PLA DOCENT
Taller Estratègia en Social Media: el pla de comunicació i relacions públiques online Format docència -
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. L. M. V. Coneixements
previs recomanats
- Nociones básicas sobre social media.
- Se recomienda haber cursado alguna materia sobre teoría de las relaciones públicas.
Torn Únic
Descripció general del taller El taller permitirá al alumno aprender a conceptualizar, planificar, implantar y evaluar una estrategia en social media y relaciones públicas online eficiente. Asimismo, también se explican los principales nuevos conceptos y tendencias en comunicación digital.

El taller combina la docencia presencial y virtual. La clase magistral presencial, de asistencia obligatoria y vinculante para superar el taller, tendrá lugar el miércoles 22 de enero de 2020 de 9h a 14h y de 16h a 19h. La docencia virtual se hará a través de Moodle y se extenderá hasta finales de marzo de 2020.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador conectado a Internet, altavoces y proyector.
A aportar per l'estudiant: ---
Format SEMIPRESENCIAL (Presencial 1 dia) + online

 

Data de creació: 17/06/2013
Data darrera actualització i seguiment: 15/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Comunicación Digital.
1.1. El nuevo ecosistema de la comunicación.
1.2. Departamento de comunicación 2.0: funciones y estructura.
1.3. Modelos de gestión de la comunicación 2.0.
1.4. Definición y elementos del plan de comunicación 2.0.

Tema 2. Definición de objetivos y KPI's.
2.1. Proteger la reputación.
2.2. Promoción y notoriedad.
2.3. Conseguir presencia mediática.
2.4. Leads de negocio: rellenar y formulario.
2.5. Asistencia al cliente.
2.6. Innovación e inteligencia colaborativa.
2.7. Recursos humanos.

Tema 3. Definición de estrategia digital.
3.1. Monitorización y auditoría en medios sociales.
3.2. Detección de influencers y prescriptores.
3.3. Segmentación de públicos.
3.4. Decidir qué plataformas nos convienen más.
3.5. Crear perfiles, páginas y grupos.
3.6. Desarrollar storytelling estratégico y creativo.
3.7. Generación de contenidos.
3.8. Creación de comunidad.
3.9. Búsqueda de participantes.
3.10. Dinamización.
3.11. Establecimiento de diálogo.
3.12. Relación con bloggers.

Tema 4. Selección de plataformas.
4.1. El blog como elemento central de la estrategia.
4.2. Microblogging: el éxito del tiempo real.
4.3. Redes sociales generalistas.
4.4. Redes sociales profesionales.
4.5. Redes sociales verticales.
4.6. Foros.

Tema 5. Medición y evaluación de resultados.
5.1. Parámetros e indicadores clave.
5.2. Google Analytics.
5.3. Facebook Insights.
5.4. Herramientas analíticas de Twitter.
5.5. Cómo convertir datos en información.
5.6. Cómo elaborar un informe de evaluación de medios sociales.

Tema 6. Nuevos conceptos y tendencias en comunicación digital.
7.1. Marketing de contenidos.
7.2. Contenido generado por el usuario.
7.3. Brandedcontent.
7.4. Gamification.
7.5. Viralidad.
7.6. Transmedia y Storytelling.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno aprenderá a delimitar objetivos en social media y diseñar estrategias de comunicación online relevantes.         X  X    X
OG2.- El alumno conocerá los principales parámetros e indicadores para evaluar una estrategia de comunicación 2.0 y medir el ROI en social media.      X      X X  
OG3.- El alumno elaborará un plan de comunicación online.   X   X X      
OG4.- El alumno aprenderá a gestionar comunidades online (community management).     X       X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4
1 OE1.- El alumno entenderá los elementos y fases de un plan de comunicación 2.0.     X  
OE2.- El alumno comprenderá los modelos de gestión de la comunicación en el entorno digital.        X
OE3.- El alumno aprenderá a conceptualizar y diseñar estrategias de comunicación digital exitosas.      
OE4.- El alumno comprenderá la naturaleza de las plataformas digitales y su idiosincrasia para la relación con stakeholders e influencers digitales.     X  
OE5.- El alumno entenderá cómo convergen las RRPP con el posicionamiento web SEO y SEM y cómo construir sinergias con el plan de comunicación digital.   X    
OE6.- El alumno será capaz de analizar la estrategia de comunicación digital y KPIS de social media a partir de un caso real. X X    
OE8.- El alumno elaborará un breve plan de comunicación y relaciones públicas en social media. X   X  

