PLA DOCENT
Taller L'Inboud Marketing: vendre a través del màrqueting d'automatització Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. J. G. Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller L'Inboud Marketing es una metodologia que combina i fa ús de tàctiques de màrqueting i publicitat (màrqueting de continguts, SEO, socialmedia, publicitat en cercadors, analítica web, e-mail màrqueting, entre d'altres) dirigint-se a l'usuari d'una manera no intrusiva i aportant-li valor. El Taller proposat ajudarà a entendre aquestes pràctiques i saber-les fer servir amb persuasió i amb la finalitat d'establir una estratègia de comunicació innovadora en l'actualitat.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector, Internet, equipament audiovisual.
A aportar per l'estudiant: --- 
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 03/04/2017
Data darrera actualització i seguiment: 14/05/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. El nou consumidor
El consumidor ha canviat, fins i tot s'ha categoritzat el consumidor prosumer que és aquell que totes les seves compres es fan mitjançant la xarxa. Aleshores internet s'ha convertit en un canal extraordinari de comunicació.

Tema 2. L'inboud marketing
Què és l'Inboud Marqketing?. El seu desenvolupament: acquisition, engagament, Convers i fidelity i les tècniques per desenvolupar-ho: SEO, social media i màrqueting de continguts.

Tema 3. Tècniques de l'inboud marketing
Com ho fem. Descripció del que és el lead scoring i lead nurtining.

Tema 4. Estratègia
Com es fa la automatització de les xarxes socials i com s'estableix una estratègia d'Inboud Marketing.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne entendrà i es familiaritzarà amb l'inboud marketing. X X X X X X  X  
OG2.- L'alumne coneixerà la visió estratègica i executiva de l'inboud marketing. X X X X X X X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne serà capaç de veure l'evolució del màrqueting i les noves tendències. X
OE2.- L'alumne identificarà les oportunitats d'aplicació de l'inboud marketing.   X
OE3.- L'alumne identificarà les frases de l'estratègia i com aplicar-les.   X
OE4.- L'alumne entendrà i aplicarà una planificació d'inboudd marketing. X X


Mètodes docents / Activitats formatives

Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
MANENT, M.; VALDÉS, P. Aspectos legales del marketing online. Derecho e inboud marketing. Barcelona: Derecho.com, 2016
VALDÉS, P. Cómo lanzar una campaña de inboud marketing.Barcelona: InboundCicle, 2016

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim al 80% de les sessions. Individual NO 25%
2 Activitats d'aplicació Els alumnes hauran d'establir una estratègia d'inboud marketing per a un cas fictici que es plantejarà a classe. Grupal (màxim 4 membres) 35%
3 Examen  Prova individual amb un format de tres preguntes: dues de desenvolupament i un cas pràctic on l'alumne hagi de respondre si considera correcte com està ben plantejat o si hi ha aspectes a millorar. Individual 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller La comunicació en el Sector Luxe Format docència L
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. L. C Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller Se calcula que hay 330 millones de consumidores de lujo en todo el mundo; las marcas europeas producen el 70% del mercado de bienes de lujo mundial, con una producción en 2013 de más de 440.000 millones de euros.

Es un sector en continua expansión alimentado por la comunicación. El consumidor del lujo, más que cualquier otro, se mueve por emociones. Este tipo de bienes son los únicos que presentan una curva de demanda con tendencia positiva (al aumentar su precio también aumenta la demanda), ya que su valor está en función del atractivo que genera en los otros, con lo que proporciona principalmente estatus).

La comunicación de este sector cuenta, por lo tanto, con técnicas específicas, únicas del sector. La relación con los medios, también, es y debe ser muy específica. El taller proporcionará al estudiante la capacidad de crear proyectos comunicativos en el sector lujo.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector, internet.
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (2n semestre)

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 09/05/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Socio-fenomenología del sector lujo.
Introducción al sector, datos económicos y análisis sociológico.

Tema 2. El consumidor del sector lujo.
Análisis del consumidor de productos y servicios de lujo.

