PLA DOCENT
Assignatura Teoria de les Relacions Públiques Codi 360394
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. J. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 19-20
Data de creació: 28/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 10/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Metodologia i organització general
El professor dissertarà sobre diferents aspectes teòrics i sovint plantejarà exercicis pràctics i debats de seguiment a l’aula que s’hauran de resoldre a classe o bé fora d’aquesta per poder seguir el temari establert. Així doncs, es planteja una assignatura amb classes participatives on es valoraran, en especial, les aportacions de l’alumnat.
Temari
Bloc 1 Títol: Fonaments, història i I+D+i de les Relacions Públiques
Tema 0: Qüestions prèvies.

Tema 1: Les relacions públiques: definició, recerca, essència, llindar amb altres disciplines afins, filosofia, valor i benefici per a l’organització, tòpics.

Tema 2: Els recursos intangibles: la identitat, les relacions, la imatge i la reputació corporativa.

Tema 3: Breu historia de les Relacions Públiques: els fets fonamentals en el món i a Espanya. Els noms clau i les principals escoles.

Tema 4: Dimensió empresarial del sector; departaments integrats de les organitzacions, agències i consultores, altres actors professionals, perfils competencials i rols actuals. Àrees d’actuació de les RP.

Tema 5: Els públics. Concepte i classificació
Bloc 2 Títol: Estudi del procés estratègic de les Relacions Públiques.
6. El model de planificació estratègica de les Relacions Públiques.

7. La investigació estratègica preliminar. Les auditories de relacions públiques.

8. L’estratègia, l’estratègia de comunicació i la planificació estratègica en relacions públiques. Metes i objectius, públics estratègics, contingut, creativitat i tècniques i instruments de relacions públiques.

9. L’etapa d’execució o mecànica operativa del projecte de relacions públiques.

10. La investigació estratègica d’avaluació.

 


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12  Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C4  C6 C7  C12  C13
OG1.- L'alumne coneixerà el marc teòric principal de les Relacions Públiques.  X X     X    X  
OG2.- L'alumne aprendrà els diferents plantejaments d'actuació a la disciplina de les Relacions Públiques.     X      X
OG3.- L'estudiant identificarà els elements i subjectes que defineixen els processos de les Relacions Públiques.       X X X X X
OG4.- L'estudiant sabrà diferenciar els conceptes i indicadors bàsics distintius de les Relacions Públiques respecte altres disciplines.   X X X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.- L'alumne coneixerà els elements clau de la definició de les Relacions Públiques. X      
OE2.- L'estudiant participarà de la filosofia d’actuació i del concepte de base que defineix les Relacions Públiques.      
OE3.- L'alumnat serà capaç d'identificar els límits i confluència de les Relacions Públiques amb les altres disciplines afins. Àmbits d’actuació coincident i divergent.        X 
2 OE4.- L'alumne coneixerà els principals requisits i característiques de les entitats promotores del procés de Relacions Públiques.   X  
OE5.- L'estudiant diferenciarà les estructures i categories professionals existents: el subjecte executor.   X X  
OE6.- L'alumne coneixerà les principals característiques dels públics: el subjecte receptor.     X  X  
OE7.- L'alumne coneixerà les especialitats i tècniques principals. Present i futur de la professió.        X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 5 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 30
A.2) Col·loquis 5 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 17    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 35
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 12    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 4                

