PLA DOCENT
Assignatura Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions Codi 360377
Matèria M1. Marc teòric de la comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. F. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 22/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 17/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019 

Metodologia i organització general
L’assignatura combinarà l’exposició dels continguts que integren el programa per part del professor de forma oral, seguint la metodologia de la classe magistral, amb l’elaboració d’exercicis pràctics i treballs per part de l’estudiant.
Es facilitaran materials i textos complementaris del temes teòrics que formaran part de l’avaluació de l’assignatura a través de l’aula virtual (Moodle). L’assignatura inclourà la realització de sessions intensives i d’activitats de caràcter virtual.

Temari
Bloc 1 Títol: Eines teòriques per a l'estudi de l'estructura del sistema comunicatiu
Tema 1. Introducció al sistema comunicatiu
1.1. Els conceptes “d’estructura”, “sistema” i “xarxa”.
1.2. El sistema comunicatiu: característiques inicials.
1.3. Àmbits d’activitat i agents del sistema comunicatiu.
1.4. Introducció al sistema comunicatiu avui.
1.5. Introducció a la publicitat i a les relacions públiques dins del sistema comunicatiu.

Tema 2. Les teories per estudiar el sistema comunicatiu
2.1. El fenomen de la globalització: expansió i interconnexió.
2.2. Vincles entre la globalització econòmica i la globalització comunicativa.
2.3. Models d’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu I: la teoria del imperialisme cultural.
2.4. Models d’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu II: l’economia de la comunicació (media economics).
2.5. Models d’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu III: l’economia política de la comunicació.

Tema 3. El paper de la cultura en l'estudi del sistema comunicatiu
3.1. El concepte de cultura en relació amb els d'identitat i política.
3.2. Nexes entre sistema cultural i sistema comunicatiu.
3.3. Enfocaments sobre l'impacte cultural de la globalització.
3.4. Introducció a l'economia de la cultura.
Bloc 2 Títol: Les dimensions del sistema comunicatiu
Tema 4. L’impacte de la tecnologia en el sistema comunicatiu
4.1. La importància de las telecomunicacions i la seva evolució històrica.
4.2. El procés de digitalització i el sistema comunicatiu.
4.3. Reptes tecnològics: convergència i interactivitat.
4.4. Agents tecnològics del sistema comunicatiu: els operadors de telecomunicacions.

Tema 5. La Societat de la Informació i el sistema comunicatiu
5.1. Las característiques de la Societat de la Informació.
5.2. La societat-xarxa: la revolució de la galàxia Internet.
5.3. Morfologia de la societat-xarxa: principals tipus de xarxes i nodes que les interconnecten.
5.4. La fractura digital (digital divide).
5.5. Les xarxes socials.
5.6. Espanya davant la Societat de la Informació.

Tema 6. La dimensió econòmica del sistema comunicatiu
6.1. La importància de la economia en el sistema comunicatiu.
6.2. El paper de la publicitat.
6.3. La publicitat a les altres dimensions del sistema comunicatiu: tecnologia, història i política.
6.4. La mercantilització de la comunicació.
6.5. Las indústries culturals i les indústries creatives.
6.6. Característiques econòmiques del sistema comunicatiu.
6.7. Tendències actuals i escenari d’actuació dels agents del sistema comunicatiu des de l’òptica econòmica.

Tema 7. Els grups de comunicació
7.1 Característiques bàsiques dels grups de comunicació.
7.2. Estratègies i dinàmiques d’actuació dels grups de comunicació.
7.3. Tendències empresarials dels grups de comunicació en l'actualitat: concentració vertical, concentració horitzontal, conseqüències de la financiarització.
7.4. Principals grups de comunicació en l’escenari mundial, europeu, llatinoamericà i espanyol.

Tema 8. La dimensió política del sistema comunicatiu
8.1. Una esfera pública dual: les relacions entre la comunicació i la política.
8.2. El paper de les relacions úbliques a l'esfera pública.
8.3. Models de sistemes comunicatius en relació amb la dimensió política I: model polaritzat pluralista..
8.4. Models de sistemes comunicatius en relació amb la dimensió política II: modelo corporativista democràtic.
8.5. Models de sistemes comunicatius en relació amb la dimensió política III: model liberal o de l'Atlàntic Nord.
8.6. El sistema comunicatiu i la cultura política dels ciutadans: mobilització o malestar mediàtic?
8.7. Concepte i orígens de les polítiques de comunicació.
8.8. Polítiques públiques i regulació del sistema comunicatiu: òrgans i autoritats.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.- L'alumne coneixerà els principals conceptes, eines i teories que permeten l’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu.   X   X  
OG2.- L'alumne coneixerà el paper del sistema comunicatiu com element  essencial en el procés de globalització. X     X  
OG3.- L'alumne delimitarà les característiques, del sistema comunicatiu.     X   X
OG4.- L'alumne descriurà les dinàmiques que condicionen l’actual configuració i el funcionament del sistema comunicatiu des d’una perspectiva històrica que desemboqui en l’actualitat més recent.   X     X
OG5.- L'alumne comprendrà els principals problemes i reptes globals als quals s'enfronta el sistema comunicatiu. X       X
OG6.- L’alumne sabrà aplicar els coneixements obtinguts sobre el sistema comunicatiu a la seva labor professional de publicitat i RRPP.         X

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6
1 OE1.- L'alumne s'introduirà dins de l’àmbit d’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu. X          
OE2.- L'alumne plantejarà els fenòmens i els marcs teòrics per l’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu.          
OE3.- L'alumne aprendrà a analitzar el sistema comunicatiu emprant els elements de les seves diferents models d'estudi.     X X X  
2 OE4.- L'alumne calibrarà la influencia de les dimensions tecnològica, econòmica i política en l’articulació de l’estructura del sistema comunicatiu.        X X  
OE5.- L'alumne plantejarà una anàlisi del context actual i de les perspectives de futur del sistema comunicatiu.     X      
OE6.- L'alumne comprendrà les múltiples interrelacions i interdependències que donen forma al sistema comunicatiu actual.      X  X   X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 24 126

