PLA DOCENT
Assignatura Pràctiques I
-
Pràctiques II
Codi 361877
-
361878
Matèria M16. Pràctiques externes Format docència PRAC
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, les matèries obligatòries i les matèries optatives que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dra. S. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus PR Crèdits ECTS 6+6 Semestre 7-8 Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 18/11/2011
Data darrera actualització i seguiment: 15/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general
En aplicació de la Normativa reguladora dels Plans Docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la Universitat de Barcelona aprovada pel seu Consell de Govern el 8 de maig de 2012, aquestes dues assignatures s’avaluen conjuntament.

Tenen vocació eminentment empírica, pretenen la màxima implicació de l’estudiant amb la/es realitat/s professionals de la carrera, ponderant la seva activitat de pràctiques reals en empreses i institucions realitzades al llarg de la titulació.

Aquesta assignatura té un caràcter semi-presencial. Estan programades tutories col·lectives presencials, que poden incloure sessions de treball en forma de conferències, taules rodones i altres activitats orientades a l'emprenedoria i a la inserció laboral.
L’objecte de les tutories és acompanyar a l’alumnat tant pel que fa a l’estratègia personal de pràctiques com en el procediment formal de l’avaluació de les assignatures Pràctiques I i Pràctiques II subjectes a la rúbrica descrita en aquest pla docent.

El calendari resta obert en funció de les peticions que facin els alumnes al llarg del curs. Són d’assistència obligatòria la primera i la darrera. Consulteu al Moodle de l'assignatura o aquest enllaç.

Són elements susceptibles de formar part de l’avaluació d’aquesta matèria:
• L’assistència a les tutories obligatòries previstes en el calendari.
• La pràctica en empreses i institucions, doncs és l’objecte principal d’aquesta assignatura.
• Presentació a concursos de l’àmbit publicitari i/o relacions públiques (només aquells realitzats en el període en el que s’ha estat alumne de l’Escola).
• Contractes Laborals del sector en funcions afins a la titulació realitzades durant el període de formació en aquest Grau.

El nombre i la qualitat d’aquests elements i de la Carpeta d’Aprenentatge determinaran la qualificació final.

EN CAP CAS PODRÀ PRESENTAR-SE DINS D’AQUESTA ASSIGNATURA MATERIAL CORRESPONENT A CAP ALTRA ASSIGNATURA NI AL TREBALL DE FI DE CARRERA.
RÚBRICA PER A L’ELABORACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ CONJUNTA DE LES
ASSIGNATURES DE PRÀCTIQUES I i II


A partir dels paràmetres indicats en el Pla Docent, i d’acord amb les indicacions normatives de les agències de qualitat universitària (AQU i ANECA), les qualificacions es construeixen tot aplicant una rúbrica (eina de qualificació estandarditzada per realitzar avaluacions subjectives amb l’objectiu de fer la qualificació més transparent).
GLOSSARI
HP HP és el sumatori de les hores de pràctiques.
NHP10 NHP10  és el nombre d’hores de pràctiques multiplicat per 0,0083. Base 10.
El factor de ponderació 0,0083 s’ha calculat dividint la nota màxima -10- per 1200 hores.
En el cas de pràctiques internacionals, el nombre d’hores s’ha multiplicat per 2 prèviament a aplicar el factor de ponderació esmentat.
NC NC és la nota ponderada del certificat. Es calcula assignant una qualificació a cada un dels apartats dels documents (poc satisfactori, correcte, satisfactori, molt satisfactori. No es contemplen les indicacions “sense dades”.)
creuetes
La nota individual del certificat es calcula ponderant per les hores certificades i les valoracions en Base 10, segons la següent fórmula.
hores
NC
NMC NMC és la nota individual de la valoració dels diferents certificats.
NMC
NHCP5 NHCP5 són les hores realitzades amb contractes laborals multiplicat per 0,0041. Base 5.
El factor de ponderació 0,0041 s’ha calculat dividint la nota màxima -5- per 1200 hores.
HPCL HPCL és el sumatori de les hores realitzades amb contracte laboral.
HPCP HPCP és el sumatori de les hores de pràctiques més la conversió a hores computables com a pràctiques les realitzades amb contracte laboral en el sector (el 50%). Es calcula:
* Per aprovar cal que sigui  igual o superior a 600.
HPCP
THP THP és el sumatori de les hores de pràctiques ponderades més les hores amb contracte laboral ponderades.
QUALIFICACIÓ FINAL PER A ALUMNES QUE NOMÉS HAN EFECTUAT PRÀCTIQUES Nota final: 80 % NHP10 + 20 % NMC
* Si el nombre d'hores HP és inferior a 600 la nota final és el valor NHP10,
i sempre inferior a 5.
QUALIFICACIÓ FINAL PER A ALUMNES QUE NOMÉS PRESENTEN CONTRACTES LABORALS Nota final: NHCP5
* Si el nombre d’hores és inferior a 1200 el valor estarà per sota al 5.
QUALIFICACIÓ FINAL PER A ALUMNES QUE PRESENTEN PRÀCTIQUES I CONTRACTES LABORALS Nota final: 80 % THP  + 20 % NMC
* Si el nombre d'hores HPCP és inferior a 600 la nota final és el valor THP,
i sempre inferior a 5.

• Addicionalment, els concursos i projectes personals incrementen la nota final en funció de la complexitat del treball i la qualitat de la realització.

• A partir de l’hora de pràctiques 1201 hores de pràctiques  i en endavant, a la nota resultant de l’algoritme corresponent se li sumarà el resultat de multiplicar aquest excedent per 0,0020 fins a un valor final màxim de 10.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora. 
C5 Capacitat comunicativa. 
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
 C7  Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades. 
C8 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges publicitaris. 
 C9  Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges en RRPP. 
C10 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges periodístics. 
C11 Estudi i coneixement de les tècniques i mètodes del màrqueting. 
 C12  Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació. 
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.
C14 Coneixements bàsics per a l’anàlisi econòmic, jurídic i social de les empreses i institucions. 

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4 C5  C6 C7  C8  C9  C10   C11 C12  C13  C14
OG1.-L’alumne participarà activament de la realitat professional.  X X  X  X X  X X
OG2.-L’alumne aprendrà les característiques pròpies de l’entorn laboral. X  X  X  X  X X  X  X
OG3.- L’alumne executarà en un entorn real les eines i tècniques adquirides en assignatures teòriques.                X   X   X  X  

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.- L’estudiant s’incorporarà en l’activitat diària d’una organització professional. X X X
OE2.- L’alumne col·laborarà directament en l’execució de tècniques pròpies de la Publicitat i les Relacions Públiques.     X
OE3.- L’estudiant tindrà l’oportunitat de conèixer de primera mà la realitat laboral del sector.  X X  

 
Mètodes docents
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores Crèdits ECTS
A) Teoria Ø Ø
B) Pràctiques (hores no presencials) 280 x2 11.2 x2
C) Treball tutelat (hores presencials) 10 x2 0.4 x2
D) Treball autònom (hores no presencials) 10 x2 0.4 x2
Total 300 x2 12

 


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada i única
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Tots Classes magistrals: Assistència a tutories
(veure calendari) i Contrast d’expectatives
Es contempla un calendari de sessions tutories per ajudar a l’alumne a definir la seva estratègia de pràctiques.

