PLA DOCENT
Taller Mesura i avaluació de les Relacions Públiques digitals Format docència B
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. I. Z. Coneixements
previs recomanats
No se requieren conocimientos específicos. Torn Únic
Descripció general del taller El uso de redes sociales se ha incrementado de tal forma que se ha convertido en un instrumento clave de Relaciones Públicas para las organizaciones. Las redes sociales son un canal propicio para la escucha y participación activa, por lo que se están integrando cada vez más a los programas de Relaciones Públicas de las organizaciones para establecer relaciones de manera fluida y cercana con los diferentes públicos. Gestionar efectivamente las redes sociales es un reto que continúan teniendo los profesionales de las Relaciones Públicas, dado que existe una falta de conocimiento general de los indicadores claves para medir y evaluar adecuadamente las acciones de Relaciones Públicas en el ámbito digital. En este taller los alumnos obtendrán las herramientas necesarias para gestionar de forma profesional las Relaciones Públicas en el ámbito digital, y estudiarán en detalle los indicadores claves de medición y evaluación de las Relaciones Públicas en redes sociales.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: 
A aportar per l'estudiant: 
Format EXTENSIU (1r SEMESTRE)

 

Data de creació: 19/04/2018
Data darrera actualització i seguiment: 19/04/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Gestión de las Relaciones Públicas digitales
Tema 1: Relaciones Públicas 2.0 y Redes Sociales
1.1. De la Web 1.0 a la Web 2.0
1.2. Redes Sociales como herramienta de Relaciones Públicas digitales
1.3. Definición y tipos de Redes Sociales

Tema 2: Planificació de las Relaciones Públicas digitales
2.1. Gestión del contenido en redes sociales
2.2. Gestión de la interacción en redes sociales

Tema 3: Medición y evaluación de las Relaciones Públicas digitales
3.1. Medición y evaluación en redes sociales
3.2. Herramientas de monitorización y avaluación en redes sociales
3.3. Indicadores de medición y evaluación en redes sociales.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno obtendrá las herramientas necesarias para gestionar de forma profesional las Relaciones Públicas digitales.    
OG2.- El alumno aprenderá los indicadores claves de medición y evaluación de las Relaciones Públicas en redes sociales.   X  

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- El alumno obtendrá conocimientos teóricos sobre las Relaciones Públicas digitales  
OE2.- El alumno profundizará en los aspectos claves de la planificación estratégica de las Relaciones Públicas en redes sociales.
OE3.- El alumno aprenderá los indicadores de medición y evaluación de las Relaciones Públicas digitales.  
OE4.- El alumno analizará la gestión de las Relaciones Públicas digitales en redes sociales.  


Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Bibliografia básica:
O’Reilly, T. (2005). What Is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. O´Reilly, 1–27. Disponible en http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
IAB Spain Research. (2010). Libro blanco de la comunicación en medios sociales. Revista de Comunicación Interactiva (Vol. 8). Madrid. Disponible en http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2012/02/8_LB_Comunicacion_Medios_Sociales.pdf
GARCÍA GARCÍA, A. y AGUADO GUADALUPE, G. (2011) De un modelo de comunicación one-to-many a un mode-lo one-to-one en el entorno digital. Revista Icono14 [en línea] 1 de enero de 2011, Año 9, Volumen 1. pp. 175-191.
Zeler, I. & Capriotti, P. (2017). Facebook como herramienta de Relaciones Públicas en las empresas: Información de negocios y de RSE en las empresas con mejor reputación a nivel mundial. Revista Internacional de Relaciones Públicas, Vol. VII, No 14, 145-164. http://dx.doi.org/10.5783/RIRP-14-2017-09-145-164.

