PLA DOCENT
Assignatura Creativitat Publicitària Codi 360418
Matèria M6. Tècniques i procediments de la Comunicació Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques
Docent Dr. J. R. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 20-21

 

 

Data de creació: 28/02/2011
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general
L’objectiu d’aquesta assignatura és conèixer en què consisteix la capacitat creativa de les persones i com s’aplica aquesta en l’activitat publicitària. Es tracta doncs, de compaginar els estudis teòrics amb un profund i permanent desenvolupament pràctic que permeti a l’estudiant accedir a l’exercici professional de la publicitat amb una sòlida formació universitària.

L’assignatura abasta els àmbits teòric i pràctic. La part pràctica consistirà en la realització d’exercicis individuals o en grup amb la finalitat de controlar la comprensió del contingut teòric.

S’utilitzarà l’aula virtual com a font d’informació de materials obligatoris i complementaris dels continguts docents exposats a classe i també per a la realització d’exercicis i/o pràctiques.

Temari
Bloc 1 Títol: Creativitat
Tema 1: Introducció a la creativitat
1.1. Concepte de creativitat.
1.2. L’origen de la creativitat: bases fisiològiques.
1.3. Línies d’investigació de la creativitat: procés, producte i característica personal.
1.4. Perfil de la persona creativa.

Tema 2: Procés de creació i tècniques creatives
2.1. Característiques del procés creatiu.
2.2. Etapes del procés creatiu.
2.3. Tècniques a disposició del pensament creatiu.
Bloc 2 Títol: Creativitat publicitària
Tema 1: La creativitat com element específic de la comunicació publicitària
1.1. El procés de creació publicitària.
1.2. Del problema de comunicació a la solució creativa.
1.3. El brief i altres fonts d’informació per a la creativitat.
1.4. El departament creatiu de l’agència.

Tema 2: Estratègia creativa publicitària i creativitat publicitària eficaç
2.1. L’estratègia creativa publicitària: definició i aspectes a tenir en compte.
2.2. Conceptualització.
2.3. Avaluació de la creativitat en l’estratègia creativa publicitària.
2.4. Agències i creatius publicitaris destacats.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne assolirà els coneixements i actituds necessàries del creatiu/va publicitari/a.   X X X X   X
OG2.- L'alumne coneixerà i descriure la teoria de la creativitat publicitària.     X X X  
OG3.- L'alumne presentarà i analitzarà la pràctica de la creativitat publicitària. X X X X X  X    X
OG4.- L'alumne tindrà la capacitat per a la creació i realització de missatges publicitaris creatius. X X X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.-L'alumne coneixerà i entendrà els aspectes teòrics de la creativitat publicitària.  X  X    
OE2.-L'alumne integrarà i emprarà les tècniques creatives publicitàries. X  X  X
2 OE3.-L'alumne crearà i realitzarà missatges publicitaris creatius de forma eficaç.  X  X  X  X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 3 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 1 8 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 1 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 6    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 1 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 1                
A.6) Treball en grup 5                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 3 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 1 8 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 1 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 6    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 1 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 1                
A.6) Treball en grup 5                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 