De les diverses sessions que es programin, només 2 seran d’assistència obligatòria. La resta serveixen per aclarir qualsevol dubte de l’estudiant.

En cas que l'estudiant no pugui asistir a una sessió obligatòria, caldrà que publiqui al Moodle el justificant pertinent.

La darrera sessió programada també està vinculada a l'acte de graduació (consulteu moodle).

L’alumnat podrà posar en comú les seves experiències en les respectives empreses.

Alumnes ERASMUS: només han d’assistir a les sessions obligatòries del primer semestre. Tindran el mateix tractament els alumnes amb convocatòria extraordinària.

Aquesta activitat està oberta a tots els estudiants de l’escola. L’alumnat està obligat a conèixer el procediment d’avaluació d’aquestes assignatures descrit detalladament en la següent documentació i enllaços:
- Aquest pla docent, i en el seu Moodle vinculat.
- Seqüenciació del procediment de pràctiques externes.
- Tramesa de candidatures.
- Preguntes més freqüents.
Individual ---
2 Tots Activitats d’aplicació: candidatures Al llarg de la titulació, l’estudiant ha de presentar un nombre il·limitat de candidatures al Servei de Pràctiques de l’Escola fins que sigui seleccionat, i poder acreditar el nombre d’hores suficients per a superar la matèria en el curs acadèmic en el que es matriculi de les assignatures corresponents a aquest Pla Docent. Individual NO 100%
3 Tots Pràctiques externes Pràctiques a empreses externes.
És imprescindible la formalització del Conveni, ABANS d’iniciar les pràctiques.
Individual
NO
4 Tots Contrast d’expectatives:
Activació certificat d’empreses.
Cal un certificat per a tots i cadascun dels Convenis i renovacions.

Quan demanar el Certificat?
a) Al llarg del curs: 15 dies abans de finalitzar pràctiques.
b) Per tancar l’avaluació: 30 dies abans del tancament de les assignatures (vegeu calendari oficial examens).

Com demanar-lo? 
1.- L’estudiant ho notifica a  Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .
2.-El Servei de Borsa de Pràctiques:
  2.1. Gestiona amb l’empresa l’emissió de l’informe d’avaluació "Certificat".
  2.2. Actualitza la informació a l'Espai de l'Alumnat: "Resum de Pràctiques Fetes".

SÍ, en el cas de pràctiques amb Conveni.
5 Tots Carpeta d’aprenentatge:
Qüestionari Avaluació Pràctiques. Només convenis formalitzats amb l'Escola.
L’estudiant rebrà un correu electrònic a @esrp.net amb un enllaç personalitzat per respondre el "Qüestionari Avaluació Pràctiques" a partir del de maig de 2021.

Per a cada una de les empreses on heu realitzat pràctiques:
1.- Nom de l’empresa
2.- Durada de la pràctica (mesos)
3.- Durada de la pràctica (hores)
4.- Descripció de les tasques realitzades
5. Valoreu(de l’1 al 10) diversos ítems: adequació de tasques assignades, tutor/a, empresa...
6. Redacteu què us ha aportat l’experiència en pràctiques (extensió d’entre 1000 i 1500 caràcters).
SÍ, en el cas de pràctiques amb Conveni.
6 Tots Carpeta d’aprenentatge:
Per a Contractes Laborals del sector en funcions afins a la titulació realitzades durant el període de formació en aquest Grau.
L’estudiant que pugui acreditar mitjançant contracte laboral el desenvolupament de tasques relacionades amb el grau, presentarà una fitxa que inclourà, obligatòriament:

1.- Nom empresa/institució on s’han s’ha signat un contracte laboral, adreça, codi postal, telèfon i e-mail.
2. Nom i càrrec del superior jeràrquic dins de l’organització.
3 Període en el que s’han realitzat les funcions de publicitat i/o RRPP.
4.- Nombre d’hores.
4. Funcions realitzades.
5. Valoració de l’organització com a empresa.
6.- Annex 1: Còpia legalitzada del contracte laboral.
Annex 2: Certificat de funcions de l’empresa.

Cal publicar a Google Drive i compartir amb  Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Individual SÍ, en cas que hi hagi experiència laboral. En funció del període
/hores
7 Tots
Carpeta d’aprenentatge: 
Per a concursos
L’estudiant que ha participat en un o més concursos relacionats amb les funcions pròpies de la publicitat i/o les relacions públiques, elaborarà per a la seva avaluació una fitxa-resum per a cada un d’ells (si us heu presentat).

1. Dades d’identificació de l’estudiant o grup que s’hi presenta.
2. Descripció del concurs i característiques
3. Dates de participació.
4. Còpia del projecte presentat.
5. Resultat.
6. Annex:
Obligatori:  Bases del concurs.
Obligatori: Butlleta d’inscripció.
En cas d’haver participat en més d’un concurs, caldrà afegir un sumari i repetir per a cada un d’ells la fitxa indicada.

Cal publicar a Google Drive i compartir amb  Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Individual SÍ, en cas que es presenti activitat relacionada. En funció del nombre i comple-xitat
Ortografia i/o mecanografia deficients: disminuirà substantivament la qualificació final, fins arribar, si cal, a suspendre.

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.La nota a obtenir es determinarà segons la rúbrica.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Carpeta d'aprenentatge
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

S’han de repetir totes les activitats formatives descrites per a l’avaluació, esmenant les mancances i/o errades detectades.

