y efectos especiales. Madrid: Pigmalion Edypro, 2013. ISBN 9788415916055.
OEJO, Eduardo. Dirección de arte. La cara oculta de la imagen publicitaria. Madrid: Eresma & Celeste, 1999. ISBN 9788482111759.
OLSON, Robert. Conceptos básicos de dirección artística, en cine y televisión. Madrid: IORTV, 2002. ISBN 9788488788467.
RIZZO, Michael. Manual de Dirección Artística Cinematográfica. Barcelona: Ediciones Omega, 2007. ISBN 9788428214346.
RUIZ DEL RÍO, Emilio. Rodando por el mundo: Mis recuerdos y trucajes cinematográficos. Madrid: Éride Ediciones, 2016. ISBN 9788416596478.
SÁNCHEZ, Roberto. El cartel de cine: Arte y Publicidad. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011. ISBN 9788477334811.
TAULER, Arnoldo. Dirección Artística de Cine y Televisión. Barcelona: Xlibris, 2010. ISBN 9781450007481.
WIGAN, Mark. Imágenes en secuencia: Animación, Storyboards, Videojuegos, Títulos de crédito, Cinematografía, Mash-up. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2008. ISBN 9788425222610.
ZAVALA, Héctor. El Diseño en el cine: proyectos de Dirección Artística. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2010. ISBN 9789703255238.

Webgrafía:
Art of VFX [en línea]. [Consulta: 25/02/2019]. Disponible en: <http://www.artofvfx.com/>.
Artistsand Illustrators [en línea]. [Consulta: 25/02/2019]. Disponible en: <http://www.artistsandillustrators.co.uk/>.
Concept Art World [en línea]. [Consulta: 25/02/2019]. Disponible en: <http://conceptartworld.com/>.
Creative Blog [en línea]. [Consulta: 25/02/2019]. Disponible en: <http://www.creativebloq.com/>.
Creativos online [en línea]. [Consulta: 25/02/2019]. Disponible en: <http://www.creativosonline.org/blog/>.
El Script también cuenta [en línea]. [Consulta: 25/02/2019]. Disponible en: <http://elscriptcuenta.blogspot.com.es/>.
Fubiz [en línea]. [Consulta: 25/02/2019]. Disponible en: <http://www.fubiz.net/>.
Illustration [en línea]. [Consulta: 25/02/2019]. Disponible en: <http://www.illustrationweb.fr/>.
IMDb [en línea]. [Consulta: 25/02/2019]. Disponible en: <http://www.imdb.com/>.
Marketing Directo [en línea]. [Consulta: 22.02.2018]. Disponible en: <http://www.marketingdirecto.com/>.
Mucho más que cine [en línea]. [Consulta: 22.02.2018]. Disponible en: <http://www.muchomasquecine.com/>.
Pixar [en línea]. [Consulta: 22.02.2018]. Disponible en: <http://www.pixar.com/>.
Publicidad Píxel [en línea]. [Consulta: 25/02/2019]. Disponible en: <http://www.publicidadpixel.com/>.
Puro Marketing [en línea]. [Consulta: 25/02/2019]. Disponible en: <http://www.puromarketing.com/>.
The Fantastic Universe of the Alchemists [en línea]. [Consulta: 25/02/2019]. Disponible en: <http://the-alchemist63.webnode.pt/>.
Vestuario Escénico [en línea]. [Consulta: 25/02/2019]. Disponible en: <https://vestuarioescenico.wordpress.com/>
Web Gallery of Art [en línea]. [Consulta: 25/02/2019]. Disponible en: <http://www.wga.hu/index1.html>