Fonts d'informació
ALLOZA, A., CARRERAS, E., y CARRERAS, A. (2012). Reputación Corporativa. Madrid: LID Editorial Empresarial.
ARGENTI, P.A. (2014). Comunicación Estratégica y su contribución a la reputación. Madrid: LID.
BOTAN, C.; TAYLOR, M. (2004). «Public Relations: State of the Field». Journal of Communication (vol. 54, n.o 4, págs. 645-661).
BROOM, G.M.; DOZIER, D.M. Using research in public relations: applications to program management. Englewood Cliffs (New Jersey): Prentice Hall, 1990.
CASTILLO, A. (2009). Relaciones públicas: Teoría e historia. Barcelona: UOC.
CASTILLO, A. (2010). Introducción a las relaciones públicas. Málaga: IIRP.
CUENCA, J. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. Volumen III. La investigación preliminar. Barcelona: Colección Dircom - Editorial UOC (Oberta UOC Publishing, SL).
CUENCA, J.; MATILLA, K.; COMPTE, M. (2016). La propuesta de valor de las métricas de reputación online en Matilla, K. (coord.): Casos de estudio de Relaciones Públicas. Sociedad conectada: empresas y universidades. Barcelona: UOC.
CUENCA, J.; MATILLA, K. (2014). “Medición de las relaciones públicas mediante modelos, indicadores y técnicas: un estudio vertical”, a Kathy Matilla (coord.). Cambio social y Relaciones Públicas. Barcelona: UOC, Colección Dircom.
CUENCA, J. (2012). Las auditorías de relaciones públicas. Barcelona: UOCPress.
CUTLIP, S. M.; CENTER, A. H.; BROOM, G. M. (2001). Relaciones públicas eficaces. Barcelona: Gestión 2000.
GORDON, A. (2011). Public Relations. Oxford / Nueva York: Oxford University Press.
EDWARDS, L. (2018). Understanding Public Relations. Theory, Culture and Society. London: SAGE Publications Ltd.
ESTANYOL, E. (2014). Percepció i gestió de la creativitat en les empreses consultores de comunicació i relacions públiques. David Roca (dir.) Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, https://www.tdx.cat/handle/10803/283527, (Tesi Doctoral), ISBN: 9788449045684.
FERNÁNDEZ-QUIJADA, D., RAMOS-SERRANO, M. Tecnologías de la persuasión. Uso de las TIC en publicidad y relaciones públicas. Barcelona: Colección Manuales. Editorial UOC.
FOMBRUN, C. J. (1996). Reputation: Realizing Value from the Corporate Image. New York: Harvard Business School Press.
GRUNIG, J.E.; HUNT, T. (2000). Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000.
HEATH, R.L. (2013). Encyclopedia of Public Relations. 2nd Edition. USA: SAGE Publications Inc.
JOHNSON, G.; SCHOLES, K.; WHITTINGTON, R. (2010). Fundamentos de estrategia. Madrid: Pearson Educación, S.A.
LEDINGHAM, S.D. (coord.), Public Relations as Relationship Management: A Relational Approach to the Study and Practice of Public Relations. Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum Associates.
L'ETANG, J., McKIE, D., SNOW, N., XIFRA, J. (2016). The Routledge Handbook of Critical Public Relations. Ney York: Routledge .
L'ETANG, J. (2009). Relaciones públicas: Conceptos, práctica y crítica. Barcelona: UOC.
McNAMARA, J. (2017). Evaluating Public Communication: Exploring New Models, Standards, and Best Practice. Abington, UK: Routledge.
McNAMARA, J. (2012). Public Relations: Theories, Practices, Critiques. Sydney: Pearson Australia.
MARCA, G. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. La investigación estratégica de evaluación. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
McKIE, D., MUNSHI, D. (2011). Reconfigurar las Relaciones Públicas. Ecología, equidad y empresa. Barcelona: UOCPress.
MARSTON, J.E. Relaciones Públicas modernas. México, D.F.: McGraw-Hill, 1988.
MATILLA, K. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. Un modelo de planificación estratégica, paso a paso. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
MATILLA, K. (ed.) (2015). Historia de la comunicación corporativa en Cataluña. Barcelona: UOC («Dircom», 3).
MATILLA, K. (2009). Conceptos fundamentales en la planificación estratègica de las Relaciones Públicas. Barcelona: UOC.
MATILLA, K. (2008). Los modelos de planificación estratégica en la teoría de las Relaciones Públicas. Barcelona: Editorial UOC.
MÍGUEZ, M.I. (2010). Los públicos en las relaciones públicas. Barcelona: Editorial UOC.
OLIVEIRA, A. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. Públicos y stakeholders. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
SÁEZ, A.; MATILLA, K., CUENCA, J. (2015): “De la comunicació empresarial i institucional a la comunicació corporativa: reptes de futur”, a CIVIL, M.; CORBELLA, J.; FERRÉ, C.; SABATÉ, J., eds: Informe de la Comunicació a Catalunya 2013-2014. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Col·lecció Lexicon Informes, 4, pp. 243-270.
http://incom.uab.cat/informe/download/2013/informe13_15.pdf
SRIRAMESH, K., VERCIR, D. (2012). Relaciones Públicas Globales. Teoría, investigación y práctica. Barcelona: UOCPress.
VAN RIEL, C. B. M. (2012). Alinear para ganar. Madrid: LID. Editorial Empresarial, S. L.
VILLAFAÑE, J. (2004). La buena reputación. Claves del valor intangible de las empresas. Madrid: Pirámide.
WATSON, T., NOBLE, P. (2007). Evaluating Public Relations. 2nd Edition. London and Philadelphia: Kogan Page Publishers.
WILCOX, D.L.; CAMERON, G.T.; XIFRA, J. (2014). Public Relations. Strategies and Tactics. 11ª ed. Boston: Pearson.
XIFRA, J. (2011). Manual de Relaciones Públicas e Institucionales. Madrid: Tecnos.
XIFRA, J; LALUEZA, F. (2009). Casos de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa. Madrid: Pearson Educación.
XIFRA, J. (2007). Tècniques de les Relacions Públiques. Barcelona: Editorial UOC.
XIFRA, J. (2005). Planificación estratégica de las Relaciones Públicas. Barcelona: Paidós.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Treball individual L’estudiant haurà de fer una exploració i dissertació sobre una temàtica proposada pel professor. És imprescindible la seva puntual presentació (escrita) per optar a l’examen. Individual
Condició imprescindible per superar l'assignatura.
30%
2 2 Treball en grup A partir d’una sèrie de textos recomanats de referència i de la guia que el professor facilitarà oportunament, el grup d’estudiants hauran de dissenyar una estratègia de relacions públiques. És imprescindible la seva presentació puntual (escrita i oral a classe per part de tots els estudiants sense excepció) per optar a l’examen. El calendari de les presentacions es confeccionarà oportunament. Grupal (5-6 membres)
Condició imprescindible per superar l'assignatura.
20%
3 1-2 Examen L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe i sobre la bibliografia recomanada a les presentacions que es faciliten a l’alumne. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe (practiques de seguiment a l’aula i presentacions del treball de grup) i sobre la bibliografia recomanada. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball individual L’estudiant haurà de fer una exploració i dissertació sobre una temàtica proposada pel professor. És imprescindible la seva puntual presentació (escrita) per optar a l’examen. 40%
2 Examen L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe (practiques de seguiment a l’aula i presentacions del treball de grup) i sobre la bibliografia recomanada. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). 60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe (practiques de seguiment a l’aula i presentacions del treball de grup) i sobre la bibliografia recomanada. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