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 5 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari - 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 3 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives - 8 6    
A.3) Classes expositives 3 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 5 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari - 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 3 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives - 5 16    
A.3) Classes expositives 3 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació
AGUADO, J. M. y MARTÍNEZ, I. J. (coords.). Sociedad móvil. Tecnología, identidad y cultura. Madrid: Ensayo, 2008.
ALBARRAN, A. The Media Economy. New York: Routledge, 2010.
ALBORNOZ, L. A. (comp.). Poder, medios, cultura: una mirada crítica desde la economía política de la comunicación. Buenos Aires: Paidós, 2011
BUSTAMANTE, E. Industrias creativas. Barcelona: Gedisa, 2011.
CASERO, A. La construcción mediática de las crisis políticas. Madrid: Fragua, 2008.
CASERO, A. La crisis de la televisión pública: el reto de RTVV y los retos de una nueva gobernanza. Valencia: Publicacions Universitat de València, 2015.
CASTELLS, M. "Communication, Power and Counter-power in the Network Society". Internacional Journal of Communitacion, 1, 2007.
CASTELLS, M. Comunicación y poder. Madrid: Alianza, 2009.
CASTELLS, M. (ed.). La sociedad red: una visión global. Madrid: Alianza, 2011.
FLICKY, P. Una historia de la comunicación moderna. Espacio público y vida privada. Barcelona: Gustavo Gili, 1993.
GARCÍA SANTAMARÍA, J. V. Los grupos multimedia espanyoles. Barcelona: UOC, 2016.
HALLIN, D.; MANCINI, P. Sistemas mediáticos comparados. Barcelona: Hacer, 2007.
HERRERO, J.C. (coord.). Materiales para la innovación en Estructura de la Comunicación. Madrid: Universitas, 2010.
JONES, D.E. “Aproximación teórica a la Estructura de la Comunicación Social”. Sphera Publica, 2005, núm. 5, p. 19-40.
MASTRINI, G., BIZBERGE, A. Y DE CHARRAS, D. (eds.). Las políticas de comunicación en el siglo XXI: Nuevos y viejos desafíos.  Buenos Aires: La Crujía, 2013.

MAZZOLENI, G. y SCHULZ, W. “Mediatization” of polítics: A challenge for democracy?” Political Communication, 16(3), 1999.
MOSCO, V. La Economía política de la comunicación: reformulación y renovación. Barcelona: Bosch, 2009.
PANIAGUA, B. El sistema de la comunicación mediática. Valencia: Tirant Lo Blanch. 2006.
PICARD, R. G. Media Economics: Concepts and issues. SAGE Publications: Thousand Oaks, California, 1989.
QUIRÓS FERNÁNDEZ, F. Estructura internacional de la información. Madrid: Síntesis, 1998.
RABOY, M., BERNIER, I., SAUVAGEAU, F. y ATKINSON, D. Développement culturel et mondialisation de l'économie. Un enjeu démocratique. Québec: IQRC, 1994
REIG, R. Los dueños del periodismo. Claves de la estructura mediática mundial y de España. Barcelona: Gedisa, 2011.
SALAVERRÍA, R. “Estructura de la convergencia”. En X. López y X. Pereira (eds.): Convergencia digital. Reconfiguración de los medios de comunicaicón en España. Universidad de Santiago de Compostela, 2010.
SAMPEDRO, J. L.: MARTÍNEZ CORTIÑA, R. Teoría básica y estructura mundial. Barcelona: Ariel, 1969.
SERRANO, P. Traficantes de información. La historia oculta de los grupos de comunicación españoles. Barcelona: Foca, 2010.
SERVAES, J. Communication for development: One world, multiple cultures. Creskill, Nueva Jersey: Hampton, 1999.
SERVAES, J. Libertad cultural, globalización cultural y acción participativa. Diálogos de la Comunicación, nº82, 2010.
TORRES, J. Economía de la comunicación de masas, Madrid: Zero, 1985.
TREJO, R. Viviendo en el Aleph. La sociedad de la información y sus laberintos. Barcelona: Gedisa, 2006.
UNCETA, K. “Globalización y desarrollo humano”. Universidad de Huelva, 1999.
ZALLO, R. “La economía de la cultura (y de la comunicación) como objeto de estudio”. Zer, nº22, 2007.
ZALLO, R. Estructuras de la comunicación y de la cultura: políticas para la era digital. Barcelona: Gedisa, 2011.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Col·loquis Col·loquis per grups amb entrega de conclusions per escrit i posats en comú amb tota la classe. Orientats i dirigits pels professorat, sobre diferents aspectes relacionats amb l’estructura i dinàmiques del sistema comunicatiu.

Temps orientatiu: 6 hores.

Fonts d’informació: dossier de lectures preparat pel professorat de l’assignatura.
Individual 5%
2 1 i 2 Activitats d'aplicació

Estudi de casos
Carpeta de premsa: per notícies il·lustratives dels fenòmens relacionats amb l'estructura dels sistemes comunicatius.

Temps orientatiu: 5 hores per bloc.

Fonts d’informació: consulta dels principals diaris d’informació general (El País, El Mundo, La Vanguardia...) i mitjans d'informació especialitzada en el sector de la comunicació.
Grupal (3-4 membres) 10%
3 1 i 2 Activitats d'aplicació

Carpeta d'aprenentatge

Els alumnes resoldran per grups una sèrie d’exercicis analítics sobre les dimensions del sistema comunicatiu. La assistència es obligatòria a aquestes sessions. En cas de no poder assistir, la nota a l’exercici en qüestió serà NP (0).

Temps orientatiu: 5 hores per bloc.

Fonts d’informació: consulta dels principals diaris d’informació general (El País, El Mundo, La Vanguardia...) i mitjans d'informació especialitzada en el sector de la comunicació.

Individual 10%
4 1 i 2

Activitats d'aplicació

Teoria

40 preguntes tipus test dels temes 1, 2, 3 i 4 (quatre possibles respostes a cada pregunta i només una serà vàlida).

Per realitzar cada exercici, els alumnes tindran un temps limitat (fora del qual es considerarà la prova com a no superada).

Individual 10%
5 2 Col·loquis Col·loquis, orientats i dirigits pels professorat, sobre diferents aspectes relacionats amb l’estructura i dinàmiques del sistema comunicatiu.

Temps orientatiu: 3 hores

Fonts d’informació: dossier de lectures preparat pel professorat de l’assignatura.
Grupal 
(3-4 membres)
5%
6 1 i 2 Treball en grup Treball acadèmic en equip d'anàlisi de les característiques, història, recursos i actius d'un grup de comunicació.

Temps orientatiu: 1:00 hora.

Fonts d'informació: webs dels grups de comunicació, portals d'internet especialitzats i bibliografia especialitzada.
Grupal (3-4 membres)
10%
7 1 i 2 Activitats d'aplicació

Teoria

40 preguntes tipus test dels temes 5, 6, 7 i 8 (quatre possibles respostes a cada pregunta i només una serà vàlida).

Per realitzar cada exercici, els alumnes tindran un temps limitat (fora del qual es considerarà la prova com a no superada).