Filmografía (selección recomendada susceptible de ampliación):
10 Cloverfield Lane [registro vídeo]. Dirigida por Dan Trachtenberg. Estados Unidos: Bad Robot y Paramount, 2016. Duración: 103 minutos. Color.
2001: Una odisea del espacio [registro vídeo]. Dirigida por Stanley Kubrick. Estados Unidos y Reino Unido: Metro Goldwyn Mayer y Stanley Kubrick Productions, 1968. Duración: 139 minutos. Color.
Amanecer [registro vídeo]. Dirigida por F.W. Murnau. Estados Unidos: Fox Film Corporation, 1927. Duración: 94 minutos. B/N.
Amelie [registro vídeo]. Dirigida por Jean-Pierre Jeunet. Francia: UGC y Claudie Ossard, 2001. Duración: 120 minutos. Color.
Ángel [registro vídeo]. Dirigida por Ernst Lubitsch. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1937. Duración: 91 minutos. B/N.
Berlín, sinfonía de una gran ciudad [registro vídeo]. Dirigida por Walter Ruttmann. Alemania: Deutsche Vereins-Film, 1927. Duración: 62 minutos. B/N.
Big Eyes [registro vídeo]. Dirigida por Tim Burton. Estados Unidos: Silverwood Films, Electric City Entertainment, Tim Burton Productions y The Weinstein Company, 2014. Duración: 106 minutos. Color.
Black Narcissus [registro vídeo]. Dirigida por Michael Powell y Emeric Pressburger. Reino Unido: MGM, 1947. Duración: 100 minutos. Color.
Cabiria [registro vídeo]. Dirigida por Giovanni Pastrone. Italia: Itala Film, 1914. Duración: 126 minutos. B/N.
Carta de una desconocida [registro vídeo]. Dirigida por Max Ophüls. Estados Unidos: Rampart Productions y Universal Pictures, 1948. Duración: 86 minutos. B/N.
Con la muerte en los talones [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Metro Goldwyn Mayer, 1959. Duración: 136 minutos. Color.
Cool World [registro vídeo]. Dirigida por Ralph Bakshi. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1992. Duración: 98 minutos. Color. Doctor Zhivago [registro vídeo]. Dirigida por David Lean. Estados Unidos: Metro Goldwyn Mayer, 1965. Duración: 197 minutos. Color.
Drácula [registro vídeo]. Dirigida por Francis Ford Coppola. Estados Unidos: Columbia Pictures, American Zoetrope y Osiris Films, 1992. Duración: 130 minutos. Color.
El club de la lucha [registro vídeo]. Dirigida por David Fincher. Estados Unidos: Fox 2000 Pictures, Regency Enterprises y Linson Films, 1999. Duración: 139 minutos. Color.
El cuarto mandamiento [registro vídeo]. Dirigida por Orson Welles. Estados Unidos: RKO, 1942. Duración: 88 minutos. B/N.
El demonio y la carne [registro vídeo]. Dirigida por Clarence Brown. Estados Unidos: Metro Goldwyn Mayer, 1926. Duración: 109 minutos. B/N.
El eclipse [registro vídeo]. Dirigida por Michelangelo Antonioni. Italia y Francia: Cineriz, Interopa Film y Paris Film, 1962. Duración: 126 minutos. B/N.
El fantasma de la montaña del sueño [registro vídeo]. Dirigida por Willis O'Brien. Estados Unidos: Herbert M. Dawley, 1918. Duración: 16 minutos. B/N.
El gabinete del doctor Caligari [registro vídeo]. Dirigida por Robert Wiene. Alemania: Decla Bioscop, 1920. Duración: 63 minutos. B/N.
El héroe del río [registro vídeo]. Dirigida por Buster Keaton y Charles Reisner. Estados Unidos: Buster Keaton Productions, 1928. Duración: 71 minutos. B/N.
El hombre de la cámara [registro vídeo].Dirigida por Dziga Vertov. Rusia: VUFKU, 1929. Duración: 67 minutos. B/N.
El hombre del brazo de oro [registro vídeo].Dirigida por Otto Preminger. Estados Unidos: United Artists, 1955. Duración: 119 minutos. B/N.
El laberinto del fauno [registro vídeo]. Dirigida por Guillermo del Toro. España, México y Estados Unidos: Estudios Picasso Fábrica de Ficción, Tequila Gang, Tele5 y Sententia Entertainment, 2006. Duración: 112 minutos. Color.
El reino de los sueños y la locura [registro vídeo]. Dirigida por Mami Sunada. Japón: Dwango, 2013. Duración: 118 minutos. Color.
El reloj mágico [registro vídeo]. Dirigida por Wladyslaw Starewicz. Francia: Les Films Louis Nalpas, 1928. Duración: 30 minutos. B/N.
El secreto de Adaline [registro vídeo]. Dirigida por Lee Toland Krieger. Estados Unidos: Lionsgate, Sidney Kimmel Entertainment y Lakeshore Entertainment, 2015. Duración: 112 minutos. Color.
El secreto de la pirámide [registro vídeo]. Dirigida por Barry Levinson. Estados Unidos: Amblin Entertainment, 1985. Duración: 115 minutos. Color.
El señor de los anillos [registro vídeo]. Dirigida por Ralph Bakshi. Estados Unidos: Saul Zaentz Production Company y Fantasy Films, 1978. Duración: 132 minutos. Color.
El último truco [registro vídeo]. Dirigida por Sigfrid Monleón. España: Aiete-Ariane Films, 2008. Duración: 91 minutos. Color.
Espartaco [registro vídeo]. Dirigida por Stanley Kubrick. Estados Unidos: Bryna Productions y Universal Pictures, 1960. Duración: 196 minutos. Color. Her [registro vídeo]. Dirigida por Spike Jonze. Estados Unidos: Sony Pictures Worldwide Acquisitions y Annapurna Pictures, 2013. Duración: 126 minutos. Color.