En el cas de presentar la Carpeta d’Aprenentatge Pràctiques amb Conveni, l’estudiant rebrà un correu electrònic a @esrp.net amb un enllaç personalitzat per respondre el "Qüestionari Avaluació Pràctiques" a partir del 4 de juny del 2021.
100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
DEGREE IN ADVERTISING AND PR: COURSE TEACHING PLAN
Course English: Speaking Code 360424
Area M11. English for Advertising and PR Subject Code B
Previous requirements It is advisable to have passed most of the core courses.
Teacher Prof. C. B. Coordination Head of Studies
Language English Session Morning and Afternoon
Type OB ECTS Credits 6 Semester Sixth Academic year 20-21

 

Written: 28/02/2011
Last Up-dated and Checked: 25/06/2020
Date of validation by the Executive Committee: 25/06/2020

General course organization and Methodology
The main purpose of this course is to integrate theoretical knowledge of English with the practical skills of listening and speaking. It is mainly oriented to the workplace but time is also dedicated to language that is more typical of day-to-day social interaction. The specific aims are as follows:

- To provide models of useful language for different professional situations related with the PR and advertising sectors (job interviews and presentations) and opportunities to practise talking about a range of different topics in social situations;
- To improve the ability to understand spoken English;
- To practice different language functions such as expressing and asking for ideas and opinions, agreeing and disagreeing, , etc.;
- To develop communication strategies;
- To improve grammatical accuracy, fluency, vocabulary and pronunciation;
- To be able to talk about current affairs and the news;
- To increase awareness of the cultural factors associated with the need to communicate effectively with professionals from all over the world
- To encourage students to take responsibility for their own learning, both inside and outside the classroom;
- To promote the ability to work independently as well as in groups.

The course focuses on:
i) job interviews, work and the workplace
ii) presentations
iii) creating and recording an advertisement for radio.

Each part contains specific activities directly related to the main theme, as well as more general activities. Preparing for job interviews and giving presentations assists with fluency and communication strategies, while creating a radio advertisement focuses more on pronunciation, intonation and grammatical accuracy. An active methodology is used to encourage maximum participation in class.

Students are recommended to attend classes. Single assessment is not recommended for students whose English level is not at least C1.

To enhance learning and participation, students are divided into 2 groups according to their level of English. (B2 – C1 and above, and B2 - B1 and below). The first session each week is with the whole group and covers the professional aspects of the course - “Hours 1 and 2”- . The second is with one of the smaller groups on alternate weeks and covers more general discussion topics –“Hour 3”; students therefore have 4 hours of English one week and 2 the next. The remaining 13 hours of the course are covered by complementary activities on Moodle – “Hour 4”.

Course Topics
Block 1 English for the Workplace: job interviews
Introduction to English for the workplace.
Hours 1 and 2. What can you offer an employer? Your personal qualities and skills. Job interviews and how to prepare for them.
Talking about organisations and their activities; talking about your job, etc.
Creating a radio advertisement: writing, performing and recording an advert for radio.
Hour 3: Cultural awareness and its importance at work and outside; advertising and the human body; Is our relationship with technology healthy?
Block 2 Presentations
Hours 1 and 2. Introduction to presentations: "do's and don'ts" for effective presentations.
Basic techniques: the start; developing and structuring your presentation using signposting; the finish.
Powerful techniques to connect with your audience: repetition, anecdotes, the rule of three, etc.
Questions from the audience and how to deal with them.
Hour 3: Language learning; Social media: is it really social?

Associated Competences
C5 Communicative competence.
C8 Knowledge of the strategies and processes involved in creating and producing advertising messages.
C9 Knowledge of the strategies and processes involved in creating and producing messages for PR.
C10 Knowledge of the strategies and processes involved in creating and producing journalistic messages.

General Course Objectives 
General Course Objectives  GOs associated with each competency
(GO) C5 C8  C9 C10
GO1.- Being able to understand spoken English at gist and specific level in  professional contexts and outside, including profession-related and general lexis. X  X  X
GO2.- Being able to express oneself effectively in professional contexts and outside. X X  X
GO3.- Being aware of cultural factors that come into play in communication in professional contexts and outside. X X X X
GO4.- Demonstrating the ability to work alone and in groups. X      
GO5.- Consolidate, broaden and know how to apply theoretical knowledge of the English language. X      

 

Description of the specific objectives // Learning outcomes
Blocks Specific objectives of each block of topics SO associated with each GO
    OG1 OG2 OG3  OG4 OG5 
1 SO1.- Performing well at an interview. X X X X  
SO2.- Learning and practicing general and more technical vocabulary referring to work and the workplace. X X     X
SO3.- How to talk about your personal characteristics and abilities. X X X  X  X 
SO4.- Learning about the importance of being sensitive to cultural differences.    X  X  X  
SO5.- Improving intonation and pronunciation. X X     X
2 SO6.- Learning how to give presentations in English, both individually and as part of a team.  X   X X X X
SO7.- Being capable of following presentations in English and participate actively by asking questions. X  X X   X
SO8.- Improving fluency and learning new communicative strategies.  X  X X    
SO9.- Expressing yourself more accurately.  X  X     X
SO10.- Demonstrating the ability to work alone and in groups.        X  

Read Glossary types of educational activities (according to the UB description)
Summary of learning activities
  Hours  
Type Total Classroom Remote

ECTS Credits

A) Theory 30 30 0 1.2
B) Theory and practice 20 20 0 0.8
C) Supervised work 35 6 29 1.4
D) Autonomous work 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribution hours Block 1 Block 2
Total: 150 75 75

 

Block 1 Learning Activities
Classroom learning Remote learning
Sub-type A - THEORY Total
Type A
Sub-type B -
THEORY AND PRACTICE
Total
Type B
Sub-type C - SUPERVISED WORK Total
Type C
Type C Classroom learning Tipus C Remote learning Sub-type D – AUTONOMOUS WORK Total
Type D
A.1) Lectures 7 B.1) Applied activities 5 C.1) Seminars -- 3 15 D.1) Autonomous student work 32
A.2) Discussions 0 B.2) Production of a portfolio 0 C.2) Comparison of expectations -- 0 0    
A.3) Presentations 0 B.3) Role-plays 5            
A.4) Talks 2 B.4) Visits 0            
A.5) Round tables 0                
A.6) Group work 4                
A.7) Written paper and/or Exam 2                

 

Block 2 Learning Activities
Classroom learning Remote learning
Sub-type A - THEORY Total
Type A
Sub-type B -
THEORY AND PRACTICE
Total
Type B
Sub-type C - SUPERVISED WORK Total
Type C
Type C Classroom learning Tipus C Remote learning Sub-type D – AUTONOMOUS WORK Total
Type D
A.1) Lectures 7 B.1) Applied activities 5 C.1) Seminars -- 0 0 D.1) Autonomous student work 33
A.2) Discussions 0 B.2) Production of a portfolio 0 C.2) Comparison of expectations -- 3 14    
A.3) Presentations 0 B.3) Role-plays 5            
A.4) Talks 0 B.4) Visits 0            
A.5) Round tables 2                
A.6) Group work 4                
A.7) Written paper and/or Exam 2                

Basic Sources of Information: bibliographic, electronic, audiovisual, etc.
BBC. Learning English. [Online]. [Accessed: 20.05.2014]. Available at: <http://www.bbc.co.uk/learning/subjects/english>.
BRITISH COUNCIL. Learning English. [Online]. [Accessed: 20.05.2014]. Available at: <http://www.britishcouncil.org/learning-english-gateway>.
Campaign. Weekly magazine aimed at the advertising sector in the UK [Accessed: 20/05/2014] Available at: <http://campaignlive.com>.
EMMERSON, P. Business English Frameworks. Cambridge: ed. Cambridge University Press, 2002. ISBN 9780521004558.
INC.COM. Small business ideas and resources for entrepreneurs. [Online]. [Accessed: 20.05.2014]. Available at <http://www.inc.com>.
PR Week. Weekly magazine aimed at the PR sector in the UK [Online]. [Accessed: 20.05.2014]. Available at: <http://prweek.com>.
SHIPSIDE, S. Perfect Your Presentations. London: ed. Dorling Kindersley, 2006. ISBN 1405315881.
WILLIAMS, E. J. Presentations in English. London: ed. Macmillan, 2008. ISBN 0230028780.