Fonts d'informació
Bibliografia:
ABELLÁN, M. Shockvertising publicidad. Sant Adrià del Besós, Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones, 2013. ISBN 978-84-15829-10-2.
Anuario D & AD 10. Köln, Germany: Taschen, 2010. ISBN 978-3-8365-2500-8.
BONO, E. El pensamiento lateral. Barcelona: Paidós, 1991. ISBN 84-493-0590.
DORRIAN, M.; LUCAS, G. Publicidad de guerrilla. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. ISBN 84-252-2098.
HARRISON, S. Creatividad. Madrid: Pearson Educación S.A., 2010. ISBN 978-0-273-72518-3.
HIMPE, T. La publicidad ha muerto ¡Larga vida a la publicidad! Barcelona: Art Blume S.L., 2007. ISBN 978-84-9801-225-5.
HIMPE, T. La publicidad de vanguardia. Barcelona: Art Blume S.L., 2008. ISBN 978-84-9801-346-7.
HUNT, J. El arte de la idea. Barcelona: Ediciones Urano S.A., 2010. ISBN 978-84-92452-57-6.
JOANNIS, H. El proceso de creación publicitaria. Bilbao: Deusto, 1992. ISBN 16.149-1969.
LANDA, R. El diseño en la publicidad. Madrid: Anaya Multimedia, 2005. ISBN 84-415-1781-9.
LANDA, R. Diseño gráfico y publicidad. Madrid: Anaya Multimedia, 2011. ISBN 978-84-415-2803-1.
LORENTE, J. Piensa, es gratis. Barcelona: Editorial Planeta S.A., 2009. ISBN 978-84-08-08637-6.
LUCAS, G. Publicidad de guerrilla 2. Barcelona: Parramón Edicones S.A., 2011. ISBN 978-84-342-3825-1.
MAHON, N. Dirección de arte. Publicidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. ISBN 978-84-252-2385-3.
MAHON, N. Ideación. Cómo generar grandes ideas publicitarias. Barcelona: Gustavo Gili, 2012. ISBN 978-84-252-2478-2.
MEDINA, A. Ideas para tener ideas. Madrid: Person Prentice Hall, 2007. ISBN 978-84-8322-375-8.
MINGUET CÁMARA, E. Publicidad de impacto. Sant Adrià del Besós, Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones, 2008. ISBN 978-84-96823-30.
MINGUET CÁMARA, E. Illustration on advertising. Sant Adrià del Besós Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones, 2010. ISBN 978-84-96823-80-8.
MINGUET CÁMARA, E. Super funny advertising. Sant Adrià del Besós, Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones, 2013. ISBN 978-84-15829-22-5.
MOLINÉ, M. Manual del director creativo. Sant Cugat del Vallès. Barcelona: Programa Editorial, 1982. ISBN 84-85129-01-6.
MOLINÉ, M. La comunicación activa. Madrid: Deusto, 1988. ISBN 84-234-0737-3.
NAVARRO GUTIÉRREZ, C. Creatividad publicitaria eficaz. Madrid: ESIC Editorial, 2006. ISBN 84-7356-434-0.
OGLIVLY, D. Confesiones de un publicitario. Vilassar de Mar, Barcelona: Oikos-tau, 1967. ISBN 84-7530-598-9.
PRICKEN, M. Publicidad creativa. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. ISBN 84-252-1735-0.
REEVES, R. La realidad en la publicidad. Valladolid : Severo Cuesta, 1964. ISBN B-18015-1997.
RICARTE, J. M. Creatividad y comunicación persuasiva. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, col. Aldea Global n. 4, 1998. ISBN 84-490-1222-8.
RODRÍGUEZ ESTRADA, M. Manual de creatividad. Alcalá de Guadaira, Sevilla: Editorial Trillas S.A. 2005. ISBN 84-665-4192-6.
SEGARRA, T. Desde el otro lado del escaparate. Madrid: Espasa Calpe S.A., 2009. ISBN 978-84-670-3084-5.
STOKLOSSA, U. Trucos publicitarios. Barcelona: Gustavo Gili, 2011. ISBN 84-252-2142-0.
VEKSNER, S. Ser un buen creativo publicitario. Barcelona: Blume, 2010. ISBN 978-84-9801-494-5.
WEBB YOUNG, J. Una técnica para producir ideas. Madrid: Editorial Eresma, 1982. ISBN 84-85783-04-2.
WILLIAMS, E. La nueva publicidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. ISBN 978-84-252-2340-2.

Webgrafia:
Ads of the world [en línia]. [Consulta: 25.01.2016]. Disponible a: < http://adsoftheworld.com/>.
Club de creativos [en línia]. [Consulta: 25.01.2016]. Disponible a: <http://www.clubdecreativos.com>.
TV Anuncios (accés des de les instal·lacions de l'Escola) [en línia]. [Consulta: 25.01.2016]. Disponible en: <http://www.tvanuncios.com/>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Activitats d'Aplicació:
Individual
L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistiran en entrenar i preparar la ment per a tenir idees, tècniques creatives i opcions creatives per a una acció publicitària.

El professor indicarà als estudiants quina activitat és de caràcter individual i quina és de caràcter grupal. S’han de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l’assignatura.
Individual 20%
Activitats d'Aplicació:
Grupal
Grupal (4-6 membres) 10%
2 1-2 Treball en grup Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consistirà en l’elaboració de la part creativa d’una campanya de publicitat.

El professor fixarà un model obligatori d’estructura del treball per a la seva realització i establirà els terminis de lliurament i posterior presentació. Aquesta informació es podrà consultar a l’aula virtual de l’assignatura.
Grupal (4-6 membres) 30%
3 1-2 Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitat d'Aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en l’elaboració i redacció d’una acció comunicativa publicitària. Es realitzarà de forma individual per part de l’estudiant. El docent fixarà un model obligatori d’estructura del treball per a la seva realització. El seu lliurament serà a través del Moodle en la data prevista per a la realització de l’examen de reavaluació de l’assignatura. Aquesta activitat és obligatòria. 40%
Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. 60%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball escrit Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consistirà en l’elaboració de la part creativa d’una campanya de publicitat. El professor fixarà un model d’estructura del treball per a la seva realització. Aquesta informació es podrà consultar a l’aula virtual de l’Escola. 50%
2 Examen Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. 50%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitat d'Aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en l’elaboració i redacció d’una acció comunicativa publicitària. Es realitzarà de forma individual per part de l’estudiant. El docent fixarà un model obligatori d’estructura del treball per a la seva realització. El seu lliurament serà a través del Moodle en la data prevista per a la realització de l’examen de reavaluació de l’assignatura. Aquesta activitat és obligatòria. 40%
Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.
PLA DOCENT
Assignatura Principis d'Economia Codi 360388
Matèria M5. Introducció a l'Economia Format docència B
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Prof. D. G. 
Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Quart Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 04/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

Assignatura en fase d'extinció. Atès l'escàs nombre d'alumnes, la docència s'impartirà en tutories programades.

