PLA DOCENT
Assignatura Planificació i Mitjans Publicitaris Codi 360421
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. R. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 28/02/2011
Data darrera actualització i seguiment: 19/06/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Metodologia i organització general
El coneixement massiu dels mitjans de comunicació, en tant que vehicles de transmissió dels missatges publicitaris, resulta indispensable per a qualsevol professional de la publicitat i les relacions públiques, independentment de l’àrea en la que treballi.

Les classes combinaran parts expositives per part del docent i la realització d’exercicis pràctics d’exemplificació quantitativa per als quals es fa imprescindible l’ús de la calculadora, essent recomanable uns coneixements mínims del full de càlcul Excel.

L’assignatura es divideix en dos blocs força diferenciats. En el primer, s'expliquen les principals fonts d'investigació de mitjans i les seves audiències i els principals conceptes terminològics emprats en planificació de mitjans i la seva aplicació pràctica.

En el segon, es fa un somer repàs al panorama actual dels mitjans publicitaris convencionals a Espanya i s'expliquen les passes essencials per a fer una correcta estratègia de mitjans que permeti proposar a l'alumne un pla mitjans basat en un brífing determinat. Tanmateix, es farà una breu aproximació a la planificació de mitjans a Internet.

Temari
Bloc 1 Títol: Fonts d’investigació i informació en mitjans. Terminologia tècnica en planificació de mitjans
Tema 1: La investigació de mitjans.
Tema 2: Conceptes bàsics en planificació de mitjans: principals conceptes de mesura i de rendibilitat.
Bloc 2 Títol: Els mitjans publicitaris. Introducció a la planificació de mitjans.
Tema 3: Panorama dels mitjans convencionals a Espanya.
Tema 4: El Target Group: conceptes i criteris per a la seva definició.
Tema 5: Estratègia i tàctica en planificació de mitjans. Estructura i realització d'un pla de mitjans.
Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12  Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C4  C6 C7  C12  C13
OG1.- L’assignatura té com a principal objectiu el donar a conèixer a l’estudiant el funcionament dels mitjans de comunicació des de la seva perspectiva publicitària.  X X            
OG2.- Introduir els elements i subjectes que defineixen el procés de planificació de mitjans.        X      X
OG3.- Donar a conèixer el context dels mitjans publicitaris dins de l’entorn empresarial (anunciants, agències i agències de mitjans).       X  X X X X
OG4.- Fer que l’estudiant conegui els conceptes bàsics i tècniques específiques de la planificació de mitjans.   X X   X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.- Conèixer el context en què es desenvolupen els diferents mitjans convencionals. X      
OE2.- Conèixer les particularitats específiques de cadascun dels mitjans publicitaris. X X X
OE3.- Explicar la importància i el rol específic que tenen els diferents subjectes que intervenen en el procés de planificació de mitjans. X   X  X 
OE4.- Donar a conèixer el funcionament dels mitjans publicitaris com a eines de comunicació.  X     X
2 OE5.- Donar a conèixer el context empresarial dels mitjans.  X  X  X
OE6.- Donar a conèixer les principals fonts d’informació en mitjans.  X   X  X  X
OE7.- Dominar els aspectes tècnics essencials de la planificació de mitjans.  X  X    X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 3 14 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 10 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 5                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 3 15 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 10 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 5                

Fonts d'informació
Bibliografia:
GONZÁLEZ LOBO, M.A., CARRERO LÓPEZ, E. i MARIÑAS GONZALEZ, G. Manual de planificación de medios. Madrid: Editorial ESIC, 6ª Ed. 2018. ISBN: 9788417129316.
JAUSET J. A. La investigación de audiencias en televisión. Fundamentos estadísticos. Barcelona: Ed. Paidos, 2000. ISBN: 9788449309045.
PERLADO LAMO DE ESPINOSA, M. Planificación de medios de comunicación de masas. Madrid: McGraw Hill, 2014. ISBN: 9788448142100.
PÉREZ-LATRE, F.J. La publicidad y los medios. Pamplona: Eunsa, 2011. ISBN: 9788431327637.
PÉREZ-LATRE, F.J. i SÁNCHEZ TABERNERO, A. Innovación en los medios: la ruta del cambio. Pamplona: Eunsa, 2012. ISBN: 9788431328597.

(*) Atesa la quantitat i varietat de recursos existents -molts d’ells de descàrrega i/ o consulta- gratuïta sobre publicitat a la xarxa, el docent indicarà en el seu moment aquells que resultin més adients pel seguiment dels temes específics de l’assignatura. Pel que fa a les edicions impreses, es recomana consultar sempre les últimes edicions publicades.

Webgrafia:
AIMC [en línia]. [Consulta: 26.05.2016]. Disponible a: <http://www.aimc.es/>. 
Infoadex [en línia]. [Consulta: 26.05.2016]. Disponible a: <http://www.infoadex.es/>.
Kantar Media[en línia]. [Consulta: 26.05.2016]. Disponible a: <http://www.kantarmedia.com/es>.