Read Assessment: General Information about the Degree
Course-specific assessment system information
 • Check the end of assessment period and academic management calendar.
 • Plagiarism and/or the copying of assessed activities will result in the assessed work in question receiving a 'fail' mark and may lead to the student/s concerned failing the course. The School may also decide to take disciplinary measures.
 • Marks will be given for correct grammar and spelling, style and appropriacy of message. 
 • Work handed in late or in formats other than stated for assessment purposes will not be accepted, neither will any alternative work be accepted to pass the course.
 • Class attendance is recommended in all cases, also for students who have opted for the single assessment system. Check cases in which it is mandatory.
 • All learning activities are graded from 0-10.
 • The minimum grade required to pass each learning activity is 5.
 • To recieve the grade of "Matricula d'honor", the student must acheive an overall grade of 10, and, according to the regulations, the number of Honours Grades can not exceed 5% of the total number of students registered in the subject.
Continuous Assessment System
Requirements: unless they indicate to the contrary, all students will be assessed under this system.
Sequen-
ce
Block Name of Learning Activity Detailed description of Learning Activity Group or Individual Compulsory
Yes/No
% of mark
1 1-2

Practical activity
Role play: a PR job interview.

Preparing, practicing and role-playing a job interview.  Group (2-4 people)  YES  15%
 Individual  YES  20%
2 1-2  Practical activity

A radio advertisement.

Writing and recording a radio advertisement.  Group (2-4 people)  YES  10%
 Individual  YES  20%
3 1-2 Practical activity

Team presentation

Preparing and giving a presentation on a topic related to PR or advertising, incorporating a series of techniques.  Group (2-4 people)  YES  15%
 Individual  YES  20%

 

Retake under the Continuous Assessment System.

Name of Learning Activity Detailed description of Learning Activity % of grade
Practical activities: Presentation A short individual presentation (5 minutes) in person on a topic chosen by the student and related to advertising / PR. 100%

 

Exam Only Assessment System
Requirements: students wishing to be assessed under the exam only system must submit a formal application within the time frame and in the format set out in the academic calendar.
Sequence Name of Learning Activity Detailed description of Learning Activity % of grade
1 Practical activities: Video activity, presentation Students who choose this option must also take a final exam. To be eligible to take the final exam, students must also publish the following pieces of audiovisual work on Moodle at least 15 days before the exam date on the School’s official calendar (identifying themselves by name and surnames at the beginning of the recordings).

1.- A monologue describing the personal qualitites needed to work in PR or advertising and why you think you would be a good professional in one of these sectors (3 minutes).

2.- A radio advertisement (1 minute).

3.- A presentation on a topic related to PR or advertising (3 minutes).
60%
2 Exam The final exam will be done in groups chosen by the lecturer and will cover the entire content of the course.

All marks given will be individual.
40%
This option is recommended exclusively for students whose English level is equal to or higher than C1 (advanced).

 

Retake under the Exam Only Assessment System.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % of grade
Oral exam A discussion with the lecturer on a topic from the course 100%

Teacher Notes
Aula Virtual (Moodle)
Observations
This Teaching Plan is subject to modification in the event of serious situations.
PLA DOCENT
Assignatura Recursos Humans Codi 360423
Matèria M9. Gestió empresarial a Publicitat i RRPP Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Prof. M. B. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 01/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general
L’assignatura suposa que els alumnes no tenen coneixements (o només molt parcialment) sobre la gestió de recursos humans. Per aquest motiu, se segueixen diversos mètodes de treball.

Respecte al treball a l’aula, predomina l’exposició oral, per part del professor, tant de continguts teòrics, per a presentar els conceptes fonamentals, com d’abundants exemples extrets del món de les organitzacions, per a facilitar la comprensió dels aspectes teòrics. Així mateix, per a facilitar el seguiment de l’assignatura, el professor entrega materials didàctics als alumnes (de fet, els alumnes baixen del campus virtual). S’espera que, a mida que el curs avança, els alumnes tinguin una actitud més activa a l’aula, tant de manera individual com col·lectiva mitjançant la realització d'exercicis pràctics, la participació i la realització d'exposicions.

Fora de l’aula es preveu que l’alumnat realitzi treball personal dirigit i la presència de tutories personalitzades. En el primer cas, l’aprenentatge es basa en treball personal que han de fer els alumnes a partir de les indicacions donades pel professor. En el segon cas, els estudiants que ho desitgin poden trobar-se amb el professor, en els horaris que es faran públics, per resoldre dubtes concrets que dificultin el treball programat o per buscar l’orientació que considerin necessària.

Temari
Bloc 1 Títol: Aspectes teòrics associats a la relació laboral i la gestió de recursos humans
Tema 1: Organitzacions, treballs i persones.
1.1. Antecedents històrics de la gestió de recursos humans.
1.2. Estils de direcció i la seva influència en la gestió de recursos humans.

Tema 2: La funció de la gestió de recursos humans.
2.1. Funcions i estructura del departament.
2.2. La figura del gestor de recursos.
Bloc 2 Títol: Gestió pràctica dels recursos humans a les organitzacions
Tema 3: La planificació dels recursos humans.
3.1. La planificació de recursos humans i la seva inserció a la direcció estratègica de l’empresa.
3.2. Anàlisi i descripció de llocs de treball.
3.3. Perfils professionals i competències professionals.
3.4. Estudi de les necessitats de personal.

Tema 4: La selecció de personal.
4.1. Reclutament.
4.2. Preselecció, entrevista i proves d’idoneïtat
4.3. Contractació.
4.4. Acollida, incorporació i seguiment.

Tema 5: La remuneració.
5.1. Les bases d’un sistema retributiu.
5.2. Principis retributius.
5.3. Tipologia remunerativa.
5.4. La nòmina.

Tema 6: Clima laboral i absentisme.
6.1. La comunicació.
6.2. La motivació.
6.3. La participació.
6.4. L’absentisme.

Tema 7: Polítiques de benestar.
7.1. Conciliació de vida laboral i familiar.
7.2. Mobbing.
7.3. Igualtat.
7.4. Prevenció de riscos laborals.