 

 

PLA DOCENT
Assignatura Teoria de la Publicitat Codi 360391
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. J. R. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català  Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 21/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 07/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Metodologia i organització general
L’assignatura Teoria de la Publicitat pretén exposar les bases fonamentals de les eines de comunicació comercial persuasiva que les empreses i institucions duen a terme per a fer arribar als seus públics objectius els missatges sobre els seus productes i serveis. L’assignatura introdueix alguns dels conceptes bàsics que es desenvoluparan al llarg de la carrera en altres assignatures així com els seus processos i estructures fonamentals.

Al llarg del curs, es lliurarà documentació addicional a la bibliografia que permetrà conèixer diversos aspectes del mercat i els agents publicitaris. S'espera una actitud activa per part de l'alumne que ajudi a assolir els objectius plantejats.

El temari proposat s’ha d’entendre com un compendi de temes a tractar en el decurs de les sessions més que com un guió o índex sistematitzat i ordenat per capítols

Temari
Bloc 1 Títol: Títol: la Publicitat com a procés de comunicació: Comunicació Empresarial i Marca
Tema 1. Els nous escenaris comunicatius en el món de l’empresa.
Tema 2. L’evolució del concepte de comunicació en l’entorn empresarial: de les 4 Ps a les 4 Fs.
Tema 3. Els valors de la publicitat: tòpics i crítiques.
Tema 4. La marca: concepte, característiques, valors i gestió de la seva comunicació. Anatomia i arquitectura de marca.
Bloc 2 Títol: El funcionament de la indústria publicitària. Els agents de la comunicació publicitària.
Tema 5. Els agents de la indústria publicitària: anunciants, agències i mitjans. Estructures i interrelacions.
Tema 6. Els grans grups de comunicació.
Tema 7. El Brífing: com treballen els anunciants. 
Tema 8. L’estratègia publicitària bàsica (EPB). La Copy Strategy.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12  Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C4  C6 C7  C12  C13
OG1.- L'alumne coneixerà els principis bàsics que regeixen la pràctica professional de la publicitat. X X            
OG2.- L'alumne coneixerà els elements i subjectes que defineixen els processos de comunicació en l’àmbit de la publicitat.       X     X
OG3.- L'alumne coneixerà el context de la publicitat dins de l'entorn dels anunciants i les agències.       X   X X X
OG4.- L'alumne coneixerà els conceptes bàsics i tècniques pròpies de la publicitat.   X X   X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentage
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1
OE1.- L'alumne contextualitzarà la publicitat en el entorn màrqueting de les empreses. X X X
OE2.- L'alumne coneixerà la importància de la marca com a valor empresarial i objecte de construcció per part de la publicitat. X   X  X 
2 OE3.- L'alumne coneixerà el context empresarial de la publicitat.  X  X  X
OE4.- L'alumne coneixerà els agents que intervenen en el procés publicitari i la seva interrelació.  X   X  X  X
OE5.- L'alumne coneixerà les relacions entre mercat, consumidors, publicitat i el seu valor social  X      X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 3 14 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 10 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari - 3 15 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 10 C.2) Contrast d’expectatives - 0 0    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació
Bibliografia:
FERNÁNDEZ GÓMEZ, J. D. (Coord.) Aproximación a la estructura de la publicidad. Sevilla: Ediciones y publicaciones Comunicación Social, 2005. ISBN: 9788496082212.
FERRER, I. i MEDINA, P. Gestión empresarial de la agencia de publicidad. Madrid: Ed. Díaz de Santos, 2014. ISBN: 9788499696393.
GARCIA UCEDA, MARIOLA. Las claves de la publicidad. Madrid: ESIC 7ª edició (revisada, 2011). ISBN: 9788473562386.
GONZÁLEZ LOBO, M. A. Manual de publicidad. Madrid: ESIC, 2009.ISBN: 9788473566285
RODRÍGUEZ CENTENO, j. C. i FERNÁNDEZ GÓMEZ, j. D. Teoría y estructura de la publicidad Teoría y estructura de la publicidad. Madrid: Síntesis. ISBN: 9788491710813
TERMCAT (Diversos autors). Diccionari de comunicació empresarial. Publicitat, relacions públiques i màrqueting. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1999. ISBN: 9788441202283.
VICTORIA, J.S. (Coord.). Reestructuras del sistema publicitario. Barcelona: Ariel, 2005. ISBN: 9788434413047.

Webgrafia:
En el seu moment i en funció del tema, es facilitaran adreces web i enllaços específics.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de totes les sessions (tant a les classes de teoria com a les activitats d’aplicació i a les classes expositives).