Tema 3. La comunicación del sector lujo.
Estudio y aplicación de las estrategias de comunicación en el sector.

Tema 4. Proyecto comunicativo.
Desarrollo de una campaña para una empresa del sector.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno reconocerá las especificidades del sector. X       X X    
OG2.- El alumno sabrá crear un proyecto comunicativo en el sector.   X X X   X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- El alumno aplicará el conocimiento teórico a la práctica en la comunicación en el sector lujo. X  
OE2.- El alumno creará una campaña de comunicación en el sector lujo.   X
OE3.- El alumno sabrá elegir la mejor estrategia de comunicación en el sector lujo. X  
OE4.- El alumno asumirá la necesidad de ser original e innovador en la comunicación en el sector lujo.   X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
KAPFERER, Jan y BASTIEN Vincent. The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands. New York, Kogan Page Limited, 2012. ISBN 9780749464912.
IRON, Maria Eugenia. Inside Luxury: The Growth and Future of the Luxury Goods Industry: a View from the Top. Madrid: Lid Editorial Empresarial S.L., 2011. ISBN 1907794093.
LARBANET, Charlotte y LIGIER, Benjamin. The Internet Use by the Luxury Industry. Alemania: Lambert Academic Publishing, 2010. ISBN 3838350014.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones. Individual 10%
2 Actividades de aplicación Realización campaña: cada grupo tendrá que realizar una campaña de comunicación para una marca de lujo y presentarla al profesor y a la clase. Grupal (4 miembros) 35%
3 Coloquios El alumno tendrá que investigar un tema concreto previo a la realización de la campaña y presentar los resultados delante del profesor y de la clase. Individual 55%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Investigació científica aplicada al TFG Format docència -
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. A. A. Coneixements
previs recomanats
És convenient haver superat les assignatures “Tècniques d’Investigació Sociològica” i “Documentació Informativa” Torn Únic
Descripció general del taller Taller eminentment pràctic consistent en l’aplicació de les diferents fases de la metodologia científica al desenvolupament d’un projecte de recerca en l’àmbit de la publicitat i Relacions públiques.
La superació d’aquest taller permet desenvolupar el TFG en la mateixa línea.
Idioma Català-castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format TUTORIES (1r semestre).
Sessions a determinar.

 

Data de creació: 04/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 27/04/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Plantejament del problema de recerca
1.1. Redacció del problema de recerca.
1.2. Justificació.
1.3. Contextualització teòrica.

Tema 2. Objectius i hipòtesis
2.1. Objectius generals i específics.
2.2. Hipòtesis.
2.3. Variables i indicadors.

Tema 3. Mètode
3.1. Identificació de la població i mostra.
3.2. Tècniques de recollida de dades.
3.3. Procediment.
3.4. Temporalització.

Tema 4. Fonts bibliogràfiques
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne reconeixerà les tècniques metodològiques bàsiques subjacents a tot projecte de recerca. X              
OG2.- L'alumne resoldrà de forma pràctica qüestions específiques relatives a l’aplicació de la metodologia científica al seu projecte de recerca.          X    
OG3.- L'alumne es plantejarà i s’esforçarà en l’acompliment de les diferents fases del projecte de recerca. X X            
OG4.- L'alumne identificarà objectes d’estudi viables i innovadors en l’àmbit de la publicitat i relacions públiques.     X X X X X  
OG5.- L'alumne analitzarà de forma crítica i objectiva la realitat de la publicitat i relacions públiques. X              
OG6.- L'alumne aplicarà de forma fiable i vàlida les tècniques de recollida de dades adients al seu objecte d’estudi.  X  X          