Individual
10%
8 1 i 2 Examen 

40 preguntes tipus test de tot el temari.

Per realitzar cada exercici, els alumnes tindran un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada).

L’elecció de la franja dependrà exclusivament del professorat i aquesta podrà programar-se en dissabte si fóra necessari.

Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen 

La reavaluació es durà a terme mitjançant el procediment de l’examen teòric. Es durà a terme mitjançant la realització de 40 preguntes tipus test sobre la totalitat del temari (quatre possibles respostes a cada pregunta i només una serà vàlida), a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura.

Per realitzar cada exercici els alumnes tindran un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada).

100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball escrit

Realització d’un treball acadèmic sobre l'estructura del sistema comunicatiu d'un país llatinoamericà:

- Anàlisi de les dimensions tecnològica, econòmica, empresarial i política.

- Influència de la globalització.

- Reflexió sobre les conclusions.

Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 en cada exercici per fer mitjana. Fonts d’informació: dossier de lectures preparat pel professorat de l’assignatura; consulta de diaris digitals, webs dels grups de comunicació, portals d'internet especialitzats i bibliografia especialitzada.

40%
2 Examen

Es durà a terme mitjançant la realització de 40 preguntes tipus test sobre la totalitat del temari, a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura.

Els alumnes d'avaluació única només podran avaluar-se en la convocatòria oficial d'examen.

Per realitzar cada exercici els alumnes tindran un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada).

60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen 

Es durà a terme mitjançant la realització de 40 preguntes tipus test sobre la totalitat del temari, a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura.

Els alumnes d'avaluació única només podran avaluar-se en la convocatòria oficial d'examen.

Per realitzar cada exercici els alumnes tindran un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada).

100%

Apunts del docent
El docent oferirà textos complementaris a través de l'Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Assignatura Teoria de l'Opinió Pública Codi 360366
Matèria M1. Marc teòric de la comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. F. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 19/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

Assignatura en fase d’extinció. Atès l’escàs nombre d’alumnes, la docència s’impartirà en tutories programades.

 

L’assignatura s’organitza en dos blocs docents d’estructura similar. Tots ells s’obren amb una sessió de contrast d’expectatives en la que es fixen els objectius del bloc i es planifiquen les activitats a realitzar. Cada bloc es tanca amb una doble sessió de treball: per una banda, la compilació de la Carpeta d’ aprenentatge en la que es reuneixen i s’avaluen els materials del bloc individualment, i per l'altra banda, la realització d’un Seminari destinat a resoldre dubtes en dinàmica de aprenentatge cooperatiu. Les sessions presencials de cada bloc s'estructuren en classes magistrals i activitats d’aplicació a l'aula i poden incloure col·loquis o conferències segons els continguts treballats. L’alumnat treballarà a partir de l’anàlisi de textos escrits i exposicions orals de caràcter teòric, així com de casos pràctics en els que serà necessari demostrar capacitat de comprensió i síntesi.


Temari
Bloc 1 Títol: Definició de l’opinió pública i recorregut teòric pels discursos històrics i contemporanis sobre el concepte
Tema 1: Dificultats de conceptualització
1.1  Anàlisi crítica i classificació a partir dels elements constitutius.
1.2. Proposta de definició operativa.
1.3. Característiques de l’opinió pública i perspectives d’estudi.
1.4. Discurs principal
1.4.1. El somni il·lustrat. Jürgen Habermas i Hannah Arendt.
1.4.2. Eines de control social. Pierre Bourdieu i Noelle-Neumann.

Tema 2: Aproximació teòrica a l’estudi de l’opinió pública. Recorregut històric
2.1. Evolució de l’espai públic i transformacions polítiques i socials. Del Món Clàssic a les Declaracions de Drets.
2.2. Aproximació teòrica a l’estudi de l’opinió pública. De la Revolució Industrial als atacs del 9/11.
Bloc 2 Títol: Els processos de formació de l'Opinió Pública. Actors, influències i conflictes

Tema 3: La influència dels mitjans de comunicació en el procés de formació de l’opinió pública. Evolució de la teoria dels efectes i context històric
3.1. Model dels efectes directes. Comunicació propagandística.
3.2. Model dels efectes limitats. Comunicació persuasiva.
3.3. Model dels efectes poderosos sota condicions limitades.

Tema 4: La influència dels actors polítics en el procés de formació de l’opinió pública. Relació entre opinió pública i poder
4.1. Funcions i processos de formació de l’opinió pública.
4.2. Opinió pública en règims parlamentaris i en règims autoritaris.
4.3. Actors del procés de l’opinió pública: classe política, mitjans de comunicació, grups de pressió i societat civil.
4.4. Opinió pública i poder. Legitimació de l’ordre social i possibilitats de ruptura.
4.5. Conflictes contemporanis. Xarxes socials, llibertat d’expressió i correcció política.

 

Tema 5: El camp demoscòpic: anàlisi i influència en el procés de formació de l'opinió pública

5.1. La medició de l'opinió pública a través d'enquestes. Limitacions i alternatives.

5.2. Tractament periodístic de les enquestes.

5.3. Repercussions socials i utilització política de resultats.

 


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.- L'alumne definirà i construirà una visió crítica del fenomen de l’opinió pública en el marc de la comunicació social.  X X   X  
OG2.- L’alumne comprendrà i avaluarà críticament la influencia dels diferents actors (esp. mitjans de comunicació i agents polítics) en la configuració de l’opinió pública segons els models d’interrelació i/o context sòcio-històrics. X  X  X X
OG3.- L'alumne coneixerà i avaluarà críticament les diferents tècniques d’observació i gestió de l’opinió pública i el seu valor instrumental (tractament periodístic i repercussió polític-social).  X X  X X