El docent podrà passar llista o verificar l'assistència a classe de manera discrecional i la seva acreditació per part de l'alumne podrà servir per a arrodonir la qualificació final en el cas de notes properes al següent tram.
Individual --
1-2  Activitats d'aplicació  El docent presentarà entre 5 i 10 casos pràctics sobre diferents temes de la matèria que l’alumne haurà de resoldre a classe o fora de l’aula.

El 20% de la nota d'aquest apartat es calcularà sobre les sessions en que s'hagi demanat a l'estudiant que acrediti la seva assistència.

Les Activitats d'aplicació seran avaluades, proporcionalment, en funció del nombre de casos o pràctiques lliurats a classe o via Moodle segons les indicacions del docent en cada cas.

Individual

20%
Grupal (7 membres)
3 2 Classes expositives El docent assignarà a cada equip d’alumnes -prèviament formats- un treball de recerca vinculat al Bloc 2 del temari sobre el qual hauran de treballar; en el seu moment es donaran les instruccions per a desenvolupar-lo. Grupal (7 membres) 30%
4 1-2 Examen Consistirà en una sèrie de preguntes curtes sobre els continguts tractats en els dos blocs de l’assignatura que l’alumne haurà de contestar en un espai limitat  a dos o tres paràgrafs i en un temps màxim de dues hores. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Consistirà en una sèrie de preguntes curtes sobre els continguts tractats en els dos blocs de l’assignatura que l’alumne haurà de contestar en un espai limitat  a dos o tres paràgrafs i en un temps màxim de dues hores. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1-2 Treball escrit A presentar el dia de l’examen.

Inclou dues recerques (un per a cada bloc de l’assignatura).
Aquests treballs individuals hauran d’estar relacionats amb alguns dels temes indicats en cadascun del Blocs de l’assignatura; l’estudiant podrà triar els temes dels treballs però ÉS IMPRESCINDIBLE de presentar una breu memòria descriptiva dels temes proposats que haurà de ser aprovada pel docent.

La data límit de presentació Memòria Descriptiva: el darrer dia establert  per l’Escola per a la presentar la corresponen Sol·licitud d’Avaluació Única.

En aquesta memòria s’hi  haurà de detallar:
- Títol del treball
- Objectius de la recerca
- Descripció del plantejament del treball
- Fonts d’informació previstes

Els treballs hauran de tenir una extensió no inferior a 35 pàgines, en fulls Din A4, i hauran d’estar redactats en format Word o RTF, en tipografia Times New Roman o Arial, a cos 12 (cos 10 per a les notes a peu de pàgina) i  interlineat a 1,5. Per a la redacció de les referències bibliogràfiques, se seguiran les pautes del sistema ISO; aquestes referències hauran de remetre a la bibliografia final. Els possibles annexos i taules gràfiques s’hauran d’adjuntar apart  del treball en format digital (CD, pendrive o similar).
50%
3 Examen Consistirà en una sèrie de preguntes curtes (de 10 a 15) sobre els continguts tractats en els dos blocs de l’assignatura que l’alumne haurà de contestar en un espai limitat  a dos o tres paràgrafs i en un temps màxim de dues hores. 50%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Consistirà en una sèrie de preguntes curtes sobre els continguts tractats en els dos blocs de l’assignatura que l’alumne haurà de contestar en un espai limitat  a dos o tres paràgrafs i en un temps màxim de dues hores. 100%
Treball escrit El docent pot demanar que es presenti novament el treball amb les esmenes requerides.

Apunts del docent
Tret de casos específics, no es lliuraran apunts.

 

PLA DOCENT
Assignatura Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors Codi 360382
Matèria M1. Marc teòric de la comunicació Format docència B
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. F. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 22/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 17/04/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 17/04/2020

Metodologia i organització general
L’assignatura combinarà l’exposició dels continguts que integren el programa per part del professor de forma oral, seguint la metodologia de la classe magistral, amb l’elaboració d’exercicis pràctics i treballs per part de l’alumnat.

Temari
Bloc 1 Títol: L'estructura del sector dels mitjans de comunicació
Tema 1: El sector de la premsa
1.1 Antecedents històrics: els orígens de la premsa.
1.2 Trets característics del sector de la premsa.
1.3 La premsa gratuïta.
1.4 La crisi de la premsa.
1.5 Els nous models de negoci de la premsa en l’entorn digital.
1.6 L’estructura del sector de la premsa a Espanya i Catalunya.

Tema 2: El sector radiofònic
2.1 Antecedents històrics: els orígens de la ràdio.
2.2 Les bases del model radiofònic espanyol.
2.3 L’estructura del sector radiofònic a Espanya i Catalunya.
2.4 La ràdio a Internet.

Tema 3: El sector televisiu
3.1 Antecedents històrics: models fundadors de la televisió.
3.2 La desregulació televisiva.
3.3 El finançament de la televisió.
3.4 L’estructura de la televisió a Espanya i Catalunya.
Bloc 2 Títol: L'estructura dels sectors de la indústria cultural
Tema 4: La indústria cinematogràfica
4.1 Antecedents històrics: els orígens de la indústria cinematogràfica.
4.2 Els tres processos de la indústria cinematogràfica: producció, distribució i exhibició.
4.3 La digitalització en el sector cinematogràfic.
4.4 El mercat cinematogràfic a Espanya.
4.5 Les polítiques públiques de foment de la indústria cinematogràfica a Espanya.