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4  OG5  OG6
1 OE1.- L'alumne aprendrà a plantejar un problema de recerca concret i específic.       X   X
OE2.- L'alumne contextualitzarà de forma teòrica el problema objecte d’estudi. X X       X
OE3.- L'alumne sabrà planificar el desenvolupament del projecte de recerca. X X X      
OE4.- L'alumne sabrà seleccionar fonts bibliogràfiques adients.       X    
2 OE5.- L'alumne sabrà dissenyar el model d’anàlisis per a un objecte de recerca.          
OE6.- L'alumne sabrà operativitzar els conceptes objecte d’estudi.         X  
OE7.- L'alumne sabrà seleccionar i aplicar una tècnica de recollida de dades.   X       X
OE8.- L'alumne sabrà valorar científicament la metodologia emprada en els diferents projectes de recerca. X       X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
ANDER-EGG,  E. Técnicas de Investigación Social. Buenos Aires: Lumen, 1995.
CLANCHY, J.; BALLARD, B. Cómo se hace un trabajo académico: guía práctica para estudiantes universitarios. Saragossa: Prensas Universitarias, 2000.
CEA D'ANCONA, M.A. Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación social. Madrid: Síntesis, 1998.
QUIVY, R.; VAN CAMPENHOUDT, L. Manual de recerca en ciències socials. Barcelona: Herder, 1999.
RUIZ OLABUÉNAGA, J.I.; ARÍSTEGUI, I.; MELGOSA, L. Cómo elaborar un proyecto de investigación. Bilbao: ICE-Universidad de Deusto, 1998.
VALLES, M. Técnicas cualitativas de investigación social: reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis, 1997.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Activitats d’aplicació Cada alumne presentarà a la resta de companys i a la professora els conceptes del tema 1 (redacció de problema, justificació i contextualització teòrica) aplicats a l’objecte d’estudi escollit pel seu TFG. Individual 20%
2 Activitats d’aplicació Cada alumne presentarà a la resta de companys i a la professora els conceptes del tema 2 (objectius i hipòtesis) aplicats a l’objecte d’estudi escollit pel seu TFG. Individual 30%
3 Activitats d’aplicació Cada alumne presentarà a la resta de companys i a la professora els conceptes del tema 3 (mètode) aplicats a l’objecte d’estudi escollit pel seu TFG.  Individual 30%
4 Activitats d’aplicació Cada alumne presentarà a la resta de companys i a la professora els conceptes del tema 4 (fonts bibliogràfiques) aplicats a l’objecte d’estudi escollit pel seu TFG. Individual 20%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Introducció a la creació literària Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. F. A.  Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller El taller se presenta como un espacio eminentemente práctico dedicado al ejercicio de creatividad dirigida a la creación literaria. Si la comunicación puede entenderse en su dimensión más reducida como la explicación de historias, un buen comunicador será aquel que domine las herramientas y los elementos a su alcance para crearlas y contarlas de manera eficaz. El taller toma como punto de partida la idea de que la única manera para aprender a crear y contar historias es la práctica, a partir de la imitación, hacia la búsqueda de un estilo propio. Por ello, anima a los alumnos a buscar qué historias son las que quieren contar a la vez que les enfrenta a su propio universo simbólico en busca de referentes e ideas, a partir de un tutelaje guiado por diferentes recursos, estilos, elementos y figuras literarias.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector i Internet
A aportar per l'estudiant: ---
Format Intensiu (Juny)

 

Data de creació: 20/03/2017
Data darrera actualització i seguiment: 24/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Introducción El proceso de creación. La idea. Ficción y no ficción.
Tema 2. Géneros literarios Definición de género literario. Delimitación y desarrollo de géneros y subgéneros.
Tema 3. La dimensión del discurso. La voz. El tiempo. La estructura. El narrador y el autor. Tipos de narrador.
Tema 4. La dimensión de la historia. La creación y el diseño de los personajes. El diálogo.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno reconocerá los principales elementos de la narrativa  X        X  X  X  X
OG2.- El alumno trabajará su creatividad e imaginación como autor.  X  X  X  X  X  X  X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- Desarrollo de la capacidad creativa.   X
OE2.- Desarrollo de la capacidad de expresión y comprensión. X
OE3.- Exploración y ampliación del universo simbólico de referencia al crear historias.    X
OE4.- Desarrollo de la capacidad de elección a partir de las herramientas teóricas adquiridas. X  X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
GARBISU, M. Literatura: creación literaria. Madrid: Ed. CEF-Udima, 2012. ISBEN 978-84-454-2105-5
GÓMEZ REDONDO, F. Curso de iniciación a la escritura narrativa. Alcalá de Henares: Ed. Universidad de Alcalá, 2008. ISBN: 9788481387643.
MARTÍNEZ, H. Construir bien en español. La corrección sintáctica. Oviedo: Ed. NobeL, 2005. ISBN: 9788484592341
MONTES, F. Taller de escritura: 1303 ejercicios de literatura creativa. Córdoba: Ed. Berenice, 2008. ISBN: 9788496756595.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1

