PLA DOCENT
Taller Presentacions en públic: rendibilitza la teva imatge Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. M. H. C. Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller Aconsegueix l’èxit en les teves presentacions en públic: per empreses, en rodes de premsa o en entrevistes personals i laborals.
Planifica les teva carrera professional,descubreix les teves habilitats i competències.
Idioma Català i castellà Tipus OB
Requisits tècnics A l'aula: ordinador, projector, internet, equip audiovisual.
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Coneix el teu potencial. Presentació d'idees a empreses.
1.1. Presentació física de la idea.
1.2. Presentació a l’empresa. L’entrevista.

Tema 2. Presentació de rodes de premsa.
2.1. Preparació i presentació de la Roda de Premsa.

Tema 3. Entrevistes personals a televisió.
3.1. L'Entrevistador i l'entrevistat.

Tema 4. Entrevistes personals a ràdio.
4.1. L'Entrevistador i l'entrevistat.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne aprendrà en la pràctica les formes de fer presentacions personals i d'empresa. X  X  X      
OG2.- L'alumne posarà en escena de les seves propostes i aprendrà a enfrontar-se a les entrevistes dels mitjans de comunicació.  X  X      

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne aprendrà a presentar projectes a empreses. X X
OE2.- L'alumne coneixerà les característiques pràctiques de la presentació d'una roda de premsa. X X
OE3.- L'alumne aprendrà els diferents rols en l'entrevista a televisió, com entrevistador i també com entrevistat. X X
OE4.- L'alumne aprendrà els diferents rols en l'entrevista a televisió, com entrevistador i també com entrevistat. X X

 
Mètodes docents
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
ACOSTA, Jose María. Hablar en público. Madrid: ESIC Editorial, 2013. ISBN: 9788473568951.
CANO MUÑOZ, Isidro. El don de la palabra: hablar para convencer. Madrid: Ediciones Paraninfo, 2006. ISBN: 9788497324236.
GARCÍA CARBONELL, Roberto. Presentaciones efectivas en público. Madrid: Editorial EDAF, 2006. ISBN: 9788441417540.
GARCÍA GONZÁLEZ, José M. Hablar bien en público. Barcelona: Bresca, 2012. ISBN 9788415505778.
PIKE, Robert W. Presentaciones eficaces: conozca los trucos y secretos para hacer de sus presentaciones armas de éxito en su trabajo. Madrid: Fundación Confemetal, 2007. ISBN: 9788496743137.
TRIGO ARANDA, Vicente. Powerpoint 2013. Madrid: Anaya Multimedia, 2013. ISBN: 9788441534100.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 20%
2 Activitats d'aplicació L'alumne haurà de crear les seves presentacions i realitzar-les  simulant una situació real. Grupal (4 membres 40%
3 Seminari A partir d'una idea, els alumnes en grup de treball, desenvoluparan una presentació, tot triant  la millor forma de ser exposada en públic. Grupal (4 membres) 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

Aconsegueix l’èxit en les teves presentacions en públic: per empreses, en rodes de premsa o en entrevistes personals i laborals.
Planifica les teva carrera professional,descubreix les teves habilitats i competències.

PLA DOCENT
Taller Màrqueting per a productes audiovisuals. Campanyes institucionals a TV Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. C. C. Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller Aquest taller proposa una immersió completa en el món de la imatge, la publicitat i el màrqueting televisiu.

Els valors de la marca, els continguts dels programes, la programació, la imatge de cadena, la continuïtat, les estratègies de comunicació, les campanyes i les seves peces (on line, of line, on air, esdeveniments, sinergies…).

El mètode és absolutament participatiu i proposa als estudiants crear una cadena de televisió, definir-ne els valors, missió i visió. Comptar amb la participació d’empreses i professionals que ens ajudin a completar continguts a partir d’experiències actuals. Crear programes que responguin a les seves característiques i programar-los en funció de contingut, hàbits de consum i competència, veure el comportament de les audiències, fer el brífing de cada programa i per fi la promoció. Un dels objectius del taller es desenvolupar les aptituds creatives dels alumnes i la confiança en les seves capacitats.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format

Grup 1: EXTENSIU (1r semestre)

Grup 2: EXTENSIU (2n semestre)

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 15/12/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Màrqueting televisiu
1.1 La imatge de la cadena.
1.2 Els estudis de mercat.
1.3 Tipus de màrqueting televisiu.

