PLA DOCENT
Taller Creació de Gràfica Publicitària: Art & Copy Format docència B
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. M. B.
i Prof. D. G.
Coneixements
previs recomanats
Especialment orientat a estudiants de quart curs.
Cal capacitació suficient en Photoshop.
Torn Únic
Descripció general del taller Aquest no és un taller per saber cóm es fa un anunci. És un taller per aprendre a fer anuncis. Praxis. La creació d’anuncis no pot ser per al professional una pràctica basada en l’enginy sinó en la perspicàcia. Només els coneixements en estratègia, retòrica i disseny poden garantir l’eficàcia en la praxi publicitària. En aquest taller es treballarà la ideació, redacció i realització d’anuncis per a premsa diària, revistes i cartells. L’alumne/a ha de finalitzar el Taller amb un book amb peces gràfiques publicitàries de diversos formats (pàgines, mitges, dobles, peus (faldones), cartells, tanques, etc.), realitzades de principi a fi pel seu equip.

Aquest taller requereix de l’estudiant el compromís de resposta ràpida i dedicació àmplia fora de l’aula.

Organització del taller: Com si d’una agència de publicitat es tractés, els docents actuaran com a professionals  amb els seus propis equips de treball, alternaran la seva presència a classe per tal de fer el seguiment, acompanyament i direcció del procés de creació (estratègia, concepte, idea, imatge i text).

La Direcció Creativa (Director de Copy i Director d’Art) presentarà els productes i el seu brief. Decidirà l’estratègia, marcarà els diferents eixos de comunicació i dirigirà, de manera directa, l’esforç creatiu dels equips.

No es tracta de que els alumnes puguin seguir els seus “impulsos creatius”, sinó de que comprenguin i apliquin la metodologia de les agències de publicitat.

Sobre un mateix tema, es crearan diferents enfocaments en funció dels diferents targets . Cada equip realitzarà les peces que corresponguin al concepte assignat pels Directors Creatius (docents).

Organització del taller: Els docents desenvoluparan el contingut teòric del taller i explicaran la metodologia pedagògica del curs:
FASE TEÒRICA:
Sessió 1: Els directors creatius M. B. i D. G. presentaran el Taller, la seva mecànica i calendari. S’establiran equips d’estudiants i es crearà la fitxa d’equip.
Sessions 2 i 3: El Prof. M. B. exposarà la part teòrica del curs corresponent al copy (Copy platform, Idea, Imatge, Titular, Text, Eslògan).
Sessions 4 i 5: El prof. D. G. exposarà la part teòrica del curs que correspon a l’art (esborrany, tipografia, composició, direcció d’art, aplicacions Photoshop).

CICLE DE TREBALL: 
Cinc sessions (10 hores) per producte. 
Dia 1 (M. B.): 
El Director. Creatiu  presenta producte i brief campanya. 
S’assignen els eixos de comunicació als equips. 
Dia 2 (M. B.): 
Presentació i revisió de primeres idees d’imatge i titular. Alternatives i decisions finals. 
Dia 3 (M. B.): 
Presentació i revisió de titulars, textos i eslògans definitius. 
Dia 4 (D. G.): 
Revisió i correcció dels primers esborranys. 
Dia 5 (D. G.): 
Creació d’originals. Tancament de les peces i decisions finals.

FASE FINAL:  
Penúltima sessió (M. B.): 
Ajustaments definitius.

Darrera sessió (M. B. i D. G.): 
Presentació de treballs per part dels alumnes i avaluació.
Idioma Català/castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant:
Tots els estudiants hauran de portar el seu propi ordinador equipat amb el programari indicat.
Fulls per esborrany (bocetos) DIN A4.
Llapis,
Retolador.
I, per a les presentacions d’art final, cartró ploma.
Format EXTENSIU (2n SEMESTRE)

 

Data de creació: 10/04/2012
Data darrera actualització i seguiment: 21/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Estratègia de comunicació. Target, fet principal, satisfactor i mitjà.