Introl [en línia]. [Consulta: 26.05.2016]. Disponible a: <http://www.introl.es/>.
IAB Spain [en línia]. [Consulta: 26.05.2016]. Disponible a: <http://www.iabspain.net/>.
Planficación medios [en línia]. [Consulta: 07.06.2018]. Disponible a: <https://planificacionmedios.com/tag/ejemplo-plan-de-medios/>
Zenith Optimedia [en línia]. [Consulta: 26.05.2016]. Disponible a: <http://www.zenithoptimedia.com/>.A més d’aquests llocs web, el docent n’indicarà d’altres que, pel seu interès, poden resultar de consulta recomanable per a parts específiques de l’assignatura. Addicionalment es compartiran altre documents d'interès al campus virtual Moodle.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Treball escrit Els estudiants elaboraran un treball escrit consistent en plantejar una estratègia de mitjans a partir d'un brífing determinat. El docent donarà, en el seu moment, les instruccions necessàries per a fer aquest treball. La nota individual serà la nota obtinguda pel grup, tret de que quedi acreditada la baixa o nul·la participació en el treball per part d'algun alumne. Grupal (7 membres) 30%
2 1-2 Activitats d’aplicació
Casos pràctics. El professor presentarà, per a la seva resolució, una sèrie d'exercicis pràctics sobre planificació i terminologia de mitjans. Aquestes activitats són exercicis relacionats directament amb l’examen final, per la qual cosa és especialment recomanable la participació de l'alumne en les sessions que es dedicaran a plantejar i resoldre els casos. Individual 20%
3 1-2 Examen Consistirà en un cas pràctic, basat en els exercicis fets a classe, del qual se'n derivaran una sèrie de preguntes. Algunes d'aquestes poden fer referència a conceptes teòrics o descriptius explicats al llarg del curs. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Consistirà en un cas pràctic, basat en els exercicis fets a classe, del qual se'n derivaran una sèrie de preguntes. Algunes d'aquestes poden fer referència a conceptes teòrics o descriptius explicats al llarg del curs. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen Consistirà en una sèrie de preguntes curtes sobre els continguts tractats en els dos blocs del programa que l’alumne haurà de contestar en un espai limitat a dos o tres paràgrafs i en un temps màxim de dues hores. Algunes d’aquestes preguntes poden ser de caràcter pràctic. 100%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Consistirà en una sèrie de preguntes curtes sobre els continguts tractats en els dos blocs del programa que l’alumne haurà de contestar en un espai limitat a dos o tres paràgrafs i en un temps màxim de dues hores. Algunes d’aquestes preguntes poden ser de caràcter pràctic. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Assignatura Gestió Empresarial i Financera Codi 360420
Matèria M9. Gestió empresarial a Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dra. S. B. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 31/05/2012
Data darrera actualització i seguiment: 30/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019

Metodologia i organització general
Aquesta assignatura s’entén en l’àmbit de la gestió empresarial, que es considera necessària per a qualsevol graduat en Publicitat i Relacions Publiques. El punt de partida és suposar que els alumnes tenen els coneixements d’economia (és recomana tenir superada l’assignatura de principis d’economia, obligatòria del quart semestre).

Les classes combinen la lliçó magistral, on el docent exposa els continguts de la unitat que s’estigui desenvolupant, amb la realització d’activitats d’ensenyament-aprenentatge en cooperació amb l'alumnat.

Per tal de facilitar la motivació dels estudiants, el docent presenta la informació de forma que aquesta s’ajusti a l’entorn de l’alumne, i lliura els materials didàctics mitjançant el Moodle de l’Escola.

El procediment d’ensenyament-aprenentatge està determinat principalment per quatre factors; què, a qui, com i quan s’ensenya. Sobre això el docent ha d’actuar detectant, determinant o intervenint per a la consecució d’un aprenentatge significatiu.

L’estudiant és el protagonista del seu propi aprenentatge, ja que és qui construeix els seus coneixements, habilitats i destreses. L’autoaprenentatge consisteix en la recerca, recopilació i tractament de la informació auxiliat per l’orientació, organització i coordinació del docent.

Les fonts d’aprenentatge són moltes i variades: professors, companys, entitats públiques i privades, entorn sociocultural, biblioteca, sala d’ordinadors, etc. Han de considerar-se els companys de l’estudiant com un factor d’aprenentatge a contemplar i potenciar, resultant de vital importància els treballs en grup, debats, disseny d’experiències, avaluació de resultats, etc.

Construcció d’aprenentatge significatius, mitjançant la selecció de continguts que estan relacionats entre si i tenen caràcter funcional en la consecució de les capacitats terminals.

La necessitat de construir els coneixements suposa una inversió de temps major que la simple transmissió de conceptes. Això pot implicar la reestructuració dels continguts de la programació.

L’aprenentatge significatiu implica una interiorització d’actituds i una acceptació de nous valors, per això és necessari desenvolupar actituds positives cap a l’objectiu de l’aprenentatge.

S’exclouen les matèries pròpies de la gestió de recursos humans (un dels àmbits de la gestió d’empresa) perquè corresponen a una altra assignatura del grau.

Temari
Bloc 1 Títol: Empresa i el seu entorn
Tema 1. L’empresa.
Tema 2. L’empresari.
Tema 3. La presa de decisions a l’empresa.
Tema 4. La funció de planificació.
Tema 5. La programació.
Tema 6. La direcció.
Tema 7. La funció d’organització.
Tema 8. La funció de control.
Bloc 2 Títol: Estudi Econòmic-Financer de l'empresa
Tema 9. Dimensió Empresarial.
Tema 10. Valoració i selecció de projectes d’inversió.
Tema 11. Finançament extern de l’empresa.