Tema 2. L’autoproclamació en el propi mitjà
2.1 Promoció de la cadena i del grup (la marca).
2.2 Promoció del programa (el producte).
2.3 Altres elements identificatius.

Tema 3. La promoció en altres mitjans
3.1 Mitjans tradicionals.
3.2 Internet i xarxes socials.
3.3 Altres accions utilitzant recursos propis i a l’audiència.

Tema 4. Tècniques de programació en TV
4.1 Nocions bàsiques de programació.
4.2 La medició d’audiències.
4.3 Estratègies de programació.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne aprendrà les tècniques de màrqueting pròpies del mitjà televisiu. Com s’articulen les promocions de la cadena (la marca) i dels programes (els productes) dins i fora del propi mitjà. Aprendrà a preparar campanyes de llançament d’un programa i fer-ne desprès del seguiment promocional per mantenir-ne l’interè i guanyar nous espectadors. X  X  X   X    
OG2.- L'alumne coneixerà els mecanismes propis de la programació, els conceptes bàsics de la medició d’audiències i les estratègies de programació per evitar la fuga d’espectadors a altres canals. Saber interpretar la graella de programació, l’oferta global de la cadena, per vendre millor la marca i els productes televisius.   X  X   X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne aprendrà les diverses formes de màrqueting televisiu i el context en el qual es desenvoluparà aquest. X X
OE2.- L'alumne aprendrà en pràctiques a classe amb programacions de les diverses cadenes, estratègies de programació que utilitzen, i els comportaments de l’audiència.   X
OE3.- L'alumne analitzarà la imatge de diversos canals, o grups de comunicació, i algunes campanyes de promoció concretes. X  
OE4.- L'alumne desenvoluparà una campanya original per a una cadena que promocioni la marca, un gènere concret o el llançament d’un programa nou. X  

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
VILLAGRASA, J.M. ¡Atrápalos como puedas! La competencia televisiva: programación y géneros. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011.
Kantar Media [en línia]. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a: <http://www.kantarmedia.es/>.
Barlovento Comunicación [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.barloventocomunicacion.es/>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 20%
2 Activitats d'aplicació Creació en grup d'una campanya de promoció d'una cadena o programa de televisió. Grupal (3 membres) 40%
3 Carpeta d'aprenentatge Treballs relacionats amb la programació i la medició de les audiències. Anàlisi crític d'una campanya existent. Individual 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Taller L'Inboud Marketing: vendre a través del màrqueting d'automatització Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. J. G. Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller L'Inboud Marketing es una metodologia que combina i fa ús de tàctiques de màrqueting i publicitat (màrqueting de continguts, SEO, socialmedia, publicitat en cercadors, analítica web, e-mail màrqueting, entre d'altres) dirigint-se a l'usuari d'una manera no intrusiva i aportant-li valor. El Taller proposat ajudarà a entendre aquestes pràctiques i saber-les fer servir amb persuasió i amb la finalitat d'establir una estratègia de comunicació innovadora en l'actualitat.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector, Internet, equipament audiovisual.
A aportar per l'estudiant: --- 
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 03/04/2017
Data darrera actualització i seguiment: 14/05/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. El nou consumidor
El consumidor ha canviat, fins i tot s'ha categoritzat el consumidor prosumer que és aquell que totes les seves compres es fan mitjançant la xarxa. Aleshores internet s'ha convertit en un canal extraordinari de comunicació.

Tema 2. L'inboud marketing
Què és l'Inboud Marqketing?. El seu desenvolupament: acquisition, engagament, Convers i fidelity i les tècniques per desenvolupar-ho: SEO, social media i màrqueting de continguts.

Tema 3. Tècniques de l'inboud marketing
Com ho fem. Descripció del que és el lead scoring i lead nurtining.