Tema 8: Desenvolupament professional.
8.1. Formació.
8.2. Carreres professionals.
8.3. El coaching.
8.4. El mentoring.

Tema 9: L'avaluació del personal.
9.1. Objectius de l’avaluació de personal.
9.2. Tipus d'avaluació.

Tema 10: El conflicte i la negociació col·lectiva.
10.1. Premisses en la negociació.
10.2. La negociació.
10.3. Després de la negociació.
10.4. La negociació col·lectiva.

Tema 11: L’acomiadament.
11.1. Extinció del contracte: tipus d’acomiadament.
11.2. Indemnitzacions.
11.4. Liquidació a l’extinció del contracte.
11.5. Cost de la rotació de personal.

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7  Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
 C11  Estudi i coneixement de les tècniques i mètodes del màrqueting.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències  
(OG) C2  C3  C4 C6 C7 C11 C13
OG1.- L’alumne coneixerà els principals conceptes i teories per a comprendre la gestió de recursos humans.  X   X   X  
OG2.- L’alumne aprendrà les principals tècniques de gestió pràctica dels recursos humans.  X X X     X
OG3.- L’alumne coneixerà la realitat espanyola en gestió de recursos humans.  X X         X
OG4.- L’alumne desenvoluparà una capacitat de resolució de casos pràctics de gestió de recursos humans.  X X X X     X
OG5.- L’alumne comprendrà la gestió de recursos humans dins la direcció estratègica de l’empresa. X   X X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 
1 OE1.- L’alumne coneixerà la gestió de recursos humans en l’àmbit de la gestió d’empresa.   X X X
OE2.- L’alumne coneixerà la gestió de recursos humans en l’àmbit de les relacions laborals. X   X    
OE3.- L’alumne coneixerà les principals característiques de la funció del gestor de recursos humans.  X   X   X
2 OE4.- L’alumne entendrà el procés de planificació a l’empresa.    X   X X
OE5.- L’alumne adquirirà la manera de raonar per solucionar aspectes pràctics de gestió de recursos humans.       X X
OE6.- L’alumne comprendrà la importància que la gestió de personal pot tenir en termes d’eficiència a l’empresa.    X  X X X
OE7.- L’alumne comprendrà la importància que la gestió de personal pot tenir en termes d’equitat a l’empresa.      X X X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 40 110

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 2 C.1) Seminari -- 3 7 D.1) Treball autònom de l’estudiant 20
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 9 C.1) Seminari -- 3 22 D.1) Treball autònom de l’estudiant 45
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 9 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 5 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 3 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

Fonts d'informació
AGUIRRE DE MENA et al. Dirección y gestión de personal. Madrid: Pirámide, 2006.
ALBIZU, E.; LANDETA, J. Dirección estratégica de los recursos humanos. Madrid: Pirámide, 2001.
BLANCO, A. Trabajadores competentes. Madrid: ESIC, 2007.
BLYTON, P.; TURNBULL, P. The dynamics of employee relations. London: Macmillan, 1998.
CASARES, E.; SARRIES, L. Buensas Prácticas de Recursos Humanos. Madrid: Esic Editorial, 2008.
CALLE, M. Fundamentos de recursos humanos. Madrid: Pearson Educación, 2004.
CARDÓN, A. Coaching de equipos. Madrid: Gestión 2000, 2005.
CHIAVENATO, I. Administración de recursos humanos. Madrid: McGraw Hill, 2011.
GÓMEZ-MEJÍA, L.R.; BALKIN, D.B.;CARDY, R.L. Gestión de recursos humanos. Madrid: Pearson Educación, 2008.
LEAL, A. et al. El factor humano en las relaciones laborales. Madrid: Pirámide, 1999.
OSCA, A. Selección, Evaluación y Desarrollo de los Recursos Humanos. Madrid: Editorial Sanz y Torres, S.L., 2006
PEÑA, M.La Psicología y la empresa: el factor humano. Barcelona: Esade-Hispano Europea, 1999.
PINEDA, P. Auditoría de la formación. Barcelona: Gestión 2000, 2003.
PORRET, M. Dirección y gestión de los recursos humanos en las organizaciones. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2000.
PORRET, M. Recursos Humanos. Dirigir y gestionar personas en las organizaciones. Madrid: Esic Editorial, 2007.
PUCHOL, L. El libro de la negociación. Barcelona: Díaz de Santos, 2007.
RUBIO, T. Recuursos Humanos. Dirección y gestión de personas en las organizaciones. Barcelona: Ediciones Octaedro, S.L., 2016.
SASTRE, M.A.; AGUILAR, E.Mª. Dirección de recursos humanos. Un enfoque estratégico. Madrid: Mc Graw Hill, 2003.
SUTIL, L. Neurociencia, empresa y marketing. Madrid: Esic Editorial, 2013.
VALERO, J.A. Recursos Humanos. Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.), 2008
VILLA, J,P. Manual de Coaching: cómo mejorar el rendimiento de las personas. Barcelona: Profit Editorial, 2015.
WHITMORE, J. Coaching. El método para mejorar el rendimiento de las personas. Barcelona: Paidós, 2011.

Per la realització de treballs pràctics i/o exposicions el professor podrà recomanar llibres específics a petició dels alumnes. Així mateix s’anirà recomanat webgrafia sobre temes d’actualitat sobre el sector dels recursos humans i es compartiran d’altres documents d’interès en parts concretes del temari que es penjaran al Moodle.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Mostrar interès en l'assignatura mitjançant la participació activa notable durant les classes (no només assistència). Individual NO Per pujar nota (màxim 
0,5 punts)
2 1-2 Activitats d’aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Individual 25%
3 2 Classes expositives Els alumnes fan una exposició d’un tema a escollir entre diverses propostes del professor. Han d’entregar el PowerPoint realitzat.

L'exposició s'ha de fer sense el suport de cap més document que el PowerPoint.
Grupal (4-6 membres) 25%
4 1-2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada. 
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en donar solució a un cas pràctic concret facilitat per la docent, on s’hauran de demostrar els coneixements adquirits en l’assignatura. 25%
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 75%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en el desenvolupament d’un tema relacionat amb els continguts de l’assignatura, a escollir entre diferents possibles temàtiques que seran facilitades per la docent. 25%
2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 75%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en el desenvolupament d’un tema relacionat amb els continguts de l’assignatura, a escollir entre diferents possibles temàtiques que seran facilitades per la docent. 25%
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 75%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.
PLA DOCENT
Assignatura Legislació Publicitària i de RRPP Codi 360422
Matèria M8. Dret en Publicitat i Relacions Públiques Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Prof. C. G. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 11/04/2011
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general
El curs s'estructura en dos blocs. En el primer, s'estudien les lleis específiques que afecten a l’activitat publicitària. En la segona part s'incideix en els aspectes jurídics més relacionats amb les relacions públiques i s'estudien els criteris deontològics especialment des de l’àmbit de l’AUTOCONTROL i les normes relatives als consumidors. També es contempla l’estudi dels organismes i institucions vinculades així com la jurisprudència nacional i internacional consolidada arran de casos concrets.

