PLA DOCENT
Assignatura Redacció Publicitària Codi 360397
Matèria M7: Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques.
Docent Dr. J. R. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 02/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 14/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019 

Metodologia i organització general
Es tracta de dotar a l’alumnat dels coneixements teòrics, tècnics i pràctics sobre redacció publicitària per tal que entengui com es creen i estructuren els missatges publicitaris i sigui, al mateix temps, capaç de construir-los.
Les sessions docents seran teòriques i pràctiques. La part pràctica consistirà en l’anàlisi  de casos, pràctiques realitzades en grup o exercicis individuals amb l’objectiu de facilitar la comprensió del contingut exposat en les sessions teòriques.

S’utilitzarà l’aula virtual com a font d’informació de materials complementaris dels continguts docents exposats a classe i també per a la realització d’exercicis i/o pràctiques.

Temari
Bloc 1 Títol: La Redacció Publicitària
Tema 1: El redactor publicitari.
1.1. El perfil del redactor.
1.2. Funcions del redactor. 
1.3. De la creació a la redacció. 

Tema 2: Elements de la redacció publicitària.
2.1. El titular.
2.2. El cos de text. 
2.3. L'eslògan.

Tema 3: Redacció publicitària en mitjans impresos i audiovisuals.
3.1. La premsa. 
3.2. Les revistes i suplements. 
3.3. La publicitat exterior. 
3.4. La TV.
3.5. La ràdio. 
3.6. Internet.
Bloc 2 Títol: El Text i la Imatge
Tema 4: Redacció publicitària i imatge.
4.1. El visual.  
4.2. Imatges que podem utilitzar. 
4.3. Categories d'imatges que més atrauen l'atenció.
4.4. Copy & Art Director.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
C8 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges publicitaris.
C9 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges en RRPP.
C10 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges periodístics.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C4 C5  C8  C9  C10
OG1.- L'alumne assolirà els coneixements i les actituds necessàries del redactor/a  publicitari. X X  X      
OG2.- L'alumne coneixerà i descriure la teoria de la redacció publicitària.  X  X X X    
OG3.- L'alumne presentarà i analitzarà la pràctica de la redacció publicitària.  X X X  X    
OG4.- L'alumne estarà capacitat per a la creació i realització de missatges publicitaris.  X  X X  X X X

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.- L'alumne coneixerà i entendrà els aspectes teòrics de la redacció publicitària.  X  X    
OE2.- L'alumne comprendrà la pràctica de la redacció publicitària.  X    X  
OE3.- L'alumne integrarà i emprarà el llenguatge específic de la redacció publicitària.   X  X  X 
2 OE4.- L'alumne crearà i realitzarà missatges publicitaris de forma eficaç.  X X  X  X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 140 10

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 16 B.1) Activitats d’aplicació 17 C.1) Seminari -- 5 28 D.1) Treball autònom de l’estudiant 63
A.2) Col·loquis 2 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 2 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 1                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 1 B.1) Activitats d’aplicació 1 C.1) Seminari - 1 1 D.1) Treball autònom de l’estudiant 2
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 1 C.2) Contrast d’expectatives - 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 1            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 1                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació
Altarriba, M. Del pregó al web. Barcelona: Trípodes, 2003. ISBN 84-933351-0-X.
Altarriba, M. Què dir, a qui i per què? Barcelona: Trípodos, 2005. ISBN 84-933351-3-4.
Bla, R. W. The copywriters' handbook: A Step-by-step Guide to Writing Copy That Sells. Nova York: Henry and Company, Inc, 1990. ISBN 0-8050-1194-3.
Burtenshaw, K., Mahon, N. i Barfoot, C. Principios de publicidad. Barcelona: Gustavo Gili S.L, 2007. ISBN C978-84-252-2177-4.
Castellblanque, M. R. Manual del redactor publicitario. Madrid: ESIC, 2005. ISBN 84-7356-431-6.
D & AD. The copy book. Köln: Taschen GMBH, 2011. ISBN 978-3-8365-2832-0.
Gutiérrez González, P. P. Teoría y práctica de la publicidad impresa. Valencia: Campgràfic, 2006. ISBN 84-96657-00-0.
Harrison, T. Técnicas de publicidad. Bilbao: Deusto, 1989. ISBN 84-234-0874-4.
Higgins, D. El arte de escribir publicidad. New Jersey: Mc Graw-Hill, 1991. ISBN 968-422-872-4.
Mahon, N. Dirección de arte. Publicidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. ISBN 978-84-252-2385-3.
Minguet Cámara, E. Illustration on advertising. Sant Adrià del Besós, Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones, 2010. ISBN 978-84-96823-80-8.
Oejo, E. Si no te ven no existes. Madrid: Cie Dossat 200, 2004. ISBN 84-933021-8-X.
Ogilvy, D. Ogilvy & la publicidad. Barcelona: Ediciones Folio S.A., 2001. ISBN 84-413-1121-8.
Rodríguez, E. Las palabras muertas no venden. Madrid: Edipo S.A. Ediciones, 1989. ISBN 84-404-3955-5.
Sanabra, P. Publicidad de gran formato. Sant Adrià del Besós: Instituto Monsa de Ediciones, 2010. ISBN 978-84-96823-77-8.
Sawyer, R. Kiss & Sell. Redacción Publicitaria. Barcelona: Index Book S.L. 2006. ISBN 84-96309-54-1.
Ward Burton, P. Advertising Copywriting. Illinois: NTC Business Books, 1991. ISBN 96-21090659. Ads of the World [en línia]. [Consulta: 21.04.2015]. Disponible a: <http://www.adsoftheworld.com>.
Club de Creativos [en línia]. [Consulta: 21.04.2015]. Disponible a: Disponible: <http://www.clubdecreativos.com>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Activitats d’Aplicació: Grupal Es faran diversos exercicis orientats a la pràctica de la redacció de textos publicitaris.  
Aquestes activitats formatives programades són les 3 següents:
1r Redacció de textos i titulars publicitaris 
2n Redacció del cos de text i d’eslògan
3r Relació entre text i imatge: la peça publicitària
Grupal (4-6 membres) 40%
2 1-2 Activitats d'Aplicació:
Individual
Individual 20%
3 1-2 Examen Prova escrita, teòrica i pràctica, que consistirà en respondre preguntes sobre la totalitat dels continguts docents dels blocs 1 i 2 (teoria) i en resoldre entre 2 i 4 qüestions plantejades sobre la redacció publicitària (pràctica). Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Carpeta d'aprenentatge L’estudiant haurà de presentar, obligatòriament i de forma individual, una carpeta que consistirà en la realització de tres exercicis prèviament publicats i explicats a l’aula virtual de l’assignatura. El lliurament d’aquest recull d’exercicis es farà el dia / data prevista per a la realització de l’examen de reavaluació de l'assignatura. 40%
Examen Prova individual escrita, teòrica i pràctica, que consistirà en respondre preguntes sobre la totalitat dels continguts docents dels blocs 1 i 2 (teoria) i en resoldre entre 2 i 4 qüestions plantejades sobre la redacció publicitària (pràctica). 60%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Carpeta d’aprenentatge L’estudiant haurà de presentar obligatòriament i de forma individual la carpeta d’aprenentatge que consistirà en la realització de diferents exercicis prèviament publicats i explicats a l’aula virtual de l’assignatura.
Aquestes activitats formatives de caràcter pràctic s’han de recollir en una carpeta de format A4. A la part superior dreta de la carpeta ha d’incloure les següents dades personals:
cognoms, nom / curs / grup / dades de contacte: telèfon o mòbil i e-mail.
El lliurament del treball es farà el darrer dia de docència de l'assignatura.
40%
2 Examen Prova individual escrita, teòrica i pràctica, que consistirà en respondre preguntes sobre la totalitat dels continguts docents dels blocs 1 i 2 (teoria) i en resoldre entre 2 i 4 qüestions plantejades sobre la redacció publicitària (pràctica). És de caràcter individual i obligatòria.  60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Carpeta d'Aprenentatge L’estudiant haurà de presentar obligatòriament i de forma individual una carpeta que consistirà en la realització de tres exercicis prèviament publicats i explicats a l’aula virtual de l’assignatura. El lliurament d’aquest recull d’exercicis es farà el dia / data prevista per a la realització de l’examen de reavaluació de l'assignatura. 40%
Examen Prova individual escrita, teòrica i pràctica, que consistirà en respondre preguntes sobre la totalitat dels continguts docents dels blocs 1 i 2 (teoria) i en resoldre entre 2 i 4 qüestions plantejades sobre la redacció publicitària (pràctica). És de caràcter individual i obligatòria. 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Assignatura Redacció en Relacions Públiques Codi 360395
Matèria M7: Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques.
Docent Dra. P. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 21/04/2015
Data darrera actualització i seguiment: 01/02/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019