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 8 42 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
ACED, C. Relaciones públicas 2.0: cómo gestionar la comunicación corporativa en el entorno digital. Barcelona: UOC, 2013.
CELAYA, J. La empresa en la web 2.0. Barcelona: Planeta, 2000.
JENKINS, H. Fans, bloggers y videojuegos: la cultura de la colaboración. Barcelona: Paidós Ibérica, 2009.
LEVINE, R.; LOCKE, C. El manifiesto Cluetrain: El Ocaso de la Empresa. Bilbao: Deusto, 2009.
SOLIS, B.; BREAKENRIDGE, D. Putting the Public Back in Public Relations: How Social Media Is Reinventing the Aging VV.AA. Business of PR. New York, Madrid: Prentice Hall, 2009.
VV.AA. Visibilidad. Cómo gestionar la reputación en internet. Madrid: Gestión 2000, 2009.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia obligatoria al 100% de la sesión presencial que tendrá lugar el 22 de enero de 2020 de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Con participación activa e individual.

*Definición de objetivos y estrategia subyacente en una campaña de relaciones públicas online presentada por la profesora durante la docencia presencial.
Individual Condición indispensable
2 Actividades de aplicación Análisis de la estrategia de comunicación digital y KPIs de social media a partir de un caso real presentado durante la clase magistral presencial. Grupal (2 miembros) 10%
3 Coloquios Tres debates planteados en Moodle. Con participación activa, relevante y documentada del estudiante. Individual 40%
4 Carpeta de aprendizaje Elaboración de un breve plan de comunicación y relaciones públicas en social media. Individual 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Comunicació Política Format docència O
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. A. A. Coneixements
previs recomanats
De comunicación y relaciones públicas en general. Torn Únic
Descripció general del taller Es un curso que ofrece al alumno las bases teóricas y prácticas de la comunicación política, y le capacita para desarrollar programas y campañas.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador; proyector; audio y pizarra.
A aportar per l'estudiant: Ordenador portátil, Smartphone.
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 20/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 28/04/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1: Introducción a la comunicación política.
1.1. Establece los fundamentos de la comunicación política y sus diferencias con la comunicación electoral.

Tema 2: La planificación estratégica de la comunicación política.
2.1. La planificación estratégica de la comunicación política.
2.2. Análisis del entorno; estrategia electoral; plan de campaña; comité electoral; fundraising; campañas negativas y percepción electoral.
2.3. La publicidad política.

Tema 3: La publicidad política.
3.1. Definición y características de la “publicidad política”. Los objetivos y el referente del mensaje de la “publicidad política”.