Indiana Jones en busca del arca perdida [registro vídeo]. Dirigida por Steven Spielberg. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1981. Duración: 115 minutos. Color.
Intolerancia [registro vídeo]. Dirigida por D.W. Griffith. Estados Unidos: The Triangle Film Corporation y Wark Producing Corporation, 1916. Duración: 197 minutos. B/N.
Jumanji [registro vídeo]. Dirigida por Joe Johnston. Estados Unidos: TriStar Pictures, 1995. Duración: 104 minutos. Color.
Kubo y las dos cuerdas mágicas [registro vídeo]. Dirigida por Travis Knight. Estados Unidos: Laika Animation, 2016. Duración: 101 minutos. Color.
La La Land [registro vídeo]. Dirigida por Damien Chazelle. Estados Unidos: Summit Entertainment, Gilbert Films, Impostor Pictures y Marc Platt Productions, 2016. Duración: 127 minutos. Color.
La lista de Schindler [registro vídeo]. Dirigida por Steven Spielberg. Estados Unidos: Universal Pictures y Amblin Entertainment, 1993. Duración: 195 minutos. B/N.
La mejor oferta [registro vídeo]. Dirigida por Giuseppe Tornatore. Italia: Paco Cinematográfica y UniCredit, 2013. Duración: 131 minutos. Color.
La modista [registro vídeo]. Dirigida por Jocelyn Moorhouse. Australia: Film Art Media y Screen Australia, 2015. Duración: 118 minutos. Color.
La soga [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Warner Bros, 1948. Duración: 80 minutos. Color.
Los diez mandamientos [registro vídeo]. Dirigida por Cecil B. DeMille. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1923. Duración: 146 minutos. B/N.
Made in U.S.A. [registro vídeo]. Dirigida por Jean-Luc Godard. Francia: Anouchka Films, Rome Paris Films y SEPIC, 1966. Duración: 90 minutos. Color.
Malditos bastardos [registro vídeo]. Dirigida por Quentin Tarantino. Estados Unidos y Alemania: Universal Pictures, The Weinstein Company, Lawrence Bender Productions y Neunte Babelsberg Film, 2009. Duración: 146 minutos. Color. Manhattan [registro vídeo]. Dirigida por Woody Allen. Estados Unidos: United Artists, 1979. Duración: 96 minutos. B/N.
Mary Poppins [registro vídeo]. Dirigida por Robert Stevenson. Estados Unidos: Walt Disney Productions, 1964. Duración: 140 minutos. Color.
Metrópolis [registro vídeo]. Dirigida por Fritz Lang. Alemania: UFA, 1927. Duración: 153 minutos. B/N.
Mi tío [registro vídeo]. Dirigida por Jacques Tati. Francia: Gaumont Distribution, Specta Films, Gray-Film y Alter Films, 1958. Duración: 120 minutos. Color.
Monsieur Verdoux [registro vídeo]. Dirigida por Charles Chaplin. Estados Unidos: United Artists, 1947. Duración: 123 minutos. B/N.
Napoleón [registro vídeo]. Dirigida por Abel Gance. Francia: Société General des Films, Les Films Historiques y Westi, 1927. Duración: 235 minutos. B/N.
Notting Hill [registro vídeo]. Dirigida por Roger Michell. Reino Unido: Polygram Filmed Entertainment y Working Title Films, 1999. Duración: 124 minutos. Color.
Playtime [registro vídeo]. Dirigida por Jacques Tati. Francia: Spectra Films y Jolly Film, 1967. Duración: 155 minutos. Color.
Psicosis [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1960. Duración: 109 minutos. B/N.
Pulp Fiction [registro vídeo]. Dirigida por Quentin Tarantino. Estados Unidos: Miramax Films, Band Apart y Jersey Films, 1994. Duración: 153 minutos. Color.
Salvar al soldado Ryan [registro vídeo]. Dirigida por Steven Spielberg. Estados Unidos: Dreamworks, Paramount y Amblin Entertainment, 1998. Duración: 170 minutos. Color.
Seven [registro vídeo]. Dirigida por David Fincher. Estados Unidos: New Line Cinema y Arnold Kopelson Production, 1995. Duración: 127 minutos. Color.
Simbad, más allá del velo de las brumas [registro vídeo]. Dirigida por Evan Ricks. India y Estados Unidos: Archer Entertainment Group y Improvision Corporation, 2000. Duración: 85 minutos. Color.
Song of the Sea [registro vídeo]. Dirigida por Tomm Moore. Irlanda: Big Farm, Cartoon Saloon y Digital Graphics, 2014. Duración: 90 minutos. Color.
The Neon Demon [registro vídeo]. Dirigida por Nicolas Winding Refn. Francia, Estados Unidos y Dinamarca: Space Rocket Nation, Vendian Entertainment y Bold Films, 2016. Duración: 117 minutos. Color.
Tron [registro vídeo]. Dirigida por Steven Lisberger. Estados Unidos: Walt Disney Productions y Lisberger/Kushner, 1982. Duración: 82 minutos. Color.
Tuno negro [registro vídeo]. Dirigida por Pedro Barbero y Vicente J. Martín. España: Iberoamericana Films y Lolafilms, 2001. Duración: 110 minutos. Color.
Un monstruo viene a verme [registro vídeo]. Dirigida por J. A. Bayona. España y Estados Unidos: Apaches Entertainment, Telecinco Cinema, Participant Media, RiverRoad Entertainment y Películas La Trini, 2016. Duración: 100 minutos. Color.
Vértigo [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1958. Duración: 120 minutos. Color.
Willow [registro vídeo]. Dirigida por Ron Howard. Estados Unidos: Imagine Films Entertainment, Metro Goldwyn Mayer y Lucasfilm, 1988. Duración: 120 minutos. Color