Bibliografía complementaria:
Kemp, S. (2016). Digital in 2016 : We Are Social´s Compendium of Global Digital, Social, and Mobile Data, Trends, and Statistics. Disponible en http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016
Paine, K. (2014). The top reason PR pros get no respect? Bad metrics. Disponible en https://www.prdaily.com/Main/Articles/17157.aspx
IAB. (2017). Estudio anual de redes sociales 2017. Disponible en https://iabspain.es/wp-content/uploads/iab_estudioredessociales_2017_vreducida.pdf Adigital. (2014).
Informe sobre usos de redes sociales en empresas 2014. Disponible en https://www.adigital.org/emailing/2014/rrss/informe.pdf
IZAMORAR. Tipos y Clasificación de las Redes Sociales, [en línea]. octubre 2015, septiembre 2017, [17 de abril del 2018]. Disponible en la web: https://izamorar.com/tipos-y-clasificacion-de-las-redes-sociales/

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa com a mínim al 80% del total de les sessions. Individual SÍ   10%
2 Activitats d'aplicació Los estudiantes deberán realizar una práctica grupal que consiste en el análisis de la presencia de una organización en una red social determinada. Grupal (4 membres)  30%
3 Seminari El alumno evaluará de forma individual las Relaciones Públicas digitales de un perfil institucional redes sociales. El alumno presentará una informe ejecutivo final. Individual SÍ   60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Gestió empresarial d'esdeveniments Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. J. C. Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller La complexitat d'organitzar qualsevol esdeveniment, tècnica unànimement considerada genuïna de les relacions públiques, la seva planificació, execució i avaluació, requereixen d'una atenció i creativitat exquisides per assolir els objectius que es plantegin per endavant. La logística i la planificació de qualsevol acció d’aquesta naturalesa necessita temps de gestació i preparació per molt senzilla que sembli o que efectivament sigui. Hi ha moltes persones compromeses, s'utilitzen gran diversitat de serveis, i s'ha de controlar insistentment el bon funcionament general vigilant de prop tots els detalls per petits que siguin. La finalitat d’aquest taller és la de compartir el coneixement de quantes estratègies i eines requereix l’organització d’un esdeveniment amb la pretensió de que aquest tingui visibilitat i la seva administració sigui eficient i eficaç.
Idioma Català i castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, Internet
A aportar per l'estudiant: 
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 15/05/2016
Data darrera actualització i seguiment: 08/03/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1: El sector professional dels esdeveniments.
Tema 2: El perfil professional d’un event manager.
Tema 3: Producció i operacions. Com ho farem?
Tema 4: La gestió dels recursos humans.
Tema 5: El pla de comunicació de l’esdeveniment.
Tema 6: Les finances, l’administració i la comptabilitat d’un esdeveniment.
Tema 7: Execució de l’esdeveniment. El protocol.
Tema 8: L’avaluació.
Tema 9: Tendències en l’àmbit dels esdeveniments.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne entendrà els esdeveniments des del punt de vista de la gestió empresarial.  X        X  
OG2.- L'alumne assolirà un coneixement teòric i pràctic del sector dels esdeveniments així com dels seus actors, processos i estructures organitzatives.    X        X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne aprendrà a identificar els recursos humans, tècnics i logístics que es necessiten a l'organització d'esdeveniments.  
OE2.- L'alumne coneixerà quines són les competències i les habilitats dels event managers.  
OE3.- L'alumne sabrà gestionar pressupostos i entendre els conceptes financers i de comptabilitat vinculats als esdeveniments.    X
OE4.- L'alumne adaptarà tècniques comercials i de màrqueting a la promoció dels esdeveniments.    X

 

Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
ALLEN, J.; O´TOOLE, W.; HARRIS, R.et al. (2005). Festival and Special Events Management. Milton, QLD, Australia: John Wiley & Sons, Inc
ALLEN, J. Event planning. The ultimate guide to successful meetings, corporate events, fundraising galas, conferences, conventions, incentives and other special events. New York: John Wiley & Sons, Inc, 2002.
ALLEN, J. The business of event planning. Behid-the-Scenes Secrets of Successful Special Events. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2002.
BARRIGA, A. La creatividad en los eventos. Madrid: Ed. Protocolo, 2010.
BERRIDGE, G. Events Design and Experience. London: Butterworth Heinemann, 2007.
CATHERWOOD D.W.; Van KIRK R.L. The complete guide to special event management. New York: Ed. John Wiley & Sons, 1992.
CHAVARRI DEL RIVERO, T. Protocolo Internacional. Tratado de ceremonial diplomático. Madrid: Ediciones Protocolo, 2004.
CUENCA, J.; VERAZZI, L. Guía fundamental de la comunicación interna. Barcelona: UOC, 2018.
CUENCA, J. Gestión empresarial de eventos. Barcelona: UOC, 2016.
FISHER, J.G. Cómo organizar convenciones y congresos. Barcelona: Gedisa, 2001.
FUENTE LAFUENTE, C. Protocolo para eventos: técnicas de organización de actos (I/II). Madrid: Ed. Protocolo, 2007.
GETZ, D. Event management and event tourism. New York: Cognizant Communication Corporation, 2002.
HERRERO, P. Gestión y organización de congresos. Madrid: Síntesis, 2000.
HOYLE, L.H. Event Marketing. How to successfuly promote events, festivals, conventions and expositions. New York: Ed. John Wiley & Sons, 2002.
JIJENA SÁNCHEZ, R. Marketing para eventos. Orientado a proveedores y organizadores. Buenos Aires: Ugerman Editor, 2006.
JIMÉNEZ, M. Manual de gestió d’esdeveniments: la construcció de la imatge de marca. Barcelona: EUMO, 2007.
MESALLES, L. Eventos, reuniones y banquetes. Barcelona: Ed. Laertes, 2003.
MONROE, J. Art of the Event. New York: John Wiley and Sons, 2005.
NURKANOVIC EGEA, M. La organización de congresos y su protocolo. Madrid: Ed. Protocolo, 2005.
PINE, J.; GILMORE, J. What Consumers Really Want: Authenticity. Boston: Harvard Business School Press, 2007.
RAJ, R.; WALTERS, P.; RASHID, T. Events Management. An integrated and Practical Approach. London: SAGE Publications Ltd., 2009.
RICHARDS, G.; MARQUES, L.; MEIN, K. (Eds.). Event Design: Social perspectives and practices. London: Routledge, 2014.
SAN JUAN MONFORTE, J.C. Introducción al protocolo oficial del reino de España y de la Unión Europea. Madrid: Unión Eléctrica FENOSA, 2000.
SISKIND, B. Marketing de eventos. Barcelona: Ediciones Deusto, 2007.
TORRENTS, R. Eventos de empresa. El poder de la comunicación en vivo. Barcelona: Deusto S.A. Ediciones, 2007.
YEOMAN, I.; ROBERTSON, M.; ALI-KNIGHT, J.N.; DRUMMOND, S.; McMAHON, U. (Eds.). Festival and Events Management. An International arts and culture perspective. Oxford: Elsevier Limited, 2004.
XIFRA, J. Técnicas de las Relaciones Públicas. Barcelona: UOC, 2007.
ZALA, D. La comunicación en los eventos. Madrid: Ediciones Protocolo, 2008.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d'aplicació Anàlisi d'un esdeveniment esportiu. Individual 30%
3 Activitats d'aplicació Planificació d'un esdeveniment comercial. Grupal (4 membres) 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Formació de Portaveus Format docència M
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. A. A. Coneixements
previs recomanats
Es conveniente para alumnos a partir del tercer curso. Torn Únic
Descripció general del taller Se pretende que el alumno conozca todos los elementos para preparar a los portavoces de una institución pública, privada, política o de otra naturaleza, a la hora de contactar con los medios de comunicación de masas y de realizar una exposición oral pública en distintos contextos (congresos, seminarios, etc.).
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador; proyector, audio y pizarra.
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 01/02/2012
Data darrera actualització i seguiment: 12/03/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1: El papel de los portavoces en el capital relacional de las organizaciones. RRPP y capital relacional. Conceptos generales.
1.1. Conexión entre imagen personal e imagen corporativa.
1.2. Funciones de los portavoces en las organizaciones.
1.3. Áreas de trabajo de los portavoces.
1.4. Tipos de formaciones de portavoces.

Tema 2: La estructura de portavoces de las organizaciones y la oficina del portavoz.
2.1. La brecha digital y su influencia en las organizaciones.
2.2. El liderazgo como elemento de elección de los portavoces.
2.3. Liderazgo e identidad corporativa.