Tema 5: La indústria dels videojocs
5.1 Antecedents històrics: vers la consolidació d’una indústria emergent.
5.2 Trets característics de la indústria dels videojocs.
5.3 L’estructura organitzativa de la indústria dels videojocs: models de negoci i segments de mercat.
5.4 El mercat dels videojocs a Espanya.

Tema 6: La indústria discogràfica
6.1 Antecedents històrics: l'aparició de la indústria discogràfica.
6.2 Característiques essencials de la indústria discogràfica.
6.3 El mercat de la indústria musical a Espanya.
6.4 L’impacte de la digitalització: la música online.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.-L’alumne coneixerà la situació i la realitat dels principals sectors del sistema comunicatiu.       X  X
OG2.- L’alumne definirà i caracteritzarà els principals agents i actors que operen en el si del sistema comunicatiu, coneixent les seves característiques, la seva estructura de propietat, les seves  estratègies i la seva evolució en el mercat. X        X
OG3.- L’alumne tindrà una panoràmica exhaustiva dels principals mitjans de comunicació i sectors mediàtics a Espanya i Catalunya, sense renunciar a una visió global.     X X  
OG4.- L’alumne coneixerà les principals problemàtiques actuals i els escenaris i les tendències de futur dels sectors del sistema comunicatiu.   X   X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.- L’alumne coneixerà la situació i la realitat dels principals sectors del sistema comunicatiu. X      
OE2.- L’alumne tindrà una panoràmica exhaustiva dels principals mitjans de comunicació i sectors mediàtics a Espanya i Catalunya, sense renunciar a una visió global.      
OE3.- L’alumne coneixerà les principals problemàtiques actuals i els escenaris i les tendències de futur dels sectors del sistema comunicatiu.       X
2 OE4.- L’alumne coneixerà la situació i la realitat dels principals sectors del sistema comunicatiu.      
OE5.- L’alumne coneixerà la definició i caracterització dels principals agents i actors que operen en el si del sistema comunicatiu, coneixent les seves característiques, la seva estructura de propietat, les seves estratègies i la seva evolució en el mercat.     X  
OE6.- L’alumne coneixerà les principals problemàtiques actuals i els escenaris i tendències de futur dels sectors del sistema comunicatiu.        X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 100 50

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 15 B.1) Activitats d’aplicació 8 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 48
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 4 C.2) Contrast d’expectatives -- 4 16    
A.3) Classes expositives 3 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 6 B.1) Activitats d’aplicació 6 C.1) Seminari - 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 17
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 2 C.2) Contrast d’expectatives - 2 13    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 1                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació
ALBORNOZ, L.A.; GARCÍA-LEIVA, T. (Eds.). El audiovisual en la era digital. Madrid: Cátedra, 2017.
ÁLVAREZ MONZONILLO, J.M.; LÓPEZ VILLANUEVA, J. “Vidas paralelas de las películas: circuitos estratificados de distribución y consumo”. adComunica, 2015, núm. 10, p. 21-40.
BUSTAMANATE, E. Historia de la radio y la televisión en España. Una asignatura pendiente de la democracia. Barcelona: Gedisa, 2013
CIVIL, M. et al. (eds.). Informe de la comunicació a Catalunya 2013-2014. Barcelona: Publicacions de la UAB, 2015.
BUSTAMANTE, E. (ed.). La industrias culturales audiovisuales e Internet. Tenerife: IDECO, 2011.
CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya). Informe de l’audiovisual de Catalunya 2014. Barcelona: CAC, 2015.
CASERO-RIPOLLÉS, A. “Prensa en Internet: nuevos modelos de negocio en el escenario de la convergencia”. El profesional de la información, 2010, vol. 19, núm. 6, p. 595-601.
FERNÁNDEZ ALONSO, I. (Ed.). Austeridad y clientelismo. Política audiovisual en España en el contexto mediterráneo y de la crisis financiera. Barcelona: Gedisa, 2017.
GARCÍA SANTAMARÍA, J.V. Los grupos multimedia españoles. Análisis y estrategias. Barcelona: UOC, 2016.
HERRERO, J.C. (Coord.). Materiales para la innovación en Estructura de la Comunicación. Madrid: Universitas, 2010.
MARZAL FELICI, J.; IZQUIERDO CASTILLO, J.; CASERO-RIPOLLÉS, A. La crisis de la televisión pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza. Valencia: Aldea Global, 2015.
RIAMBAU, E. Hollywood en la era digital. Madrid: Cátedra, 2011.
VV.AA. Informe sobre el estado de la cultura en España 2016. La cultura como motor de cambio. Madrid: Libros de la Catarata, 2016.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Carpeta d'aprenentatge Carpeta de premsa: integrada per les notícies d’actualitat sobre la matèria de l’assignatura.