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències  
(OG) C2  C3  C4
OG1.- L'alumne coneixerà què és l’empresa i analitzarà la seva situació econòmica i financera, identificant els criteris de valoració i les dades respectives, interpretant les masses patrimonials.  X    
OG2.- L'alumne verificarà les operacions de finançament extern, calculant els interessos, els descomptes i els costos de les operacions, per tal de supervisar la gestió de tresoreria i de contractació de productes afins.  X   X
OG3.- L'alumne integrarà les fases d’un projecte de creació d’una empresa, detectant les necessitats de l’entorn econòmic, seleccionant el servei de l’activitat empresarial i la forma jurídica corresponent, determinant els recursos necessaris, les inversions, el finançament i el volum de serveis i vendes, per tal de conèixer la viabilitat del projecte.  X X X
OG4.- L'alumne aprendrà a incorporar-se al món laboral, adaptant-se a l’estructura pròpia de l’organització de forma responsable i participativa, afrontant les tasques encomanades amb progressiva autonomia i iniciativa, i valorant les aptituds en el conjunt, per tal d’integrar-se en un centre de treball. Obertura a l’àmbit professional i la seva evolució: Interès per l’entorn social, econòmic i laboral.  X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.- L'alumne aprendrà la definició de l’empresa; Forma jurídica: tipus, constitució i documentació. Ubicació: espais, localització, edificis, cost, etc. de l’empresa, i també l’avaluació de les inversions i la previsió de resultats. X   X  
OE2.- L'alumne farà una observació de fets econòmics sobre les empreses. X X X
OE3.- L'alumne establirà l’estructura preliminar sobre ubicació, dimensió, volum d’operacions i recursos. Planificació de les fases d’elaboració del projecte.     X  
OE4.- L'alumne sabrà prendre decisions en l’entorn d’incertesa i de risc, amb la utilització de diferents models. X   X X
2 OE5.- L'alumne aprendrà recursos financers: recursos propis, aliens, formes de finançament de les inversions i de l’aprovisionament, costos de finançament.    X  X  
OE6.- L'alumne aprendrà a determinar la inversió mínima, el volum de producció i/o el volum de servei i les necessitats de finançament. Valorar els costos de producció, de funcionament i generals.    X  X  
OE7.- L'alumne aprendrà el desenvolupament de l’activitat econòmica i financera en funció dels costos previstos: model, tipus de costos, cost de vendes. Rendibilitat del projecte: VAN, TIR, etc.  X  X  X  
OE8.- L'alumne obtindrà ’informació sobre el finançament i cost de cada inversió. Valoració de les inversions i dels recursos financers propis i aliens. Determinació de la viabilitat de les inversions.      X  X
OE9.-L'alumne farà una anàlisi del procés de valoració d’empreses.      X  

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 72 78

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 9 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 2 7 D.1) Treball autònom de l’estudiant 30
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 7    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 6                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 9 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 1 7 D.1) Treball autònom de l’estudiant 35
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 8    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 6                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

Fonts d'informació

Berumen, S.A. Lecciones de economía para no economistas. Madrid: Ediciones ESIC, 2017.
Bueno Campos, E. Curso básico de economía de la empresa. Un enfoque de organización. Madrid: Ediciones Pirámide. 2006. ISBN 9788436819113.
Castillo, A. M. (coord.). Introducción a la economía y administración de empresas. Madrid: Ediciones Pirámide, 2003.
Decenzo, D. A., Coulter, M y Robbins, S. P. (2017) Fundamentos de administración. México: Pearson Educación de México Suárez Suárez, A.S. Curso de Economía de la Empresa. Madrid: Editorial Pirámide, 1996.
García González, A i Boria Reverter, S. Aplicación práctica de creación de empresas en las ciencias sociales. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2006. ISBN 84-475-3028-0.
Giner de la Fuente, F. i Gil Estallo, Mª. Á. La organización de empresas: Hacia un modelo de futuro. Madrid: ESIC Editorial, 2014.
Giner de la Fuente, F. i Gil Estallo, Mª. Á. Cómo Crear y hacer Funcionar Una Empresa. Madrid: ESIC Editorial, 2010.
Pérez Gorostegui, E. Curso de economia de la empresa Introducción. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2017. ISBN 978 84 9661 265 2
Puchol, L. Dirección y gestión de recursos humanos. Madrid: Ed. Diaz de Santos, 2017.ISBN:978-84-7978-831-5

Premsa econòmica i publicacions especialitzades: Emprendedores, Cinco Días, Expansión, Actualidad Económica, Capital, Ideas y negocios, Barcelona managementReview, e Iniciativa emprendedora y empresa familiar.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual NO Per pujar nota.
Màxim 0,5 punts
2 1 Activitats d’aplicació: Exercici Exercici pràctic sobre el temari d’algunes lliçons. Es realitzarà a l’aula amb preavís. Individual 20%
3 1 Classes expositives Els alumnes fan una exposició d’un tema a escollir entre diverses propostes del professor. Han d’entregar el PowerPoint realitzat, mínim 24 hores abans. Grupal (4 membres) 25%
4 1-2 Examen

Examen tipus test que, excepcionalment, estarà format per 20 preguntes practiques i teòriques. Els alumnes hauran de realitzar càlculs per respondre correctament algunes d’elles. El document amb les anotacions es lliurarà juntament amb el full de respostes.

Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible.

Individual 55%


 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació

Els alumnes hauran d’escollir un tema dels que consta en el programa acadèmic i complementar-lo amb un cas pràctic d’una empresa. L’alumne mitjançant el cas pràctic anirà relacionant els conceptes teòrics del tema escollits i d’altres que consideri oportú. Els treball el lliurarà l’alumne els mateix dia que realitzarà l’examen. Extensió del treball de 10 a 15 pàgines, sense tenir en compte els annexos.