Tema 3: La comunicación no verbal.
3.1. Elementos que comunican.
3.2. La mirada.
3.3. La escucha.
3.4. La actitud corporal: tronco, brazos, manos y piernas.

Tema 4: Cómo estructurar un discurso. Características generales de la exposición pública.
4.1. Tipos de exposición pública:
4.1.1. El discurso.
4.1.2. La conferencia.
4.1.3. El coloquio.
4.1.4. La entrevista.
4.1.5. La conversación.
4.1.6. La tribuna de oradores.
4.1.7. La mesa redonda o similar.
4.1.8. Las vías interpersonales.
4.2. Preparación de la exposición pública:
4.2.1. Análisis del público y del contexto de emisión y recepción del mensaje.
4.2.2. Argumentación unilateral.
4.2.3. Argumentación bilateral.
4.3. Factores que influyen en el recuerdo de los mensajes:
4.3.1. Factor de inhibición, factor de lo reciente y el tiempo.
4.3.2. Estructura general.
4.3.3. La introducción.
4.3.4. El cuerpo del discurso.
4.3.5. El cierre.
4.3.6. Los recursos y apoyos verbales.
4.3.7. La comunicación no verbal como ayuda a la comprensión y al poder persuasivo de los mensajes.

Tema 5: Presentaciones eficaces.
5.1. Claves para hacer una presentación eficaz.
5.2. El principio de asertividad.
5.3. La microdeclaración.
5.4. La macrodeclaración.

Tema 6: Conversaciones eficaces.
6.1. Tipos de conversaciones.
6.2. Conocer a tu público.
6.3. Cómo manejar las conversaciones eficaces.

Tema 7: Las entrevistas y las comparecencias en prensa, radio y televisión.
7.1. Principios generales de cómo prepararte un entrevista ante un medio de comunicación.
7.2. Claves de las entrevistas en prensa escrita.
7.3. Claves de las entrevistas en radio.
7.4. Claves de las entrevistas en televisión
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno conocerá las teorías más avanzadas en comunicación interpersonal y su aplicación a la función de los portavoces de las organizaciones. X     X X  X
OG2.- El alumno experimentará las técnicas de comunicación interpersonal.      X  X X  X   X
OG3.- El alumno conocerá las tendencias profesionales en formación de portavoces de las organizaciones.           X X X
OG4.- El alumno sabrá aplicar el conocimiento adquirido en otras materias.    X      X      

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4   OG5
1 OE1.- El alumno conocerá la conexión entre las teorías de comunicación persuasiva de masas y las teorías de  relaciones públicas. X     X  
OE2.- El alumno desarrollará una capacidad de análisis de casos prácticos desde la perspectiva teórica. X   X  
OE3.- El alumno conocerá la orientación profesional de la materia.        
OE4.- El alumno conocerá la teoría de la comunicación no verbal. X     X  
2 OE5.- El alumno aprenderá un conocimiento de las técnicas de comunicación interpersonal desde la perspectiva verbal y desde la no verbal.    X   X  X
OE6.- El alumno analizará casos  históricos en comunicación de portavoces desde la perspectiva verbal y desde la no verbal.    X   X X

 