Tema 4. Estratègia
Com es fa la automatització de les xarxes socials i com s'estableix una estratègia d'Inboud Marketing.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne entendrà i es familiaritzarà amb l'inboud marketing. X X X X X X  X  
OG2.- L'alumne coneixerà la visió estratègica i executiva de l'inboud marketing. X X X X X X X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne serà capaç de veure l'evolució del màrqueting i les noves tendències. X
OE2.- L'alumne identificarà les oportunitats d'aplicació de l'inboud marketing.   X
OE3.- L'alumne identificarà les frases de l'estratègia i com aplicar-les.   X
OE4.- L'alumne entendrà i aplicarà una planificació d'inboudd marketing. X X


Mètodes docents / Activitats formatives

Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
MANENT, M.; VALDÉS, P. Aspectos legales del marketing online. Derecho e inboud marketing. Barcelona: Derecho.com, 2016
VALDÉS, P. Cómo lanzar una campaña de inboud marketing.Barcelona: InboundCicle, 2016

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim al 80% de les sessions. Individual NO 25%
2 Activitats d'aplicació Els alumnes hauran d'establir una estratègia d'inboud marketing per a un cas fictici que es plantejarà a classe. Grupal (màxim 4 membres) 35%
3 Examen  Prova individual amb un format de tres preguntes: dues de desenvolupament i un cas pràctic on l'alumne hagi de respondre si considera correcte com està ben plantejat o si hi ha aspectes a millorar. Individual 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller La comunicació en el Sector Luxe Format docència L
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. L. C Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller Se calcula que hay 330 millones de consumidores de lujo en todo el mundo; las marcas europeas producen el 70% del mercado de bienes de lujo mundial, con una producción en 2013 de más de 440.000 millones de euros.

Es un sector en continua expansión alimentado por la comunicación. El consumidor del lujo, más que cualquier otro, se mueve por emociones. Este tipo de bienes son los únicos que presentan una curva de demanda con tendencia positiva (al aumentar su precio también aumenta la demanda), ya que su valor está en función del atractivo que genera en los otros, con lo que proporciona principalmente estatus).

La comunicación de este sector cuenta, por lo tanto, con técnicas específicas, únicas del sector. La relación con los medios, también, es y debe ser muy específica. El taller proporcionará al estudiante la capacidad de crear proyectos comunicativos en el sector lujo.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector, internet.
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (2n semestre)

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 09/05/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Socio-fenomenología del sector lujo.
Introducción al sector, datos económicos y análisis sociológico.

Tema 2. El consumidor del sector lujo.
Análisis del consumidor de productos y servicios de lujo.

Tema 3. La comunicación del sector lujo.
Estudio y aplicación de las estrategias de comunicación en el sector.

Tema 4. Proyecto comunicativo.
Desarrollo de una campaña para una empresa del sector.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno reconocerá las especificidades del sector. X       X X    
OG2.- El alumno sabrá crear un proyecto comunicativo en el sector.   X X X   X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- El alumno aplicará el conocimiento teórico a la práctica en la comunicación en el sector lujo. X  
OE2.- El alumno creará una campaña de comunicación en el sector lujo.   X
OE3.- El alumno sabrá elegir la mejor estrategia de comunicación en el sector lujo. X  
OE4.- El alumno asumirá la necesidad de ser original e innovador en la comunicación en el sector lujo.   X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
KAPFERER, Jan y BASTIEN Vincent. The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands. New York, Kogan Page Limited, 2012. ISBN 9780749464912.
IRON, Maria Eugenia. Inside Luxury: The Growth and Future of the Luxury Goods Industry: a View from the Top. Madrid: Lid Editorial Empresarial S.L., 2011. ISBN 1907794093.
LARBANET, Charlotte y LIGIER, Benjamin. The Internet Use by the Luxury Industry. Alemania: Lambert Academic Publishing, 2010. ISBN 3838350014.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones. Individual 10%
2 Actividades de aplicación Realización campaña: cada grupo tendrá que realizar una campaña de comunicación para una marca de lujo y presentarla al profesor y a la clase. Grupal (4 miembros) 35%
3 Coloquios El alumno tendrá que investigar un tema concreto previo a la realización de la campaña y presentar los resultados delante del profesor y de la clase. Individual 55%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Investigació científica aplicada al TFG Format docència -
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. A. A. Coneixements
previs recomanats
És convenient haver superat les assignatures “Tècniques d’Investigació Sociològica” i “Documentació Informativa” Torn Únic
Descripció general del taller Taller eminentment pràctic consistent en l’aplicació de les diferents fases de la metodologia científica al desenvolupament d’un projecte de recerca en l’àmbit de la publicitat i Relacions públiques.
La superació d’aquest taller permet desenvolupar el TFG en la mateixa línea.
Idioma Català-castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format TUTORIES (1r semestre).
Sessions a determinar.