40%
Examen

Examen tipus test que, excepcionalment, estarà format per 20 preguntes practiques i teòriques. Els alumnes hauran de realitzar càlculs per respondre correctament algunes d’elles. El document amb les anotacions es lliurarà juntament amb el full de respostes.

Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible.

60%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
Activitats d'aplicació

Els alumnes hauran d’escollir un tema dels que consta en el programa acadèmic i complementar-lo amb un cas pràctic d’una empresa. L’alumne mitjançant el cas pràctic anirà relacionant els conceptes teòrics del tema escollits i d’altres que consideri oportú. Els treball el lliurarà l’alumne els mateix dia que realitzarà l’examen. Extensió del treball de 10 a 15 pàgines, sense tenir en compte els annexos.

40%
Examen

Examen tipus test que, excepcionalment, estarà format per 20 preguntes practiques i teòriques. Els alumnes hauran de realitzar càlculs per respondre correctament algunes d’elles. El document amb les anotacions es lliurarà juntament amb el full de respostes.

Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible.

60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació

Els alumnes hauran d’escollir un tema dels que consta en el programa acadèmic i complementar-lo amb un cas pràctic d’una empresa. L’alumne mitjançant el cas pràctic anirà relacionant els conceptes teòrics del tema escollits i d’altres que consideri oportú. Els treball el lliurarà l’alumne via Moodle i email (pdf o Word) el mateix dia que realitzarà l’examen. Extensió del treball de 10 a 15 pàgines, sense tenir en compte els annexos.

40%
Examen

Examen tipus test que, excepcionalment, estarà format per 20 preguntes practiques i teòriques. Els alumnes hauran de realitzar càlculs per respondre correctament algunes d’elles. El document amb les anotacions es lliurarà juntament amb el full de respostes.

Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible.

60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Assignatura Retòrica i Oratòria Codi 360402
Matèria M7. Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. S. B. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Quart Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 11/11/2010
Data darrera actualització i seguiment: 18/06/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Metodologia i organització general

“Retòrica i Oratòria” és una assignatura teòrico-pràctica concebuda com una una sèrie planificada d'experiències personals d’entrenament comunicatiu per per fer presentacions eficaces en públic i participar de manera productiva en grups de debats argumentatius.

Durant les sessions de treball, el professor i els estudiants analitzaran conjuntament la manera de comunicar i d’estructurar el discurs de cada un dels participants. Cadascun dels estudiants rebran les estratègies que potencien les seves virtuts comunicatives personals i minimitzen les seves carències quan participa en una presentació individual davant públic o formant part d’un grup de debats.

Pel que fa a l'avaluació de l'assignatura, en lloc de centrar-se en un model ideal d’excel·lència oratòria respecte al qual es valora de manera escalar el treball de cada estudiant, “Retòrica i Oratòria” es centra en la lògica de l’evolució personal de cada estudiant en concret. Per aquesta raó, en aquesta assignatura no puntua l’estudiant respecte el grup, sinó únicament en quant al seu progrés personal.

L’assignatura s’organitza en dues parts a través d'una sèrie d'experiències personals de preparació per a (1) participar de manera porductiva en grups de debats argumentatius, seguint el format de la Lliga de Debats Universitaris i per a (2) realitzar presentacions en públic eficaces, seguint el format TED Talks .


Temari
Bloc 1 Títol: Com argumentar en un debat, seguint el format de la Lliga de Debats Universitaris

1. Com construir un argument eficaç
2. Com construir un contraargument
3. Com refutar una fal·làcia
4. Com expressar oralment els nostres arguments
5. Com contraargumentar oralment de manera constructiva en reunions de treball i davant d’un auditori.

Bloc 2 Títol: Com fer una presentació eficaç, seguint el format TED Talks.
6. Comunicació no verbal. El cos com a text. Microexpressions facials. Coreografies gestuals
7. Com utilitzar eficaçment PowerPoint.
8. Storytelling con datos.
9. Com dissenyar una presentació TED.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
C8 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges publicitaris.
C9 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges en RRPP.
C10  Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges periodístics.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C4 C5 C8 C9 C10 
OG1.- L'alumne tindrà una experiència directa i personal de auto-reflexió i d’entrenament comunicatiu per parlar eficaçment en públic. X  X      
OG2.- L'alumne posarà en pràctica estratègies que potenciïn les virtuts comunicatives personals i minimitzin les carències quan es fa una presentació en públic. X  X  X  
 
 
OG3.- L'alumne desenvoluparà l’esperit crític-analític vers la comunicació humana. X X  X X X
OG4.- L'alumne sabrà expressar i argumentar la pròpia opinió i saber debatre de manera constructiva les opinions dels altres en reunions de treball i davant d’un auditori. X X  X  X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 
1 OE1.- L'alumne adquirirà coneixements acadèmics teòrics i pràctics sobre el llenguatge corporal no verbal. X  X X  
OE2.- L'alumne farà un bon treball de propiocepció comunicativa per accedir a les claus de com es comunica un mateix amb el seu entorn.  X  X X  
OE3.- L'alumne comprendrà la comunicació en termes de persuasió i el paper que juguen l’empatia, el carisma oratori i el control de les emocions en l’optimització de la nostra capacitat comunicativa.  X  X X  
2 OE4.- L'alumne adquirirà un coneixement pràctic dels estils comunicatius i dels principis de la Programació Neuro-Lingüística.  X  X    
OE5.- L'alumne exercitarà la lectura expressiva amb la veu i el gest.  X X  X
OE6.- L'alumne posseirà un model operatiu d’anàlisi efectiu dels components verbal, no verbal, informatiu, estilístic i persuasiu de l’orador.  X  X    
OE7.- L'alumne coneixerà i practicarà les estratègies d’argumentació.  X  X X X
OE8.- L'alumne coneixerà i practicarà tècniques professionals de presentació en públic. X X X X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 5 B.1) Activitats d’aplicació 8 C.1) Seminari -- 3 14 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 10 B.3) Simulació 2            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 15    
A.3) Classes expositives 10 B.3) Simulació 10            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 