Metodologia i organització general
L’assignatura introdueix a l’estudiant a la producció escrita de peces pròpies de les relacions públiques mitjançant la conscienciació de la importància d’una redacció acurada i l’apropament a la pràctica professional a través de la teoria i els treballs proposats.

El curs s’organitza en dos blocs. Al primer, introductori, s’aborden el temes de la contextualització i el procés de redacció. Al segon bloc s’aprofundeix sobre les peces escrites més habituals per al professional de les relacions públiques i es dota a l’estudiant dels coneixements i eines necessàries per a desenvolupar-les.

Les classes estan dividides en una part de teoria i una altra de pràctica, en la que s’apliquen els coneixements adquirits. Els treballs, elaborats individualment o en grups, consistiran en la planificació, redacció i avaluació de peces específiques. Els escrits hauran de ser lliurats al final de la sessió o a través del campus virtual i podran ser redactats en català o castellà, sense errades ni barbarismes. La correcció gramatical i ortogràfica és necessària per a superar l’assignatura. L’assistència a classe és sempre recomanable i la participació activa i significativa serà valorada positivament.

L’assignatura té com a objectiu principal aconseguir que l’alumne esdevingui un redactor capaç d’afrontar qualsevol peça redaccional en el camp de les relacions públiques.

Temari
Bloc 1 Títol: Introducció a la redacció en relacions públiques
Tema 1. Introducció
1.1. Les relacions públiques i la redacció.
1.2. La persuasió en relacions públiques.
1.3. El procés d'escriure en relacions publiques.
1.4. Substància i estil.

Tema 2. Contextualització de la redacció
2.1. Des d'on redactem?
2.2. Per a qui escrivim?
2.3. Quin és el missatge?
2.4. Quins mitjans de comunicació podem fer servir?
2.5. Redacció de relacions públiques offine i online.
2.6. Tipus de llenguatge.
2.7. Tipus de públics.

Tema 3. El procés de redacció en Relacions Públiques
3.1. Planificació
3.2. Producció.
3.3. Avaluació.
Bloc 2 Títol: Redacció en relacions públiques
Tema 4. El llibre d'estil 

Tema 5. Redacció de peces de comunicació interna i administrativa
5.1. Circulars i notificacions.
5.2. Tauler d’anuncis.
5.3. Certificats i declaracions.
5.4. Instàncies i sol·licituds.
5.5. Autoritzacions.

Tema 6. Redacció de cartes
6.1. Cartes de presentació de serveis.
6.2. Cartes d’agraïment.
6.3. Cartes de benvinguda.
6.4. Cartes d’acomiadament i condol.

Tema 7. Redacció de peces per a reunions, juntes d'accionistes i assemblees
7.1. Convocatòries.
7.1.1. Convocatòria de reunió.
7.1.2. Convocatòria de Junta General d’Accionistes o Assemblea de Socis.
7.1.3. Convocatòria de premsa.
7.2. Ordre del dia.
7.3. Acta.

Tema 8. Redacció de peces per a esdeveniments
8.1. Saluda.
8.2. Invitacions.
8.3. Programa.

Tema 9. Redacció de documents de difusió 
9.1. Butlletins, revistes i altres publicacions.

Tema 10. Redacció de discursos
10.1. La redacció en relacions públiques i el portaveu.

Tema 11. Redacció de peces online
11.1. El correu electrònic personal i massiu.
11.2. El web i els blogs.
11.3. El butlletí electrònic.
11.4. Les xarxes socials.