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.- L'alumne identificarà i avaluarà críticament les diferents definicions del concepte d’opinió pública. X    
OE2.- L'alumne identificarà els conceptes bàsics de la interacció social (opinions, actituds, creences i valors) i els diferents agrupaments socials (individu, grup, públic).  X    
OE3.- L’alumne comprendrà els processos de formació de l’opinió pública com a fenòmens que es generen en un context determinat i condicionant (temps, agents, relacions socials, interessos i necessitats).  X    
OE4.- L'alumne coneixerà les diferents teories de l’opinió pública d’acord a les dues tradicions d’estudi (clàssica i empírica) i el context històric on s’emmarquen.  X    
2 OE5- L’alumne identificarà els actors que intervenen en la creació de l’opinió pública.    X  
OE6.- L’alumne comprendrà els diferents models d’interrelació entre institucions, mitjans i ciutadania.    X  
OE7.- L'alumne analitzarà la influència dels mitjans de comunicació, les relacions públiques i els grups polítics o empresarials en la configuració de l'opinió pública i l'establiment de l'agenda segons els models d'interrelació o contextos.    X  
OE8.- L'alumne desenvoluparà una actitud d'atenció crítica permanent envers l'actualitat informativa, l'opinió publicada i els valors vigents en la comunicació social.    X  
OE9.- L’alumne identificarà les principals aportacions de les noves tecnologies en la creació d'opinió pública.    X  
OE10- L'alumne avaluarà críticament els resultats obtinguts i el treball realitzat, tant propi com dels companys; analitzar i sintetitzar la informació bàsica sobre un tema a partir de textos escrits i exposicions orals de caràcter teòric; analitzar qüestions relacionades amb l'opinió pública a través de l'observació de casos; treballar en equip.    X  
OE11.- L'alumne coneixerà i avaluarà críticament les diferents tècniques d’observació de l’opinió pública, i el seu valor  instrumental (tractament periodístic i repercussió política i social).      X
OE12.- L’alumne comprendrà el mètode d'investigació demoscòpica, les seves aplicacions i les seves limitacions.     X
OE13.- L'alumne coneixerà les principals fonts d'informació estadística i els estudis d'opinió més rellevants.     X
OE14.- L'alumne sabrà avaluar críticament tant els resultats de les enquestes d'opinió com el tractament i la funcionalitat de la seva publicació.      X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 53 97

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 10 B.1) Activitats d’aplicació 3 C.1) Seminari -- 1 9 D.1) Treball autònom de l’estudiant 25
A.2) Col·loquis 1 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 1 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 1    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 9 B.1) Activitats d’aplicació 14 C.1) Seminari -- 2 16 D.1) Treball autònom de l’estudiant 40
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 2 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 3    
A.3) Classes expositives 4 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 2 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 3                

 


Fonts d'informació
ARENDT, H. La condición humana. Barcelona: Paidós, 1993.
ARENDT, H. La promesa de la política. Barcelona: Planeta, 2005.
BERGER, P.; LUCKMANN, T. La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu, 1986.
BOURDIEU, P. “La opinión pública no existe”. Cuestiones de Sociología, 2000, núm. 166, p. 220-232.
HABERMAS, J. Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructura de la vida pública. Madrid: Editorial Gustavo Gili, 2007.
LIPPMANN, W. La opinión pública. Madrid: Cuadernos de Langre, 2003.
McCOMBS, M. Estableciendo la agenda. El impacto de los medios en la opinión pública y en el conocimiento. Barcelona: Paidós, 2006.
NOELLE-NEUMANN, E. La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Barcelona: Editorial Paidós, 2003.
PRICE, V. Opinión pública. Esfera pública y comunicación. Barcelona: Paidós, 1994.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Carpeta d’aprenentatge: L’observació i la gestió de l’opinió pública Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. Consisteix en resoldre una sèrie d’exercicis analítics sobre l’observació i la gestió de l’opinió pública i/o el rol dels actors implicats (esp. mitjans, polítics, societat civil), en grup i a l’aula. Es requerirà un treball autònom previ que l’estudiant haurà de realitzar individualment fora de l’aula (lectures i/o visionat de materials).
Assistència obligatòria.
Grupal (4-5 membres) SI 15%
1 1-2 Activitats d’aplicació: Qüestionaris conceptuals i/o comprensius L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consisteix en realitzar una sèrie de pràctiques individuals on caldrà aplicar el contingut i l'aprenentatge teòric de l'assignatura a un fenomen concret del camp de l'opinió pública. Es requerirà un treball autònom previ que l’estudiant haurà de realitzar individualment fora de l’aula (lectures i/o visionat de materials).
Assistència obligatòria.
Individual NO 35%
4 1-2 Examen

L’examen, de caràcter teòric-pràctic, comprèn preguntes de tipus conceptual i de tipus comprensiu i/o analític. Excepcionalment es podrà realitzar oralment.

Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura. Això inclou totes les activitats d’avaluació i formatives realitzades a l’aula o fora de l’aula a partir de les lectures i els textos audiovisuals recomanats al llarg del curs.

 

S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòric-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova.

Individual 50%


 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

L’examen, de caràcter teòric-pràctic, comprèn preguntes de tipus conceptual i de tipus comprensiu i/o analític. Excepcionalment es podrà realitzar oralment.

Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura. Això inclou totes les activitats d’avaluació i formatives realitzades a l’aula o fora de l’aula a partir de les lectures i els textos audiovisuals recomanats al llarg del curs.

S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòric-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova.

100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen

L’examen, de caràcter teòric-pràctic, comprèn preguntes de tipus conceptual i de tipus comprensiu i/o analític. Excepcionalment es podrà realitzar oralment.

Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura. Això inclou totes les activitats d’avaluació i formatives realitzades a l’aula o fora de l’aula a partir de les lectures i els textos audiovisuals recomanats al llarg del curs.

S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòric-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova.

100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

L’examen, de caràcter teòric-pràctic, comprèn preguntes de tipus conceptual i de tipus comprensiu i/o analític. Excepcionalment es podrà realitzar oralment.

Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura. Això inclou totes les activitats d’avaluació i formatives realitzades a l’aula o fora de l’aula a partir de les lectures i els textos audiovisuals recomanats al llarg del curs.

S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòric-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova.

100%

Apunts del docent
No es penjaran els apunts a l’Aula Virtual, com a molt resums o presentacions de temes concrets.
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.
PLA DOCENT
Assignatura Tècniques de Negociació i Presa de Decisions Codi 361821
Matèria M15. Tècniques d'Investigació en Psicologia Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dr. J. L. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre 6-7-8 Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 29/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per comprendre i analitzar els factors psicosocials que intervenen en els processos de negociació i de presa de decisions. Així mateix, l’alumnat aprendrà models, tècniques i eines bàsiques per desenvolupar estratègies de negociació i de presa de decisions a l’àmbit de la publicitat i les RRPP. El primer bloc de l’assignatura està centrat en els factors psicosocials que intervenen en la negociació i en les estratègies per garantir una negociació exitosa en les organitzacions. El segon bloc està centrat en el procés de presa de decisions i en les tècniques que son més habituals a les organitzacions. Pel que fa a la metodologia docent, l'assignatura combina classes magistrals amb activitats d'aprenentatge a l'aula que fan necessària la participació activa de l’alumnat, principalment, lectura crítica de documents, dinàmiques de grup, simulacions i anàlisis de casos.
Temari
Bloc 1 Títol: Bases psicosocials i estratègies de negociació.