 

Respecte al treball a l’aula, a l’inici del curs predomina l’exposició oral, per part del professor, de continguts teòrics, per a presentar els conceptes fonamentals. Per a facilitar la comprensió, el professor entrega materials didàctics als alumnes (de fet, els alumnes els descarreguen de la pàgina de l’assignatura al Campus Virtual de l’Escola). En aquestes exposicions, es posa especial èmfasi als exemples que es poden trobar al nostre entorn econòmic immediat, ja que es considera la millor manera d’apropar l’economia a estudiants de disciplines no econòmiques. A mida que el curs avança, prenen més importància la realització, per part dels alumnes, d’exercicis a l’aula, tant de manera individual com col·lectiva.

Fora de l’aula es preveu que l’alumnat realitzi treball personal dirigit i la presència de tutories personalitzades. En el primer cas, l’aprenentatge es basa en treball personal que han de fer els alumnes a partir de les indicacions donades pel professor. En el segon cas, els estudiants que ho desitgin poden trobar-se amb el professor, en els horaris que es faran públics, per resoldre dubtes concrets que entorpeixin el treball programat o per buscar l’orientació que considerin necessària.


Temari
Bloc 1 Títol: Anàlisi Econòmica de l'Empresa
Tema 1: L’empresa.
Tema 2: La comptabilitat empresarial.
Tema 3: Gestió financera de l’empresa: anàlisi del balanç.
Tema 4: Fonts de finançament. La borsa.
Bloc 2 Títol: Anàlisi del Sistema Econòmic
Tema 5: El procés de producció.
Tema 6: El mercat de treball.
Tema 7: Els mecanismes de mercat.
Tema 8: El sector públic a l’economia.
Tema 9: El diner i la inflació.
Tema 10: Relacions econòmiques internacionals.

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2
OG1.- L’alumne coneixerà els principals conceptes, teories i eines d’anàlisi per a comprendre l’entorn econòmic.  X
OG2.- L’alumne aprendrà a usar la racionalitat econòmica en l’anàlisi de situacions econòmiques i empresarials.  X
OG3.- L’alumne coneixerà els principals conceptes i eines d’anàlisi en economia de l’empresa.  X
OG4.- L’alumne coneixerà els fonaments de l’anàlisi comptable i del balanç.  X
OG5.- L’alumne desenvoluparà una capacitat de resolució de casos pràctics econòmics i empresarials.  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 
1 OE1.- L’alumne s'introduirà en el coneixement del món econòmic de l’empresa. X X    
OE2.- L’alumne coneixerà la definició del mètode comptable. X X X X
OE3.- L’alumne coneixerà l'estudi de la situació econòmica i financera de l’empresa. X X X X
OE4.- L’alumne coneixerà l'estudi dels costos, variable clau en la gestió d’empresa. X X X X X
OE5.- L’alumne coneixerà de les fonts de finançament de l’empresa, amb especial atenció al mercat borsari. X X X    
OE6.- L’alumne sabrà prendre decisions en entorns d’incertesa i risc. X X X   X
2 OE7.- L’alumne adquirirà una visió global de l’economia i coneixement de la importància de la dimensió econòmica de la societat.  X  X      
OE8.- L’alumne aprendrà el procés de producció i de distribució de la renda.  X  X     X
OE9.- L’alumne coneixerà la realitat laboral i les principals teories sobre l’atur.  X  X      
OE10.- L’alumne analitzarà les causes i conseqüències de la intervenció del sector públic en l’economia. X X      
OE11.- L’alumne coneixerà el funcionament dels mercats de productes. X X     X
OE12.- L’alumne coneixerà les causes i conseqüències de la inflació. X X      
OE13.- L’alumne analitzarà el sistema financer i el paper del diner, així com de la seva creació. X X     X
OE14.- L’alumne comprendrà el procés de globalització econòmic i de la política econòmica de la Unió Europea. X X      

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari -- 3 14 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari - 3 15 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives - 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