Tema 2. Retòrica de comunicació: discursos, titulars, textos i eslògans

Tema 3. Realització: Plantejament de conceptes en esborranys (boceto) en paper i llapis. Coneixement i ús del photoshop. Realització d’esborranys mitjançant retoc i fotomuntatge. Art final.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne coneixerà les tècniques d’estratègica en comunicació (copy strategy). X X X   X    
OG2.- Coneixerà la retòrica de comunicació. X   X   X     X
OG3.- L’alumne aprendrà disseny de cada una de les peces de comunicació indicades en el programa. X X X X   X   X
OG4.- L’estudiant ha de ser capaç de comprendre les necessitats i anhels del target per a convertir-los en motivacions poderoses.     X X      X  
OG5.- Serà capaç de comprendre el producte i allò que aquest pot oferir.  X X X X  X      X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4 OG5
1 OE1.- L’alumne coneixerà l’estratègia: Procter & Gamble. X        
OE2.- L’alumne coneixerà l’estratègia: Work strategy d’Ogilvy & Mother. X        
OE3.- L’alumne coneixerà l’estratègia: Copy Platform de Ted Bates. X        
OE4.- L’alumne coneixerà l’estratègia: Copy Platform de Grey. X        
OE5.- L’alumne coneixerà l’estratègia: Copy strategy de DDB. X        
OE 6 L’alumne aprendrà la “dispositio” de la retòrica aristotèlica (icònica i textual): exordio, narratio, peroratio.   X      
2 OE7.- L’estudiant aprendrà a realitzar esborranys a mà, com a fase prèvia a l'ús del programari.   X X    
OE8.- L’alumne emprarà correctament programari per a correcció gràfica. X X X    
OE9.- El estudiant coneixerà l’ús del mòbil com a eina fotogràfica.   X X    
OE10.- Els alumnes aprendran a emprar cada un dels models estratègics explicats al curs.  X     X X

Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  Crèdits ECTS
Total Presencial No presencial
A) Teoria 150 56 94 6
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
ARNHEIM, R. El pensamiento visual. Barcelona: Ed. Paidós Ibérica, 1998. ISBN 9788475093772.
MOLINÉ, M. La comunicación activa: la publicidad sólida. Bilbao: Ed. Deusto, 2003. ISBN: 84.234.0737.88. 
MOLINÉ, M. La fuerza de la publicidad. Madrid: Ed. Cinco Días, 1999. ISBN: 84.8036.499.8.
MÜLLER-BROCKMANN, J. Historia de la Comunicación visual. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2005. ISBN 9788425219368.
SOLER PUJALS, P. La estrategia de comunicación. Barcelona: Ed. Feed Back, 2000.
KANDINSKY. De lo espiritual en el arte. Barcelona: Ed. Paidós, Ibérica, 1988. ISBN 978844932634.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d’aplicació - Elaboració d’entre 10 i 12 anuncis de formats variats
- Pàgina
- Doble pàgina
- Mitja pàgina
- Peu de pàgina (faldón)
- Cartell
- Tanca 3x4 o 3x8
- OPIS
Cada un dels alumnes que formen un grup ha d’assumir, indistintament, els papers d’Estratega, Art i Copy.

Tot seguint les indicacions de la Direcció Creativa es cercaran i realitzaran les solucions retòriques d’imatge i text per a cada problema. Caldrà responsabilitzar-se de la creació de la imatge, el titular, el text i l’eslògan corresponent.