Actividades de aplicación

Trabajo grupal a entregar el último día de la asignatura consistente en la creación de un texto por definir (p.e. cuento, fábula) con la particularidad de tener que continuar la historia en el punto que el compañero la deja, adaptándose a los giros de la trama, improvisando y viéndose obligado a tomar decisiones. Grupal (3 miembros) 40%
2 Carpeta de aprendizaje Diferentes prácticas a entregar centradas en la escritura y la creatividad. Algunas se realizarán en el aula; el resto comportará la dedicación del estudiante fuera del horario de la asignatura. La cantidad de prácticas vendrá determinada por el ritmo y las necesidades del grupo, si bien se realizarán un mínimo de 5. Individual 40%
3 Treball individual Trabajo individual en la cual cada alumno, en función de sus intereses, puede escoger uno de los temas tratados en el temario y profundizarlo. Se presentarán una serie de temas por parte del profesor y el alumno podrá escoger un de ellos de una lista cerrada. En el caso de querer proponer un tema diferente, será necesario pactar con el profesor. Individual 20%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Taller Introducció al Marketing Digital, Mobile i estratègies de contingut en xarxes socials Format docència B
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. M. B., Prof. X. A. Coneixements
previs recomanats
Estudiants amb interès per les noves tendències en publicitat digital, màrqueting i innovació. Torn Únic
Descripció general del taller En el present taller estudiarem la multicanalitat que l’activitat publicitària està gaudint en els darrers anys. Emmarcat en un escenari purament digital, el taller s’endinsa en les estratègies que marcaran el panorama comunicatiu del demà: Marketing Digital, Mobile i Social Media.

Basat en un aprenentatge teòric i pràctic, l’alumnat coneixerà el Màrqueting Digital en la seva globalitat, així com les característiques pròpies que diferencien el canal web, el dispositiu mòbil, o bé les xarxes socials. En aquest sentit, el taller aprofundeix en les diferències d’aquests tres canals, i hi posa èmfasi en les oportunitats que ofereix la seva combinació i incorporació en l’estratègia final.

L’estudi de diferents campanyes, el debat sobre el correcte ús dels recursos tecnològics, l’anàlisi de l’estratègia creativa proporcionada per anunciants i agències, així com la participació de l’alumnat, esdevindran elements claus per aprofundir en la matèria d’estudi.

Els participants del taller rebran eines i coneixement sobre Publicitat en l’àmbit digital per part dels professors que imparteixen l’assignatura, i a més a més, s’oferiran classes magistrals de col·laboradors puntuals, que desenvolupen la seva activitat professional estretament lligada amb els continguts del taller. La metodologia es fonamenta en la participació de l’alumnat davant de casos o situacions reals, i la pro-activitat en oferir el seu criteri com a professional en potència que és.