Tema 12. Introducció a la redacció de memòries corporatives
12.1. Memòria d’activitats.
12.2. Memòria econòmica.
12.3. Memòria de Responsabilitat Social.
12.4. Memòria del Triple Compte de Resultats.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
C8 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges publicitaris.
C9 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges en RRPP.
C10 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges periodístics.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C4 C5  C8  C9  C10
OG1.- L'alumne coneixerà les diferents peces redaccionals en relacions públiques i la seva aplicació professional.        
OG2.- L'alumne sabrà contextualitzar, planificar i redactar correctament les peces escrites en relacions públiques.  X X X X X
OG3.- L'alumne adquirirà l’argumentació crítica, constructiva i creativa vers les peces redaccionals. X X  X  X
OG4.- L'alumne s'aproparà a la pràctica professional del redactor en relacions públiques a través de la teoria i els treballs i exercicis proposats.  X X  X X X
OG5.- L'alumne practicarà el treball col·laboratiu en la redacció en relacions públiques.  X  X X    
OG6.- L'alumne reconeixerà les especificitats dels missatges i peces redaccionals de relacions públiques respecte a altres textos professionals de la comunicació.       X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6
1 OE1.- L'alumne adquirirà consciència de la importància de la correcció i l’adequació dels textos en relacions públiques. X      
OE2.- L'alumne sabrà contextualitzar els missatges de relacions públiques. X X X    
OE3.- L'alumne dominarà el procés de redacció en relacions públiques. X    
OE4.- L'alumne coneixerà l'estructura, el contingut i l’estil de les diferents peces redaccionals pròpies de la disciplina. X X X X   X
2 OE5.-L'alumne sabrà aplicar la peça redaccional correcta segons cada situació comunicativa. X  X     X
OE6.-L'alumne coneixerà l’activitat professional del redactor en relacions públiques a través de les pràctiques de l’assignatura. X      X  
OE7.-L'alumne desenvoluparà eines de treball cooperatiu per a la redacció en relacions públiques. X      X  
OE8.-L'alumne desenvoluparà l’anàlisi crítica vers les peces redaccionals de relacions públiques.  X    X  X X  

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 25 125

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 6 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 9
A.2) Col·loquis 2 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 6    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 17 B.1) Activitats d’aplicació 14 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 56
A.2) Col·loquis 2,5 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 6 C.2) Contrast d’expectatives -- 4 23    
A.3) Classes expositives 2,5 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 


Fonts d'informació
ADECEC. 40 Éxitos en Comunicación. Madrid: Pearson, Prentice Hall, 2003.
ARCEO VACAS, A. (coord.). El portavoz en la comunicación de las organizaciones: fundamentos teórico-prácticos. Alicante: Universidad de Alicante, 2012.
ARCEO VACAS, J.L. (Coord.). Las relaciones públicas en España. Madrid: McGraw-Hill, 2004.
ARCEO, J.L. Organización, Medios y Técnicas en Relaciones Públicas. Madrid: Instituto de Comunicación Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid, 2003.
ARROYO, L. Los Cien Errores de la Comunicación de las Organizaciones: Ideas, Casos y Consejos para la Excelencia de las Relaciones Públicas. Madrid: ESIC, 2003.
CASSANY, D. La Cuina de l’Escriptura. Les Naus d’Empúries. Barcelona: Anagrama, 1995.
CASSANY, D. Afilar el Lapicero. Guía de Redacción para Profesionales. Barcelona: Anagrama, 2007.
DASGUPTA, S. Managing Internet and Intranet Technologies in Organizations. Challenges and Opportunities. London: Idea Group Publishing, 2000.
HUNT, T.; GRUNIG, J.E. Public Relations Thecniques. Orlando: Harcourt Brace College Publishers, 1994.
MIDDLEBERG, D. Relaciones Públicas en un Mundo Interconectado. Estrategias de Comunicación para Triunfar en el Espacio Digital. Bilbao: Deusto, 2001.
ZAPPALA, J.M.; CARDEN, A.R. Public Relations Worktext. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2004.
PALENCIA-LEFLER, M. 90 Técnicas de relaciones públicas. Barcelona: Ed. Bresca, 2008. 
TREADWELL, D.; TREADWELL, J.B. Public Relations Writing. Principles and Practice. New York: Sage, 2000.
WILCOX, D., Cameron, G. y Xifra, J. Relaciones públicas. Estrategias y tácticas. Madrid: Pearson, 2006. 
XIFRA, J. Técnicas de relaciones públicas. Barcelona: Ed. UOC, 2007. 

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
 1  1 i 2 Classes magistrals Assistència i participació activa com a mínim del 80% de les sessions.   Individual  NO  
2 1 i 2 Activitats d'aplicació: Elaboració d'un lloc web Els alumnes actuaran com a professionals d'una agencia i es mantindran al llarg de l’assignatura.

Cada grup elaborarà un lloc web en forma de book en el que s'incorporaran entre 4 i 5 peces de redacció de relacions públiques del curs.
Grupal (3-4 membres) 20%
Cada dia, el professor plantejarà una situació segons la qual els alumnes hauran de redactar alguna peça de relacions públiques, elaborar tasques de planificació o debatre sobre tècniques i estratègies de redacció, tot dins d'un lloc web que hauran de construir com a identitat visual de cada un d'ells.

Cada sessió un grup de alumnes exposarà el seu treball i, entre tots, es farà una crítica constructiva. Les peces seran lliurades al professor, virtualment o bé en mà al final de la classe, i seran retornades corregides en les properes sessions.

És necessari haver lliurat al menys el 90% de les pràctiques grupals per a poder optar a l’examen.

En total es demanen entre 3 i 4 peces.
 Individual
3 1 i 2 Activitats d'aplicació: Elaboració d'un lloc web Els alumnes actuaran com a professionals d'una agencia i es mantindran al llarg de l’assignatura.

Cada grup elaborarà un lloc web en forma de book en el que s'incorporaran totes les peces de redacció de relacions públiques del curs.
Grupal (3-4 membres) 20%
Cada dia, el professor plantejarà una situació segons el qual els alumnes hauran de redactar alguna peça de relacions públiques, elaborar tasques de planificació o debatre sobre tècniques i estratègies de redacció, tot dins d'un lloc web que hauran de construir com a identitat visual de cada un d'ells. 

Cada sessió, un grup de alumnes exposarà el seu treball a la resta d’alumnes i, entre tots, es farà una crítica constructiva. Les peces seran lliurades al professor, virtualment o bé en mà al final de la classe, i seran retornades corregides en les pròximes sessions.

És necessari haver lliurat al menys el 90% de les pràctiques grupals per a poder optar a l’examen.
Individual
4 1 i 2 Examen  L'examen constarà de 30 preguntes teòriques tipus test, amb només una resposta vàlida de tres possibles.

Tot el contingut vist al curs serà susceptible de ser inclòs en aquesta prova.
 Individual 60%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació: Elaboració d'un lloc web Es proposaran noves situacions per a les que l’alumne haurà de redactar determinades peces de relacions públiques que s’hagin estudiat durant el curs i que seran diferents a les presentades a l’avaluació única. Aquestes peces hauran de ser lliurades el dia de l’examen de reavaluació. 40%
Examen L'examen constarà de 40 preguntes teòriques tipus test, amb només una resposta vàlida de tres possibles. A més, caldrà desenvolupar una peça pràctica de relacions públiques en el mateix acte.

Tot el contingut vist al curs serà susceptible de ser inclòs en aquesta prova.