Fonts d'informació
ANDERSON, C. Charlas TED, Madrid, Ed Deusto, 2017.
ÁLVAREZ MARAÑÓN, G. El arte de presentar. Cómo planificar, estructurar, diseñar y exponer presentaciones. Barcelona, Gestion 2000, 2012.
DUARTE, N. SlideOlogy. Arte y Ciencia para crear presentaciones convincentes. Barcelona, Conecta, 2011.
EKMAN, P. Cómo detectar mentiras: una guia para utilizar en el trabajo, la politica y la pareja, Paidós, 2004.
LEITH, S. ¿Me hablas a mí? La retórica de Aristóteles a Obama. Madrid: Taurus, 2012.
NUSSBAUMER, C. Storytelling con datos, Madrid, Anaya, 2017.
PERELMAN, C. y OLBRECHTS-TYTECA, L. Tratado de la argumentación. Madrid: Gredos, 1989.
Es complementarà amb material videogràfic i multimèdia

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Activitats d’aplicació:

Seqüència d'experiències argumentatives
Preparació personal pels debats argumentatius organitzats segons les regles de la Lliga de Debats Universitaris. Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 30%
2 1-2 Activitats d’aplicació:

Seqüència d'experiències de presentacions en públic
Preparació personal per construir presentacions eficaces estil TED Talks.

Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions.
Individual 30%
3 1-2 Examen  Peça oratòria de tres minuts sobre tema lliure seguint el format TEDTalks. Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen  Peça oratòria de tres minuts sobre tema lliure gravada en vídeo (no pot fer-se presencialment perquè no disposarem dels seus companys de classe com a públic present)amb l’estil TEDTalks. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen  Peça oratòria presencial de tres minuts sobre tema lliure amb estil TEDTalks. 40%
2 Activitats d'avaluació L'estudiant haurà de seguir el curs online a través del Moodle i haurà de realitzar totes les activitats pràctiques i experiencials de l'assignatura mitjançant l'enregistrament en vídeo de les mateixes presentacions que els seus companys d'avaluació contínua, per anar experimentant el seu progrés oratori. 60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen  Peça oratòria de tres minuts sobre tema lliure gravada en vídeo (no pot fer-se presencialment perquè no disposarem dels seus companys de classe com a públic present) seguint el format TEDTalks. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

 

6. Comunicació no verbal. El cos com a text. Microexpressions facials. Coreografies gestuals

7. Com utilitzar eficaçment PowerPoint.

8. Storytelling con datos.

9. Com dissenyar una presentació TED.

PLA DOCENT
Assignatura Documentació Informativa Codi 360401
Matèria M6. Tècniques i procediments de la comunicació Format docència  
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques
Docent Prof. A. F. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Quart Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 23/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 12/06/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Metodologia i organització general
Assignatura de caràcter tècnic amb un alt component pràctic. El seu programa inclou dos blocs de continguts en els quals es tractaran els aspectes bàsics de la Documentació Informativa aplicada a l’àmbit de la Publicitat i les RRPP.

La metodologia docent intenta potenciar la interacció amb i entre l’alumnat, utilitza tècniques d’aprenentatge entre iguals, així com el treball en equip i autònom. És per això, que s’aconsella a l’estudiant una actitud participativa i col·laborativa, bona gestió del temps de dedicació a la matèria i responsabilitat envers el seu propi procés d’aprenentatge.

Temari
Bloc 1 Títol: Introducció a la documentació
Tema 1: Documentació: Principis bàsics
1.1. Dades, informació i coneixement.
1.2. Infoxicació.
1.3. Teoria de la Informació.
1.4. Gestió del Coneixement vs Gestió de la Informació.
1.5. Propietat intel·lectual. Drets d'autors. Accés obert. 

Tema 2: Conèixer els recursos bibliogràfics
2.1 Fonts d'informació i cerca documental.
2.2 Fonts d'informació i cerca documental per RRPP i Publicitat.
1.3 CRAI de la UB: recursos i serveis.

Tema 3: La bibliografia: normalització (APA/ISO 690).
3.1. Identificació de cites textuals / Referències bibliogràfiques.
3.2. Gestors bibliogràfics (Mendeley, Zotero, Refworks, EndNote).

Tema 4: Necessitats d’informació de la professió. La documentació aplicada a la Publicitat i les RRPP.
4.1. Unitats d’informació.
4.2. El servei de documentació en les agències publicitàries.
4.3. Documentació corporativa.
Bloc 2 Títol: Elaboració de treballs acadèmics de recerca i nous rols aplicats a la publicitat i les RRPP
Tema 5: Necessitat i funció de la metodologia.
5.1. Tipus de treballs.
5.2. Estructura i presentació formal dels treballs acadèmics.