Tema 4: Comunicación política en el entorno online.
4.1. Generación de comunidades; redes sociales; gobierno abierto.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno estará capacitado para analizar programas y campañas de comunicación política. X X X X X X X
OG2.- El alumno estará habilitado para diseñar programas y campañas de comunicación política. X X X X X  X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- El alumno tendrá las bases teóricas de la comunicación política. X X
OE2.- El alumno tendrá los elementos para desarrollar y analizar estrategias de comunicación política. X X
2 OE3.- El alumno tendrá las técnicas de comunicación política. X X
OE4.- El alumno desarrollará habilidades de expresión oral y escrita. X X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
ARCEO, A. (Coordinador) et al. El Portavoz en la Comunicación de las Organizaciones. Fundamentos Teórico-Prácticos. Alicante: Universidad de Alicante, 2012.
ARCEO, J.L. (Dir.) et al. Campañas Electorales y Publicidad Política en España (1976-1991). Barcelona: PPU, 1993.
Arceo, J.L., Arceo, A. et al. Debates Electorales Televisados. A Coruña: Netbiblo, 2007.
HERREROS, M. Teoría y Técnica de la Propaganda Electoral (Formas Publicitarias). Barcelona: ESRP-PPU, 1989.
HERREROS, M. "Campañas Autonómicas y Municipales en España". En: J. L. Arceo (Dir.). Campañas Electorales y Publicidad Política en España (1976-1991). Barcelona: ESRP-PPU, 1993.
HERREROS, M. "Reflexiones sobre la Comunicación Política Electoral, Veintiún Años Después de las Primeras Elecciones Democráticas Españolas". Revista Universitaria de Comunicación Política, 1998, núm. 1.
HERREROS, M.  "Panorama de la Comunicación Política Electoral en la Primera Mitad del Siglo XXI". Revista Universitaria de Comunicación Política, 1999, núm. 2-3.
HUERTAS, F. (Coord.). Televisión y Política. Madrid. Editorial Complutense, 1994.
HUNT, T.; GRUNIG, J. E. Public Relations Thecniques. Orlando: Harcourt Brace College Publishers, 1994.
IYENGAR, S.; REEVES, R. (Eds.). Do Media Govern? Politicians, Voters and Reporters in America. California: Sage, 1997.
IYENGAR, S.; McGUIRE, W.T. (Eds.). Explorations in Political Psychology. Durham and London: Duke University Press, 1995.
KAID, L.L. Handbook of Political Communication Research. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2004.
SEMETKO, H.A.; SCAMMELL, M. Handbook of Political Communication. London School of Economics, UK. SAGE Publications Ltd, 2012.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones. Individual 30%
2 Actividades de aplicación Análisis de casos y diseño de estrategias. Grupal (4 miembros) 35%
3 Carpeta de aprendizaje Carpeta con actividades escritas: informes, dossiers, etc. Grupal (4 miembros) 35%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller La Comunicació de Crisi Format docència M
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. A. A. Coneixements
previs recomanats
Teoría de la comunicación persuasiva de masas, psicología de la comunicación, sociología, teoría y estructuras de las relaciones públicas. Torn Únic
Descripció general del taller Se pretende que el alumno de grado sepa prevenir y a afrontar situaciones de crisis en instituciones públicas, privadas, políticas o de otra naturaleza.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordenador, proyector, audio y pizarra.
A aportar per l'estudiant: Ordenador portátil.
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 01/02/2012
Data darrera actualització i seguiment: 07/03/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1: Las crisis de las organizaciones y su repercusión en las políticas de comunicación.
1.1. Naturaleza y tipos de crisis.
1.2. Crisis con riesgos para la población o el medio ambiente.
1.3. Crisis sin riesgos para la población o el medio ambiente.

Tema 2: La gestión de la crisis por parte de las instituciones desde el modelo bidireccional simétrico de actuación.
2.1. La responsabilidad social de las organizaciones.
2.2. La relación como elemento fundamental de gestión de la crisis: Repercusiones a medio-largo plazo.

Tema 3: La prevención de las crisis.
3.1. La responsabilidad social como elemento fundamental de prevención de crisis.
3.2. El manual de crisis: El gabinete de crisis. Cómo deben actuar las diferentes direcciones y departamentos de la organización. La formación de portavoces de la organización. La fuente de los mensajes sobre la crisis. El software específico acerca de gestión de crisis.

Tema 4: Cómo evaluar la repercusión comunicativa de la crisis.
4.1. Análisis de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación de masas y su posicionamiento en atributos de imagen de la institución.
4.2. Análisis de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación de masas y su repercusión en la imagen / actitud de los públicos de/hacia la institución.
4.3. Las investigaciones motivacionales como herramienta de análisis de la imagen y la actitud de los públicos de/hacia la institución.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.-El alumno conocerá las teorías más avanzadas en comunicación interpersonal y su aplicación a la función de los portavoces de las organizaciones. X     X X  X
OG2.-El alumno experimentará las técnicas de comunicación de crisis.      X  X X  X   X
OG3.-El alumno conocerá las tendencias profesionales en formación en comunicación de crisis.           X X X
OG4.-El alumno sabrá aplicar el conocimiento adquirido en otras materias.    X      X      