Per a poder optar a l’examen serà necessari haver presentat totes les activitats d’aplicació proposades durant l'avaluació.
60%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitats d'aplicació: Elaboració d'un lloc web El dia de l’examen, l’alumne haurà de lliurar el seu lloc web, format per diverses peces redaccionals de les treballades al llarg del curs i que es comunicaran a l’estudiant amb temps suficient per a la seva preparació. Els alumnes haurà de redactar peces de relacions públiques, elaborar tasques de planificació o debatre sobre tècniques i estratègies de redacció, tot dins d'un lloc web que hauran de construir com a identitat visual de cada un d'ells Per a poder presentar-se a l’examen, l’estudiant ha de lliurar la totalitat de les peces redaccionals proposades. 40%
2 Examen L'examen constarà de 40 preguntes teòriques tipus test, amb només una resposta vàlida de tres possibles. 

Tot el contingut vist al curs serà susceptible de ser inclòs en aquesta prova.
60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació: Elaboració d'un lloc web Es proposaran noves situacions per a les que l’alumne haurà de redactar determinades peces de relacions públiques que s’hagin estudiat durant el curs i que seran diferents a les presentades a l’avaluació única. Aquestes peces hauran de ser lliurades el dia de l’examen de reavaluació. 40%
Examen L'examen constarà de 40 preguntes teòriques tipus test, amb només una resposta vàlida de tres possibles.

Tot el contingut vist al curs serà susceptible de ser inclòs en aquesta prova.

Per a poder optar a l’examen és necessari presentar totes les pràctiques proposades per el lloc web.
60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Assignatura Tècniques Publicitàries Codi 360405
Matèria M6. Tècniques i procediments de la Comunicació Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques
Docent Prof. B. F. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 28/02/2011
Data darrera actualització i seguiment: 27/12/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019

Metodologia i organització general
Aquesta assignatura ens permetrà conèixer a fons les diferents tècniques publicitàries que s’utilitzen en el sector i aprendrem a fer-ne la planificació estratègica adequada a les necessitats de cada projecte, client i situació de producte i mercat.

Aprendrem a identificar i categoritzar els recursos i eines publicitàries existents i els seus avantatges i inconvenients en cada cas. Farem anàlisi i debat de casos reals i d’actualitat i la seva aplicació a les empreses. Coneixerem com s’organitzen les tasques i els fluxos de treball en una agència de publicitat, i entre departaments, per tal d’homogeneïtzar una campanya i fer una proposta d’èxit al client. Farem recerca per detectar les tècniques publicitàries més avançades i que han de tenir un paper fonamental en les campanyes publicitàries del futur.

Es combinen classes magistrals en les que s’impartiran conceptes teòrics de l’assignatura amb exercicis pràctics. Aquests exercicis tenen com a objectiu saber portar a la pràctica la teoria explicada i la participació activa de l’alumne.

Temari
Bloc 1 Títol: Anàlisi de les tècniques publicitàries
Tema 1. Introducció a les tècniques publicitàries.
Tema 2. Tipologia de tècniques publicitàries.
Tema 3. Tècniques mitjans convencionals.
Tema 4. Tècniques mitjans no convencionals.
Tema 5. Noves tendències i tècniques.
Bloc 2 Títol: Desenvolupament estratègic i aplicació pràctica de les tècniques publicitàries
Tema 6. Principis d’aplicació estratègica i integració de tècniques publicitàries.
Tema 7. Publicitat sectorial.     
Tema 8. Models d’agències de publicitat.
Tema 9. Organització i organigrama del treball publicitari.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Que l’estudiant conegui les diferents eines publicitàries que té al seu abast i les potencialitats de cada una en la pràctica diària.    X X   X X  
OG2.- Que l’estudiant tingui la capacitat de poder identificar i aplicar cada tècnica publicitària en funció de les necessitats de la campanya.    X X X   X X  X 
OG3.- Que l’estudiant s’acostumi a treballar, coordinar i relacionar-se amb els altres agents interns i externs que intervenen en una campanya de publicitat. X X X       X X
OG4.- Que l’estudiant adquireixi competències de planificació estratègica de les eines que utilitzarà en el desenvolupant de l’acció publicitària.   X   X X X X  
OG5.- Que l’estudiant reflexioni respecte a les tècniques publicitàries que s’utilitzen actualment, avaluï els límits de la seva correcta aplicació i estigui motivat per conèixer cap on van les noves tendències publicitàries. X  X   X X X  

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5 
1 OE1.- Facilitar l’accés dels alumnes a les eines i tècniques que s’utilitzen en les campanyes de publicitat.  X  X      
OE2.- Donar a conèixer les tècniques necessàries per assolir un posicionament sòlid per fer front a una campanya de publicitat. X  X    X  
OE3.- Valorar la viabilitat d’una campanya on i off-line per a cada tipologia d’empresa, negoci i sector.    X    X  
OE4.- Conèixer les tendències en formats innovadors que permetin a les companyies assolir una posició avantatjosa respecte la seva competència i que facilitin el seu accés al target.  X        X  X
2 OE5.- Definir un mètode de treball per afrontar els reptes estratègics i comunicatius d’una empresa per aconseguir els objectius de màrqueting i comunicació fixats.      X   X
OE6.- Aplicació empresarial de les tècniques publicitàries.    X  X   X
OE7.- Ajudar a la presa de decisions respecte a quines tècniques són més adequades en cada cas i perquè.    X  X    
OE8.- Racionalitzar i fer rendible el pressupost publicitari i de màrqueting de l’empresa.    X  X X  

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 70 80

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 20 B.1) Activitats d’aplicació 20 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 10
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 4 16    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 9 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 55
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 13    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 