Tema 6: Gestors d’informació
6.1. Curador de Continguts.
6.2. Gestor en Intranets corporatives, xarxes socials.
6.3. Altres rols.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
 C7  Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2  C3 C4 C6 C7  C12  C13
OG1.- L'alumne coneixerà què és la disciplina documental, quin paper juga en el camp de la comunicació i, més concretament, en les RRPP i la publicitat.  X       X X X  X
OG2.- L'alumne serà capaç d’organitzar fons documentals mitjançant l’aplicació de tècniques bàsiques de gestió de documents.   X X X X X X
OG3.- L'alumne coneixerà i dissenyarà cerques en les diferents tipologies de fonts d’informació, més adients per respondre les necessitats informatives derivades de l’exercici professional de la Publicitat i  les RRPP. X X X X   X   X
OG4.- L’alumne serà capaç d’organitzar un centre de documentació especialitzat en publicitat.   X X X X X X X
OG5.- L'alumne realitzarà treballs acadèmics aplicant una metodologia del treball científic rigorosa i estandarditzada. X X X X       X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5 
1 OE1.- L'alumne farà una aproximació a la Societat del Coneixement. X        
OE2.- L'alumne comprendrà què és la Documentació Informativa i quina és el seu paper en el camp de la comunicació, la publicitat i les RRPP.   X X X  
2 OE3.- L'alumne comprendrà l’estructura i funcionament de les bases de dades documentals.       X  
OE4.- L'alumne planificarà estratègies de recuperació d’informació en bases de dades documentals i dissenyar equacions de cerca mitjançant l’ús de llenguatges d’interrogació.       X  
OE5.- L'alumne aprendrà a elaborar bibliografies seguint una normativa estandarditzada (norma ISO 690).         X
OE6.- L’alumne aprendrà a desenvolupar la cerca d’informació per duu a terme una campanya de publicitat. X        

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 64 86

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 9 B.1) Activitats d’aplicació 4 C.1) Seminari -- 4 5 D.1) Treball autònom de l’estudiant 35
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 6                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 9 B.1) Activitats d’aplicació 16 C.1) Seminari -- 3 23 D.1) Treball autònom de l’estudiant 30
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 6                

 


Fonts d'informació
Com elaborar un treball acèdemic: tutorial. [on line]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, [s.a]. [Consulta: 01/06/2016]. Disponible a: http://tutorialsbibtic.upf.edu/treball/
FERNÁNDEZ CAVIA, J. “Conocimiento y documentación en el desarrollo de una campaña publicitaria” [on line]. Hipertext.net, 2008, núm. 6. [Consulta: 29/10/2010].
GIMÉNEZ TOLEDO, E. Manual de documentación para comunicadores. 2ª ed. Pamplona: EUNSA, 2007. (Comunicación). ISBN: 84-313-2223-3.
Guia de l’audiència [on line]. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca, [s.a]. [Consulta: 01/06/2016].
MALALANA-UREÑA, Antonio. “Fuentes de información para el análisis de la publicidad. Las bases de datos publicitarias e internet”. Cuadernos de documentación multimedia, 2004, n. 15. http://multidoc.rediris.es/cdm/viewarticle
MALALANA-UREÑA, Antonio. “La documentación en publicidad”. En: Galdón-López, Gabriel. Teoría y práctica de la documentación informativa. Barcelona: Ariel, 2002.
MARCOS RECIO, Juan Carlos; GARCÍA JIMÉNEZ, Antonio; NUÑO MORAL, María Victoria. Gestión de la documentación en la publicidad y en las relaciones públicas. Madrid: Síntesis, 2004.
MARCOS RECIO, J.C; SÁNCHEZ VIRGIL, J.M; Olivera Zaldua, M. “Modelos de gestión documental en las agencias de publicidad” [on line]. El profesional de la información, 2010, vol. 19, núm. 2. [Consulta: 08-06-2017]. Disponible a: http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2010/marzo/08.pdf.
PALOMARES PERRAUT, Rocío; GÓMEZ CAMARERO, Carmen. Fuentes de información de publicidad y comunicación audiovisual. Málaga: Universidad, 2002.
Pautes per elaborar un treball acadèmic [on line]. Barcelona: Universitat de Barcelona.Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2012 . [Consulta: 08/06/2017]. Disponible a: http://www.ub.edu/biblio/docs/pautes_presentacio.pdf
RAMOS SIMÓN, Luis-Fernando. “Administración, gestión y marketing de las unidades documentales”. En: López-Yepes, José (coord.). Manual de información y documentación. Madrid: Pirámide, 1996, pp. 513-531.
RICO JEREZ, Marta; LORENTE, Ana María. “La documentación en la comunicación interna”. En: Losada-Díaz, José-Carlos (coord.). Gestión de la comunicación en las organizaciones: comunicación interna, corporativa y de marketing, 2004, pp. 303-315
XIFRA, J. “Pasado, presente y fututo de la documentación en relaciones públicas: el Institute for Public Relations” [on line]. El profesional de la información, 2010, vol. 19, núm. 2. [Consulta: 08/06/2017]. Disponible a: <http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2010/marzo/10.pdf>.
ZABALA VÁZQUEZ, J.; Sánchez Galán, M.B. “Los documentos publicitarios en archivos fílmicos: importancia, escenario actual y dificultad de análisis” [on line]. El profesional de la información, 2014, vol. 23, núm.1. [Consulta: 08/06/2017]