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4   OG5
1 OE1.-El alumno conocerá la conexión entre las teorías de comunicación persuasiva de masas y las teorías de relaciones públicas. X     X  
OE2.-El alumno desarrollará una capacidad de análisis de casos prácticos desde la perspectiva teórica. X X    
OE3.-El alumno conocerá la orientación profesional de la materia.        
2 OE4.-El alumno conocerá las técnicas de comunicación en situaciones de crisis tanto en el plano gerencial como en el plano comunicativo.    X   X  X
OE5.-El alumno analizará casos históricos en comunicación en situaciones de crisis desde la perspectiva gerencial y comunicativa.    X   X X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
ARCEO, A. “Reflexiones sobre la Comunicación de Crisis”. Revista Universitaria de Publicidad y Relaciones Públicas, 2000, núm. 7, p. 205-220.
ARCEO, J.L. (Dir.). Campañas Electorales y Publicidad Política en España (1976-1991). Barcelona: ESRP-PPU, 1993.
ARCEO, J.L. Tratado de Publicidad y Relaciones Públicas. Madrid: Instituto de Comunicación Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid, 1999.
BARTON, L. Crisis in Organizations: Managing and Communicating in the Heat of Chaos. Cincinatti: College Divisions South Western, 1993.
BENOIT, W. “Image Repair Discourse and Crisis Communication”. Public Relations Review, 1997, vol. 23, núm. 2, p. 177-186.
CENTER, A.H. y JACKSON, P. Public Relations Practices. Managerial Case Studies and Problems. Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall, 1995.
COOMBS, T. “An Analytic Framework for Crisis Situations: Better Responses from a Better Understanding of the Situation”. Journal of Public Relations Research, 1998, vol. 10, núm. 3, p. 171-191.
FEARN-BANKS, K. Crisis Communications. A Casebook Approach. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1996.
Fita Trias, J. Comunicación en Programas de Crisis. Barcelona: Gestión 2000, 1999.
GONZÁLEZ HERRERO, A. La Gestión de la Comunicación en Previsión de una Crisis Empresarial. Tesis Doctoral Madrid: Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1996.
GONZÁLEZ HERRERO, A. Marketing Preventivo: La Comunicación de Crisis en la Empresa. Barcelona: Bosch, 1998.
GRUNIG, J.E. (Ed.). Excellence in Public Relations and Communication Management: Contributions to Effective Organizations. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1992.
GRUNIG, J.E. y Hunt, T. Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984.
HEATH, R.; ABEL, D. “Proactive Response to Citizen Risk Concerns: Increasing Citizen´s Knowledge of Emergency Response Practices”. Journal of Public Relations Research, 1996, vol. 8, núm. 3, p. 151-171.
HEATH, R., SESHADRI, S.; LEE, J. “Risk Communication: A two-Community Analysis of Proximity, Dread, Trust, Involvement, Uncertainty, Openess/Accessibility and Knowledge of Support/Opposition Toward Chemical Companies”. Journal of Public Relations Research, 1998, vol. 10, núm. 1, p. 35-56.
HUNT, T.; GRUNIG, J.E. Public Relations Techniques. Orlando: Harcourt Brace College Publishers, 1994.
ICIE. Guía ICIE. Empresas de Relaciones Públicas en España, nº 1. Madrid: Instituto de Comunicación Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid, 1996.
KENDALL, R. Public Relations Campagne Strategies. New York: Harper Collins, 1996.
LEE, J.; JARES, M. S.; HEATH, R.L. “Decision-Making Encroachment and Cooperative Relationships Between Public Relations and Legal Counselors in the Management of Organizational Crisis”. Journal of Public Relations Research, 1999, vol. 11, núm. 3, p. 243-270.
LERBINGER, O. The Crisis Manager, Facing Risk and Responsibility. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 1997.
MARÍN, F. Comunicación Social y Situaciones de Crisis Internacionales. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1994.
MARRA, F. “Crisis Communication Plans: Poor Predictors of Excellent Crisis Public Relations”. Public Relations Review, 1997, vol. 24, núm. 4, p. 461-474.
PLOWMAN, K. “Power in Conflict for Public Relations”. Journal of Public Relations Research, 1998, vol. 10, núm.4, p. 237-261.
PÉREZ GONZÁLEZ, R.A. Estrategias de Comunicación. Barcelona: Ariel Comunicación, 2001.
PRWEEK (15 de mayo de 2000). “Can Software Really Help in a Crisis?” New York.
REGESTER, M.; LARKIN, J. Risk Issues and Crisis Management. A Casebook of Best Practice. London: Kogan Page, 1997.
RISSIER, J. (enero-febrero de 2000). “Lessons from L.A.: Chronology of a Crisis”. Columbia Journalism Review.
RODRÍGUEZ ANDRÉS, R.; SÁDABA, T. Periodistas Ante Conflictos: El Papel de los Medios de Comunicación en Situaciones de Crisis. Pamplona: Eunsa, 1999.
WILCOX, D. L.; AULT, P.H.; AGEE, W.; CAMERON, G. T. Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas. Madrid: Adison Wesley, 2001.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación significativa a clase un mínimo del 80% de las sesiones. Individual ---
2 Coloquios Los alumnos deberán establecer coloquios sobre 2 temas concretos elegidos por el docente, tras las consultas bibliográficas, hemerográficas, etc., pertinentes.
Intercambio de opiniones entre los alumnos y el profesor sobre temas concretos a desarrollar.
Individual 20%
3 Trabajo en grupo Elaboración de un informe ejecutivo por escrito sobre un asunto concreto elegido por el profesor, en el cual el trabajo de búsqueda de metodologías y contenidos será un referente constante.
Presentación de un documento escrito sobre temas específicos.
Grupal
(3-4 miembros)
20%
4 Clases expositivas El profesor elegirá un asunto concreto del programa que será expuesto públicamente por diferentes grupos de prácticas.
Los grupos de estudiantes presentarán de manera oral un tema, preparado previamente, ante el resto de compañeros del curso. Será acompañada por una presentación escrita previa.
Grupal
(3-4 miembros)
20%
5 Actividades de aplicación El profesor contextualizará el aprendizaje teórico y técnico a través de la aplicación de los conocimientos a un suceso o situación dada previamente seleccionada para facilitar el aprendizaje. Grupal (3-4 miembros)
20%
6 Simulación El profesor fomentará la participación en el desarrollo de un caso práctico ficticio mediante la asunción de los miembros de los distintos grupos de diferentes roles a desarrollar.
Actividad en la que ante un caso elegido cada grupo se le asigna un rol según el cual ha de intervenir en el desarrollo de la situación. 
Grupal (3-4 miembros)
20%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Social Media Marketing: el consumidor digital Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. M. B. Coneixements
previs recomanats
Persones actives i amb interès pel Social Media i l’activitat de les marques en aquest entorn. Torn Únic
Descripció general del taller En aquest taller estudiarem les oportunitats i riscos que ofereix el Social Media com a mitjà de generació de continguts per part de la marca, dels usuaris en quan als seus hàbits de consum i dels influencers que en ell conviuen i interactuen, entre d’altres tècniques del MKT de continguts.