Pel que fa a l’organització general de l’assignatura, l’avaluació final constarà de la mitja (segons percentatge) resultant de les pràctiques, la participació a classe i l’avaluació teòrica.
Idioma Català/castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU (Desembre) + EXTENSIU (2n semestre)

 

Data de creació: 23/05/2016
Data darrera actualització i seguiment: 19/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
MÒDUL 1. Introducció al Marketing Digital
Tema 1. Història d'Internet, canvis en els hàbits de consum i l'aparició del consumidor digital: introducció dels diferents nivells estratègics, dinàmiques d'interacció i creació de desenvolupaments 2.0.
Tema 2. Branding, posicionament i publicitat digital: Search Engine Optimization (SEO) & Marketing (SEM), display, Social Media Optimization (SMO), Analytic i ROI Digital.
Tema 3. Websites i la irrupció del blogging: conceptualització, wireframing, arquitectura d'informació, look&feel, introducció a la UX/UI, test d'usuaris e introducció als diferents llenguatges de programació web.
Tema 4. Aspectes jurídics del Marketing Digital: requisits bàsics de campanya, registre, Autocontrol, ARCO i LOPD, tractament de dades sensibles, dret de l'oblit i bases legals.

MÒDUL 2. Marketing mobile: tecnologia, UX i creativitat aplicada al mobile advertising
Tema 1. Introducció a la tecnologia mòbil: dispositius, sistemes operatius, primers indicis de publicitat en el mòbil, l'usuari i el consum de publicitat. Estratègia publicitària en entorns mòbils: anàlisi, estudi del target, mitjans (i dispositius) i la seva correcta incorporació a l'estratègia global.
Tema 2. Mobile advertising: principals diferències amb la publicitat web, present i futur en inversió publicitària i consum, formats i best practices.
Tema 3. Experiència d'usuari: introducció a la UX/UI, diferències amb la usabilitat web, fonaments bàsics, don't make me think, best practices.
Tema 4. Creativitat aplicada al mòbil: inspiració i investigació, Out of the box, del concepte a la idea (estratègia creativa), execució 'Practice, practice and practice'.
Tema 5. Estratègia mòbil: anàlisi, definició del target, mitjans (i dispositius), timings, incorporació a l'estratègia global. Tema 6. Analítica i medició: tagging, eines i definició de KPI's, elaboració d'informes de seguiment.

MÒDUL 3: Noves estratègies de contingut en xarxes socials:
Tema 1.- Irrupció de nous canals d'interacció social i democratització de l'opinió pública:: història del Social Media, antecedents i expansió del mitjà. contingut, micro-blogging, , primeres plataformes missatgeria instantànies, noves formes de col·laboració e interacció d'usuaris, crowdfunding, crowdlending i participació ciutadana.
Tema 2.- El Social Media Plan: anàlisis previ, eines d’estudi, fixació de KPI’s, definició del target, canals, posicionament, to i territoris de contingut.
Tema 3.- Execució estratègia: Content Plan i monitorització.
Tema 4.- Accions tàctiques d'influència: aparició dels Social Brand Ambassadors
El Influence Marketing: noves relacions entre prescriptors i marques. Desenvolupament de la línia tàctica. Elements quantitatius i qualitatius en la selecció d'altaveus. Definició d'incentius i/o excuses de comunicació. Monitorització del missatge generat. Anàlisis del User Generated Content (USG) & User Sharing Overview (UGO).
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne aprendrà a desenvolupar la seva capacitat analítica, crítica i de debat a l’àmbit del marketing Digital, Mobile i estratègies de contingut en Xarxes Socials.   X X X X X X  
OG2.- L’alumne serà capaç de reconèixer una estratègia de comunicació en Social Media. X X X X X X X X
OG3.- L’alumne podrà definir, executar i monitoritzar una campanya de màrqueting digital. X X X   X   X X
OG4.- L’alumne sabrà gestionar el treballar en equip dins els rols professionals del marketing digital. X X X   X   X X
OG5.- L’alumne serà capaç de identificar i aplicar les eines i canals publicitaris online en funció de les necessitats. de l’estratègia.   X X          
OG6.- L’alumne reflexionarà sobre les tècniques creatives online i diferents tècniques de creació i difusió de contingut. X X X       X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4 OG5 OG6
1 OE1.- L’alumne serà capaç de definir els objectius de la marca i de fixar uns KPI’s a resoldre durant l’estratègia. X X X X X X
OE2.- L’alumne serà capaç de identificar les estructures pròpies d’un equip de Social Media així com els rols estratègics que intervenen en la relació agencia online – marca.   X X   X  
OE3.- L’alumne diferenciarà entre estratègia i acció tàctica, utilitzant els coneixements obtinguts al llarg del taller i específicament a l’àmbit del màrqueting digital. X X X   X X
OE4.- L’alumne serà capaç de detectar els canals de comunicació del màrqueting digital i la seva correcta assignació en funció de les necessitats de la marca.   X X   X  
OE5.- L’alumne serà capaç de segmentar l’audiència i definir territoris de contingut en base al target/plataforma en qüestió. X X   X   X
OE6.- L’alumne coneixerà les tendències en formats innovadors en màrqueting digital. X X   X   X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 150 56 94 6
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total
Fonts d'informació
Bibliografia bàsica:
BAUMAN, Z. Vida de consumo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2007.
BENTZ, B. Relevance Raises Response: How to Engage and Acquire with Mobile Marketing. Nova York: Paperback, 2016.
BOULTON, J. 100 ideas that changed the WEB. Londres: Laurence King Publishing, 2014.
COLLINS, T. 100 ways to creat a great AD. Manchester: Laurence King, 2014.
DANS, E. Todo va a cambiar. Bilbao: Deusto, 2010.
GIL, V. i ROMERO, F. Crossumer. Claves para entender al consumidor español de nueva generación. Barcelona: Gestión 2000, 2008.
LAFLEY, A. G. i CHARAN, R. The game-changer: how you can drive revenue and profit growth with innovation. New York: Crown Business, 2008.
O’REILLY, T. What is Web 2.0. 2004. [en línia], 2004. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a: <http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html>.
SÁENZ DE VICUÑA ACÍN, J.M. El plan de marketing en la pràctica. Madrid: Ed. ESIC, 2011.
STEVE, K. Don’t make me think ‘revisited’. Nova York: New Riders, 2014.
TAPSCOTT, D. I WILLIAMS, A. Wikinomics. How Mass Collaboration changes everything. Portfolio Hardcover: New York.: Portfolio, 2006.