Tema 1. Delimitació i naturalesa de la negociació.
Tema 2. Models i estratègies de negociació.
Tema 3. Planificació i tàctiques de negociació.
Tema 4. Desenvolupament d’habilitats de negociació.
Tema 5. Casos especials i reptes en la negociació.

Bloc 2 Títol: Bases psicosocials i tècniques per la presa de decisions.

Tema 6. Delimitació del procés de presa de decisions.
Tema 7. Factors cognitius, emocionals i conatius en la presa de decisions.
Tema 8. Models i estils en la presa de decisions.
Tema 9. Tècniques individuals de presa de decisions.
Tema 10. Tècniques grupals de presa de decisions.


Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
 C7  Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C14 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C6 C7  C14
OG1.- L’alumnat aprendrà els diferents mecanismes psicològics, psicosocials i grupals que intervenen en els processos de negociació i de presa de decisions en l’àmbit de la publicitat i les RRPP. X      
OG2.- L’alumnat aprendrà els models, les tècniques i les eines bàsiques per resoldre de forma exitosa les diferents fases dels processos de negociació i de presa de decisions en l’àmbit de la publicitat i les RRPP.  X X X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumnat serà capaç de descriure un procés de negociació i els diferents factors psicològics, psicosocials o de l’entorn que intervenen a les diferents fases d’aquest procés a l’àmbit de les organitzacions. X  
OE2.- L’alumnat serà capaç d’identificar diferents escenaris de negociació i analitzar un procés de negociació atenent als models subjacents, estils i estratègies de negociació portades a terme per els participants. X X
OE3.- L’alumnat desenvoluparà les seves habilitats de negociació i aprendrà a seleccionar quines estratègies i eines de negociació aplicar en funció de determinats escenaris de l’àmbit de la publicitat i les RRPP.  X 
2 OE4.- L’alumnat serà capaç de descriure un procés de presa de decisions i els diferents factors psicològics, socials o grupals que poden incidir en aquest procés a l’àmbit de les organitzacions. X  
OE5.- L’alumnat serà capaç d’analitzar un procés de presa de decisions atenent als possibles biaixos cognitius, així com als models, estils i tècniques portades a terme per els participants. X X
OE6.- L’alumnat desenvoluparà les seves habilitats comunicatives i aprendrà a seleccionar la tècnica de presa de decisions individual o grupal més adient en funció de determinats escenaris de l’àmbit de la publicitat i les RRPP. X  X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 14 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 3 14.5 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32.5
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 14 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 3 14.5 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32.5
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació

BOULTON, R. “Recopilación de preguntes útiles para trabajar con grupos” En: SCHNITMAN, D.F.; SCHNITMAN, J. (Eds). Resolución de conflictos: Nuevos diseños, nuevos contextos. Buenos Aires: Grancia, 2000, p. 315-330. ISBN 950641307X.
DE BONO, E. Seis pares de zapatos para la acción: Una solución para cada problema y un enfoque para cada solución. Barcelona: Paidós, 2000. ISBN 9788449309120.
DE BONO, E. Seis sombreros para pensar: Una guía de pensamiento para gente de acción. Barcelona: Granica, 2006. ISBN 9789506410612.
ESPINOZA MARTÍNEZ, R. Manual del participante: Comunicación y negociación efectiva. Mèxico: Fundación Friedrich Ebert México, 2011. ISBN 9786077833215.
FISHER, R.; URY, W.; PATTON, B. Obtenga el sí: El arte de negociar sin ceder. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1996. ISBN 9788480881340.
GARCÍA AREL, C.; GAVIRIA, E. “Los procesos de decisión en los grupos”. En: MOLERO, F.; LOIS, D.; GARCÍA AREL, C.; GÓMEZ, A. (cords.). Psicología de los grupos. Madrid: UNED, 2018, p. 243-273. ISBN 9788436271959.
GARCÍA HIGUERA, J.A. La toma de decisiones. En http://www.cop.es/colegiados/M-00451/tomadeciones.htm [consulta: 22 juny 2018].
JENSEN, K. The Trust Factor: Negotiating in SMARTnership. Palgrave Macmillan, 2013. ISBN: 9781137333681.
KENNEDY, G. Negociación. Edimburg: Heriot-Watt University, 2002.
KROGUERUS, M. & TSCHÄPPELER, R. El pequeño libro de las grandes decisiones: Cincuenta modelos para el pensamiento estratégico. Barcelona: Alienta, 2008.
LLAMAZARES, O., & NIETO, A. Negociación internacional: Estrategias y casos. Madrid: Pirámide, 2002.
LEWICKI, R.J.; SAUNDERS, D.M.; BARRY, B. Negotiation. New York: McGraw-Hill, 2006.
MOTA BOTELLO, G.A. (Ed.). La negociación en psicología social: Nuevos campos, nuevos conceptos. Monterey, NL: Cecyte, 2011. ISBN 9786077516392.
MUNDUATE JACA, L.; MEDINA DÍAZ, F.J. (Coords). Gestión del conflicto, negociación y mediación. Madrid: Ediciones Pirámide, 2005. ISBN 9788436819243.
OVEJERO, A. Técnicas de negociación: Cómo negociar eficaz y exitosamente. Madrid: McGraw-Hill, 2004.
PILAR, J.V. Herramientas para la gestión y la toma de decisiones. Argentina: Hanne, 2012. ISBN 9789871578801.
ROY J.; LEWICKI, R.J.; SAUNDERS, D.M.; BARRY, B. Fundamentos de negociación. Mèxic: Mcgraw-Hill / Interamericana Editores, (5ª edició), 2008. ISBN 9786071507532.
THOMPSON, L.L. The mind and heart of the negotiator. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2005.
VERA, J.J. Resolución alternativa de conflictos: Teoría y práctica didáctica. Murcia: ICE-UMU/DM, 2010. ISBN 9788484257936.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 i 2  Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Individual NO 10%
2 1 Treball  Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consistirà en l'anàlisi d'escenaris de negociació propis de l’àmbit de la publicitat i les RRPP i on es proposen estratègies de negociació adients. Individual 20%
3 2 Treball  Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consistirà en l'anàlisi de problemes propis de l’àmbit de la publicitat i les RRPP i on es justifica l’aplicació de tècniques de presa de decisions adients. Grupal (3 membres) 20%
4 1 i 2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. 40%
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 60%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l’avaluació única l’estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
1 Activitats d'Aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. 40%
2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. 40%
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

 

Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.
PLA DOCENT
Assignatura Responsabilitat Social Corporativa Codi 361814
Matèria M12. Instruments de Comunicació Format docència  
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dr. A. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Únic
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 25/05/2015
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general
L'assignatura es basarà en el mètode socràtic per a la generació del coneixement. Tindrà com a base de treball lectures recomanades en cada tema en concret abans de la classe del professor i d'iniciar les dinàmiques de participació conjunta.