Basat en un aprenentatge teòric i pràctic, l’alumnat coneixerà els punts claus en la definició d’estratègies i accions tàctiques d’influència en Social Media, rebran una visió transversal de les principals plataformes així com dels agents que en elles esdevenen heavy users. L’estudi de diferents campanyes en xarxes socials, l’anàlisi del contingut proporcionat pels influencers amb més èxit del país i l’optimització de canals propis esdevindran elements claus per aprofundir en la matèria d’estudi.

Els participants del taller rebran la informació a través de classes magistrals per part del professor i dels col·laboradors puntuals, basada en una metodologia que combinarà variarà situacions on es fomentarà la participació de l'alumnat i la pro-activitat del mateix, la seva capacitat analítica, crítica i de debat.

Pel que fa a l'organització general de l'assignatura, l'avaluació final constarà de la mitja (segons percentatge) resultant de les pràctiques, la participació a classe i la posterior avaluació teòrica.
Idioma Castalà / castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU (Desembre)

 

Data de creació: 29/01/2017
Data darrera actualització i seguiment:
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Breu historia d’Internet, la irrupció dels canals electrònics, web 1.0, 2.0 i 3.0.
1.1. El consumidor digital: hàbits de consum segons decisions de compra, canal i relació amb l’entitat.

Tema 2. La irrupció d’un nou canal en la publicitat mundial
2.1. La Web com a creadora de noves relacions agència-marca-canal.
2.2. Aparició d’un nou perfil en l’organigrama empresarial: el Product Digital Manager.
2.3. Noves estructures i equips de treball.
2.4. Implementació de mètodes i protocols de gestió basats en la optimització de canals electrònics.
2.5. Definició de noves regles del joc en la relació de col·laboració.

Tema 3. Integració d’estratègies de Social Media en el pla global d’empresa
3.1. Diagnòstic de la situació actual: plataformes, inversió i formats de contingut/display.
3.2. Estudi dels conceptes generals d'estratègia de comunicació corporativa. Estudi d’objectius generals de marca i posterior definició dels objectius i KPI’s en Social Media.
3.3. Detecció de canals socials afins i segmentació de l’audiència.
3.4. El missatge: definició de territoris de contingut i creació del calendari de continguts.
3.5. Tracking i avaluació de resultats.