Bibliografia específica:
AERCO; TERRITORIO CREATIVO. La función del Community Manager. Como las empresas están organizándose para crear y hacer crecer sus comunidades. 2009.
BERNARDO, N. The producer's guide to transmedia. London: Be Active Books, 2011.
CLAY, S. Here comes everybody. Londres: Penguin Books, 2008.
CORTES, M.; PRIEGO, C. “El nuevo marketing y la figura del “Community manager”. Revista Harvard Deusto Marketing y Ventas, 2010, núm. 96, p. 16-24.
DE WILLIAMS, E. La nueva publicidad: las mejores campañas en la era de Internet. Barcelona: Gustavo Gili, 2010.
GABRIEL I EROLES, J.L. Internet Marketing 2.0. Barcelona: Ed. Reverte, 2010.
GODIN, S. ¿Qué piensas hacer con ese pato? Madrid: Anaya Multimedia, 2014.
HOLIDAY, R. Growth Hacker Marketing. El Futuro del Social Media y la Publicidad. Madrid: Anaya Multimedia., 2014.
JENKINS, H. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: NYU Press, 2006.
JENKINS, HE. Fans, Bloggers and Gamers: Explorin participatory Culture. New York: NYU Press, 2006.
MANGOLD, B. Learning Google Adwords and Google Analytics. Nova York: Loves Data, 2015.
MORENO MOLINA, M. El gran libro del Community Manager. Barcelona: Gestión 2000, 2014.
NORMAN, D. The Design of Everyday Things. New York: Basic Books, London: MIT Press, 2013.
SAVAR, AVI. Content to Commerce: Engaging Consumers Across Paid, Owned and Earned Channels. New Jersey: Wiley, 2013.
SCOLARI, C.A. Narrativa Transmedia: Cuando todos los medios cuentan. Bilbao: Deusto, 2012.
STEVE, K. Haz fácil lo imposible. Nova York: New Riders, 2010.