Fonts d'informació
AMAT, O. La Bolsa. Funcionamiento y Técnicas para Invertir. 4ª edición. Bilbao: Deusto, 2001.
AMAT, O. Análisis de estados financieros: fundamentos y aplicaciones. 8ª edición. Barcelona: Gestión 2000, 2008.
BUENO, E. Curso básico de economía de la empresa. Un enfoque de organización. Madrid: Ediciones Pirámide, 2004.
CASTILLO, A. M. (dir.). Introducción a la economía y administración de empresas. Madrid: Ediciones Pirámide, 2003.
GALBRAITH, J. K. Breve historia de la euforia financiera. Barcelona: Ariel, 1993.
GALBRAITH, J. K. Historia de la Economía. Barcelona: Ariel, 1998.
GALBRAITH, J. K. Introducción a la economíia: una guía para todos. Barcelona: Crítica, 2001.
GALLEGO, J. R. i NÁCHER, J. (eds.). Elementos básicos de economía. Un enfoque institucional. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, 2ª edición.
JORDÁN, J. M. i ANTUÑANO, I. (coords.). Política Económica: Fundamentos, objetivos e instrumentos. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003.
PARKIN, M. i ESQUIVEL, G. Macroeconomía. Pearson: Addison-Wesley, 2001.
PARKIN, M. i ESQUIVEL, G.; Avalos, M. Microeconomía. Pearson: Addison-Wesley, 2006.
STIGLITZ, J. E. Economía. Barcelona: Ariel Economía, 1995.
TORRES LÓPEZ, J. Economía Política. Madrid: Pirámide, 2005. 3ª edición.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual NO Per pujar nota (màxim 0,5 punts)
2 1 Examen parcial Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. Serà sobre el temari de l’apartat d’economia. Individual 25%
4 2 Examen parcial Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. Serà sobre el temari de l’apartat d’empresa. Individual 25%
5 1-2 Examen  Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.

 

PLA DOCENT
Assignatura Redacció Periodística Codi 360398
Matèria M7: Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques.
Docent Dr. F. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà / Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 02/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

Assignatura en fase d’extinció. Atès l’escàs nombre d’alumnes, la docència s’impartirà en tutories programades.

 

Aquesta assignatura es divideix en dos grans blocs: en el primer, -i més extens-, la docència es concentra en mostrar les claus per redactar correctament en cada un dels diferents tipus de mitjans de comunicació (MMCC). En el segon s’estudia la tasca del professional de les relacions públiques i com ha de ser la seva relació tant amb els MMCC com en d’altres col·lectius que difonen informacions. 

Cada un dels dos blocs disposen d'un seguit de sessions docents, tant teòriques com pràctiques, que varien en nombre en funció de cada contingut específic. En paral·lel, es realitzen un parell de treballs grupals per tal d’ajudar a l’alumne a desenvolupar les seves capacitats col·laboratives. La càrrega pràctica de l’assignatura ocuparà els alumnes aproximadament la meitat del temps total.

El contingut de cada bloc s’obre amb una explicació contextual seguida de diferents sessions on la interacció dels alumnes a classe és considera molt important. La darrera sessió ajuda a la resolució de dubtes i aclariments sobre la matèria.

A més, per a les qualificacions de l'assignatura també es tenen en compte la correcció lingüística i la presentació formal, així com la participació activa a classe.


Temari
Bloc 1 Títol: Redacció Periodística en els Mitjans de Comunicació
Tema 1: Introducció a la tasca periodística.
1.1: Què significa redactar, comunicació, periodisme i les seves connexions.
1.2 La informació i els elements fonamentals del periodisme.
1.3 L’ètica del periodista. Els codis deontològics.
1.4 L’estil del periodista. Qualitats i requisits: regles bàsiques. La presentació dels textos informatius.

Tema 2: Els gèneres periodístics clàssics: de la informació a l’opinió.
2.1 Criteris de noticiabilitat.
2.2 Fonts, citacions i atribucions en el context periodístic.
2.3 Classificació dels gèneres periodístics més habituals.

Tema 3: La redacció periodística en els diferents mitjans.
3.1 Els gèneres periodístics en els mitjans audiovisuals.
3.2 Les característiques de la redacció periodística a Internet.
3.3 El periodisme transmediàtic.
Bloc 2 Títol: El Gabinet de Relacions amb els Mitjans de Comunicació
Tema 4: Media relations.
4.1 L’ètica del professional de les RRPP.
4.2 La relació dels RRPP amb els periodistes.
4.3 El gabinet online. Com enfrontar el Social Media

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
C8 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges publicitaris.
C9 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges en RRPP.
C10 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges periodístics.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C4 C5  C8  C9  C10
OG1.- L'alumne adquirirà coneixements teòrics i pràctics sobre la redacció periodística. X X  X    X  X
OG2.- L'alumne coneixerà, distingirà i analitzarà els gèneres periodístics i els diferents mitjans de comunicació.  X  X X X  X  X
OG3.- L'alumne s'iniciarà en la redacció de diversos textos periodístics. X X X    X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.- L'alumne adquirirà coneixements bàsics sobre el periodisme i la tasca periodística. X  X  
OE2.- L'alumne coneixerà els mitjans de comunicació.    X  
OE3.- L'alumne identificarà i treballarà els gèneres periodístics.    X X
OE4.- L'alumne desenvoluparà un coneixement de les normes pràctiques i les tècniques necessàries per redactar diferents missatges periodístics.    X X
OE5.- L'alumne identificarà el Gabinet de premsa com una opció professional més de la tasca periodística. X    
OE6.- L'alumne coneixerà i practicarà les iniciatives de redacció d’un Gabinet de premsa.    X X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 115 35