Tema 4. Accions tàctiques d’influència: aparició dels Social Brand Ambassadors
4.1. El Influence Online Marketing: noves relacions entre prescriptors i marques.
4.2. Desenvolupament de la línia tàctica.
4.3. Elements quantitatius i qualitatius en la selecció d’altaveus.
4.4. Definició d’incentius i/o excuses de comunicació.
4.5. Monitorització del missatge generat.
4.6. Anàlisis del User Generated Content (USG) & User Sharing Overview (UGO).

Tema 5. Professions del futur: sortides laborals a curt i mig termini, àrees de creixement professional.
5.1. Professional skills: l’especialització com a valor afegit en el recruiting en el sector tecnològic.
5.2. La importància del Self-Digital Marketing a nivell digital: LinkedIn.

Tema 6. Dret a Internet: drets ARCO i LOPD, dret a l’oblit, BBLL i sortejos, Autocontrol i tractament de la informació sensible
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne aprendrà a desenvolupar la seva capacitat analítica, crítica i de debat.    X X X X X X  
OG2.- L’alumne serà capaç de reconèixer una estratègia de comunicació en Social Media. X X X X X X X X
OG3.- L’alumne podrà definir una estratègia en mitjans socials. X X   X   X X
OG4.- L’alumne sabrà gestionar el treballar en equip.   X          
OG5.- L’alumne serà capaç de identificar i aplicar les eines i canals publicitaris online en funció de les necessitats de l’estratègia. X X X       X X
OG6.- L’alumne reflexionarà sobre les tècniques creatives online i diferents tècniques de creació de contingut. X X   X X X   X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4 OG5 OG6
1 OE1.- L’alumne serà capaç de definir els objectius de la marca i de fixar uns KPI’s a resoldre durant l’estratègia. X X X X X X
OE2.- L’alumne serà capaç de identificar les estructures pròpies d’un equip de Social Media així com els rols estratègics que intervenen en la relació agencia online – marca.    X   X  
OE3.- L’alumne diferenciarà entre estratègia i acció tàctica, utilitzant els coneixements obtinguts al llarg del taller.  X   X X
OE4.- L’alumne serà capaç de detectar els canals i la seva correcta assignació en funció de les necessitats de la marca..    X X   X  
OE5.- L’alumne serà capaç de segmentar l’audiència i definir territoris de contingut en base al target/plataforma en qüestió.  X X    X   X
OE6.- L’alumne coneixerà les tendències en formats innovadors. X X    X   X

Resum total d'activitats formatives


Mètodes docents / Activitats formatives

Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Bibliografia bàsica:
BAUMAN, Z. Vida de consumo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2007.
BOULTON, J. 100 ideas that changed the WEB. Londres: Laurence King Publishing, 2014.
COLLINS, T. 100 ways to creat a great AD. Manchester: Laurence King, 2014.
DANS, E. Todo va a cambiar. Bilbao: Deusto, 2010.
GIL, V.; ROMERO, F. Crossumer. Claves para entender al consumidor español de nueva generación. Barcelona: Gestión 2000, 2008.
LAFLEY, A.G.; CHARAN, R. The game-changer: how you can drive revenue and profit growth with innovation. New York: Crown Business, 2008.
O’REILLY, T. What is Web 2.0. 2004. [en línia], 2004. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a: <http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html>.
SÁENZ DE VICUÑA ACÍN, J.M. El plan de marketing en la pràctica. Madrid: Ed. ESIC, 2011.
TAPSCOTT, D.; WILLIAMS, A. Wikinomics. How Mass Collaboration changes everything. Portfolio Hardcover: New York.: Portfolio, 2006.