Ebooks:
BALTER, D. The word of mouth manual. Singapur: Bzz Pubs, 2008.
COOK, T.; HOPKINS, L. Social media: your organisation and web 2.0. [en línia], 2008. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a: <http://trevorcook.typepad.com/weblog/files/CookHopkins-SocialMediaWhitePaper-2008.pdf>
MCGUINNESS, M. Time management for creative people. [en línia], 2008. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a <http://researchswinger.org/others/creativetime.pdf>
MEERMAN S.D. The new rules of viral marketing. [en línia], 2008. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a:<http://www.davidmeermanscott.com/hubfs/documents/Viral_Marketing.pdf>
SOLIS, B. The essencial guide of social media. [en línia], 2008. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a:<http://www.briansolis.com/2008/06/essential-guide-to-social-media-free/>

Llocs web d'interès:
El blog de Eduardo Prádanos 
[en línia]. [Consulta: 23.05.2016]. Disponible a: <http://eduardopradanos.com/>.
El blog de Enrique Dans
 [en línia]. [Consulta: 23.05.2016]. Disponible a: <http://www.enriquedans.com/>.
El Blog de Juan Merodio
 [en línia]. [Consulta: 23.05.2016]. Disponible a: <http://www.juanmerodio.com/>.
Facebook Insights
 [en línia]. [Consulta: 23.05.2016]. Disponible a: <https://www.facebook.com/help/search/?q=insights>.
Google Design [en línia]. [Consulta: 23.05.2016]. Disponible a: <https://design.google.com/>.
Guía para negocios oficial de Twitter 
[en línia]. [Consulta: 23.05.2016]. Disponible a: <http://business.twitter.com/twitter101/>.
Growth hackers [en línia]. [Consulta: 23.05.2016]. Disponible a: <http://growthhackers.com/>.
Hipertextual  [en línia]. [Consulta: 23.05.2016]. Disponible a: <http://hipertextual.com/>.
Innovación Audiovisual 
[en línia]. [Consulta: 23.05.2016]. Disponible en: <http://innovacionaudiovisual.com/>.
Mashable
 [en línia]. [Consulta: 23.05.2016]. Disponible a: <http://mashable.com>.
Make Use Of 
[en línia]. [Consulta: 23.05.2016]. Disponible a: <http://www.makeuseof.com/tag/ted-talks-social-media/>.
Techcrunch
 [en línia]. [Consulta: 23.05.2016]. Disponible a: <http://techcrunch.com/>.
Think with Google [en línia]. [Consulta: 23.05.2016]. Disponible a: <https://www.thinkwithgoogle.com/topics/create-better-mobile-user-experience.html>.
Trecebits
 [en línia]. [Consulta: 23.05.2016]. Disponible a: <http://www.trecebits.com/>.
Usability Geek [en línia]. [Consulta: 23.05.2016]. Disponible a: <http://usabilitygeek.com/>.
UX Pin [en línia]. [Consulta: 23.05.2016]. Disponible a: <https://www.uxpin.com/knowledge.html>.
Web Design Inspiration [en línia]. [Consulta: 23.05.2016]. Disponible a: <http://www.webdesign-inspiration.com/>.
wwwhat’s new [en línia]. [Consulta: 23.05.2016]. Disponible a: <http://wwwhatsnew.com/>.
Xataka [en línia]. [Consulta: 23.05.2016]. Disponible a: <http://www.xataka.com/>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions.

A més a més, es realitzaran tres sessions en format Master Class on es fa necessària l’assistència de l’alumne:
1. Usabilitat web – Test usuaris – Prof. Carles Grau. Responsable del departament de Usabilitat de CaixaBank Digital Business
Individual 10%
2 Treball escrit Durant el taller, s’hauran de posar en pràctica els coneixements adquirits mitjançant l’entrega d’un treball final, centrat en l’articulació dels tres mòduls per resoldre l’activitat publicitària en un escenari digital. Periòdicament es duran a terme entregues modulars, entre i durant els mòduls que configuren el taller. Grupal 40%
3 Examen Exposició dels coneixements teòrics en preguntes de desenvolupar i de tipust test. Individual 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)