Les classes tindran una part teòrica (40% del temps) i una part pràctica (60% del temps). Els alumnes es dividiran en grups de treball per a realitzar les pràctiques que tindrà cada bloc temàtic. A més, els grups de treball duran a terme l’anàlisi i el desenvolupament de la memòria de RSC i un pla de comunicació corporativa per a un subjecte promotor.

La participació i la interacció entre els alumnes i el docent serà una dinàmica de treball habitual en l'assignatura. Tot això estarà reglat des de la plataforma Moodle de l'assignatura.

En el primer bloc temàtic els alumnes podran definir la responsabilitat social corporativa, les fonts de coneixement de les quals s'alimenta, la seva vinculació amb les relacions públiques avantguardistes, la dimensió de gestió i de comunicació de la RSC, els actors compromesos, els models de diagnòstic típics en el sector i una proposta operativa de model de diagnòstic.

En el segon bloc temàtic els alumnes coneixeran la gestió mediambiental des del punt de vista de les organitzacions públiques, privades i polítiques. Sabran com fer auditories mediambientals i també com explotar comunicativament tots els resultats corporatius en termes de responsabilitat social.

Temari
Bloc 1 Títol: Nocions generals i models de diagnòstic i implantació
Tema 1: Què és la RSC?
Tema 2: Mapa de teories de la RSC
Tema 3: RSC i la seva connexió amb les relacions públiques
Tema 4: Eines de gestió de la RSC
Tema 5: Els actors de la RSC
Tema 6: Ètica en els negocis
Tema 7: Relacions publiques i RSC
Tema 7: Què són els models de diagnòstic i per a què serveixen
Tema 8: Alguns models de diagnòstic i implantació
Tema 9: Propers escenaris de diagnòstic
Tema 10: Model de diagnòstic: accions i aplicació
Bloc 2 Títol: Organització, medi ambient i gestió de la imatge corporativa
Tema 11: El medi ambient i les organitzacions
Tema 12: Gestió mediambiental
Tema 13: Auditoria mediambiental
Tema 14: Imatge corporativa
Tema 15: La personalitat de l'organització i la seva comunicació
Tema 16: Estratègies de comunicació d'accions de responsabilitat social corporativa de l'organització a l'entorn

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C5 Capacitat comunicativa.
 C6  Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C4  C5 C6 C12
OG1.- L'alumne coneixerà els fonaments de la RSC i la seva connexió amb les RRPP. X   X X  
OG2.- L'alumne analitzarà la gestió de la RESC i la serva repercussió en les organitzacions. X X     X
OG3.- L'alumne sabrà crear, mantenir i/o modificar la imatge corporativa de les organitzacions des de la gestió de la RSC.  X X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.- L'alumne estudiarà la teoria i la pràctica de la RSC. X X  
OE2.- L'alumne aprendrà la història de les RRPP avantguardistes. X X  
OE3.- L'alumne coneixerà els models de diagnòstic i implantació de la RSC.   X X
2 OE4.- L'alumne sabrà com crear una estratègia mediambiental des d'un model de gestió de RSC   X X
OE5.- L'alumne sabrà planificar i realitzar una auditoria mediambiental.   X X
OE6.- L'alumne entendrà la connexió entre imatge corporativa i gestió de la RSC. X X X
OE7.- L'alumne associarà estratègies de comunicació corporativa a les accions de RSC.
X X X
Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 65 85

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 10  B.1) Activitats d’aplicació 10  C.1) Seminari -- D.1) Treball autònom de l’estudiant  25
A.2) Col·loquis B.2) Realització carpeta d’aprenentatge C.2) Contrast d’expectatives -- 12     
A.3) Classes expositives B.3) Simulació            
A.4) Conferències B.4) Visita            
A.5) Taula rodona                
A.6) Treball en grup                
A.7) Treball escrit i/o examen                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 10 B.1) Activitats d’aplicació 10  C.1) Seminari -- D.1) Treball autònom de l’estudiant  40
A.2) Col·loquis  0   B.2) Realització carpeta d’aprenentatge C.2) Contrast d’expectatives --  15    
A.3) Classes expositives  0   B.3) Simulació            
A.4) Conferències B.4) Visita            
A.5) Taula rodona                
A.6) Treball en grup                
A.7) Treball escrit i/o examen  5                  

 


Fonts d'informació
ARCEO, A. “La Teoría de las Relaciones Públicas en España”. En: ARCEO, J.L. Las Relaciones Públicas en España. Madrid: McGraw-Hill, 2004.
AGUIRRE BAZTÁN, Á. La cultura en las organizaciones. Madrid: Ariel, 2004.
BAGUER ALCALÁ, Á. Dirección de personas. Un timón en la tormenta. Madrid: Editorial Díaz de Santos, 2014.
BERGER, P.; LUCKMANN, T.H. La construcción social de la realidad, Buenos Aires: Amorrortu, 1967.
BERNAYS, E.L. Los Años Últimos: Radiografía de las Relaciones Públicas 1956-1986. Barcelona: ESRP-PPU, 1990.
CARROLL, A.B. Business and society: ethics and stakeholder management, South. Cincinnati: Western
Publ., 1996.
CORTINA, A. Ética de la empresa. Madrid: Editorial Trotta, 2008.
FORETICA [en línea], 2017. [Consulta: 25.01.2017]. Disponible en: <http://www.foretica.org/recursos/nuestras-publicaciones/#informes-foretica>.
FUNDACIÓN COMPROMISO Y TRANSPARENCIA. Informes. [en línea], 2017. [Consulta: 25.01.2017]. Disponible en: <http://www.compromisoytransparencia.com/conocimientos/informes/>.
GARCÍA DEL JUNCO, J.,; PALACIOS, B.; ESPASADÍN, F. Manual práctico de responsabilidad social corporativa. Madrid: Pirámide, 2014.
GRUNIG, J.E.; HUANG, Y.H. “From Organizational Effectiveness to Relationship Indicators: Antecedents of Relationships, Public Relations Strategies, and Relationship Outcomes”. En: LEDINGHAM, J.A.; BRUNING, S. (Ed.). Public Relations as Relationship Management. A Relational Approach to the Study and Practice of Public Relations. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2000.
MONREAL, J. Formación y cultura empresarial en la empresa española. Madrid: Civitas, 2004.
NOGUERO, A. La Función Social de las Relaciones Públicas: Historia, Teoría y Marco Legal. Barcelona: ESRP, EUB, 1995.
SCHEIN, E. La cultura empresarial y el liderazgo. Una visión dinámica. Barcelona: P&J, 1988.
SHERRITON, J.; STERN, J. Corporate Culture. Removing the hidden barriers to team success. Nueva York: AMACOM, 1997.
VILLAFAÑE, J. La Buena Reputación. Claves del Valor Intangible de las Empresas. Madrid: Pirámide, 2003.
VILLAFAÑE, J. Quiero trabajar aquí. Las seis claves de la reputación interna. Madrid: Pearson, 2006.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 i 2 Classes magistrals Seran obligatòries l'assistència a classe i la participació en les activitats. Individual 10%
2 1 i 2 Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en l'anàlisi i desenvolupament d'una memòria de RSC per a un subjecte promotor seleccionat pels membres del grup, així com l'elaboració d'un pla de comunicació corporativa. Grupal (3-4 membres) 30%
3 1 i 2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu.
Individual 60%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitats d'aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en l'anàlisi i desenvolupament d'una memòria de RSC per a un subjecte promotor seleccionat, així com l'elaboració d'un pla de comunicació corporativa. 40%
2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.
PLA DOCENT
Assignatura Relacions Públiques en Sectors Especialitzats Codi 361810
Matèria M12. Instruments de Comunicació  Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dra. S. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre 6-7-8 Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 15/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general
L’objectiu de l’assignatura és donar a l’estudiant una visió panoràmica de les diferents manifestacions de la professió en funció del sector sobre el qual s’actua, fent referència específica al volum de negoci que genera, la tipologia dels clients -subjectes promotors-; i dels gabinets/departaments integrats –subjectes executors- així com les eines i mitjans emprats.