Fonts d’informació: consulta dels principals diaris d’informació general (El País, El Mundo, La Vanguardia…)

A partir de la realització de la carpeta de premsa, el grup escollirà una d'aquestes notícies (o diverses si estan molt relacionades) per desenvolupar les seves implicacions en relació al temari de l'assignatura, a manera de treball grupal, seguint els paràmetres i característiques pactades amb el professor.

A més del lliurament del treball en la data establerta, serà obligatòria la posada en comú del treball amb la resta de la classe, mitjançant una exposició oral on tots els membres hauran de participar activament.
Grupal (4-5 membres) 25%
2 1-2 Activitats d'aplicació

Assaig individual
Treball individual en la qual cada alumne, en funció dels seus interessos, pot escollir un dels temes tractats en el temari i aprofundir-ho. Es presentaran una sèrie de temes per part del professor i l'alumne podrà escollir un d'ells d'una llista tancada. En el cas de voler proposar un tema diferent, serà necessari pactar amb el professor. Individual 25%
3 1-2 Activitats d'aplicació

Qüestionaris conceptuals i/o comprensius
Durant el curs es realitzaran 2 qüestionaris parcials de tipus test amb el següent contingut:

Examen parcial 1: temes 1, 2 i 3.
Examen parcial 2: temes 4, 5 i 6.
Individual 10%
4 1-2 Examen L'examen constarà d'un mínim de 40 preguntes teorico-pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen L'examen constarà d'un mínim de 40 preguntes teorico-pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitats d'aplicació

Assaig individual
Treball individual en la qual cada alumne, en funció dels seus interessos, pot escollir un dels temes tractats en el temari i aprofundir-ho. Es presentaran una sèrie de temes per part del professor i l'alumne podrà escollir un d'ells d'una llista tancada. En el cas de voler proposar un tema diferent, serà necessari pactar amb el professor. 30%
2 Examen L'examen constarà d'un mínim de 40 preguntes teorico-pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. 70%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen L'examen constarà d'un mínim de 40 preguntes teorico-pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

   

PLA DOCENT
Assignatura Principis de Màrqueting Codi 360390
Matèria M9. Gestió empresarial a Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs.
Docent Dr. S. B. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 04/05/2014
Data darrera actualització i seguiment: 23/12/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019

Metodologia i organització general
L’assignatura consta de dos blocs: I. Introducció i fonaments del màrqueting i II. Estratègies de màrqueting, cadascun d’ells s’articula en quatre temes. El primer bloc ens permetrà una aproximació als conceptes bàsics de màrqueting i direcció comercial, així com el coneixement del mercat i el seu entorn, i les metodologies d’investigació de mercats i els sistemes d’informació disponibles per aquests objectius. El segon bloc analitza les claus de les decisions estratègies de màrqueting.

El seguiment de l’assignatura requereix l’assistència a les classes presencials, així com l’elaboració i lliurament de tots els exercicis i casos pràctics que s’estableixin.

Temari
Bloc 1 Títol: Introducció als fonaments del màrqueting
Tema 1. Què és el màrqueting.
Tema 2. Principis de la direcció comercial i de màrqueting.
Tema 3. El mercat i el seu entorn.
Tema 4. Investigació de mercats i sistemes d'informació.
Bloc 2 Títol: Anàlisi del mercat, la competència i el consumidor
Tema 5. Productes, serveis i gestió de marques.
Tema 6. Estratègies de preus.
Tema 7. Distribució i gestió del canal.
Tema 8. Decisions sobre promoció.

Competències associades
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C11  Estudi i coneixement de les tècniques i mètodes del màrqueting.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C3 C4 C6 C7 C11  C13 
OG1.- L’alumne comprendrà les activitats de màrqueting d’empreses i institucions en relació amb el seu entorn. X      X   X  
OG2.- L’alumne coneixerà els fonaments de màrqueting i la seva aplicació a l’empresa moderna. X X   X
 
X X
OG3.- L’alumne identificarà les variables fonamentals que s’utilitzen per dissenyar les polítiques de màrqueting a les empreses. X     X X  X X
OG4.- L’alumne diferenciarà els conceptes fonamentals de les accions del màrqueting empresarial. X     X   X  
OG5.- L’alumne coneixerà i analitzarà l’influencia de l’entorn i el mercat. X         X  
OG6.- L’alumne serà capaç de buscar, seleccionar i analitzar informació empresarial de diferents fonts per resoldre casos i problemes plantejats. Aprendre les fonts d’informació i les dades necessàries per analitzar els coneixements d’aquesta matèria. X    X X     X
OG7.- L’alumne aprendrà a treballar en equip, així com comunicar, argumentar, negociar i interactuar amb altres persones i prendre decisions en situacions amb major i menor grau d’informació, i estimular actituds que permetin orientar l’activitat professional, l’esperit crític, la capacitat creativa i proactiva. X X X       X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6  OG7 
1 OE1.- L’alumne coneixerà els conceptes bàsics del màrqueting. X X          
OE2.- L’alumne identificarà l’orientació del màrqueting actual. X X          
OE3.- L’alumne analitzarà el paper del màrqueting a l’economia i l’empresa. X X          
OE4.- L’alumne comprendrà les funcions d’un departament de màrqueting. X X          
OE5.- L’alumne comprendrà la importància de la filosofia i les eines del màrqueting a diferents tipus d’organitzacions. X X          
2 OE6.- L’alumne identificarà els principals indicadors de l’atractiu d’un mercat.     X X X   X
OE7.- L’alumne analitzarà la competència d’una organització.     X   X   X
OE8.- L’alumne comprendrà els factors que poden influir en el procés de compra.     X   X   X