Fonts d'informació
Bibliografia:
ABASCAL, F. Como se hace un plan de estrategia: la teoría del marketing estratégico. Madrid: Esic Editorial, 2004. ISBN 84-7356-377-8
ALET, J. Marketing directo e interactivo. Campañas efectivas con sus clientes. Madrid: Esic Editorial, 2007. ISBN 978-84-7356-522-6.
ALMEDA, D. Una nueva realidad publicitaria: la generación de valores corporativos en publicidad. Madrid: Ediciones del Laberinto, 2006. ISBN 8484832597.
BASSAT, L. El libro rojo de la publicidad. Barcelona: Debolsillo, 2013. ISBN 9788497593090.
BECKWIT, S. Planes completos de publicidad. Bilbao: Deusto S.A. Ediciones, 2004. ISBN 9788423421459.
CASTELLBLANQUE, M. Estructura de la actividad publicitaria. La industria de la publicidad de la A a la Z. España: un caso extrapolable. Barcelona: Paidós Ibérica, 2001. ISBN 9788449310553.
CUBILLO, J.M. Marketing sectorial. Madrid: Esic Editorial, 2008. ISBN 978-84-7356-566-0.
CUESTA, F. Fidelización, un paso más allá de la retención. Madrid: McGraw-Hill, 2003. ISBN 8448139364.
CHONG, J.L. Promoción de ventas. Herramienta básica del marketing integral. Argentina: Ediciones Granica, 2007. ISBN 978-950-641-521-1.
GONZÁLEZ, C. Nuevas estrategias de televisión. El desafío digital. Madrid: Ciencias Sociales, 2008. ISBN 9788487510489.
GONZÁLEZ, M.A. Manual de Publicidad. Madrid: Esic Editorial, 2009. ISBN 9788473566285.
HAIG, M. El reinado de las marcas. Barcelona: Gestión, 2000, 2006. ISBN 978-84-96612-19-8.
KOTLER, P. Los 80 conceptos esenciales de marketing. De la A a la Z. Madrid: Pearson Educación, 2003. ISBN 9788420540115.
MENDIZ, A. Nuevas formas publicitarias: patrocinio, product placement, publicidad e Internet. Málaga: Universidad de Málaga, 2007. ISBN 9788474967708.
NAFRÍA, I. Web 2.0. El usuario, el nuevo rey de Internet. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2007. ISBN 9788496612754.
PALOMARES, R. Merchandising: teoría, práctica y estrategia. Madrid: Esic Editorial, 2009. ISBN 9788473566209.
PRICKEN, M. Publicidad creativa: ideas y técnicas de las mejores campañas internacionales. Barcelona: Gustavo Gili, 2009. ISBN 8425217350.
RODRÍGUEZ, S. Creatividad en marketing directo. Barcelona: Deusto S.A. Ediciones, 2009. ISBN 9788423427079.
SABORIT, J. La imagen publicitaria en televisión. Madrid: Cátedra, 2012. ISBN 9788437630694.
SIVERA, S. Marketing viral. Barcelona: UOC, 2008. ISBN 9788497887694.
STINNETT, B. Piense como su cliente. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2006. ISBN 8496426785.
Van Leeuwen, Andrews. Persuasión. 33 técnicas publicitarias de influencia psicológica. Barcelona: Gustavo Gili, 2016. ISBN 9788425228940.
WILLIAMS, E. La nueva publicidad: las mejores campañas. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. ISBN 9788425223402.

Webgrafia:
Ad fòrum [en línia]. [Consulta: 12.04.2014]. Disponible en: <http://es.adforum.com/>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Treball escrit Aplicació individual per part de l’alumne d’un cas real d’una tècnica publicitària presentada pel docent. Documentació a través dels apunts i fonts de recerca a la bibliografia i internet. Es valora el contingut exposat per escrit i la coherència dins l’assignatura. Individual 25%
2 2 Activitats d’aplicació Anàlisi de  tècniques publicitàries amb aplicació estratègica segons el format indicat pel docent. Documentació a través dels apunts i fonts de recerca a la bibliografia i internet.
Es valora el contingut exposat pels alumnes i la coherència dins l’assignatura.
Grupal (4-5 membres) 25%
3 1-2 Examen Prova final de 30 preguntes (obertes de resposta breu i tipus test) de tot el temari.
Cada dues respostes incorrectes es restarà una pregunta correcta.
Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova final de 30 preguntes (obertes de resposta breu i tipus test) de tot el temari.
Cada dues preguntes incorrectes es restarà una pregunta correcta.
100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball escrit Treball escrit. Anàlisi d’una campanya publicitària i proposta de utilització de tècniques. 50%
2 Examen Prova final de 30 preguntes (obertes de resposta breu i tipus test) de tot el temari.
Cada dues preguntes incorrectes tipus test es restarà una pregunta correcta. 
50%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova final de 30 preguntes (obertes de resposta breu i tipus test) de tot el temari.
Cada dues preguntes incorrectes es restarà una pregunta correcta.
100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Assignatura Dret Públic i Privat Codi 360387
Matèria M2. Introducció al Dret Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dra I. B. / Prof. D. S. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 26/11/2010
Data darrera actualització i seguiment: 16/12/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019

Metodologia i organització general
Avui dia tots els professionals necessiten posseir certs coneixements jurídics que li facilitin la presa de decisions donat que, freqüentment, aquestes comportaran conseqüències legals. L’objectiu d’aquesta assignatura és impartir les bases del Dret Públic i Privat des d’un punt de vista conceptual, de manera que l’estudi es concreta entorn a les fonts del dret i a les diferents institucions jurídiques. L’alumnat adquirirà la capacitat d’entendre determinades matèries del dret, necessàries per a completar aquests estudis i per a la pràctica professional que d’ells es deriven. Les classes seran participatives i, en funció del temari, es podran introduir activitats pràctiques – casos pràctics, lectura de sentències, treballs- fer a realitzar a casa o a l’aula de forma conjunta. L’actitud positiva i activa de l’alumnat és necessària per aconseguir els objectius plantejats.
Temari
Bloc 1 Títol: Introducció al Dret

Tema 1. Conceptes preliminars.
1.1. El Dret: origen i fonaments del concepte.
1.2. El dret objectiu
1.3. Les fonts del Dret: llei, costum i principis generals del dret.
1.4. La llei: concepte, jerarquia entre les diverses normes estatals. Dret de la UE: entrada en vigor, eficàcia, extinció.
1.5 El valor de la jurisprudència.
1.6. La interpretació de les normes jurídiques. L’esfera d’acció de les normes jurídiques: els àmbits personal, temporal i territorial.

Tema 2. El dret subjectiu.
2.1. La relació jurídica.
2.2. Diverses categories de drets subjectius.
2.3. La prova dels fets
2.4. Influència del temps en el naixement i en l’extinció dels drets: còmput del temps; la prescripció; la caducitat.

Bloc 2 Títol: Dret públic i privat

Tema 3. Dret Civil
3.1. El Codi Civil espanyol. Les competències legislatives de les Comunitats Autònomes. La Legislació civil catalana.
3.2 La persona física i la jurídica
3.2.1 La capacitat jurídica i d’obrar. Els menors i els incapaços. Les institucions de guarda
3.2.2 La persona jurídica: associacions i fundacions
3.3. L’obligació: concepte i règim jurídic
3.4. Els contractes: classificació, elements, efectes, interpretació i ineficàcia.
3.4.1. El contracte de compravenda.
3.4.2. El contracte d’arrendament urbà
3.4.3 Els contractes amb consumidors o usuaris: les clàusules abusives
3.5. Els drets reals.
3.5.2 El Dret de propietat. El Registre de la Propietat.
3.5.3 Els drets reals sobre cosa aliena: gaudi; garantia; adquisició.
3.6. Dret de Família.
3.6.1. El Matrimoni. Obligacions i drets. La separació conjugal i el divorci. Les parelles no casades.
3.7 La successió mortis causa.