 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
ALCOBA, S. La Oralización. Madrid: Ariel, 1999.
ARCEO VACAS, A. (Ed.). El Portavoz en la Comunicación de las Organizaciones. Alicante: Ed. Universidad de Alicante, 2012.
ARCEO VACAS, J.L. (Coord.). Debates Electorales Televisados. El Caso de Madrid, 2003. La Coruña: Netbiblo, 2007.
ARCEO , J. L. Cómo Ganar unas Elecciones. Tratamiento Teórico y Práctico de la Imagen de los Políticos. Madrid: Fomento de Bibliotecas, 1982.
ARCEO , J. L. (Dir.). Campañas Electorales y "Publicidad Política" en España (1976-1991). Barcelona: ESRP-PPU, 1992.
ARCEO , J. L. Organización, Medios y Técnicas en Relaciones Públicas. Madrid: Instituto de Comunicación Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid, 2003.
ARCEO , J.L. (Coord.). Las Relaciones Públicas en España. Madrid: McGraw Hill, 2004.
COSTA, M.; GALEOTE, M.P.; SEGURA, M. Negociar para Con-Vencer. Método, Creatividad y Persuasión en los Negocios. Madrid: McGraw Hill, 2004.
KNAPP, M.L.; HALL, J.A. Nonverbal Communication in Human Interaction. New York, NY: Hancourt Brace Jovanovich, 2002.
HUNT, T.; GRUNIG, J.E. Public Relations Thecniques. Orlando: Harcourt Brace College Publishers, 1994.
LUCAS, S.E. The Art of Public Speaking. New York, NY: McGraw-Hill, 2004.
WILCOX, D.L.; AULT, P.H.; AGEE, W.; CAMERON, G.T. Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas. Madrid: Adison Wesley, 2001.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Coloquios: Materiales audiovisuales El alumno deberá establecer coloquios sobre 2 temas concretos elegidos por el docente, tras las consultas bibliográficas, hemerográficas, etc., pertinentes.
Intercambio de opiniones entre los alumnos y el profesor sobre temas concretos a desarrollar.
Individual 20%
2 Trabajo en grupo Elaboración de un informe ejecutivo por escrito sobre un asunto concreto elegido por el profesor, en el cual el trabajo de búsqueda de metodologías y contenidos será un referente constante.
Presentación de un documento escrito sobre temas específicos.
Grupal
(3-4 miembros)
20%
3 Clases expositivas El profesor elegirá un asunto concreto para que los alumnos lo presenten en el aula y elaboren un informe escrito. Grupal
(3-4 miembros)
20%
4 Actividades de aplicación El profesor contextualizará el aprendizaje teórico y técnico a través de la aplicación de los conocimientos a un suceso o situación dada previamente seleccionada para facilitar el aprendizaje. Grupal
(3-4 miembros)
20%
5 Simulación El profesor fomentará la participación en el desarrollo de un caso práctico ficticio mediante la asunción de los miembros de los distintos grupos de diferentes roles a desarrollar.
Actividad en la que ante un caso elegido cada grupo se le asigna un rol según el cual ha de intervenir en el desarrollo de la situación.
Grupal
(3-4 miembros)
20%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Taller Estratègia en Social Media: el pla de comunicació i relacions públiques online Format docència -
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. L. M. V. Coneixements
previs recomanats
- Nociones básicas sobre social media.
- Se recomienda haber cursado alguna materia sobre teoría de las relaciones públicas.
Torn Únic
Descripció general del taller El taller permitirá al alumno aprender a conceptualizar, planificar, implantar y evaluar una estrategia en social media y relaciones públicas online eficiente. Asimismo, también se explican los principales nuevos conceptos y tendencias en comunicación digital.

El taller combina la docencia presencial y virtual. La clase magistral presencial, de asistencia obligatoria y vinculante para superar el taller, tendrá lugar el miércoles 22 de enero de 2020 de 9h a 14h y de 16h a 19h. La docencia virtual se hará a través de Moodle y se extenderá hasta finales de marzo de 2020.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador conectado a Internet, altavoces y proyector.
A aportar per l'estudiant: ---
Format SEMIPRESENCIAL (Presencial 1 dia) + online

 

Data de creació: 17/06/2013
Data darrera actualització i seguiment: 15/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Comunicación Digital.
1.1. El nuevo ecosistema de la comunicación.
1.2. Departamento de comunicación 2.0: funciones y estructura.
1.3. Modelos de gestión de la comunicación 2.0.
1.4. Definición y elementos del plan de comunicación 2.0.

Tema 2. Definición de objetivos y KPI's.
2.1. Proteger la reputación.
2.2. Promoción y notoriedad.
2.3. Conseguir presencia mediática.
2.4. Leads de negocio: rellenar y formulario.
2.5. Asistencia al cliente.
2.6. Innovación e inteligencia colaborativa.
2.7. Recursos humanos.