Les sessions s’impartiran d’acord amb un mètode teòric, tot i que s’introduiran casos pràctics que exemplifiquin les exposicions teòriques. Abans de cada tema s'oferirà un índex detallat per tal de fer més fàcil seguir la classe.

Es preveu la participació de l’alumne durant les sessions. Els que, des d’una perspectiva pràctica podran plantejar temes de debat d’actualitat relacionats amb la matèria tractada. Per tot això, l’assistència com a un compromís de seguiment i participació activa de les classes, són elements absolutament necessaris per al bon desenvolupament del curs.

Temari
Bloc 1 Títol: Aspectes Jurídics de la Publicitat
Tema 1: Contextualització de l’assignatura en el marc general del Dret.
1.1 Nocions de Dret Mercantil aplicades al dret de la publicitat: concepte de societat mercantil.
1.2 Adquisició de la personalitat jurídica.
1.3 Propietat industrial.

Tema 2: La Llei General de la Publicitat i Llei de la Competència Deslleial.
2.1 Antecedents normatius: Estatut de la Publicitat
2.2 Sistemàtica i contingut.
2.3 Principis bàsics.
2.4 Concepte de publicitat i naturalesa jurídica

3.-El missatge publicitari: els casos de publicitat il·lícita.
3.1 Publicitat contrària a la dignitat de la persona i a la Constitució amb especial referència a la publicitat dels menors.
3.2 Publicitat enganyosa; delicte publicitari.
3.3 Publicitat deslleial.
3.4 Publicitat agressiva.
3.5 Publicitat subliminal.
3.6 Publicitat contraria a las normatives especials.
3.7 Publicitat encoberta.
3.8 Altres tipologies publicitàries: comparativa, to excloent, testimonial, indirecta, exageració publicitària.
3.9 La sanció de la publicitat il·lícita.

Tema 4: L’administració i la seva jurisdicció en matèria publicitària: la regulació de la publicitat de caràcter especial.
4.1 Publicitat de matèries o productes sanitaris o sotmesos a reglamentacions tècnico-sanitàries.
4.2 Publicitat de productes, bens, activitats o serveis susceptibles de generar riscos per la salut o seguretat de les persones o del seu patrimoni.
4.3 Publicitat medico-sanitària i de productes farmacèutics.
4.4 Publicitat del tabac i begudes alcohòliques.

Tema 5: Els contractes publicitaris: Concepte, naturalesa i classes.
5.1 Normes reguladores.
5.2 El contracte de publicitat.
5.3 El contracte de fusió publicitàries.
5.4 El contracte de creació publicitària.
5.5 El contracte de patrocini publicitari
Bloc 2 Títol: Aspectes Jurídics de les Relacions Públiques. Organismes relacionats, codis deontològics i legislació complementària
Tema 6:  Límits legals a les Relacions Públiques en el Dret Espanyol. 
6.1 El dret a comunicar i a rebre informació certa i verídica.
6.2 Construccions jurisprudencials que exemplificaran els casos pràctics a tractar.
6.3 Les relacions públiques en el si de les persones jurídiques.

Tema 7: Protecció civil i penal del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
7.1 La difamació i les injúries.

Tema 8: Dret a la informació dels consumidors i usuaris.
8.1 Teoria de la integració publicitària

Tema 9: La protecció de la propietat intel·lectual.

Tema 10: Autocontrol i Publicitat per Internet i el Codi Ètic sobre Publicitat a Internet des de la perspectiva jurídica.

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C14 Coneixements bàsics per a l’anàlisi econòmic, jurídic i social de les empreses i institucions.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C14
OG1.- L’alumne tindrà nocions bàsiques de la Llei General de la Publicitat. X  X 
OG2.- L’alumne tindrà coneixements bàsics de la regulació de caràcter especial. X X
OG3.- L’alumne tindrà coneixements bàsics del contractes publicitaris. X X
OG4.- L’alumne tindrà coneixements bàsics dels drets a la llibertat d’expressió i informació, dret a la intimitat  imatge i honor. X X
OG5.- L’alumne tindrà coneixements bàsics de consumidors i usuaris. X X
OG6.- L’alumne tindrà coneixements bàsics d’ autocontrol i el Codi de Publicitat a Internet. X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6
1 OE1.- L'alumne coneixerà els supòsits bàsics de la publicitat il·lícita.  X          
OE2.- L'alumne coneixerà la normativa en matèria de publicitat medicaments, alcohol i tabac.   X        
OE3.- L'alumne coneixerà els contractes de publicitat, fusió publicitària i creació publicitària.      X      
2 OE4.- L'alumne coneixerà el dret a comunicar i a rebre informació veraç així com els criteris seguits pel TS i el TC. Així com les relacions en el sí de les persones jurídiques.          
OE5.- L'alumne adquirirà els coneixements específics dels drets a la informació de consumidors i usuaris específicament en l’àmbit publicitari.          
OE6.- L'alumne adquirirà els coneixements específics dels procediments i regulació d'autocontrol i del Codi de publicitat a Internet.            X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 64 86

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 15 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 21
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 13    
A.3) Classes expositives 1 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 7 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 44
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 4 16    
A.3) Classes expositives 1 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

Fonts d'informació
BARÓ,Mª. J. La publicitat ilícita i la defensa dels consumidors. Barcelona: C. I. C. Generalitat de Catalunya, 1992.
GRUNIG, J.E. i HUNT, T. Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona: Ed. Gestión 2000, 2000.
LEMA DEVESA, C. i GOMEZ MONTERO, J. Código de Publicidad. Barcelona: Ed. Marcial Pons, 2000.
NOGUERO, A. La función social de las relaciones públicas: historia, teoría y marco legal. Barcelona: E.U.B., 1995.
SANTAELLA, M. El nuevo derecho de la publicidad. Madrid: Ed. Civitas, 1989.
Bases de dades de jurisprudència i legislació concretament “La Ley” i “Aranzadi”.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en l’anàlisi  d’una sentència o un cas pràctic relacionada amb aspectes del temari.  Individual 10%
2 1-2 Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en l’anàlisi  d’una sentència o un cas pràctic relacionada amb aspectes del temari. Individual 10%
3 1-2 Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en l’exposició d’un aspecte del temari o relacionat. Individual / Grupal 20%
4 1-2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. Individual 60%

 

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitats d'aplicació

L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent.