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 14 B.1) Activitats d’aplicació 12 C.1) Seminari -- 2 25 D.1) Treball autònom de l’estudiant 52
A.2) Col·loquis 2 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 6                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 4 B.1) Activitats d’aplicació 8 C.1) Seminari -- 2 4 D.1) Treball autònom de l’estudiant 13
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació
BARTON, M. Media Relations. Unesco, 2003 [en línia]. [Consulta: 26.12.2017]. Disponible a: <http://portal.unesco.org/fr/files/16819/10666628213Media-guide_maq.pdf/Media-guide_maq.pdf>.
FRUTOS, J. T.; Marín Conesa, A.M. El funcionamiento de los gabinetes de prensa. UM. [En línia]. [Consulta: 26.12.2017]. Disponible a: <https://www.um.es/campusdigital/Cultural/gabinetes%20prensa.htm>.
CRUCIANELLI, S. Herramientas digitales para periodistes. Knight International Journalism Fellow - ICFJ (International Center For Journalists), 2013. [en línia]. [Consulta: 26.12.2017].
DÍAZ, J.; SALAVERRÍA, R. Manual de redacción ciberperiodística. Barcelona: Ed. Ariel, 2003. ISBN 8434412977.
GOMIS, L. Teoría de los géneros periodísticos. Barcelona: Editorial UOC, 2008. ISBN 9788497887014.
GRIJELMO, A.. El estilo del periodista. Madrid: Ed. Taurus, 2014. ISBN 9788430606603.
MARTÍNEZ, J. L. Curso general de redacción periodística. Madrid: Ed. Paraninfo, 2002. ISBN 9788497321426.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 i 2 Treball en grup: Publicació Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consistirà en la confecció d’una publicació (digital o en paper) o d’un informatiu (radiofònic o televisiu). No s'admetrà cap exercici fora de la data establerta.

Grupal (4-6 membres)

Assignatura en extinció. Excepcionalment es podrà realitzar de manera individual.

SÍ  25% 
2 2 Treball en grup: Gabinet de Premsa Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consistirà en la gestió del gabinet de relació amb els MMCC d’una entitat (preparació de diferents tasques: dossiers, notes de premsa, conferències de premsa, entrevistes, etc.).
3 1 i 2 Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Individual 25%
54 1 i 2 Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. Individual 50%

  

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. 80%
2 Carpeta d'aprenentatge Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. 20%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.

 

PLA DOCENT
Assignatura Tècniques de Relacions Públiques Codi 360417
Matèria M6. Tècniques i procediments de la Comunicació Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques
Docent Dr. J. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català i Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 10/04/2016
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general
A les classes es compartiran continguts associats a la unitat que correspongui. Les classes seran eminentment pràctiques i es valoraran les aportacions significatives de l’alumnat. El professor plantejarà encàrrecs (briefings) que s’hauran de resoldre a classe (en algunes de les sessions) i també fora d’aquesta per poder aplicar i entendre la teoria explicada, i les lectures obligatòries associades que s'aniran assignant oportunament. També hi haurà presentacions i debats que s’hauran de preparar prèviament fora de classe sempre en grups. Tots els casos són pràctiques per ser comentades a classe.

Temari
  kamehame

Tema 1. Pla estratègic de relacions Públiques (RACE). Tipus de campanyes i plans estratègics de relacions públiques: Comercial, política, imatge/reputació, conscienciació/educació i acció social. Conceptes fonamentals: l'estratègia, la tècnica, la tàctica i les eines de relacions públiques.

 

Tema 2. Relació amb els mitjans de comunicació i publicity

Tema 3. L'organització d'esdeveniments.

Tema 4. Digital PR.

 

Tema 5. La comunicació interna.

 

Tema 6. Gestió de conflictes potencials (Issues Management), comunicació de vulnerabilitat i risc i comunicació en situacions de crisi.

 

Tema 7. Relacions institucionals (Public afairs) i lobbisme.