Tema 4. Dret del Treball.
4.1. Definició i característiques.
4.2. Normes bàsiques.
4.3. El contracte de treball.
4.4. La seguretat social.
4.5. La jurisdicció laboral.

Tema 5. Dret Mercantil.
5.1. Concepte i caràcters generals.
5.1.2. Els titulars jurídics de l’empresa: l’empresari individual.
5.1.3. El Registre Mercantil.
5.2. Les diverses classes de societats mercantils.
5.4. Crisi econòmica de l’empresa: la Llei Concursal espanyola i el procediment concursal.

Tema 6. Dret Penal.
6.1.Característiques del Dret Penal.
6.2. El Codi Penal espanyol.
6.3. El delit: concepte, elements, classificacions i formes de participació.
6.4. La figura del Jurat a Espanya.
6.5. L’organització judicial penal. El procés penal.

Tema 7. Dret Administratiu.
7.1. La posició jurídica i institucional de l’Administració pública
7.1.1. Principi de legalitat i potestats administratives
7.1.2. Drets i deures dels ciutadans en les seves relacions amb les administracions publiques
7.2. L’organització administrativa: administracions territorials; ens instrumentals; administracions corporatives; autoritats administratives independents
7.3. L’actuació formalitzada de l’Administració
7.3.1. El procediment administratiu

Tema 8. Dret Tributari.
8.1. Conceptes generals.
8.2. Els tributs a Espanya i la seva classificació.
8.3. Principals impostos: IVA, IRPF, Societats.
8.4. Els procediments de sanció i penalització.
8.5. La fiscalitat a Catalunya.

 


Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C14 Coneixements bàsics per a l’anàlisi econòmic, jurídic i social de les empreses i institucions.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C14
OG1.- L'alumne adquirirà els coneixements bàsics tant del Dret públic com del privat. X  X 
OG2.- L'alumne sabrà analitzar els diferents àmbits del Dret i quines són les seves fonts. X X
OG3.- L’alumne es familiaritzarà amb les principals normes jurídiques de l’Estat espanyol (Constitució espanyola, els diferents Codis, així com les lleis civils, penals i mercantils més importants). X X
OG4.- L'alumne adquirirà els coneixements bàsics sobre el sistema tributari espanyol. X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.- L'alumne identificarà i comprendrà el conceptes bàsics del Dret públic i privat així com situar-los en el context més adequat.  X      
OE2.- L'alumne localitzarà i diferenciarà les característiques del Dret i les diferents fonts en que s’originen (llei, costum, principis generals i jurisprudència). 
 X X    
OE3.- L'alumne aprendrà a diferenciar les diferents persones físiques i jurídiques que actuen en el marc del Dret.
  X  
OE4.- L'alumne coneixerà els diferents negocis jurídics així com la influència dels temps sobre ells.
   X   
2 OE5.- L'alumne identificarà la normativa adequada a cada ordre jurídic específic.
     X  
OE6.- Detectarà els principals tipus de contractes tant des de l’àmbit general com particular.     X X  
OE7.- L'alumne coneixerà el conceptes bàsics del Dret de família i de successions, tant a Espanya com a Catalunya. 
   X X  
OE8.- L'alumne sabrà diferenciar dins del Dret Penal els delictes greus, els menys greus i els lleus, així com les diferents penes que contempla el Codi Penal vigent.
   X X  
OE9.- L'alumne identificarà cada un dels principals impostos que s’apliquen a l’Estat.      X X
OE10.- L'alumne aplicarà els conceptes teòrics en casos pràctics específics.
X X X X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total : 150 25 125

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 5 B.1) Activitats d’aplicació 4 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 10
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 4    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 24 B.1) Activitats d’aplicació 16 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 55
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 4 25    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació

MONOGRAFIES:
GETE, ALONSO, NAVAS, SOLÉ, YSÁS. Nociones de derecho civil vigente en Cataluña, 3a ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2011.
GAMERO, E.; FERNÁNDEZ RAMOS, S. Manual básico de derecho administrativo. Madrid : Tecnos, 2017.
LASARTE ÁLVAREZ, C., Curso de derecho civil patrimonial, 20a ed., Madrid, Ed. Tecnos, 2017.
CARRASCO PERERA, A., Derecho civil, Introducción. Derecho de la persona. Derecho subjetivo. Derecho de la propiedad., 2ª ed. Madrid, 2004.
Embid Irujo, A., coord., Introducción al derecho español, Iustel, 2010 ALBADALEJO, M. Derecho civil.
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J.; DÍAZ MORENO, A. Lecciones de Derecho Mercantil. Madrid: Tecnos, 2014. ISBN 9788430963300.
LLABRÉS, A.; PONS, E. (coords.). Vocabulari de Dret. Universitat de València, Universitat de Barcelona. 2009. ISBN: 978-84-370-7385-9.
MIR PUIG, S. Derecho Penal. Parte General. Barcelona: Editorial Reppertor, 2014. ISBN 978-99-7457-836-4.
SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, C.; JUDEL PRIERO, A. PIÑOL RODRÍGUEZ, J.R. Manual de derecho penal. Tomo II Parte especial. Madrid: Ed. Civitas, 2003. ISBN 9788447020744.

CODIS:
CATALUNYA. Codi Civil Català. Vegeu Portal Jurídic de la Generalitat de Cataluña.
Estatut d'autonomia de Catalunya. Text consolidat Vegeu Portal Jurídic de la Generalitat de Cataluña.
ESPANYA. Constitución Española. Darrera edició.
ESPANYA. Código Civil. Darrera edició.
ESPANYA. Código de Comercio. Darrera edició.
ESPANYA. Código Penal. Darrera edició.

Podeu trobar les lleis catalanes al Portal jurídic de la Generalitat de Catalunya o la pàgina web del Boletín Oficial del Estado (BOE.es).


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Es recomana l’assistència i participació activa a classe, especialment per la seva incidència a l’avaluació en algunes activitats. Individual NO --
2 1-2 Activitats d'aplicació Al llarg del curs es plantejaran diferents exercicis de comprensió i/o casos pràctics que es resoldran a classe. Individual 25%
3 1-2 Classes expositives

A partir de sentències pre-sel·lecionades o de casos pràctics repartits amb antelació, cada alumne presentarà oralment el cas i la solució a la que hagi arribat, o farà un comentari crític de la solució donada pel tribunal.