 

Data de creació: 04/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 27/04/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Plantejament del problema de recerca
1.1. Redacció del problema de recerca.
1.2. Justificació.
1.3. Contextualització teòrica.

Tema 2. Objectius i hipòtesis
2.1. Objectius generals i específics.
2.2. Hipòtesis.
2.3. Variables i indicadors.

Tema 3. Mètode
3.1. Identificació de la població i mostra.
3.2. Tècniques de recollida de dades.
3.3. Procediment.
3.4. Temporalització.

Tema 4. Fonts bibliogràfiques
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne reconeixerà les tècniques metodològiques bàsiques subjacents a tot projecte de recerca. X              
OG2.- L'alumne resoldrà de forma pràctica qüestions específiques relatives a l’aplicació de la metodologia científica al seu projecte de recerca.          X    
OG3.- L'alumne es plantejarà i s’esforçarà en l’acompliment de les diferents fases del projecte de recerca. X X            
OG4.- L'alumne identificarà objectes d’estudi viables i innovadors en l’àmbit de la publicitat i relacions públiques.     X X X X X  
OG5.- L'alumne analitzarà de forma crítica i objectiva la realitat de la publicitat i relacions públiques. X              
OG6.- L'alumne aplicarà de forma fiable i vàlida les tècniques de recollida de dades adients al seu objecte d’estudi.  X  X          

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4  OG5  OG6
1 OE1.- L'alumne aprendrà a plantejar un problema de recerca concret i específic.       X   X
OE2.- L'alumne contextualitzarà de forma teòrica el problema objecte d’estudi. X X       X
OE3.- L'alumne sabrà planificar el desenvolupament del projecte de recerca. X X X      
OE4.- L'alumne sabrà seleccionar fonts bibliogràfiques adients.       X    
2 OE5.- L'alumne sabrà dissenyar el model d’anàlisis per a un objecte de recerca.          
OE6.- L'alumne sabrà operativitzar els conceptes objecte d’estudi.         X  
OE7.- L'alumne sabrà seleccionar i aplicar una tècnica de recollida de dades.   X       X
OE8.- L'alumne sabrà valorar científicament la metodologia emprada en els diferents projectes de recerca. X       X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
ANDER-EGG,  E. Técnicas de Investigación Social. Buenos Aires: Lumen, 1995.
CLANCHY, J.; BALLARD, B. Cómo se hace un trabajo académico: guía práctica para estudiantes universitarios. Saragossa: Prensas Universitarias, 2000.
CEA D'ANCONA, M.A. Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación social. Madrid: Síntesis, 1998.
QUIVY, R.; VAN CAMPENHOUDT, L. Manual de recerca en ciències socials. Barcelona: Herder, 1999.
RUIZ OLABUÉNAGA, J.I.; ARÍSTEGUI, I.; MELGOSA, L. Cómo elaborar un proyecto de investigación. Bilbao: ICE-Universidad de Deusto, 1998.
VALLES, M. Técnicas cualitativas de investigación social: reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis, 1997.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Activitats d’aplicació Cada alumne presentarà a la resta de companys i a la professora els conceptes del tema 1 (redacció de problema, justificació i contextualització teòrica) aplicats a l’objecte d’estudi escollit pel seu TFG. Individual 20%
2 Activitats d’aplicació Cada alumne presentarà a la resta de companys i a la professora els conceptes del tema 2 (objectius i hipòtesis) aplicats a l’objecte d’estudi escollit pel seu TFG. Individual 30%
3 Activitats d’aplicació Cada alumne presentarà a la resta de companys i a la professora els conceptes del tema 3 (mètode) aplicats a l’objecte d’estudi escollit pel seu TFG.  Individual 30%
4 Activitats d’aplicació Cada alumne presentarà a la resta de companys i a la professora els conceptes del tema 4 (fonts bibliogràfiques) aplicats a l’objecte d’estudi escollit pel seu TFG. Individual 20%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)