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones. Individual 10%
2 Actividades de aplicación El alumno preparará, a lo largo de las horas no presenciales, un análisis pormenorizado de la Dirección de Arte del fragmento de una obra audiovisual, preferiblemente publicitaria, cuyo metraje no exceda de un minuto de duración.  El documento será presentado a través de Moodle. Individual 60%
3 Clases expositivas Cada estudiante presentará el último día de clase, de forma oral y con apoyo gráfico o audiovisual, el trabajo personal preparado previamente sobre el análisis pormenorizado de la Dirección de Arte de ese fragmento de  obra audiovisual, preferiblemente publicitaria. Individual 30%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Taller Creativitat Publicitària aplicada a la resolució de problemes Format docència O
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. M. B. Coneixements
previs recomanats
No són precisos coneixements teòrics previs. Torn Únic
Descripció general del taller Les sessions s’organitzaran de forma que existeixi una perfecta harmonia entre el temps dedicat a l’explicació teòrica i el temps dedicat al desenvolupament d’habilitats creatives pràctiques.

L’explicació teòrica té com objectiu anar introduint una mica cada dia a l’alumne/a en el procés de resolució creativa de problemes i en cadascuna de les tècniques creatives, per a la seva posterior posada en pràctica.

L’aplicació pràctica d’aquest conjunt de tècniques es realitzarà tant en grup, amb l’objectiu de fomentar el treball en equip i desenvolupar l’habilitat de l’estudiant per treballar d’aquesta manera, com de manera individual. 

La meta final és que l’estudiant aprengui a pensar, a acceptar les idees dels altres i a construir sobre les mateixes.

Així mateix, totes les exposicions teòriques aniran acompanyades de petites activitats il·lustratives amb l’objecte de que el participant aprengui fent i no només escoltant i prenent apunts. És necessari experimentar per aprendre.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Projector.
A aportar per l'estudiant: Sempre llapis i paper.
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 20/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 18/06/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. La creativitat i el pensament com a elements de perfeccionament del  procés mental.
1.1. Definició de “problema”.
1.2. Característiques humanes en l’hora d’encarar problemes de nova resolució.
1.3. Mecànica i biologia de la memòria.
1.4. La creació com a solució