Es valora la correcció durant l’exposició i cal evitar la lectura literal.

Individual / Grupal (4 membres) 25%
4 1-2 Examen Prova escrita amb preguntes a desenvolupar en un espai limitat.

Poden presentar-se algunes preguntes tipus test.

Inclou la totalitat del temari.
Individual 50%

 

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació Tres activitats a lliurar abans del dia de l’examne per escrit.

Consistiran en l’anàlisi d’una sentència, en la resolució d’un cas pràctic o en el comentari d’un text legal.
30%
Examen Prova escrita amb preguntes a desenvolupar en un temps limitat.

Poden presentar-se algunes preguntes tipus test.

Inclou la totalitat del temari.
70%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitats d'aplicació Tres activitats a lliurar abans del dia de l’examne per escrit.

Consistiran en l’anàlisi d’una sentència, en la resolució d’un cas pràctic o en el comentari d’un text legal.
30%
2 Examen Prova escrita amb preguntes a desenvolupar en un espai limitat.

Poden presentar-se algunes preguntes tipus test.

Inclou la totalitat del temari.
70%

 

Reavaluació de l'avaluació única
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació Tres activitats a lliurar abans del dia de l’examne per escrit.

Consistiran en l’anàlisi d’una sentència, en la resolució d’un cas pràctic o en el comentari d’un text legal.
30%
Examen Prova escrita amb preguntes a desenvolupar en un temps limitat.

Poden presentar-se algunes preguntes tipus test.

Inclou la totalitat del temari.
70%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

 

 

PLA DOCENT
Assignatura Teoria de la Comunicació Codi 360386
Matèria M1. Marc Teòric de la Comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. J. L. G. / Dra. C. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 01/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 15/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019

Metodologia i organització general
L’assignatura s’organitza en dos blocs docents independents, però amb una lògica transversal. El primer és un bloc introductori i està dedicat a definir els principals conceptes i objectes d’estudi de la teoria de la comunicació, contextualitzant-los dintre de les actuals transformacions tecnològiques, culturals i socials.

El segon bloc, el veritable gruix de l’assignatura, recupera les principals teories clàssiques situant-les en el seu context històric i social. S’utilitzaran 3 eixos bàsics de treball que seran: identitat, cultura i societat, i construcció de sentit simbòlic per desenvolupar i aplicar els continguts teòrics del bloc.

L’objectiu fonamental de l’assignatura és aplicar els conceptes teòrics als objectes d’estudi de la teoria de la comunicació, conèixer les perspectives d’aproximació més recurrents i la seva relació amb el context social i cultural canviant en el que vivim. S’utilitzaran projectes i recerques desenvolupats durant els últims anys com exemples i materials de treball.

Els objectius de cada bloc es fixaran en una sessió inicial de contrast d’expectatives, on també es planificarà el calendari d’activitats. Cadascun dels blocs està dividit en epígrafs que funcionaran metodològicament de la mateixa manera. Les sessions magistrals serviran per presentar els continguts bàsics i centrals. Els conceptes principals es treballaran en profunditat a través de debats i activitats d’aplicació desenvolupades a l’aula mitjançant material facilitat pel professor i aportacions dels alumnes . Finalment, els alumnes hauran de fer un examen teòric i d’aplicació on hauran de demostrar els seus coneixements sobre els conceptes treballats durant el curs.

Temari
Bloc 1 Títol: La comunicació com a objecte d'estudi
Tema 1. L’objecte d’estudi de la teoria de la comunicació
1.1.  Les característiques de la comunicació com objecte d’estudi: conceptes bàsics
1.2.  Els principals dilemes de la comunicació
1.3.  Els reptes de la Teoria de la Comunicació a la societat actual
Bloc 2 Títol: Perspectiva i vigència actual de les teories clàssiques de la comunicació
Tema 2. Les teories clàssiques de la comunicació
2.1. Crítics i funcionalistes
2.1.1. L’Escola de Frankfurt: la perspectiva crítica.
2.1.2. La mass communication research: de les funcions als efectes limitats.
2.2. La construcció del jo, del relat i l’impacte de la tecnologia
2.2.1. Els usos i gratificacions: els usos de la comunicació.
2.2.2. L’Interaccionisme simbòlic: la construcció del jo.
2.2.3. La construcció de la realitat: narratives i metàfores.
2.2.4. L'Escola de Toronto: el mitjà és el missatge.
2.3. Ideologia hegemònica, apropiacions i resistències
2.3.1. Els estudis Culturals: hegemonia i resistència.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
 C2  Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C6  C13 
OG1.- L'alumne definirà i comprendrà els conceptes bàsics de la teoria de la comunicació. X X      
OG2.- L'alumne reflexionarà de manera crítica sobre la relació de la comunicació amb les transformacions culturals i socials. X X   X  
OG3.- L'alumne es familiaritzarà amb les principals perspectives teòriques i autors de la teoria de la comunicació.   X X X  
OG4.- L'alumne analitzarà sobre la presència i rellevància de la comunicació en l’estudi de casos concrets. X X X X X
OG5.- L'alumne coneixerà i analitzarà la investigació comunicativa actual, les diferents metodologies i els principals resultats.   X X X X
OG6.- L'alumne reflexionarà sobre els elements teòrics i pràctics aplicats a la vida professional. X     X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5   OG6
1 OE1.- L'alumne identificarà i comprendrà el conceptes bàsics de la teoria de la comunicació i situar-los en un context ampli i multidisciplinari. X          
OE2.- L'alumne localitzarà i assumirà les característiques complexes de l’objecte d’estudi de la teoria de la comunicació. X          
OE3.- L'alumne reconeixerà la centralitat de la comunicació en els processos socials.   X        
OE4.- L'alumne analitzarà de forma crítica el paper de la comunicació en les societats actuals.   X        
2 OE5.- L'alumne coneixerà els autors i escoles teòriques més rellevants dintre de la teoria de la comunicació. X   X      
OE6.- L'alumne identificarà i analitzar críticament la vigència actual de les teories clàssiques.     X     X
OE7.- L'alumne detectarà els principals factors de desenvolupament de la disciplina. X   X      
OE8.- L'alumne aplicarà els conceptes teòrics en el casos pràctics específics.   X   X    
OE9.- L'alumne descobrirà en la recerca en comunicació un nou camp professional i identificar els valors associats.           X
OE10.- L'alumne aplicarà analíticament el potencial dels conceptes teòrics en casos pràctics de la vida professional.       X   X
OE11.- L'alumne coneixerà les principals tendències en la recerca en comunicació.          X  
OE12.- L'alumne identificarà i avaluarà de manera crítica el paper de la recerca en comunicació en casos pràctics.       X  X  