És imperatiu el compliment exacte del calendari de creació.
Individual 60%
Grupal (2-4 membres)
3 Carpeta d’aprenentatge  Contindrà la totalitat de les peces (activitats d’aplicació) elaborades al llarg del curs. Es presentaran cada una de les peces dins el calendari establert. Els docents poden indicar la necessitat d’introduir modificacions amb caràcter obligatori. El dia establert el grup defensarà en una classe expositiva la seva Carpeta d’Aprenentatge que inclourà la totalitat d’activitats d’aplicació realitzades. La sessió anterior es dedicarà a atendre dubtes i consultes.   Grupal (2-4 membres) 20%
Classes expositives
4 Examen Prova escrita tipus test el mateix dia de l’exposició final. Individual 10%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Taller Tècniques en Organització d'Esdeveniments Format docència M
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. S. G. Coneixements
previs recomanats
--- Torn Únic
Descripció general del taller Dotar l’alumne de coneixements teòrics i pràctics sobre LA PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ D’ACTES per tal que s’iniciï en aquesta tècnica de relacions públiques.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector i pantalla
A aportar per l'estudiant: ordinador.
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 22/06/2011
Data darrera actualització i seguiment: 13/03/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1: L’organització d’actes com a tècnica de relacions públiques
1.1. Definició
1.2. Conceptes i característiques bàsiques
1.3. Fases de l’organització

Tema 2: Tipus d’actes
2.1. Classificacions
2.2. Aplicació de la normativa 
2.3. Cerimonial i protocol

Tema 3: Estudi de casos pràctics 
3.1. Exemples
3.2. Anàlisi d'actes
3.3. La comunicació en l’organització d'actes
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne comprendrà la importància d’una bona planificació i organització per a la realització d’actes. X X            
OG2.- L'alumne desenvoluparà la capacitat de cerca, recerca, anàlisi i crítica. X X X X       X
OG3.- L'alumne coneixerà les característiques bàsiques i les fases de l’organització dels actes.   X     X X X  
OG4.- L'alumne coneixerà i distingirà diferents tipus d’actes.   X     X X X  
OG5.- L'alumne tindrà simultàniament un perspectiva pràctica per treballar els aspectes organitzatius necessaris.   X X X       X

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4 OG5
1 OE1.- L'alumne coneixerà l’organització d’actes. X        
OE2.- L'alumne coneixerà les tècniques necessàries per a la investigació, planificació, desenvolupament i valoració de l’organització d’actes.      X    
OE3.- L'alumne classificarà i treballarà els tipus d’actes.        
2 OE4.- L'alumne analitzarà situacions reals de la pràctica professional vinculades als temes del taller.         X
OE5.- L'alumne realitzarà pràctiques al llarg del taller com a complement de la formació teòrica.       X
OE6.- L'alumne completarà el programa de pràctiques amb la defensa a classe de treballs de grup i la presentació d’un dossier.       X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Bibliografia:
ADECEC. 40 éxitos en comunicación. Barcelona: Editorial Pearson, 2003 y 2005.
BARRIGA, A. La creatividad en los eventos. Madrid: Editorial Protocolo, 2010.
CABERO, L.C. Organización de reuniones y eventos. Madrid: Editorial Paraninfo, 2012.
CUADRADO, C. Protocolo y Comunicación en la empresa y los negocios. Madrid: Fundación Confemetal, 2007.
DEL RÍO, M. Abecedario gráfico de comunicación y organización de eventos. Santander: Ed. Gonpat, 2011.
ESTÉBANEZ, B. Protocolo social y empresarial. Madrid: Editores Asociados, 2005.
FUENTE, C. Técnicas de organización de actos: Manual de Protocolo. Madrid: Editorial Protocolo, 2004.
FUENTE, C. Protocolo para eventos: Técnicas de organización de actos I. Madrid: Editorial Protocolo, 2007.
FUENTE, C. Manual práctico para la organización de eventos: Técnicas de organización de actos II. Madrid: Editorial Protocolo, 2005.
HERRERO, J.C.; FUENTE, J. L. La comunicación en el protocolo: El tratamiento de los medios en la organización de actos. Madrid: Editorial Protocolo, 2004.
HERRERO, J.C.; FUENTE, J. L. La comunicación en el protocolo (2ª edición): Las redes sociales, internet, y los medios tradicionales en la organización de actos. Madrid: Editorial Protocolo, 2010.
LÓPEZ NIETO, F. Manual de protocolo. Barcelona: Editorial Ariel, 2003.
MUÑOZ, M.S. Protocolo y Relaciones Públicas. Madrid: Ed. Paraninfo, 2010.
OTERO ALVARADO, M.T. Protocolo y organización de eventos. Barcelona: Editorial UOC, 2009.
RAMOS, F. Estudios de Comunicación y Protocolo (I). Vigo: Ed. Universidad de Vigo, 2010.
URBINA, J.A. El arte de invitar. Madrid: Consejo Superior de Relaciones Públicas de España, 2002.
URBINA, J.A. El gran libro del protocolo. Madrid: Ediciones Temas de hoy, Madrid 2001.
ZALA, D. La comunicación en los eventos. Madrid: Editorial Protocolo, 2008.