Tema 2. Tècniques de creativitat.
2.1. Brainstorming: Fomentar la llibertat d’expressió i desinhibició grupal; crear idees i iniciatives.
2.2. Joc lingüístic: Trencar el fixament estructural i significatiu de la paraula: flexibilitat semàntica i morfològica; explorar les possibilitats de cada paraula.
2.3. Disfressa: Visualitzar i estimular la fantasia i el pensament visual; flexibilització i agilitat envers el processament de la realitat.
2.4. Lectura recreativa d’imatges: Desenvolupar el pensament visual, comprendre els amagatalls de la comunicació visual, transformació del missatge i del seu vehicle visual.
2.5. Recerca exploratòria: Potenciar i estimular la capacitat de descobriment, de preocupar-se per la indagació d’un tema, qüestionar-se les coses, esbrinar el que és desconegut.
2.6. Analogia: Desenvolupar l’associació lògica de fenòmens molt dispars, acostumar-se a veure la realitat intercomunicada, creant una curiositat permanent que fomenti la comprensió, comparació, crítica i el poder de síntesi, generar noves solucions, productes i imatges per comparació.
2.7. Serendipity: Estimular diferents tipus de pensament i diferents punts de vista, essent conscients de cadascun d’ells en la resolució de problemes.

Tema 3. Creativitat aplicada.
3.1. Resolució creativa de problemes: acostumar-se a descobrir, plantejar i resoldre problemes de tota mena, sensibilitzar al subjecte davant dels problemes, percebre errades, deficiències situacionals, trobar moltes sortides als problemes i ser eficaç.
3.2. Creació múltiple.
3.3. Creativitat contra la rigidesa dels esquemes mentals.
3.4. Solucions polisèmiques.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne arribarà a desenvolupar la seva creativitat. X X   X X     X
OG2.- L'alumne es plantejarà de com la creativitat es pot aplicar en el desenvolupament d’habilitats necessàries per a la resolució creativa de problemes i per a la gestió creativa. X X X X        
OG3.- L'alumne es plantejarà i s’esforçarà en perseguir la solució com si fos un repte personal. X X   X   X    
OG4.- L'alumne determinarà estratègies d’aplicació als problemes de difícil identificació. X X   X   X  X  
OG5.- L'alumne analitzarà las possibles solucions alternatives “no contemplades”. X X   X        X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4 OG5
1 OE1.- L’alumne identificarà el problema real.   X   X  
OE2.- L’alumne identificarà la jerarquització dels constituents del problema. X   X    
2 OE3.- L'alumne coneixerà les eines d’introspecció (Tècniques d‘excitació mental).       X  
OE4.- L'alumne aprendrà de forma sistemàtica i  metodologia d’accés a la solució.       X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
COSTA J. La esquemática. Barcelona: Ed. Paidós, 1998.
DE BONO E. El pensamiento lateral. Barcelona: Ed. Paidós, 1991.
FERNÁNDEZ ROMERO, A. Creatividad e innovación en empresas y organizaciones. Técnicas para la resolución de problemas. Madrid: Díaz de Santos, 2005.
GARDNER M. Ajá. Madrid: Ed. Labor, 1881.
GAWAIN S. Visualización creativa. Málaga: Ed. Sirio, 1991.
MICHALKO, M. Los secretos de los genios de la creatividad. Barcelona: Gestión 2000, 2000.
PUENTE A. El cerebro creador. Madrid: Ed. Alianza, 1999.
RIBEIRO. L. La inteligencia aplicada. Barcelona: Ed. Planeta, 2003.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 20%
2

Simulació

Exercicis de curta durada (20-30 minuts). Paradoxes, falsos problemes, duplicitats, polisèmia. Individual 50%
3 Activitats d’aplicació En un format semblant a la simulació, es plantejaran a classe i es faran fora d’aula per tal d’aconseguir resultats més elaborats. Individual 30%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

 

PLA DOCENT
Taller Agència-Taller - Creació d'un espot publicitari per a internet Format docència I
AGÈNCIA-TALLER és un nou concepte d'aprenentatge que fusiona la transmissió de continguts en un entorn professionalitzador.Totes les ofertes d'AGÈNCIA-TALLER es desenvolupen en un espai situat a dos minuts de l'Escola (Agència FUERP), on hem creat un escenari similar a un gabinet de publicitat i de relacions públiques.La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. F. M. Coneixements previs recomanats No es requereix cap coneixement o experiència prèvia amb el programari emprat. Torn Únic
Descripció general del taller Exposició teòrico-pràctica dels aspectes bàsics en l’elaboració d’un espot publicitari per a Internet des de la gestació de la idea i elaboració del guió, fins a la planificació del rodatge, filmació i edició de la idea materialitzada.