S’anirà proporcionant més material a mesura que es desenvolupi l’assignatura.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Activitats d'aplicació: Publicació en el bloc Publicació de mínim 2 post en el Bloc creat en classe per donar a conèixer les activitats, i notícies rellevants relacionades amb la matèria. Tot dins del calendari prefixat Individual SI 10%
2 1 Activitats d'aplicació: Elaboració d'una bibliografia. Segons el model APA/ISO es realitzarà una bibliografia a partir d’un llistat d’exemples que es proporcionaran als alumnes. Individual 20%
3 1 Treball escrit: Document / memòria d’una campanya / anunci
Elaboració d’una memòria de campanya de publicitat, es podrà aprofitar altres treballs realitzats en assignatures del mateix curs. Sempre amb el consentiment del professorat. Grupal 30%
4 1-2 Examen Examen de 50 preguntes tipus test sobre els continguts impartits durant el curs. Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen  Examen tindrà dues parts: una teòrica que constarà de 50 preguntes tipus test sobre els continguts impartits durant el curs. A més, una part pràctica que serà elaborar una bibliografia de 3 documents que es proporcionarà per a la prova. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
1 Examen  Prova on els alumnes han de demostrar l'assoliment dels coneixements teòrics i dels exemples impartits durant el curs.

Les preguntes teòriques seran per desenvolupar dos preguntes sobre els temes teòrics treballats i desenvolupar un cas pràctic que constarà en la realització d’una bibliografia segons ISO/APA a partir dels exemples proporcionats en la prova.
100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova on els alumnes han de demostrar l'assoliment dels coneixements teòrics i dels exemples impartits durant el curs.

Les preguntes seran de desenvolupar dos preguntes sobre els temes teòrics treballats i desenvolupar un cas pràctic que constarà en la realització d’una bibliografia segons ISO/APA a partir dels exemples proporcionats en la prova.
100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Assignatura Pla de Màrqueting Codi 360419
Matèria M9. Gestió empresarial a Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Prof. R. C. / Prof. I. L. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 19/03/2014
Data darrera actualització i seguiment: 06/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019

Metodologia i organització general

L’assignatura té una doble vessant: teòrica i pràctica. En aquest sentit, el professor posarà a disposició dels estudiants els instruments, documents i referències necessaris per combinar les classes magistrals amb aplicacions pràctiques per fomentar un ambient de participació i interactivitat. Per això es facilitarà que els estudiants facin les seves aportacions personals a la temàtica estudiada i que puguin resoldre amb el professor els dubtes que s’hagin plantejat.

Es faran presentacions temàtiques per tal de facilitar als estudiants la comprensió dels temes tractats i s’exemplificaran els continguts amb casos reals per tal d’apropar al màxim els estudiants a la realitat professional que aborda l’assignatura.

Es buscarà fomentar l’aprenentatge de cada part de l’assignatura de manera individual per anar avançant en el desenvolupament del temari per tal que l’alumne sigui capaç, al finalitzar l’assignatura, d’entendre perfectament la lògica darrera d’un pla de màrqueting.


Temari
Bloc 1 El Pla de Màrqueting a l'empresa

Tema 1. Introducció al màrqueting. Conceptes bàsics.
Tema 2. El paper del pla de màrqueting dins l’estratègia empresarial. Obtenció d’un avantatge competitiu sostenible en el temps. Impacte del pla de màrqueting en el negoci empresarial.
Tema 3. L’anàlisi de la situació interna i externa de l’empresa.
Tema 4. Objectius del Pla. Segmentació i Posicionament.

Bloc 2 El Màrqueting Mix i el Pla de Màrqueting

Tema 5. La política de producte.
Tema 6. La política de preu.
Tema 7. La política de distribució.
Tema 8. La política de comunicació i promoció.
Tema 9. La formulació del pla de màrqueting. Pla d’acció, pressupost i seguiment.

Bloc 3 Noves tècniques aplicades al Pla de Màrqueting

Tema 10. Les noves tendències del màrqueting. Màrqueting d’experiències.
Tema 11. El màrqueting d’experiències i el neuromàrqueting aplicats al pla de màrqueting.


Competències associades
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
 C11  Estudi i coneixement de les tècniques i mètodes del màrqueting.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C3 C4 C6 C7 C11  C13 
OG1.- L’alumne relacionarà el pla de màrqueting amb l’estratègia empresarial. X   X   X  
OG2.-. L'alumne analitzarà el paper de les diferents variables del màrqueting mix en el pla de màrqueting. X  X X  
 
   
OG3.-. L'alumne aprendrà a desenvolupar un pla de màrqueting.  X X X X X X X
OG4.- L'alumne identificarà els instruments del màrqueting, així com eines no tan convencionals com el neuro-màrqueting o el màrqueting d'experiències.   X  X X  
OG5.- L’alumne coneixerà els rols i funcions propis dels departaments de màrqueting.     X     X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5
1 OE1.- L'alumne comprendrà la vinculació entre la de màrqueting i les necessitats empresarials. X        
OE2.- L'alumne serà capaç de vincular les variables de màrqueting amb la potencialitat de la marca com a concepte-cruïlla de la publicitat, el màrqueting i les RR.PP X  X      
2 OE3.- L'alumne sabrà confegir un Pla de Màrqueting, i fer anàlisi de sensibilitat de la modificació de les variables.   X      
OE4.- L'alumne coneixerà bé les tècniques i variants del màrqueting.      X  X  
3 OE5.- L'alumne dominarà l’abast, la trajectòria i les possibilitats de les xarxes socials en el màrqueting de les empreses.        X X
OE6.- L'alumne coneixerà els objectius i tasques dels llocs de treball estàndard més importants a l’àrea del màrqueting.         X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total: 150 40 60 50