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 24 126

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 4 B.1) Activitats d’aplicació 3 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 10
A.2) Col·loquis 1 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 4    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0,5                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 15 B.1) Activitats d’aplicació 6,5 C.1) Seminari - 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 55
A.2) Col·loquis 6 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives - 5 25    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 2 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1,5                

Fonts d'informació
MANUALS BÀSICS
ESTRADA, A.; RODRIGO, M. Teories de la comunicació. Barcelona: Editorial UOC, 2009. ISBN 9788497888653.
FARRÉ, J. Invitació a la teoria de la comunicació. Valls: Cossetània, 2005. ISBN 9788497911320.
MATTELART, A.; MATTELART, M. Historia de las teorías de la comunicación. Madrid: Paidós Ibérica, 2013. ISBN 9788449318054.
RODRIGO, M. Teorías de la comunicación. Ámbitos, métodos y perspectivas. Barcelona: Servei de Publicacions de la UAB, 2001. ISBN 9788449021947.
WEST, R.; TURNER, L. Teoría de la comunicación. Análisis y aplicación. Madrid: McGraw Hill, 2005. ISBN 9788448142131.
WOLF, M. La investigación de la comunicación de masas. Madrid: Paidós Ibérica, 1987. ISBN 9788475094373.

LECTURES COMPLEMENTÀRIES
AGUADO, Y.M.; MARTÍNEZ, J. (Coord.). Sociedad móvil. Tecnología, identidad y cultura. Madrid: Biblioteca Nueva, 2008. ISBN 9788497428750.
BERNAYS, E. Propaganda. Barcelona: Ed. Melusina, 2008 [1928]. ISBN 9788496614420.
BUSQUET, J. La cultura. Barcelona: Editorial UOC, 2007. ISBN 9788497885270.
CASTELLS, M. Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial, 2009. ISBN 9788420684994.
ECO, U. Apocalípticos e integrados. Barcelona: Tusquets Editores, 1995. ISBN 9788472238695.
GIROUX, H. Cine y entretenimiento. Barcelona, Paidós, 2003. ISBN 9788449314742.
Goffman, E. La presentación de la persona en la vida cotidiana. Madrid: Amorrortu Ed., 2009, ISBN
HALL, S. Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-79. London: Routledge, 1996. ISBN 9780415079068.
LAZARSFELD, P.; MERTON, R. “Comunicación de masas, gustos populares y acción social organizada”. Dins: de Moragas, M. (ed.). Sociología de la comunicación de masas II. Estructura, funciones y efectos. Barcelona: Gustavo Gili, 1985, pp. 22-49. ISBN 9788449308123.
MARCUSE, H. El hombre Unidimensional. Madrid: Editorial Ariel, 1994. ISBN 9788434488458.
McLUHAN, M. Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano. Barcelona: Paidós, 2009. ISBN 9788449322037.
SILVERSTONE, R. ¿Por qué estudiar los medios? Buenos Aires: Amorrortu, 2004. ISBN 9789505186556.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüenciació Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Treball escrit

L’activitat consisteix en 6 proves tipus test que es desenvoluparan al llarg de tot el curs. Serviran per avaluar que els alumnes han llegit i comprés els textos obligatoris que serveixen de suport als temes.
Cadascuna de les 6 activitats consistirà en:
1) La lectura per part dels alumnes d’un text facilitat pel professor.
2) Un qüestionari tipus test sobre el contingut del text que els alumnes han de contestar.

Grupal 20%
2 2 Col·loquis Durant el transcurs del curs, es plantejaran diversos exercissis i pràctiques de curta durada a l’aula per treballar el contingut del temari. S’avaluarà l’assistència i participació activa en aquestes activitats. Individual 10%
3 2 Activitats d’Aplicació: 1

S’avaluarà la capacitat dels alumnes d’aplicar correctament els conceptes teòrics a casos reals.

Tema: Les escoles clàssiques de la Teoria de la Comunicació
Material bibliogràfic i audiovisual específic facilitat pel professor.

L’activitat consistirà en:
1) La lectura d’un text o el visionat de material audiovisual facilitat pel professor per part dels alumnes.
2) L’aplicació pràctica dels conceptes teòrics treballats al cas plantejat mitjançant la redacció d’un petit informe.

Individual 10%
Activitats d’Aplicació: 2

S’avaluarà la capacitat dels alumnes per aplicar correctament els conceptes teòrics a casos reals.

Tema: Les escoles clàssiques de la Teoria de la Comunicació
Material bibliogràfic i audiovisual específic facilitat pel professor.

L’activitat consistirà en:
1) La lectura d’un text o el visionat de material audiovisual facilitat pel professor per part dels alumnes.
2) L’aplicació pràctica dels conceptes teòrics treballats al cas plantejat mitjançant la redacció d’un petit informe.

Grupal 
SÍ  10% 
6 1-2 Examen Un examen escrit on cal desenvolupar els principals conceptes teòrics de la totalitat de l’assignatura. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Treball escrit Consistirà en un assaig teòric sobre els continguts de l’assignatura. S’avaluarà el treball de l’alumne a l’hora de cercar material bibliogràfic i exemples, i la seva capacitat per redactar un treball acadèmic. 30%
Examen Prova escrita sobre els principals conceptes teòrics de la totalitat de l’assignatura. 70%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
És necessari aprovar per separat cadascuna d'aquestes tres proves per poder fer mitjana.
Seqüen-ciació  Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball escrit Els alumnes que optin per l’avaluació única hauran de lliurar 1 treball durant el curs que es desenvoluparan sota la tutela del professor. S’hauran de posar en contacte a l'inici de l'assignatura amb el docent per plantejar els temes, objectius i calendari d’entrega.
Consistirà en un assaig teòric sobre els continguts de l’assignatura. S’avaluarà el treball de l’alumne a l’hora de cercar material bibliogràfic i exemples, i la seva capacitat per redactar un treball acadèmic.
25%
2 Examen Prova on desenvolupament els principals conceptes teòrics de la totalitat de l’assignatura. 75%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Treball escrit Consistirà en un assaig teòric sobre els continguts de l’assignatura. S’avaluarà el treball de l’alumne a l’hora de cercar material bibliogràfic i exemples, i la seva capacitat per redactar un treball acadèmic. 30%
Examen Prova escrita sobre els principals conceptes teòrics de la totalitat de l’assignatura. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)