Amb la coordinació d’un docent, l’assignatura presentarà un ventall de diversos experts i expertes en cada un dels sectors programats, els quals respondran en tots els casos a l’esquema que es detalla en el temari.

L’assistència a la immensa majoria de les sessions és altament aconsellable, doncs per poder superar aquesta assignatura.

Atès les característiques d’aquesta assignatura NO es contempla l’opció d’avaluació única.

Temari
Bloc 1 Títol: Sectors
LLISTAT DE SECTORS
Atesa la necessària col·laboració de professionals en exercici per donar a aquesta assignatura la varietat obligada de perspectives, es programaran més sectors dels que en realitat puguin cursar-se en un únic any acadèmic. L’objectiu és assegurar-nos la docència a la totalitat de sessions que constitueixen l’assignatura.
Es presenten, a tall d’exemple, una mostra dels sectors preparats. Es publicarà -via moodle- aquells que finalment es programin en cada curs acadèmic.
Es publicarà -via moodle- aquells que finalment es programin en cada curs acadèmic.
EXEMPLES DE SECTORS PREPARATS.
SECTOR CULTURAL
Descripció Les relacions públiques i la comunicació en el sector cultural; oportunitats i reptes del món de la cultura en la societats de l’oci actual.
SECTOR FRANQUICIAS 
Descripció Transporte urgente de paquetería.
SECTOR SANITARI 
Descripció Parlem d’institucions que presten serveis sanitaris i sociosanitaris a la població (hospitals de diferents nivells assistencials, públics i concertats), en el marc territorial de Catalunya. Visió des de les entitats i des del sector farmacèutic, les consultores i les agències de comunicació.
SECTOR SOCIAL MEDIA 
Descripció El social media es un conjunto de plataformas de comunicación online, donde el contenido de la actividad comunicativa, en su mayoría, es creado por los propios usuarios mediante el uso de las tecnologías de la Web 2.0, que facilitan la edición, publicación e intercambio de información de una forma más sencilla.
Con la aparición de estos medios, la publicidad y las relaciones públicas, adquieren otra dimensión más social y aparecen nuevos actores en el entorno, como es el “prosumidor”.
SECTOR MODA 
Descripció En On Human Finery, libro escrito en 1945 pero modificado en gran medida en 1976, Quentin Bell, sobrino y biógrafo de Virginia Woolf, señalaba: ‘Los economistas, que no han pasado por alto la importancia de Veblen, tienden, me parece, a olvidar  su teoría del vestido e incluso la teoría del vestido en general, y a considerar que este tipo de estudios se limita a una contemplación de los escaparates de los modistos y de los museos, y da rienda suelta a las elucubraciones del Teufelsdröckh de Carlyle. Es cierto que el estudio del vestido se sale de su ámbito y recae en la sociología. Sin embargo, en Gran Bretaña, incluso los sociólogos lo dejan para los historiadores que, a su vez, parecen no interesarse por la sociología. En Estados Unidos, este estudio se deja en manos de sociólogos que no se preocupan por la historia. El estudio del vestido es, sin embargo, capital para cualquiera que se interese por el comportamiento humano en su dimensión tanto sociológica como histórica’.
La moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar.Y es que la moda es el gusto masivo, impuesto o adquirido, frente a la ropa, los perfumes, los anteojos, los colores, y todo lo que se vincule con el embellecimiento.
Hoy día el sector es un sector fundamental.
A destacar: importancia de la comunicación y de las RRPP en general y la falta de desarrollo empresarial (empresas familiares y/o gestionadas como familiares).
SECTOR GRAN CONSUMO 
Descripció La industria española de alimentación y bebidas supone el 16% de las ventas netas del total de la industria y el 8% del PIB español, lo que la convierte en el primer sector industrial de la economía española y el quinto de Europa.
El sector de alimentación y bebidas está formado por un total de 30.261 empresas (96% pymes) que ofrecen empleo a 445.475 personas, lo que supone un 17% del empleo industrial.
SECTOR FOTOGRÁFICO 
Descripció El sector de la industria fotográfica está compuesto por fabricantes de material fotográfico (cámaras y elementos auxiliares) y distribuidores del mismo.
Durante los últimos años y con la irrupción de la fotografía digital ha perdido importancia un agente de mercado de gran peso en el pasado, los laboratorios fotográficos que completaban la parte final del proceso fotográfico convencional.
La comunicación en este sector ha estado tradicionalmente focalizada hacia la presentación de las cámaras fotográficas, como elemento motor de esta industria.
Normalmente los fabricantes han presentado su oferta a través de medios masivos de comunicación (prensa, radio y televisión). La distribución también ha presentado su oferta y especialización a través de estos medios.
Paralelamente la industria fotográfica ha dedicado esfuerzos en el desarrollo del mercado en cuanto a conocimiento de la técnica fotográfica, intentando crear afición entre el público, ha sido en esta área en la que se han desarrollado actividades de RRPP de cierta relevancia, como concursos, talleres, formación, ferias, etc.
SECTOR Relacions Públiques Virtuals (l’ús d’Internet i les xarxes socials digitals en la comunicació i les relacions públiques). 
Descripció L’evolució de les noves tecnologies i internet està impulsant cada cop més el desenvolupament d’una representació digital del món real, amb la qual cosa apareixen noves formes de comunicació i relacions entre persones, entitats, empreses i organitzacions socials. La coexistència d’un món real i un altre de digital, amb regles de joc diferents, fa necessari adoptar, tant a empreses com a sectors professionals, estratègies de màrqueting, comunicació i relacions públiques amb nous enfocaments.
En aquest sentit, en les sessions del curs es plantejaran les dinàmiques empresarials davant el posicionament de l’empresa en el món digital, així com davant dels processos de reputació corporativa a la xarxa, a partir de l’ús de les xarxes socials, i a través dels processos d’escolta activa, monitorització i posicionament digital, i dinamització, estimulació i moderació de continguts.
SECTOR RECERCA I INNOVACIÓ 
Descripció El sector de la recerca i la innovació es troba en plena expansió. Les economies occidentals estan evolucionant des d’un model basat en la indústria i els serveis a un altre basat en el coneixement. Aquest canvi ha donat lloc durant els darrers anys a l’aparició de parcs científics i tecnològics, que aglutinen instituts de recerca i empreses de tecnologia, que col·laboren estretament amb organitzacions més tradicionals, com centres sanitaris o empreses farmacèutiques. En pocs anys, l’Estat espanyol, i concretament Catalunya, s’ha convertit en un referent al sud d’Europa en investigació, sobretot en el sector biomèdic. Espanya és en novè país del món amb major producció científica. El 3,4% dels articles publicats en revistes científiques compta amb la participació d’investigadors espanyols (Font: OCDE). Tot i així, aquesta situació no es correspon amb el desenvolupament de tecnologia (per exemple, menys de l’1% de les patents mundials són espanyoles). El repte del sector és augmentar l’aplicació dels resultats de la recerca. La comunicació té un paper fonamental en aquest procés.