Tema 3. Definición de estrategia digital.
3.1. Monitorización y auditoría en medios sociales.
3.2. Detección de influencers y prescriptores.
3.3. Segmentación de públicos.
3.4. Decidir qué plataformas nos convienen más.
3.5. Crear perfiles, páginas y grupos.
3.6. Desarrollar storytelling estratégico y creativo.
3.7. Generación de contenidos.
3.8. Creación de comunidad.
3.9. Búsqueda de participantes.
3.10. Dinamización.
3.11. Establecimiento de diálogo.
3.12. Relación con bloggers.

Tema 4. Selección de plataformas.
4.1. El blog como elemento central de la estrategia.
4.2. Microblogging: el éxito del tiempo real.
4.3. Redes sociales generalistas.
4.4. Redes sociales profesionales.
4.5. Redes sociales verticales.
4.6. Foros.

Tema 5. Medición y evaluación de resultados.
5.1. Parámetros e indicadores clave.
5.2. Google Analytics.
5.3. Facebook Insights.
5.4. Herramientas analíticas de Twitter.
5.5. Cómo convertir datos en información.
5.6. Cómo elaborar un informe de evaluación de medios sociales.

Tema 6. Nuevos conceptos y tendencias en comunicación digital.
7.1. Marketing de contenidos.
7.2. Contenido generado por el usuario.
7.3. Brandedcontent.
7.4. Gamification.
7.5. Viralidad.
7.6. Transmedia y Storytelling.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno aprenderá a delimitar objetivos en social media y diseñar estrategias de comunicación online relevantes.         X  X    X
OG2.- El alumno conocerá los principales parámetros e indicadores para evaluar una estrategia de comunicación 2.0 y medir el ROI en social media.      X      X X  
OG3.- El alumno elaborará un plan de comunicación online.   X   X X      
OG4.- El alumno aprenderá a gestionar comunidades online (community management).     X       X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4
1 OE1.- El alumno entenderá los elementos y fases de un plan de comunicación 2.0.     X  
OE2.- El alumno comprenderá los modelos de gestión de la comunicación en el entorno digital.        X
OE3.- El alumno aprenderá a conceptualizar y diseñar estrategias de comunicación digital exitosas.      
OE4.- El alumno comprenderá la naturaleza de las plataformas digitales y su idiosincrasia para la relación con stakeholders e influencers digitales.     X  
OE5.- El alumno entenderá cómo convergen las RRPP con el posicionamiento web SEO y SEM y cómo construir sinergias con el plan de comunicación digital.   X    
OE6.- El alumno será capaz de analizar la estrategia de comunicación digital y KPIS de social media a partir de un caso real. X X    
OE8.- El alumno elaborará un breve plan de comunicación y relaciones públicas en social media. X   X  

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 8 42 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
ACED, C. Relaciones públicas 2.0: cómo gestionar la comunicación corporativa en el entorno digital. Barcelona: UOC, 2013.
CELAYA, J. La empresa en la web 2.0. Barcelona: Planeta, 2000.
JENKINS, H. Fans, bloggers y videojuegos: la cultura de la colaboración. Barcelona: Paidós Ibérica, 2009.
LEVINE, R.; LOCKE, C. El manifiesto Cluetrain: El Ocaso de la Empresa. Bilbao: Deusto, 2009.
SOLIS, B.; BREAKENRIDGE, D. Putting the Public Back in Public Relations: How Social Media Is Reinventing the Aging VV.AA. Business of PR. New York, Madrid: Prentice Hall, 2009.
VV.AA. Visibilidad. Cómo gestionar la reputación en internet. Madrid: Gestión 2000, 2009.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia obligatoria al 100% de la sesión presencial que tendrá lugar el 22 de enero de 2020 de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Con participación activa e individual.