Webgrafia:
Grupo Evento Plus [en línia]. [Consulta: 13.03.2018]. Disponible a: <http://www.grupoeventoplus.com/>.
Protocolo.org [en línia]. [Consulta: 13.03.2018]. Disponible a: <http://www.protocolo.org/>.

 


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-
ciació
 Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 i 2 Classes Magistrals És obligatòria l’assistència almenys al 90% de les sessions presencials. Individual 15%
2 1 i 2 Col·loquis Participació activa de l’estudiant a classe i a l’aula virtual. Individual 15%
3 1 i 2 Activitats d’aplicació Es realitzaran treballs en grup per contextualitzar l’aprenentatge a través de l’anàlisi de casos pràctics i la seva aplicació a fets concrets. Grupal 30%
4 1 i 2 Carpeta d'aprenentatge Presentació d’un exercici escrit sobre un cas pràctic, que es plantejarà abans de finalitzar les sessions presencials, i que s’haurà de lliurar obligatòriament a l’aula virtual en la data senyalada pel docent per poder assolir el taller. Individual 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Mesura i avaluació de les Relacions Públiques digitals Format docència B
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. I. Z. Coneixements
previs recomanats
No se requieren conocimientos específicos. Torn Únic
Descripció general del taller El uso de redes sociales se ha incrementado de tal forma que se ha convertido en un instrumento clave de Relaciones Públicas para las organizaciones. Las redes sociales son un canal propicio para la escucha y participación activa, por lo que se están integrando cada vez más a los programas de Relaciones Públicas de las organizaciones para establecer relaciones de manera fluida y cercana con los diferentes públicos. Gestionar efectivamente las redes sociales es un reto que continúan teniendo los profesionales de las Relaciones Públicas, dado que existe una falta de conocimiento general de los indicadores claves para medir y evaluar adecuadamente las acciones de Relaciones Públicas en el ámbito digital. En este taller los alumnos obtendrán las herramientas necesarias para gestionar de forma profesional las Relaciones Públicas en el ámbito digital, y estudiarán en detalle los indicadores claves de medición y evaluación de las Relaciones Públicas en redes sociales.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: 
A aportar per l'estudiant: 
Format EXTENSIU (1r SEMESTRE)

 

Data de creació: 19/04/2018
Data darrera actualització i seguiment: 19/04/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Gestión de las Relaciones Públicas digitales
Tema 1: Relaciones Públicas 2.0 y Redes Sociales
1.1. De la Web 1.0 a la Web 2.0
1.2. Redes Sociales como herramienta de Relaciones Públicas digitales
1.3. Definición y tipos de Redes Sociales

Tema 2: Planificació de las Relaciones Públicas digitales
2.1. Gestión del contenido en redes sociales
2.2. Gestión de la interacción en redes sociales

Tema 3: Medición y evaluación de las Relaciones Públicas digitales
3.1. Medición y evaluación en redes sociales
3.2. Herramientas de monitorización y avaluación en redes sociales
3.3. Indicadores de medición y evaluación en redes sociales.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno obtendrá las herramientas necesarias para gestionar de forma profesional las Relaciones Públicas digitales.    
OG2.- El alumno aprenderá los indicadores claves de medición y evaluación de las Relaciones Públicas en redes sociales.   X  

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- El alumno obtendrá conocimientos teóricos sobre las Relaciones Públicas digitales  
OE2.- El alumno profundizará en los aspectos claves de la planificación estratégica de las Relaciones Públicas en redes sociales.
OE3.- El alumno aprenderá los indicadores de medición y evaluación de las Relaciones Públicas digitales.  
OE4.- El alumno analizará la gestión de las Relaciones Públicas digitales en redes sociales.  


Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Bibliografia básica:
O’Reilly, T. (2005). What Is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. O´Reilly, 1–27. Disponible en http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
IAB Spain Research. (2010). Libro blanco de la comunicación en medios sociales. Revista de Comunicación Interactiva (Vol. 8). Madrid. Disponible en http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2012/02/8_LB_Comunicacion_Medios_Sociales.pdf
GARCÍA GARCÍA, A. y AGUADO GUADALUPE, G. (2011) De un modelo de comunicación one-to-many a un mode-lo one-to-one en el entorno digital. Revista Icono14 [en línea] 1 de enero de 2011, Año 9, Volumen 1. pp. 175-191.
Zeler, I. & Capriotti, P. (2017). Facebook como herramienta de Relaciones Públicas en las empresas: Información de negocios y de RSE en las empresas con mejor reputación a nivel mundial. Revista Internacional de Relaciones Públicas, Vol. VII, No 14, 145-164. http://dx.doi.org/10.5783/RIRP-14-2017-09-145-164.

Bibliografía complementaria:
Kemp, S. (2016). Digital in 2016 : We Are Social´s Compendium of Global Digital, Social, and Mobile Data, Trends, and Statistics. Disponible en http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016
Paine, K. (2014). The top reason PR pros get no respect? Bad metrics. Disponible en https://www.prdaily.com/Main/Articles/17157.aspx
IAB. (2017). Estudio anual de redes sociales 2017. Disponible en https://iabspain.es/wp-content/uploads/iab_estudioredessociales_2017_vreducida.pdf Adigital. (2014).
Informe sobre usos de redes sociales en empresas 2014. Disponible en https://www.adigital.org/emailing/2014/rrss/informe.pdf
IZAMORAR. Tipos y Clasificación de las Redes Sociales, [en línea]. octubre 2015, septiembre 2017, [17 de abril del 2018]. Disponible en la web: https://izamorar.com/tipos-y-clasificacion-de-las-redes-sociales/

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa com a mínim al 80% del total de les sessions. Individual SÍ   10%
2 Activitats d'aplicació Los estudiantes deberán realizar una práctica grupal que consiste en el análisis de la presencia de una organización en una red social determinada. Grupal (4 membres)  30%
3 Seminari El alumno evaluará de forma individual las Relaciones Públicas digitales de un perfil institucional redes sociales. El alumno presentará una informe ejecutivo final. Individual SÍ   60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Gestió empresarial d'esdeveniments Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. J. C. Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller La complexitat d'organitzar qualsevol esdeveniment, tècnica unànimement considerada genuïna de les relacions públiques, la seva planificació, execució i avaluació, requereixen d'una atenció i creativitat exquisides per assolir els objectius que es plantegin per endavant. La logística i la planificació de qualsevol acció d’aquesta naturalesa necessita temps de gestació i preparació per molt senzilla que sembli o que efectivament sigui. Hi ha moltes persones compromeses, s'utilitzen gran diversitat de serveis, i s'ha de controlar insistentment el bon funcionament general vigilant de prop tots els detalls per petits que siguin. La finalitat d’aquest taller és la de compartir el coneixement de quantes estratègies i eines requereix l’organització d’un esdeveniment amb la pretensió de que aquest tingui visibilitat i la seva administració sigui eficient i eficaç.
Idioma Català i castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, Internet
A aportar per l'estudiant: 
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 15/05/2016
Data darrera actualització i seguiment: 08/03/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1: El sector professional dels esdeveniments.
Tema 2: El perfil professional d’un event manager.
Tema 3: Producció i operacions. Com ho farem?
Tema 4: La gestió dels recursos humans.
Tema 5: El pla de comunicació de l’esdeveniment.
Tema 6: Les finances, l’administració i la comptabilitat d’un esdeveniment.
Tema 7: Execució de l’esdeveniment. El protocol.
Tema 8: L’avaluació.
Tema 9: Tendències en l’àmbit dels esdeveniments.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne entendrà els esdeveniments des del punt de vista de la gestió empresarial.  X        X  
OG2.- L'alumne assolirà un coneixement teòric i pràctic del sector dels esdeveniments així com dels seus actors, processos i estructures organitzatives.    X        X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne aprendrà a identificar els recursos humans, tècnics i logístics que es necessiten a l'organització d'esdeveniments.  
OE2.- L'alumne coneixerà quines són les competències i les habilitats dels event managers.  
OE3.- L'alumne sabrà gestionar pressupostos i entendre els conceptes financers i de comptabilitat vinculats als esdeveniments.    X
OE4.- L'alumne adaptarà tècniques comercials i de màrqueting a la promoció dels esdeveniments.    X