 

Tema 8. Comunicació de les estratègies de responsabilitat social corporativa. RSC.

  kamehame

kamehame
Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.-Els alumnes coneixeran els fonaments bàsics que il·lustren la praxi de les Relacions públiques.  X  X      X    X  
OG2.-Els alumnes sabran plantejar les principals tècniques que s'apliquen en les diferents especialitats i àmbits d'actuació de les Relacions Públiques.     X    X    
OG3.-L’estudiant coneixerà els instruments metodològics per establir processos de relacions públiques planificats, programats, i efectius.  X    X  X  X
OG4.-L’alumne aprendrà a introduir les aplicacions estratègiques i tàctiques de Relacions públiques que contribueix en la consecució dels objectius de l’entitat.      X    X

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.-Conèixer les especialitats principals de les relacions públiques de suport al màrqueting. X X    
OE2.-Fer partícip l’estudiant de les principals aplicacions tècniques de la professió.   X    
OE3.-Transmetre les diverses aplicacions tàctiques que poden tenir cadascuna de les tècniques més rellevants dins l’àmbit de les Relacions Públiques comercials.      X  X
 2 OE4.-Conèixer les especialitats principals de les relacions públiques corporatives.  X  X    
OE5.-Fer partícip l’estudiant de les principals aplicacions tècniques de la professió.    X    
OE6.-Aprendre a ordenar, discriminar i a fer confluir les diverses tècniques aplicades que ajudin a la consecució dels objectius de l’entitat.      X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 7 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari -- 8 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 9 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 5            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 4                
A.7) Treball escrit i/o examen 4                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 7 B.1) Activitats d’aplicació C.1) Seminari -- 9 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 9    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 5            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 4                
A.7) Treball escrit i/o examen 4                

 


Fonts d'informació

Bibliografia bàsica:
ACED, C. (2018). Relaciones Públicas 2.0. Barcelona: Ed. UOC.

CUENCA, J.; VERAZZI, L. (2018). Guía fundamental de la comunicación interna. Barcelona: Ed. UOC.

CUENCA-FONTBONA, J (2018). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. la investigación estratégica preliminar. (Vol. III). Barcelona: UOC, Colección Dircom.
CUENCA, J. (2015). El patrocini. A SANTANA, E. Jump the Line. Barcelona: Trípodos.

LUTTRELL, R.M. & CAPIZZO, L.W. (2018). Public relations campaigns: An integrated approach. SAGE Publications.

MARCA-FRANCÉS, G. (2018). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. La investigación estratégica de evaluación (vol. IV). Barcelona: UOC, Colección Dircom
MATILLA, K. (ed.) (2018). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. Un modelo de planificación estratégica, paso a paso (vol. I). Barcelona, UOC, Colección Dircom.
MATILLA, K. (2009). Conceptos fundamentales en la planificación estratègica de las Relaciones Públicas. Barcelona: UOC.
OLIVEIRA, A. (2018). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. Públicos y stakeholders (vol. II). Barcelona UOC, Colección Dircom.
RICHARDS, G.; MARQUES, L.; MEIN, K. (eds) (2014). Event Design: Social perspectives and practices. London: Routledge.
XIFRA, J. (2007). Tècniques de les Relacions Públiques. Barcelona: Editorial UOC.
ZERFASS, A., VERHOEVEN, P., MORENO, A., TENCH, R., & VERČIČ, D. (2020). 
European Communication Monitor 2020. Ethical challenges, gender issues, cyber security, and competence gaps in strategic communication. Results of a survey in 44 countries. Brussels: EUPRERA/EACD.


Bibliografia complementària:
ARGENTI, P.A. (2014). Comunicación Estratégica y su contribución a la reputación. Madrid: LID.
BARRIGA, A. (2010). La creatividad en los eventos. Madrid: Ed. Protocolo.
CUENCA, J.; VERAZZI, L. (2020). Comunicación Interna Total. Estrategia, práctica y casos. Barcelona: Colección Dircom. Ed. UOC.

CUENCA-FONTBONA, J; PUENTES-RIVERA, I. (2020). Relaciones Públicas Avanzadas: Confianza. Barcelona: Trípodos.
JOHNSON, G.; SCHOLES, K.; WHITTINGTON, R. (2010). Fundamentos de estrategia. Madrid: Pearson Educación, S.A.

McNAMARA, J. (2017). Evaluating Public Communication: Exploring New Models, Standards, and Best Practice. Abington, UK: Routledge.

MARSTON, J.E. (1988). Relaciones Públicas modernas. México, D.F.: McGraw-Hill.

MATILLA, K. (2013). “Issues Management as a Mediated Activity in a Changing Media Sphere”. A COMAS, E.; CUENCA, J.; ZILLES, K. (eds.). Life Without Media. New York: Peter Lang.
PAGE, J.T. & PARNELL, L.J. (2017). Introduction to Strategic Public Relations: Digital, Global, and Socially Responsible Communication. SAGE Publications.

RAJ, R; WALTERS, P; RASHID, T. (2009). Events Management. An integrated and Practical Approach. London: SAGE Publications Ltd.