 
Mètodes docents / Activitats Formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 70 80

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 8 C.1) Seminari -- 2 13 D.1) Treball autònom de l’estudiant 30
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup  0                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 12 C.1) Seminari --  4 16 D.1) Treball autònom de l’estudiant 35
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 6                

 


Fonts d'informació
Bibliografia bàsica
KELLER, K.; KOTLER, P. Dirección de marketing 14ª Edicion. México: Pearson Educacion, 2012. ISBN: 9786073212458.
KOTLER, P. Dirección de marketing. 15ª Edicion. Madrid: Pearson Educación, 2016 . ISBN: 978-607-32-3700-0
SANTESMASES, M. Marketing: conceptos y estrategias. Madrid: Pirámide, 2012. ISBN:9788436821161.

Bibliografia complementària
KOTLER, P y AMSTRONG, G. et al. Fundamentos de marketing. México: Pearson educación,.2017 ISBN: 9786073238458
LLAMAZARES, O. Casos de marketing internacional. Madrid: Global Marketing strategies, 2015. ISBN: 9788494390944.
SANTESMASES, M. Y MERINO, M.J. et al. Fundamentos de marketing. Madrid: Pirámide, 2014 ISBN: 9788436829341

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Activitats d'aplicació

Activitat tipus test sobre el temari del primer bloc.
Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Es realitzarà a l’aula amb preavís.

Individual 20%
2 2 Treball en grup Resolució en equip d'un cas pràctic, responent a preguntes concretes. Els grups hauran d'exposar els resultats a classe. Grupal (3 -4 membres) 20%
3 1-2 Examen Prova test: constarà de 40 preguntes per valorar el conjunt de l’assignatura. Individual 60%

 

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 40 preguntes (20 del bloc 1 i 20 del bloc 2). Per superar la prova cal com a mínim obtenir un 5. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitats d'aplicació Un supòsit pràctic. Es realitzarà el mateix dia que l’examen d’avaluació continua. 25%
2 Examen Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 40 preguntes (20 del bloc 1 i 20 del bloc 2). Per superar la prova cal com a mínim obtenir un 5. 75%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Examen globalitzador i de síntesi, tipus test, en la data prevista en el calendari oficial de l’escola, de tot el temari de l’assignatura. S’estructurarà amb quatre respostes possibles. Les respostes tindran els següents valors: resposta correcta, 1 punt; resposta incorrecta resta 0.25; resposta en blanc, 0 punts. Només hi ha una resposta correcta possible. Són 20 preguntes (20 del bloc 1 i 20 del bloc 2). Per superar la prova cal com a mínim obtenir un 5. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

 

 

PLA DOCENT
Assignatura Psicologia Social i del Consum Codi 360378
Matèria M3. Marc Teòric de la Psicologia Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Prof. J. L. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 09/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

Assignatura en fase d’extinció. Atès l’escàs nombre d’alumnes, la docència s’impartirà en tutories programades.

 

L'objectiu d'aquesta assignatura és que l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per a comprendre i analitzar el comportament humà des d'una perspectiva psicosocial, fent especial èmfasi en els processos d'influència social i en el comportament del consumidor. El primer bloc de l'assignatura es centra en l'aprenentatge de conceptes psicosocials bàsics per entendre com percebem, comprenem i avaluem el món social, fent èmfasi en la comunicació persuasiva i en estratègies d'influència. El segon bloc es centra en el comportament de les persones com a consumidors i en el complex procés de decisió subjacent al consum. Pel que fa a la metodologia docent, l'assignatura combina classes magistrals amb activitats d'aprenentatge a l'aula que fan necessària la participació activa de l’alumnat, principalment, anàlisi de casos, l’elaboració de casos i la lectura crítica de documents aportats pel professorat.


Temari
Bloc 1 Títol: Psicologia Social
Tema 1. Delimitació de la psicologia social
1.1. Concepte i àmbits de la psicologia social
1.2. Sentit comú i coneixement científic

Tema 2. Percepció social
2.1. Formació i maneig d'impressions
2.2. Comunicació no verbal
2.3. Atribucions causals

Tema 3. Cognició social
3.1. Esquemes mentals
3.2. Errors cognitius
3.3. Estereotips i prejudicis
3.4. Desenvolupament i gestió de rumors

Tema 4. Processos bàsics d'influència social
4.1. Normalització
4.2. Conformitat
4.3. Condescendència

Tema 5. Actituds i persuasió
5.1. Procés de formació d'actituds
5.2. Estratègies de persuasió
5.3. Resistència a la persuasió
Bloc 2 Títol: Psicologia del consum
Tema 6. Delimitació de la psicologia del consum
6.1. Concepte de psicologia del consum
6.2. Definició del comportament del consumidor
6.3. Implicacions del comportament del consumidor en màrqueting