 

Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
ALLEN, J.; O´TOOLE, W.; HARRIS, R.et al. (2005). Festival and Special Events Management. Milton, QLD, Australia: John Wiley & Sons, Inc
ALLEN, J. Event planning. The ultimate guide to successful meetings, corporate events, fundraising galas, conferences, conventions, incentives and other special events. New York: John Wiley & Sons, Inc, 2002.
ALLEN, J. The business of event planning. Behid-the-Scenes Secrets of Successful Special Events. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2002.
BARRIGA, A. La creatividad en los eventos. Madrid: Ed. Protocolo, 2010.
BERRIDGE, G. Events Design and Experience. London: Butterworth Heinemann, 2007.
CATHERWOOD D.W.; Van KIRK R.L. The complete guide to special event management. New York: Ed. John Wiley & Sons, 1992.
CHAVARRI DEL RIVERO, T. Protocolo Internacional. Tratado de ceremonial diplomático. Madrid: Ediciones Protocolo, 2004.
CUENCA, J.; VERAZZI, L. Guía fundamental de la comunicación interna. Barcelona: UOC, 2018.
CUENCA, J. Gestión empresarial de eventos. Barcelona: UOC, 2016.
FISHER, J.G. Cómo organizar convenciones y congresos. Barcelona: Gedisa, 2001.
FUENTE LAFUENTE, C. Protocolo para eventos: técnicas de organización de actos (I/II). Madrid: Ed. Protocolo, 2007.
GETZ, D. Event management and event tourism. New York: Cognizant Communication Corporation, 2002.
HERRERO, P. Gestión y organización de congresos. Madrid: Síntesis, 2000.
HOYLE, L.H. Event Marketing. How to successfuly promote events, festivals, conventions and expositions. New York: Ed. John Wiley & Sons, 2002.
JIJENA SÁNCHEZ, R. Marketing para eventos. Orientado a proveedores y organizadores. Buenos Aires: Ugerman Editor, 2006.
JIMÉNEZ, M. Manual de gestió d’esdeveniments: la construcció de la imatge de marca. Barcelona: EUMO, 2007.
MESALLES, L. Eventos, reuniones y banquetes. Barcelona: Ed. Laertes, 2003.
MONROE, J. Art of the Event. New York: John Wiley and Sons, 2005.
NURKANOVIC EGEA, M. La organización de congresos y su protocolo. Madrid: Ed. Protocolo, 2005.
PINE, J.; GILMORE, J. What Consumers Really Want: Authenticity. Boston: Harvard Business School Press, 2007.
RAJ, R.; WALTERS, P.; RASHID, T. Events Management. An integrated and Practical Approach. London: SAGE Publications Ltd., 2009.
RICHARDS, G.; MARQUES, L.; MEIN, K. (Eds.). Event Design: Social perspectives and practices. London: Routledge, 2014.
SAN JUAN MONFORTE, J.C. Introducción al protocolo oficial del reino de España y de la Unión Europea. Madrid: Unión Eléctrica FENOSA, 2000.
SISKIND, B. Marketing de eventos. Barcelona: Ediciones Deusto, 2007.
TORRENTS, R. Eventos de empresa. El poder de la comunicación en vivo. Barcelona: Deusto S.A. Ediciones, 2007.
YEOMAN, I.; ROBERTSON, M.; ALI-KNIGHT, J.N.; DRUMMOND, S.; McMAHON, U. (Eds.). Festival and Events Management. An International arts and culture perspective. Oxford: Elsevier Limited, 2004.
XIFRA, J. Técnicas de las Relaciones Públicas. Barcelona: UOC, 2007.
ZALA, D. La comunicación en los eventos. Madrid: Ediciones Protocolo, 2008.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d'aplicació Anàlisi d'un esdeveniment esportiu. Individual 30%
3 Activitats d'aplicació Planificació d'un esdeveniment comercial. Grupal (4 membres) 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Formació de Portaveus Format docència M
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. A. A. Coneixements
previs recomanats
Es conveniente para alumnos a partir del tercer curso. Torn Únic
Descripció general del taller Se pretende que el alumno conozca todos los elementos para preparar a los portavoces de una institución pública, privada, política o de otra naturaleza, a la hora de contactar con los medios de comunicación de masas y de realizar una exposición oral pública en distintos contextos (congresos, seminarios, etc.).
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordenador; proyector, audio y pizarra.
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 01/02/2012
Data darrera actualització i seguiment: 12/03/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1: El papel de los portavoces en el capital relacional de las organizaciones. RRPP y capital relacional. Conceptos generales.
1.1. Conexión entre imagen personal e imagen corporativa.
1.2. Funciones de los portavoces en las organizaciones.
1.3. Áreas de trabajo de los portavoces.
1.4. Tipos de formaciones de portavoces.