RAUFFLET, E; PORTALES, L; GARCÍA DE LA TORRE, C; LOZANO, J.F.;BARRERA, D. (2017). Responsabilidad ética y sostenibilidad empresarial. México: Pearson Educación de México S.A. de CV.

SÁEZ, A.; MATILLA, K., CUENCA, J. (2015): “De la comunicació empresarial i institucional a la comunicació corporativa: reptes de futur

CIVIL, M.; CORBELLA, J.; FERRÉ, C.; SABATÉ, J., eds: Informe de la Comunicació a Catalunya 2013-2014. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Col·lecció Lexicon Informes, 4, pp. 243-270.

TORRENTS, R. (2005). Eventos de empresa. El poder de la comunicación en vivo, Deusto. Barcelona.

WILCOX, D.L.; CAMERON, G.T.; REBER, B.H. (2014). Public Relations. Strategies and Tactics. 11ª ed. [Global edition]. Boston: Pearson.

XIFRA, J. (2011). Manual de Relaciones Públicas e Institucionales. Madrid: Tecnos.

XIFRA, J. (1998). Lobbying. Cómo influir eficazmente en las decisiones de las Instituciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Treball individual

Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consistirà en fer l’anàlisi sobre una activitat d'actualitat de les relacions públiques.


S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació oral rigorosa (amb suport de programari de presentació), etc. sinó serà retornat sense discussió. És imprescindible la seva presentació per poder optar a l'examen final.

Individual 20%
2 1-2 Treball en grup Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consistirà en un projecte professional de les relacions publiques.

S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació oral rigorosa, etc. sinó serà retornat sense discussió. És imprescindible la seva presentació per poder optar a l'examen final.
Grupal (5-6 membres) 10%
3 1-2 Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Estaran relacionades amb cadascuna de les tècniques que es treballin a l'aula. Es presentaran (amb programari de presentació) i es resoldran amb el feedback del docent (solucionari tipus) a classe. Grupal (5-6 membres) 30%
4 1-2 Examen L'examen tindrà 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Treball escrit

Realització treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. L’estudiant haurà de fer un anàlisi i fer una reflexió i extreure’n conclusions d’algun estudi o bé comunicació científica relacionada amb les relacions públiques.
S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació rigorosa, etc. sinó serà retornat sense discussió. És imprescindible la seva presentació per optar a l’examen final.

30%
Examen L'examen tindrà 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 70%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball escrit

Realització treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. L’estudiant haurà de fer un anàlisi i fer una reflexió i extreure’n conclusions d’algun estudi o bé comunicació científica relacionada amb les relacions públiques.
S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació rigorosa, etc. sinó serà retornat sense discussió. És imprescindible la seva presentació per optar a l’examen final.

30%
2 Examen  L'examen tindrà 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 70%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Treball escrit

Realització treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. L’estudiant haurà de fer un anàlisi i fer una reflexió i extreure’n conclusions d’algun estudi o bé comunicació científica relacionada amb les relacions públiques.
S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació rigorosa, etc. sinó serà retornat sense discussió. És imprescindible la seva presentació per optar a l’examen final.

30%
Examen  L'examen tindrà 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 70%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.

 

PLA DOCENT
Assignatura Redacció Publicitària Codi 360397
Matèria M7: Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques.
Docent Dr. J. R. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 02/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

Assignatura en fase d'extinció. Atès l'escàs nombre d'alumnes, la docència s'impartirà en tutories programades.

 

Es tracta de dotar a l’alumnat dels coneixements teòrics, tècnics i pràctics sobre redacció publicitària per tal que entengui com es creen i estructuren els missatges publicitaris i sigui, al mateix temps, capaç de construir-los.
Les sessions docents seran teòriques i pràctiques. La part pràctica consistirà en l’anàlisi  de casos, pràctiques realitzades en grup o exercicis individuals amb l’objectiu de facilitar la comprensió del contingut exposat en les sessions teòriques.

S’utilitzarà l’aula virtual com a font d’informació de materials complementaris dels continguts docents exposats a classe i també per a la realització d’exercicis i/o pràctiques.


Temari
Bloc 1 Títol: La Redacció Publicitària
Tema 1: El redactor publicitari.
1.1. El perfil del redactor.
1.2. Funcions del redactor. 
1.3. De la creació a la redacció. 

Tema 2: Elements de la redacció publicitària.
2.1. El titular.
2.2. El cos de text. 
2.3. L'eslògan.