Estimulació de la capacitat creativa a través de l’observació i la reflexió, el coneixement de la tècnica, els exercicis especialitzats i l’acompanyament en la realització d’un espot publicitari com a projecte final.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador amb el programari Adobe Premiere Pro CC.
Fora de l'aula: L’estudiant haurà de realitzat les filmacions fora de l’aula. Per això necessitarà un dispositiu per poder filmar les imatges.
A aportar per l'estudiant: Ordinador amb el programari: Adobe Premiere Pro CC, Adobe Photoshop i unitat externa d'emmagatzematge.
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 15/12/2011
Data darrera actualització i seguiment: 20/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. La pre-producció: de la idea al guió final.
Tema 2. La producció: conceptes bàsics de filmació.
Tema 3. La producció: el rodatge.
Tema 4. La post-producció: edició del material filmat.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne desenvoluparà la capacitat de generar llenguatge audiovisual.         X    X  
OG2.- L'alumne descobrirà les possibilitats de la comunicació multimèdia com a instrument publicitari.         X  X  
OG3.- L'alumne potenciarà la capacitat d’observació, reflexió i crítica. X X X          
OG4.- L'alumne estimularà la capacitat creativa i la imaginació.       X        
OG5.- L'alumne desbloquejarà les barreres tècniques a favor d’ampliar les possibilitats creatives.       X        
OG6.- L'alumne coneixerà i utilitzarà, suficientment, els fonaments tècnics i eines essencials per a l’execució i elaboració de productes aplicables a la publicitat.   X            
OG7.- L'alumne elaborarà accions i productes de publicitat multimèdia a partir dels medis disponibles. X              
OG8.- L'alumne experimentarà amb les noves tecnologies per afavorir la competència laboral.       X   X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5    OG6   OG7  OG8
1 OE1.- L'alumne estarà capacitat per generar una idea fílmica a partir de l’observació i avaluació d’altres treballs. X X          
OE2.- L'alumne comprendrà els conceptes bàsics relacionats amb la preproducció, producció i postproducció audiovisual.         X X    
2 OE3.- L'alumne generarà una idea fílmica i desenvolupar-la mitjançant l’aplicació de la tècnica i creativitat.   X        
OE4.- L'alumne implementarà la idea a partir de l’organització del rodatge i la filmació. Fent servir recursos tècnics propis de l’estudiant.       X     X  
OE5.- L'alumne aprendrà a comprimir el material per internet.    X          X

 


Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Bibliografia:
ALONSO, L. Lenguaje del cine. Praxis del filme. Madrid: Ed. Plaza y Valdes, 2010. ISBN 9788492751570.
BAL, M. Teoría de la Narrativa (Una introducción a la Narratología). Madrid: Ed. Cátedra, 2006. ISBN 9788437605043.
GORDILLO, I. Manual de narrativa televisiva. Madrid: Ed. Síntesis, 2009. ISBN 9788497566407.
GUERRA, Á. Cómo se hace un spot publicitario. País Vasco: Universidad del País Vasco, 2009. ISBN 9788498601824.
MC KEE, R. El guión. Barcelona: Ed. Alba Editorial, 2013. ISBN 9788484281689.
PINEL, V. El montaje el espacio y el tiempo del filme. Barcelona: Paidós Cop, 2001. ISBN 9788449315718.
REISZ, K; GAVIN, M. Técnica del Montaje Cinematográfico. Madrid: Plot Ediciones, 2003. ISBN 9788486702601.
SÁNCHEZ, J. Narrativa audiovisual. Barcelona: Ed. UOC, 2006. ISBN 9788497884570.
WHETMORE, E.J; SEGER, L. Cómo se hace una película. Del guión a la pantalla. Barcelona: Ed. Ma non troppo, 2004. ISBN 9788496222069.

Webgrafía:
TV Anuncios. [en línea]. [Consulta: 20/06/2018]. Disponible en: <http://www.tvanuncios.com/>.
Anuncios HD. [en línea]. [Consulta: 20/06/2018]. Disponible en: <http://www.anuncioshd.com/>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
 Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 2 Activitats d'aplicació Creació, en totes les seves etapes, d'un espot publicitari que els alumnes hauran de publicar a internet. Grupal (3-4 membres) 30%
3 2 Simulació Caldrà que cada estudiant assoleixi un rol de treball durant el rodatge de l’espot publicitari. Individual 30%
4 2 Carpeta d'aprenentatge L'alumne presentarà mitjançant Moodle un informe personal valorant tot el procés de creació de l'espot, des de la pre-producció fins a la seva publicació. Individual 30%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)