*Definición de objetivos y estrategia subyacente en una campaña de relaciones públicas online presentada por la profesora durante la docencia presencial.
Individual Condición indispensable
2 Actividades de aplicación Análisis de la estrategia de comunicación digital y KPIs de social media a partir de un caso real presentado durante la clase magistral presencial. Grupal (2 miembros) 10%
3 Coloquios Tres debates planteados en Moodle. Con participación activa, relevante y documentada del estudiante. Individual 40%
4 Carpeta de aprendizaje Elaboración de un breve plan de comunicación y relaciones públicas en social media. Individual 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Comunicació Política Format docència O
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. A. A. Coneixements
previs recomanats
De comunicación y relaciones públicas en general. Torn Únic
Descripció general del taller Es un curso que ofrece al alumno las bases teóricas y prácticas de la comunicación política, y le capacita para desarrollar programas y campañas.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador; proyector; audio y pizarra.
A aportar per l'estudiant: Ordenador portátil, Smartphone.
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 20/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 28/04/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1: Introducción a la comunicación política.
1.1. Establece los fundamentos de la comunicación política y sus diferencias con la comunicación electoral.

Tema 2: La planificación estratégica de la comunicación política.
2.1. La planificación estratégica de la comunicación política.
2.2. Análisis del entorno; estrategia electoral; plan de campaña; comité electoral; fundraising; campañas negativas y percepción electoral.
2.3. La publicidad política.

Tema 3: La publicidad política.
3.1. Definición y características de la “publicidad política”. Los objetivos y el referente del mensaje de la “publicidad política”.

Tema 4: Comunicación política en el entorno online.
4.1. Generación de comunidades; redes sociales; gobierno abierto.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno estará capacitado para analizar programas y campañas de comunicación política. X X X X X X X
OG2.- El alumno estará habilitado para diseñar programas y campañas de comunicación política. X X X X X  X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- El alumno tendrá las bases teóricas de la comunicación política. X X
OE2.- El alumno tendrá los elementos para desarrollar y analizar estrategias de comunicación política. X X
2 OE3.- El alumno tendrá las técnicas de comunicación política. X X
OE4.- El alumno desarrollará habilidades de expresión oral y escrita. X X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
ARCEO, A. (Coordinador) et al. El Portavoz en la Comunicación de las Organizaciones. Fundamentos Teórico-Prácticos. Alicante: Universidad de Alicante, 2012.
ARCEO, J.L. (Dir.) et al. Campañas Electorales y Publicidad Política en España (1976-1991). Barcelona: PPU, 1993.
Arceo, J.L., Arceo, A. et al. Debates Electorales Televisados. A Coruña: Netbiblo, 2007.
HERREROS, M. Teoría y Técnica de la Propaganda Electoral (Formas Publicitarias). Barcelona: ESRP-PPU, 1989.
HERREROS, M. "Campañas Autonómicas y Municipales en España". En: J. L. Arceo (Dir.). Campañas Electorales y Publicidad Política en España (1976-1991). Barcelona: ESRP-PPU, 1993.
HERREROS, M. "Reflexiones sobre la Comunicación Política Electoral, Veintiún Años Después de las Primeras Elecciones Democráticas Españolas". Revista Universitaria de Comunicación Política, 1998, núm. 1.
HERREROS, M.  "Panorama de la Comunicación Política Electoral en la Primera Mitad del Siglo XXI". Revista Universitaria de Comunicación Política, 1999, núm. 2-3.
HUERTAS, F. (Coord.). Televisión y Política. Madrid. Editorial Complutense, 1994.
HUNT, T.; GRUNIG, J. E. Public Relations Thecniques. Orlando: Harcourt Brace College Publishers, 1994.
IYENGAR, S.; REEVES, R. (Eds.). Do Media Govern? Politicians, Voters and Reporters in America. California: Sage, 1997.
IYENGAR, S.; McGUIRE, W.T. (Eds.). Explorations in Political Psychology. Durham and London: Duke University Press, 1995.
KAID, L.L. Handbook of Political Communication Research. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2004.
SEMETKO, H.A.; SCAMMELL, M. Handbook of Political Communication. London School of Economics, UK. SAGE Publications Ltd, 2012.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones. Individual 30%
2 Actividades de aplicación Análisis de casos y diseño de estrategias. Grupal (4 miembros) 35%
3 Carpeta de aprendizaje Carpeta con actividades escritas: informes, dossiers, etc. Grupal (4 miembros) 35%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)