Consistiran en l’anàlisi d’una sentència relacionada amb el tema teòric tractat sobre: dret a l’honor i dret de la publicitat, consumidors i usuaris i propietat intel·lectual.
Les dates límit de lliurament de les activitats d’aplicació les fixarà la docent a l’aula virtual a l’inici de cada tema al que hi estiguin vinculades.

40%
2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.
DEGREE IN ADVERTISING AND PR: COURSE TEACHING PLAN
Course English: Writing Code 360586
Area M11. English for Advertising and PR Subject Code B
Previous requirements It is advisable to have passed most of the core courses.
Teacher Prof. G. B. Coordination Head of Studies
Language English Session Morning and Afternoon
Type OB ECTS Credits 6 Semester Fourth Academic year 19-20

 

Written: 05/07/2010
Last Up-dated and Checked: 17/04/2020
Date of validation by the Executive Committee: 17/04/2020

General course organization and Methodology
The Subject is organised in 2 blocks: Writing for Public Relations and Writing for Marketing and Advertising, which is divided into 4 specific themes. Each theme develops a specific lexical points, for example types of typical texts of the correct register are studied and the techniques necessary to be able to write texts in the relevant styles. Apaaty from this there are related themes, such as street and guerrilla marketing. These areas will also address the typical problems that emerge from English grammar, such as the correct structure of a sentence, ortografph or “false friends” (“Back to basics”).

Even though the subject is focussed on written English, the course also icludes activites that activate speaking, reading, and listen, related to each theme covered in the course. It is recommended that students atatend the sessions.

While the principle objective of the course is focused on written English, in the second hour of class other activities will address other areas of English language learning and vocabulary of the topic related to the content of the course, like, as an example: going viral, cool brands, qualities of a PR professional, jobs in PR/advertising, product placement and endorsement, stereotyping, offensive advertising, Corporate Social Reponsibility, misleading advertising, crisis management, successful PR and advertising campaigns.

Course Topics
Block 1 Name: Writing for Marketing and Advertising
Topic 1. Promotional copy-writing. Essential vocabulary for marketing. Street and guerrilla marketing. Writing workshop: a promotional text. Back to basics: singular / plural nouns; subject-verb agreement.
Topic 2. Writing advertising copy. Essential vocabulary for advertising and branding. Analyzing print advertisements. Ad-busting. Back to basics: accuracy in written English; use of articles, a/an and the. Writing workshop: body copy for a print advertisement.
Topic 3. Slogans and taglines. Back to basics: words with several meanings. Writing workshop: advertising slogans.
Topic 4. Advertorials. Back to basics: spelling and punctuation (incl. British and American spelling). Writing workshop: an advertorial.
Block 2 Name: Writing for PR
Topic 5. Essential vocabulary for PR. Emails. Summarizing. Back to basics: Redundancy, formal / informal registers.Writing workshop: a business email.
Topic 6. Articles and feature articles. Writing effective paragraphs and topic sentences. Back to basics: English sentence structure; nouns v. verbs. Writing workshop: a feature article.
Topic 7. Press releases. Back to basics: review of verb tenses. Writing workshop: a press release.
Topic 8. Blogging and micro-blogging. Back to basics: false friends. Writing workshop. A blog post.

Associated Competences
C5 Communicative competence.
C8 Knowledge of the strategies and processes involved in creating and producing advertising messages.
C9 Knowledge of the strategies and processes involved in creating and producing messages for PR.
C10 Knowledge of the strategies and processes involved in creating and producing journalistic messages.

General Course Objectives 
General Course Objectives  GO's associated with each competency
(GO) C5 C8  C9 C10
GO1.- To consolidate and extend theoretical knowledge about the English language (grammar and lexis). X  X  X
GO2.- To improve the ability to understand the written and spoken language and accept it as the language in which the course is taught. X      
GO3.- To learn how to identify and analyse the characteristics of organisation, style and lexis (register) of written advertising and PR messages. X X X X
GO4.- To apply the knowledge acquired to produce various types of text related to the fields of advertising and PR. X X X X
GO5.- To demonstrate the ability to work in a team as well as alone during the learning process. X      

 

Description of the specific objectives // Learning outcomes
Blocks Specific objectives of each block of topics SO associated with each GO
    OG1 OG2 OG3  OG4 OG5 
1 SO1.- To learn about and analyse the general and specific features of the main types of written messages used PR in English. X X   X
SO2.- To develop and demonstrate the ability to express oneself in written English and to use structured and coherent arguments. X X    X X
SO3.- To develop and demonstrate the ability to use English grammar and lexis accurately. X X    X  X 
SO4.- To learn and use technical lexis related to PR and advertising. X  X    X   
SO5.- To demonstrate autonomy in carrying out tasks and be able to criticise one’s own work.         X
2 SO6.- To develop the ability to analyse and  criticise advertising messages in English.  X   X X   X
SO7.- To learn how to produce press advertisements (texts and slogans) in English. X  X  X   X
SO8.- To learn and use technical lexis related to advertising.  X  X  X    
SO9.- To apply knowledge acquired correctly.  X  X     X
SO10.- To demonstrate the ability to work as part of a team.        X  

Read Glossary types of educational activities (according to the UB description)
Summary of learning activities
  Hours  
Type Total Classroom Remote

ECTS Credits

A) Theory 30 30 0 1.2
B) Theory and practice 20 20 0 0.8
C) Supervised work 35 6 29 1.4
D) Autonomous work 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribution hours Block 1 Block 2
Total: 150 77 73

 

Block 1 Learning Activities
Classroom learning Remote learning
Sub-type A - THEORY Total
Type A
Sub-type B -
THEORY AND PRACTICE
Total
Type B
Sub-type C - SUPERVISED WORK Total
Type C
Type C Classroom learning Tipus C Remote learning Sub-type D – AUTONOMOUS WORK Total
Type D
A.1) Lectures 6 B.1) Applied activities 10 C.1) Seminars -- 2 17 D.1) Autonomous student work 33
A.2) Discussions 5 B.2) Production of a portfolio 0 C.2) Comparison of expectations -- 0 0    
A.3) Presentations 0 B.3) Role-plays 0            
A.4) Talks 1 B.4) Visits 0            
A.5) Round tables 0                
A.6) Group work 2                
A.7) Written paper and/or Exam 1                

 

Block 2 Learning Activities
Classroom learning Remote learning
Sub-type A - THEORY Total
Type A
Sub-type B -
THEORY AND PRACTICE
Total
Type B
Sub-type C - SUPERVISED WORK Total
Type C
Type C Classroom learning Tipus C Remote learning Sub-type D – AUTONOMOUS WORK Total
Type D
A.1) Lectures 6 B.1) Applied activities 10 C.1) Seminars -- 4 0 D.1) Autonomous student work 32
A.2) Discussions 5 B.2) Production of a portfolio 0 C.2) Comparison of expectations -- 0 12    
A.3) Presentations 0 B.3) Role-plays 0            
A.4) Talks 0 B.4) Visits 0            
A.5) Round tables 1                
A.6) Group work 2                
A.7) Written paper and/or Exam 1                