Tema 2: La estructura de portavoces de las organizaciones y la oficina del portavoz.
2.1. La brecha digital y su influencia en las organizaciones.
2.2. El liderazgo como elemento de elección de los portavoces.
2.3. Liderazgo e identidad corporativa.

Tema 3: La comunicación no verbal.
3.1. Elementos que comunican.
3.2. La mirada.
3.3. La escucha.
3.4. La actitud corporal: tronco, brazos, manos y piernas.

Tema 4: Cómo estructurar un discurso. Características generales de la exposición pública.
4.1. Tipos de exposición pública:
4.1.1. El discurso.
4.1.2. La conferencia.
4.1.3. El coloquio.
4.1.4. La entrevista.
4.1.5. La conversación.
4.1.6. La tribuna de oradores.
4.1.7. La mesa redonda o similar.
4.1.8. Las vías interpersonales.
4.2. Preparación de la exposición pública:
4.2.1. Análisis del público y del contexto de emisión y recepción del mensaje.
4.2.2. Argumentación unilateral.
4.2.3. Argumentación bilateral.
4.3. Factores que influyen en el recuerdo de los mensajes:
4.3.1. Factor de inhibición, factor de lo reciente y el tiempo.
4.3.2. Estructura general.
4.3.3. La introducción.
4.3.4. El cuerpo del discurso.
4.3.5. El cierre.
4.3.6. Los recursos y apoyos verbales.
4.3.7. La comunicación no verbal como ayuda a la comprensión y al poder persuasivo de los mensajes.

Tema 5: Presentaciones eficaces.
5.1. Claves para hacer una presentación eficaz.
5.2. El principio de asertividad.
5.3. La microdeclaración.
5.4. La macrodeclaración.

Tema 6: Conversaciones eficaces.
6.1. Tipos de conversaciones.
6.2. Conocer a tu público.
6.3. Cómo manejar las conversaciones eficaces.

Tema 7: Las entrevistas y las comparecencias en prensa, radio y televisión.
7.1. Principios generales de cómo prepararte un entrevista ante un medio de comunicación.
7.2. Claves de las entrevistas en prensa escrita.
7.3. Claves de las entrevistas en radio.
7.4. Claves de las entrevistas en televisión
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno conocerá las teorías más avanzadas en comunicación interpersonal y su aplicación a la función de los portavoces de las organizaciones. X     X X  X
OG2.- El alumno experimentará las técnicas de comunicación interpersonal.      X  X X  X   X
OG3.- El alumno conocerá las tendencias profesionales en formación de portavoces de las organizaciones.           X X X
OG4.- El alumno sabrá aplicar el conocimiento adquirido en otras materias.    X      X      