Tema 7. Procés de decisió en el comportament del consumidor
7.1. Motivació, necessitats i recerca d'informació
7.2. Decisions que impliquen una alta o una baixa elaboració
7.3. Processos després de la presa de decisions i satisfacció del consumidor

Tema 8. Influència social en el comportament del consumidor
8.1. Fonts d'influència social en el consum
8.2. Identitat, valors, estils de vida i consum
8.3. Consum a Internet i tendències futures de consum

Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C13
OG1.- L'alumnat aprendrà conceptes psicosocials bàsics per comprendre i analitzar críticament el comportament de les persones en general i específicament el dels consumidors en contextos reals.  X X
OG2.- L'alumnat aprendrà a elaborar propostes i estratègies adients per afrontar reptes de l’àmbit de la publicitat i les relacions públiques, utilitzant de manera fonamentada conceptes psicosocials que afavoreixen el canvi d'actituds i de conductes. X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumnat aprendrà a elaborar propostes i estratègies adients per afrontar reptes de l’àmbit de la publicitat i les relacions públiques, utilitzant de manera fonamentada conceptes psicosocials que afavoreixen el canvi d'actituds i de conductes. X X
OE2.- L'alumnat aprendrà conceptes psicosocials bàsics per tal de comprendre i poder analitzar els processos de percepció social, cognició social, actituds, persuasió i influència social.  X
OE3.- L’alumnat serà capaç de proposar estratègies fonamentades en conceptes psicosocials per donar resposta a diferents escenaris que suposen reptes per als professionals de la publicitat i les relacions públiques.  X
2 OE.4- L'alumnat serà capaç de reflexionar de forma crítica sobre el comportament del consumidor, comprenent la seva complexitat i la importància d’adoptar aquesta perspectiva en les decisions estratègiques de màrqueting.  X
OE5.- L'alumnat serà capaç de diagnosticar i analitzar els models de presa de decisions del consumidor, les dimensions culturals i psicològiques bàsiques del consum i els mecanismes subjacents al consum.  X
OE6.- L'alumnat serà capaç de seleccionar i dissenyar els mètodes adients per analitzar el comportament del consumidor en un context real.  X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 10 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari -- 9 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 8 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 5            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 5                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 10 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari - 8 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives - 8 2    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 5            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

  


Fonts d'informació
BARON, R.A.; BYRNE, D. Psicología Social. Madrid: Prentice Hall, 2005.
BRIÑOL, P.; DEMARREE, K.G. Social meta-cognition. New York: Psychology Press, 2012.
CIALDINI, R.B. Influence: The psychology of persuasion. New York: HarperCollins, 2007.
CIALDINI, R. B.; GOLDSTEIN, N. J. Social influence: Compliance and conformity. Annual Review of Psychology, 55: 591-261, 2004.
FISKE, S.; GILBERT, D.T.; LINDZEY, G. Handbook of social psychology. Hoboken: Wiley, 2010.
FRANSEN, M. L.; VERLEGH, P. W. J.; KIRMANI, A.; SMIT, E. G. A typology of consumer strategies for resisting advertising, and a review of mechanisms for countering them. International Journal of Advertising, 34 (1): 6-16, 2015.
GIL, A.; FELIU, J. Psicología económica y del comportamiento del consumidor. Barcelona: UOC, 2014.
HOGG, M.A.; VAUGHAN, G.M. Psicología Social. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2010.
HOYER, W.D.; MACINNIS, D.J.; PIETERS, R. Consumer behavior. Boston: Cengage Learning, 2013.
KIMMEL, A. J.; AUDRAIN-PONTEVIA, A. F. Analysis of commercial rumors from the perspective of marketing managers: Rumor prevalence, effects, and control tactics. Journal of Marketing Communications, 16: 239-253, 2010.
QUINTANILLA, I. Psicología del consumidor. Madrid: Prentice-Hall, 2002.
SABUCEDO, J.M.; MORALES, J.F. Psicología Social. Madrid: Panamericana. 2015.
STEWART, D.W. The handbook of persuasion and social marketing. Santa Barbara: Praeger Publishers, 2014.
SUNDARAM, D. S.; WEBSTER, C. The role of nonverbal communication in service encounters. Journal of Services Marketing, 14 (5): 378-391, 2000.
WÄNKE, M. Social psychology of consumer behavior. New York: Psychology Press, 2009.
WORCHEL, S.; COOPER, J.; GOETHALS, G.R.; OLSON, J.M. Psicología Social. Madrid: Thomson, 2003.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüenciació Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Treball escrit Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consisteix en seleccionar i contextualitzar processos psicosocials adients per analitzar fins a 3 escenaris reals que suposen reptes o problemes dins de l’àmbit de la publicitat i les relacions públiques. Individual NO 30%
2 2 Treball en grup Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consisteix en elaborar una estratègia de comunicació justificada, utilitzant els conceptes teòrics treballats, per donar resposta a la demanda d’un client fictici amb l’objectiu d’afavorir el consum d’un producte o servei específic.

Grupal (4 membres)

Assignatura en pla d'extinció. Excepcionalment es podrà fer individual.

NO 20%
3 1-2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.