Tema 3: Redacció publicitària en mitjans impresos i audiovisuals.
3.1. La premsa. 
3.2. Les revistes i suplements. 
3.3. La publicitat exterior. 
3.4. La TV.
3.5. La ràdio. 
3.6. Internet.
Bloc 2 Títol: El Text i la Imatge
Tema 4: Redacció publicitària i imatge.
4.1. El visual.  
4.2. Imatges que podem utilitzar. 
4.3. Categories d'imatges que més atrauen l'atenció.
4.4. Copy & Art Director.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
C8 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges publicitaris.
C9 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges en RRPP.
C10 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges periodístics.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C4 C5  C8  C9  C10
OG1.- L'alumne assolirà els coneixements i les actituds necessàries del redactor/a  publicitari. X X  X      
OG2.- L'alumne coneixerà i descriure la teoria de la redacció publicitària.  X  X X X    
OG3.- L'alumne presentarà i analitzarà la pràctica de la redacció publicitària.  X X X  X    
OG4.- L'alumne estarà capacitat per a la creació i realització de missatges publicitaris.  X  X X  X X X

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.- L'alumne coneixerà i entendrà els aspectes teòrics de la redacció publicitària.  X  X    
OE2.- L'alumne comprendrà la pràctica de la redacció publicitària.  X    X  
OE3.- L'alumne integrarà i emprarà el llenguatge específic de la redacció publicitària.   X  X  X 
2 OE4.- L'alumne crearà i realitzarà missatges publicitaris de forma eficaç.  X X  X  X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 140 10

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 16 B.1) Activitats d’aplicació 17 C.1) Seminari -- 5 28 D.1) Treball autònom de l’estudiant 63
A.2) Col·loquis 2 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 2 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 1                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 1 B.1) Activitats d’aplicació 1 C.1) Seminari - 1 1 D.1) Treball autònom de l’estudiant 2
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 1 C.2) Contrast d’expectatives - 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 1            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 1                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació
Altarriba, M. Del pregó al web. Barcelona: Trípodes, 2003. ISBN 84-933351-0-X.
Altarriba, M. Què dir, a qui i per què? Barcelona: Trípodos, 2005. ISBN 84-933351-3-4.
Bla, R. W. The copywriters' handbook: A Step-by-step Guide to Writing Copy That Sells. Nova York: Henry and Company, Inc, 1990. ISBN 0-8050-1194-3.
Burtenshaw, K., Mahon, N. i Barfoot, C. Principios de publicidad. Barcelona: Gustavo Gili S.L, 2007. ISBN C978-84-252-2177-4.
Castellblanque, M. R. Manual del redactor publicitario. Madrid: ESIC, 2005. ISBN 84-7356-431-6.
D & AD. The copy book. Köln: Taschen GMBH, 2011. ISBN 978-3-8365-2832-0.
Gutiérrez González, P. P. Teoría y práctica de la publicidad impresa. Valencia: Campgràfic, 2006. ISBN 84-96657-00-0.
Harrison, T. Técnicas de publicidad. Bilbao: Deusto, 1989. ISBN 84-234-0874-4.
Higgins, D. El arte de escribir publicidad. New Jersey: Mc Graw-Hill, 1991. ISBN 968-422-872-4.
Mahon, N. Dirección de arte. Publicidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. ISBN 978-84-252-2385-3.
Minguet Cámara, E. Illustration on advertising. Sant Adrià del Besós, Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones, 2010. ISBN 978-84-96823-80-8.
Oejo, E. Si no te ven no existes. Madrid: Cie Dossat 200, 2004. ISBN 84-933021-8-X.
Ogilvy, D. Ogilvy & la publicidad. Barcelona: Ediciones Folio S.A., 2001. ISBN 84-413-1121-8.
Rodríguez, E. Las palabras muertas no venden. Madrid: Edipo S.A. Ediciones, 1989. ISBN 84-404-3955-5.
Sanabra, P. Publicidad de gran formato. Sant Adrià del Besós: Instituto Monsa de Ediciones, 2010. ISBN 978-84-96823-77-8.
Sawyer, R. Kiss & Sell. Redacción Publicitaria. Barcelona: Index Book S.L. 2006. ISBN 84-96309-54-1.
Ward Burton, P. Advertising Copywriting. Illinois: NTC Business Books, 1991. ISBN 96-21090659. Ads of the World [en línia]. [Consulta: 21.04.2015]. Disponible a: <http://www.adsoftheworld.com>.
Club de Creativos [en línia]. [Consulta: 21.04.2015]. Disponible a: Disponible: <http://www.clubdecreativos.com>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Activitats d’Aplicació: Individual L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en la redacció de textos i titulars publicitaris, la redacció del cos de text i d’eslògan i la relació entre text i imatge: la peça publicitària. Individual 60%
2 1-2 Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula.
Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Carpeta d'aprenentatge Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. 40%
Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. 60%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Carpeta d’aprenentatge Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. 40%
2 Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. 60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Carpeta d'Aprenentatge Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. 40%
Casos pràctics Els casos pràctics consistiran en diverses preguntes de resposta breu a partir d'un cas proposat pel docent. Aquests podran ser també exposats de forma oral a l'aula. 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.