Des del punt de vista comunicatiu, el sector de la recerca i la innovació té diverses particularitats:

- Públics molt diversos i nombrosos.
Missatges complexos (terminologia especialitzada). 
Canals de comunicació específics (revistes científiques, congressos, etc.).
Imatge estereotipada del científic. 
- Necessitat de divulgació dels resultats científics a la societat.
SECTOR EDUCACIÓ
Descripció L’activitat econòmica del sector de l’ensenyament comprèn des de l’educació pre primària fins a les activitats auxiliars a l’educació, on el coneixement és el producte d’intercanvi. El principal actor d’aquest sector és l’escola, que és una organització de persones, amb objectius clars de qualitat i de creixement que la defineixen com una empresa. I com a tal, utilitza una sèrie d’eines que li permeten brindar el seu servei en les millors condicions possibles. La comunicació és una d’aquestes eines. El sector de la comunicació està en plena expansió i en els últims anys s’ha convertit en un gran inductor de llocs de treball també en l’àmbit de l’educació donat que, com a servei, l’ensenyament s’ha hagut d’adaptar als requeriments d’una realitat canviant que exigeix nous continguts, espais, dissenys curriculars i estils per ser útil a la societat. I això és vàlid tant per les institucions d’escolaritat privada com per les d’escolaritat pública.
 SECTOR LOGÍSTIC
 Descripció Breu descripció de les característiques del sector, acotant aquells aspectes que es consideraran en les sessions.
És un sector que s’ha desenvolupat molt en els darrers 15 anys, de la mà de la deslocalització de la producció, la proliferació de grans centres comercials i les tècniques de producció ajustades a la demanda. També és molt important la posició estratègica d’Espanya al sud d’Europa, amb els seus grans ports mediterranis i atlàntics i la seva proximitat al continent africà.
 SECTOR TURISME
 Descripció El turisme és un dels sectors econòmics estratègics de la nostra economia. Conèixer la seva complexitat, els actors que hi participen, les estratègies de comunicació i la tipologia d’empreses que hi treballen són els objectius principals d’aquesta assignatura.
SECTOR RADIO
Descripció La radio es un medio tradicional pero con una gran capacidad de adaptación. La participación del oyente ha sido uno de los rasgos principales del medio radiofónico e Internet ha ampliado los sistemas de comunicación entre emisor y receptor. La radio es uno de los medios con más tradición en España y con gran fidelidad por parte de los oyentes, factores que hacen del medio radiofónico un sector sumamente atractivo para el profesional de la comunicación.
SECTOR ALTRES
Descripció No es descarta la programació de nous sectors.

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
 C5  Capacitat comunicativa.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2  C4 C5 C6 C12 
OG1.- L'alumne tindrà una visió panoràmica dels sectors d’activitat de RRPP programats.  X  X    X  X 
OG2.- L'alumne tindrà el coneixement específic de cada sector d’activitat tractat.   X   X
OG3.- L’alumne interactuarà directament amb professionals en exercici, experts en el sector que presenten.    X  X    X 

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.-L'alumne coneixerà de cada sector el volum de negoci que genera. X  
OE2.-L'alumne coneixerà la tipologia específica d’anunciants de cada sector tractat.  X   
OE3.-L'alumne coneixerà la tipologia específica d’agències especialitzades en cada sector. X  
OE4-L'alumne coneixerà les característiques dels mitjans tècnics emprats específicament en cada sector.  X   
OE5.-L'alumne coneixerà professionals en actiu.    

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

Fonts d'informació
Bibliografia "ad hoc" facilitada per cada col·laborador docent vinculat al sector impartit.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • Atès les característiques d’aquesta assignatura NO ES CONTEMPLA L’OPCIÓ D’AVALUACIÓ ÚNICA.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Tots Classes magistrals Aquesta assignatura té un caràcter eminentment presencial. Individual -
2 i succe-ssius Tots Activitats d'aplicació: Sector 1 i successius Cada sector tindrà un element d’avaluació propi segons les indicacions de cada un dels responsables de cada sector.

Consulteu a l’aula virtual el % proporcional a les sessions impartides de cada sector.
Individual/Grupal (segons el sector) % corres-ponent a cada sector fins a sumar 100%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota màxima a obtenir és un 5.
Nom de l'activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
Examen Examen de cada un dels sectors suspesos. % proporcional a les sessions impartides (Es publicarà el detall via Moodle)

 


Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.