Bibliografia específica:
AERCO; TERRITORIO CREATIVO. La función del Community Manager. Como las empresas están organizándose para crear y hacer crecer sus comunidades.[en línia], 2009. [Consulta: 04.05.2017]. Disponible a: <https://www.maestrosdelweb.com/images/2010/04/community-manager.pdf>
BERNARDO, N. The producer's guide to transmedia. London: Be Active Books, 2011.
CLAY, S. Here comes everybody. Londres: Penguin Books, 2008.
CORTES, M.; PRIEGO, C. “El nuevo marketing y la figura del “Community manager”. Revista Harvard Deusto Marketing y Ventas, 2010, núm. 96, p. 16-24.
DE WILLIAMS, E. La nueva publicidad: las mejores campañas en la era de Internet. Barcelona: Gustavo Gili, 2010.
GABRIEL; EROLES, J.L. Internet Marketing 2.0. Barcelona: Ed. Reverte, 2010.
JENKINS, H. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: NYU Press, 2006.
JENKINS, H. Fans, Bloggers and Gamers: Explorin participatory Culture. New York: NYU Press, 2006.
MORENO MOLINA, M. El gran libro del Community Manager. Barcelona: Gestión 2000, 2014.
SAVAR, A. Content to Commerce: Engaging Consumers Across Paid, Owned and Earned Channels. New Jersey: Wiley, 2013. SCOLARI, C.A. Narrativa Transmedia: Cuando todos los medios cuentan. Bilbao: Deusto, 2012.

Ebooks:
BALTER, D. The word of mouth manual. Singapur: Bzz Pubs, 2008.
COOK, T.; HOPKINS, L. Social media: your organisation and web 2.0. [en línia], 2008. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a: <http://trevorcook.typepad.com/weblog/files/CookHopkins-SocialMediaWhitePaper-2008.pdf>
MCGUINNESS, M. Time management for creative people. [en línia], 2008. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a <http://researchswinger.org/others/creativetime.pdf>
MEERMAN S.D. The new rules of viral marketing. [en línia], 2008. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a:
<http://www.davidmeermanscott.com/hubfs/documents/Viral_Marketing.pdf>
SOLIS, B. The essencial guide of social media. [en línia], 2008. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a:<http://www.briansolis.com/2008/06/essential-guide-to-social-media-free/>

Llocs web d'interès:
El blog de Eduardo Prádanos [en línia]. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a: <http://eduardopradanos.com/>.
El blog de Enrique Dans [en línia]. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a: <http://www.enriquedans.com/>.
El Blog de Juan Merodio [en línia]. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a: <http://www.juanmerodio.com/>.
Facebook Insights [en línia]. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a: <https://www.facebook.com/help/search/?q=insights>.
Guía para negocios oficial de Twitter [en línia]. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a: <http://business.twitter.com/twitter101/>.
Hipertextual [en línia]. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a: <http://hipertextual.com/>.
Innovación Audiovisual [en línia]. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible en: <http://innovacionaudiovisual.com/>.
Mashable [en línia]. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a: <http://mashable.com>.
Make Use Of [en línia]. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a: <http://www.makeuseof.com/tag/ted-talks-social-media/>.
Techcrunch [en línia]. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a: <http://techcrunch.com/>.
Trecebits [en línia]. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a: <http://www.trecebits.com/>.
Xataka [en línia]. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a: <http://www.xataka.com/>.
wwwhat’s new [en línia]. [Consulta: 04.05.2016]. Disponible a: <http://wwwhatsnew.com/>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Cal assistir a un mínim del 80% de les sessions i participar de forma activa a classe. La participació activa i significativa serà valorada positivament.

Es realitzaran dues sessions en format Master Class:

Nation Branding - La marca de les nacions – Albert Llorens Albareda, Product Manager al departament de Marketing Digital i Monetització de ImaginBank (CaixaBank).
Estratègies i tècniques de comunicació utilitzades per institucions i organitzacions públiques i privades per posicionar les seves marques.
Individual 10%
2 Carpeta d'aprenentatge Es duran a terme dues pràctiques individuals en les que s’haurà de posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg del curs. Les pràctiques es basaran en l’optimització d’un canal propi aplicant els conceptes estudiats al llarg del curs. Individual 30%
3 Examen Prova individual. Individual 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Product Placement: Inserció de marques i productes a la ficció audiovisual Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. J. G. Coneixements previs recomanats Coneixement de matèries com comunicació i publicitat. Torn Únic
Descripció general del taller Visió general del Product Placement com a política comunicativa i com aquest es vàlid per a un Pla de Comunicació.
Idioma Català / Castellà. Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador i projector.
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU (Desembre)

 