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4   OG5
1 OE1.- El alumno conocerá la conexión entre las teorías de comunicación persuasiva de masas y las teorías de  relaciones públicas. X     X  
OE2.- El alumno desarrollará una capacidad de análisis de casos prácticos desde la perspectiva teórica. X   X  
OE3.- El alumno conocerá la orientación profesional de la materia.        
OE4.- El alumno conocerá la teoría de la comunicación no verbal. X     X  
2 OE5.- El alumno aprenderá un conocimiento de las técnicas de comunicación interpersonal desde la perspectiva verbal y desde la no verbal.    X   X  X
OE6.- El alumno analizará casos  históricos en comunicación de portavoces desde la perspectiva verbal y desde la no verbal.    X   X X

 


 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
ALCOBA, S. La Oralización. Madrid: Ariel, 1999.
ARCEO VACAS, A. (Ed.). El Portavoz en la Comunicación de las Organizaciones. Alicante: Ed. Universidad de Alicante, 2012.
ARCEO VACAS, J.L. (Coord.). Debates Electorales Televisados. El Caso de Madrid, 2003. La Coruña: Netbiblo, 2007.
ARCEO , J. L. Cómo Ganar unas Elecciones. Tratamiento Teórico y Práctico de la Imagen de los Políticos. Madrid: Fomento de Bibliotecas, 1982.
ARCEO , J. L. (Dir.). Campañas Electorales y "Publicidad Política" en España (1976-1991). Barcelona: ESRP-PPU, 1992.
ARCEO , J. L. Organización, Medios y Técnicas en Relaciones Públicas. Madrid: Instituto de Comunicación Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid, 2003.
ARCEO , J.L. (Coord.). Las Relaciones Públicas en España. Madrid: McGraw Hill, 2004.
COSTA, M.; GALEOTE, M.P.; SEGURA, M. Negociar para Con-Vencer. Método, Creatividad y Persuasión en los Negocios. Madrid: McGraw Hill, 2004.
KNAPP, M.L.; HALL, J.A. Nonverbal Communication in Human Interaction. New York, NY: Hancourt Brace Jovanovich, 2002.
HUNT, T.; GRUNIG, J.E. Public Relations Thecniques. Orlando: Harcourt Brace College Publishers, 1994.
LUCAS, S.E. The Art of Public Speaking. New York, NY: McGraw-Hill, 2004.
WILCOX, D.L.; AULT, P.H.; AGEE, W.; CAMERON, G.T. Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas. Madrid: Adison Wesley, 2001.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Coloquios: Materiales audiovisuales El alumno deberá establecer coloquios sobre 2 temas concretos elegidos por el docente, tras las consultas bibliográficas, hemerográficas, etc., pertinentes.
Intercambio de opiniones entre los alumnos y el profesor sobre temas concretos a desarrollar.
Individual 20%
2 Trabajo en grupo Elaboración de un informe ejecutivo por escrito sobre un asunto concreto elegido por el profesor, en el cual el trabajo de búsqueda de metodologías y contenidos será un referente constante.
Presentación de un documento escrito sobre temas específicos.
Grupal
(3-4 miembros)
20%
3 Clases expositivas El profesor elegirá un asunto concreto para que los alumnos lo presenten en el aula y elaboren un informe escrito. Grupal
(3-4 miembros)
20%
4 Actividades de aplicación El profesor contextualizará el aprendizaje teórico y técnico a través de la aplicación de los conocimientos a un suceso o situación dada previamente seleccionada para facilitar el aprendizaje. Grupal
(3-4 miembros)
20%
5 Simulación El profesor fomentará la participación en el desarrollo de un caso práctico ficticio mediante la asunción de los miembros de los distintos grupos de diferentes roles a desarrollar.
Actividad en la que ante un caso elegido cada grupo se le asigna un rol según el cual ha de intervenir en el desarrollo de la situación.
Grupal
(3-4 miembros)
20%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)