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 5 B.1) Activitats d’aplicació 2 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 21
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 2 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 8    
A.3) Classes expositives 1 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 6 B.1) Activitats d’aplicació 3 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 28
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 3 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 12    
A.3) Classes expositives 1 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 4                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 3
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 5 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 16
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 9    
A.3) Classes expositives 1 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 5                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

Fonts d'informació
Bibliografia:
BERNAT, R.; TAMAYO, V. La esencia del marketing. Casos prácticos. Barcelona: Edicions UPC, 2002.
COHEN, W.A. El plan de marketing. Bilbao: Ed. Deusto, 2008.
ESTRADE, J.M.; JORDÁN SORO, D.; HERNÁNDEZ-DAUDER, M.A. Marketing Digital: marketing móvil, SEO y analítica web. Madrid: Ed. Anaya Multimedia, 2012.
GABRIELi EROLES, J.L. Internet Marketing 2.0. Barcelona: Ed. Reverté, 2010.
GÁZQUEZ, J.C.; JIMÉNEZ, J.F. Casos prácticos de introducción al marketing. España: Editorial Circulo Rojo, 2010.
GONZÁLEZ, E.; ALÉN, E. (coord.). Casos de dirección de marketing. Madrid: Ed Pearson, 2004.
SÁNCHEZ, J. Plan de marketing: análisis, decisiones y control. Madrid: Ed. Pirámide, 2001.
KOTLER, P.; ARMSTRONG, G.; CÁMARA, D.; CRUZ, I. Principios de marketing. Madrid: Ed. Prentice Hall, 2004.
KOTLER, P. Dirección de marketing. Madrid: Ed Pearson Alhambra, 2006.
KOTLER, P.; KELLER, K.L. Marketing Management. Madrid: Ed. Prentice Hall, 2008.
KOTLER, P. Los diez pecados capitales del marketing. Madrid: Ed Gestión 2000, 2012.
MACIÀ, F. Marketing Online 2.0. (Social Media). Madrid: Ed. Anaya Multimedia, 2014.
MEDINA, A. Bye, bye, marketing. Del poder del mercado al poder del consumidor. La revolución de las marcas. Madrid: Ed. Pirámide 2010.
ROSALES, P. Estrategia digital. Cómo usar las nuevas tecnologías mejor que la competencia. Madrid: Ed Deusto, 2010.
ROVERTS, K. El futuro más allá de las marcas. Lovemarks. Navarra: Ed Urano, 2005.
SAIZ DE VICUÑA, J.M. El plan de marketing en la práctica. Madrid: Ed. ESIC, 2011
SANTAMASES, M. Marketing: conceptos y estrategias. Madrid: Ed Pirámide, 2012.
STAPLETON, J. Cómo preparar un Plan de Marketing. Bilbao: Ed Deusto, 1992.

Webgrafia:
AEDEMO [en línia]. [Consulta: 9.04.2014]. Disponible a: <www.aedemo.es>.
ESTRATEGIAS [en línia]. [Consulta: 21.01.2016]. Disponible a: <www.estrategias.com>.
IPMARK [en línia]. [Consulta: 9.04.2014]. Disponible a: <www.ipmark.com>.
MARKETING DIRECTO [en línia]. [Consulta: 21.01.2016]. Disponible a: <www.marketingdirecto.com>.
MARKETING NEWS [en línia]. [Consulta: 9.04.2014]. Disponible a: <www.marketingnews.com>.
PURO MARKETING [en línia]. [Consulta: 9.04.2014]. Disponible a: <www.puromarketing.com>.
REASON WHY [en línia]. [Consulta: 21.01.2016]. Disponible a: <www.reasonwhy.com>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2-3 Classes magistrals Assistència i participació activa en classe. Imprescindible l’assistència mínima del 80% de la totalitat de les classes i participació activa. Individual NO Per pujar nota
2 1-2-3 Activitats d’aplicació: Grupal Exercicis pràctics: resolució de casos, reflexions personals, etc. Es realitzaran al llarg del curs (entre 4 i 6). Habitualment es treballaran fora de classe i es corregiran a classe. Grupal (4-6 membres) 15%
3 3 Treball en grup: Pla de màrqueting

Desenvolupament d'un pla de màrqueting per a una marca en base a les pràctiques treballades.

Es lliurarà les darreres setmanes del període lectiu en format paper i en format digital.

Grupal (4-6 membres) 25%
4 3 Examen Es realitzarà un exercici escrit sobre els continguts teòrics de l’assignatura. L'examen constarà de preguntes tipus test i de desenvolupament. Individual 60%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada. 
La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Pràctica Anàlisi d'un cas de marketing (empresa) i breu presentació del seu pla a partir de la informació analitzada. 50%
Examen Prova escrita amb preguntes tipus test de la totalitat del temari. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen Prova teòrica-pràctica amb preguntes i exercicis dels temes de l’assignatura (preguntes tipus test i/o preguntes de desenvolupament + exercicis pràctics) 100%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Pràctica Anàlisi d'un cas de marketing (empresa) i breu presentació del seu pla a partir de la informació analitzada. 50%
Examen Prova teòrica-pràctica amb preguntes i exercicis dels temes de l’assignatura. 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)