PLA DOCENT
Assignatura Protocol: Teoria i Tècnica Codi 361812
Matèria M12. Instruments de Comunicació. Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Prof. R. F. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Consulteu calendari
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè  Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 28/03/2011
Data darrera actualització i seguiment: 17/04/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 17/04/2020