Data de creació: 26/04/2012
Data darrera actualització i seguiment: 05/06/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. El Product Placement com a política de comunicació. Història i definició.
Tema 2. Utilitat de la inserció de la marca en la ficció audiovisual.
Tema 3. Tipologies de Product Placement. Característiques de cadascuna.
Tema 4. Planificació estratègica. Incorporació del Product Placement en el Pla de Comunicació.
Tema 5. Valoració econòmica.
Tema 6. Legislació.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne comprendrà la importància de Product Placement com a política de comunicació. X X     X X X
OG2.- L'alumne aprendrà a identificar tipologies de Product Placement i la utilització de cadascuna d’acord amb els objectius de comunicació que es busquin.   X X X X     X
OG3.- L’alumne aprendrà a planificar estratègicament el Product Placement en un Pla de Comunicació i la seva viabilitat com a política de comunicació. X X X X X X X X
OG4.- L’alumne assolirà els coneixements suficients per valorar econòmicament aquesta política de comunicació. X X     X X X X
OG5.- L’alumne entendrà la responsabilitat de la utilització del Product Placement dins d’un àmbit normatiu o legislatiu. X X   X X   X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5 
1 OE1.- L’alumne aprendrà la importància que té el Product Placement per assolir objectius de posicionament per a una marca. X X X    
OE2.- L'alumne entendrà si una política de comunicació basada en el Product Placement és rendible, comparant amb ratis econòmics i de comunicació una campanya de PP vers a una campanya de publicitat.      X  X  
OE3.-  L’alumne aprendrà quina tipologia de Product Placement (passiva, activa o verbal en emplaçament fons, mig o principal) és l’adequada en funció dels objectius de comunicació, i del moment narratiu de la ficció audiovisual. X X    
OE4.- L’alumne coneixerà les restriccions legals per cada tipologia del Product Placement i el marc normatiu legislatiu (Llei General de Publicitat, Llei General del Consumidor...) incidint en els articles concrets.         X
2 OE5.-  L’alumne entendrà la política comunicativa de Product Placement a partir de l’anàlisi de casos pràctics. X X X   X
OE6.- L’alumne serà capaç de confeccionar un Pla de Comunicació en que el principal objectiu pugui aconseguir-se amb el Product Placement. X X X X X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Bibliografia:
BAÑOS, M.; RODRÍGUEZ, T. Product Placement. Estrella invitada: la marca (2º edición). Madrid: Cie Inversiones Editoriales Dossat, 2009.
CARRERO, E. El Plan de Marketing. Madrid: ESIC, 2006.
GONZÁLEZ, M.A., CARRERO, E. Manual de planificación de Medios (5º edición). Madrid: ESIC, 2002.
ROYO, M. Comunicación publicitaria (3ª edición). Madrid: Minerva Ediciones, 2009.
SABORIT, J. La imagen en Televisión. Madrid: Catedra, 2008.

Webgrafia:
Alternativa de Medios [en línia]. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a: <www.alternativademedios.com>.
Publicidad y Marketing [en línia]. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a: <www.publicidadymarketingweb.com>.
Puro Marketing [en línia]. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a: <www.puromarketing.com>.
Product Placement [en línia]. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a:<www.productplacement.biz>.
Series TV [en línia]. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a:<www.seriestv.com>.
Series Web [en línia]. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a: <www.seriesweb.com>.
YouTube [en línia]. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible a: <www.youtube.com>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-ciació  Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 5%
2 Col·loquis Debat per part dels alumnes a partir de la presentació de casos pràctics. Grupal (4-5 membres) 5%
3 Classes expositives Cada grup d’estudiants farà  una exposició de com ha de ser l’establiment de la incorporació de la tipologia de Product Placement més adequada (passiva, activa, verbal-hiperverbal) d’acord amb el desenvolupament de la trama fílmica.
S’haurà de considerar expressament la segmentació de la història audiovisual (introducció, desenvolupament, clímax i desenllaç).
Grupal (4-5 membres) 10%
4 Treball en grup:
Pla de Comuni-cació
Presentació d’un treball escrit, davant d’una realitat hipotètica de comunicació plantejada pel docent, on la tècnica del Product Placement sigui la més significativa estratègicament. Grupal (4-5 membres) 30%
5 Examen Prova escrita de caràcter teòric. De dues o tres preguntes  generals i contextualitzadores.
L’estudiant podrà demostrar els seus coneixements fent les seves aportacions amb àmplies explicacions.
Individual 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)