Basic Sources of Information: Bibliography and useful links
Grammar and writing resources:
Lousy Writer. [en línia]. [Consulta: 22/05/2014]. Disponible a: <www.lousywriter.com>.
Swan, M., Walter, C. The Good Grammar Book with answers. Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN: 9780194315197.
The BBC. Learn English. [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <www.bbc.co.uk/learningenglish>.
The British Council. Learn English. [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <www.britishcouncil.org>.
The Purdue Owl online writing lab. Grammar. [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <owl.english.purdue.edu/owl/section/1/5/>.
The Purdue Owl online writing lab. Email Etiquette. [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <owl.english.purdue.edu/owl/resource/636/1/>.
VV.AA. Longman Advanced Learners’ Grammar Mark Foley & Diane Hall (self-study practice book with answers). London: Pearson Education, 2008. ISBN: 978-0-582-40383-3

Public Relations reference and resources:
Behind the Spin. [Consulta: 22/05/2014]. Disponible a: <www.behindthespin.co.uk>.
Business Balls, PR, Press releases[en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <www.businessballs.com/market.htm#PR>.
Dubicka, Ionna & O'Keeffe, Margaret. Market Leader Advanced, Writing file, Units 4 & 6 by Iwonna Dubicka & Margaret 0’Keeffe. London: Pearson Educationm,2016, third edition extra. ISBN: 978-1-292-13527-4.
Publicity Insider. [Consulta: 22/05/2014]. Disponible a: <www.publicityinsider.com>.
PR Week UK online version. [Consulta: 22/05/2014]. Disponible a: <www.prweek.co.uk>.

Marketing and advertising reference and resources:
Business Balls, Marketing and Advertising Tips.[en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <www.businessballs.com/market.htm>.
Business English site, marketing and advertising vocabulary exercises.[en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <www.businessenglishsite.com/business-english-marketing-sales.html>.
Campaign online version.[en línia]. [Consulta: 09.05.2016].  Disponible a: <www.campaign.co.uk>.
FARRALL, C., Lindsay, M. Professional English in Use: Marketing. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN: 9780521702690.
Haymarket Media Group. Brand Republic.[en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <www.brandrepublic.com>.
HEGARTY, J. Hegarty on Advertising: Turning Intelligence into Magic. London: Thames and Hudson Ltd., 2010. ISBN: 0500515565.
SULLIVAN, L. Hey Whiffle, Squeeze This: A Guide to Creating Great Advertising. London. John Wiley & Sons. 2008. ISBN: 0470190736. 
VV.AA. Copywriting: successful writing for design, advertising and marketing. London: Laurence King Publishing Ltd, 2012, second edition. ISBN: 978-1-78067-000-3.

Read Assessment: General Information about the Degree
Course-specific assessment system information
 • Check the end of assessment period and academic management calendar.
 • Plagiarism and/or the copying of assessed activities will result in the assessed work in question receiving a 'fail' mark and may lead to the student/s concerned failing the course. The School may also decide to take disciplinary measures.
 • Marks will be given for correct grammar and spelling, style and appropriacy of message. 
 • Work handed in late or in formats other than stated for assessment purposes will not be accepted, neither will any alternative work be accepted to pass the course.
 • Class attendance is recommended in all cases, also for students who have opted for the single assessment system. Check cases in which it is mandatory.
 • All learning activities are graded from 0-10.
 • The minimum grade required to pass each learning activity is 5.
 • To recieve the grade of "Matricula d'honor", the student must acheive an overall grade of 10, and, according to the regulations, the number of Honours Grades can not exceed 5% of the total number of students registered in the subject.
Continuous Assessment System
Requirements: unless they indicate to the contrary, all students will be assessed under this system.
Sequen-
ce
Block Name of Learning Activity Detailed description of Learning Activity Group or Individual Compulsory
Yes/No
% of mark
1 1-2 Activity (Advertorial) Writing of a text from Block 1, to be selected by the teacher. Individual YES 15%
2 1-2 Activities (Press Release) Writing of a text from Block 2, to be selected by the teacher. Individual YES 15%
3 1-2 Activity Writing short texts from Blocks 1 and 2, to be selected by the teacher. This activity will be submitted in the class at a date to be specified. Individual / Pair YES 15% 
1-2 Activity Writing of short text from Blocks 1 and 2, to be selected by the teacher. Individual / pair YES 15%
5 1-2 Exam 

The exam consists of a minimum of 40 theoretical/practical questions with four possible answers. To pass the test it is necessary to respond correctly to 30 questions (or the proportional percentage should the test consist of more than 40 questions).

Individual YES 40%
There is the possibility of a Guest Lecturer to provide students with experience, advice, and concepts and vocabulary from the professional workplace.

 

Retake under the Continuous Assessment System
Requirements: students with final grades between 4.5 and 5 out of 10 qualify for the retake. The maximum final mark will be 5.
Name of Learning Activity Detailed description of Learning Activity % of grade
Exam

The exam consists of a minimum of 40 theoretical/practical questions with four possible answers. To pass the test it is necessary to respond correctly to 30 questions (or the proportional percentage should the test consist of more than 40 questions).

 

Producing 1 text from among the registers studied, to be chosen by the lecturer: a text promoting a product or service / a press advert / a feature article / a blog post / an advertorial. It must be submitted before date of the exam.

100%

 

Exam Only Assessment System
Requirements: students wishing to be assessed under the exam only system must submit a formal application within the time frame and in the format set out in the academic calendar.
Sequence Name of Learning Activity Detailed description of Learning Activity % of grade
1 Exam

The exam consists of a minimum of 40 theoretical/practical questions with four possible answers. To pass the test it is necessary to respond correctly to 30 questions (or the proportional percentage should the test consist of more than 40 questions).

 

Producing 1 text from among the registers studied, to be chosen by the lecturer: a text promoting a product or service / a press advert / a feature article / a blog post / an advertorial. It must be submitted before date of the exam.

100%

 

Retake under the Exam Only Assessment System
Requirements: students with final grades between 4.5 and 5 out of 10 qualify for the retake. The maximum final mark will be 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % of grade
Exam

The exam consists of a minimum of 40 theoretical/practical questions with four possible answers. To pass the test it is necessary to respond correctly to 30 questions (or the proportional percentage should the test consist of more than 40 questions).

 

Producing 1 text from among the registers studied, to be chosen by the lecturer: a text promoting a product or service / a press advert / a feature article / a blog post / an advertorial. It must be submitted before date of the exam.

100%

Teacher Notes
Aula Virtual (Moodle)