Què és el Programa de Mobilitat Internacional Erasmus+ Estudis

El programa Erasmus+ té com a objectiu contribuir al desenvolupament d’un ensenyament superior de qualitat i d’un espai educatiu europeu.

S’estructura d’acord amb un contracte institucional establert entre la Universitat de Barcelona i la Comissió Europea per tal de garantir, entre altres activitats, la mobilitat dels seus estudiants per cursar-hi part dels seus estudis a les universitats europees amb les quals prèviament s’ha establert un Acord Bilateral (Bilateral Agreement).

Convenis Erasmus+

Els estudiants matriculats a l’Escola Superior de Relacions Públiques podeu efectuar una estada de 5 mesos, durant el 2n semestre, a escollir entre l’oferta de places i universitats europees amb qui el centre ha signat un Conveni o Acord Bilateral.

Podeu consultar l’oferta actualment vigent en: Convenis Erasmus+ Estudis  2019-2020

Característiques principals

Un ajut econòmic proporcional a la durada en mesos de l'estada a la universitat (si s'acompleixen els requisits establerts al programa) i

• El posterior reconeixement dels estudis cursats a la universitat europea, sempre que aquests hagin estat acordats abans de l'estada i recollits en l'acord d'aprenentatge per estudis (learning agreement for studies).

L’estudiant ha d'estar matriculat a l’Escola el curs acadèmic de la convocatòria de l'intercanvi, amb l’abonament de l’import de les taxes corresponents, però estarà exempt del pagament de les taxes acadèmiques a la universitat estrangera de destinació. Només eventualment, se'l podria exigir el pagament de petites taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d'estudiants, utilització de diversos materials, etc., sempre en les mateixes condicions que els estudiants locals.

L'estudiant haurà de disposar d'una assegurança mèdica (Targeta Sanitària Europea) per tota la durada de l'estada. A més, la UB s'encarregarà de contractar l'assegurança d'accidents i repatriació que cobrirà la mobilitat dels estudiants seleccionats.

L’estudiant durant el seu període de mobilitat, és considerat un estudiant a temps complet. Per tant, haurà de cursar a la universitat de destí un número de crèdits proporcional a la seva estada. Com les mobilitats acordades per l’Escola són de caràcter semestral, el nombre de crèdits que hauria de cursar l’estudiant seleccionat a la universitat de destinació és de 30 crèdits.

Ajuts econòmics

1. Ajut ERASMUS+Estudis.

La financiació és per a estades semestrals (mitjana de 5 mesos) i per a un màxim de 7 mesos. L’estudiant no haurà de demanar l’ajut, l’adjudicació serà automàtica amb l’obtenció de la plaça de mobilitat.

L'import d'aquest ajut depèn de la quantitat establerta per SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación i antic OAPEE) que gestiona els ajuts de la Comissió Europea a nivell de l'Estat espanyol. Permet als estudiants estar exempts d’abonar a la institució de destí qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques, a més a més d’assignar una quantitat mensual per a allotjament, manutenció i viatge, però en cap cas són beques econòmiques per cobrir despeses totals.

La beca que rep l’estudiant estarà en funció del grup a què pertanyi el país de destinació (segons el seu nivell de vida). La Comissió Europea ha establert uns imports mínims i màxims per país i el SEPIE ha decidit, dins d’aquests paràmetres, l’import que rebran els estudiants espanyols:

- Grup 1 (països amb nivell de vida superior): estades a Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, i Suècia, finançades amb 300 €/mes.

- Grup 2 (països amb nivell de vida mig): estades a Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Xipre, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos i Portugal, finançades amb 250 €/mes.

- Grup 3 (països amb nivell de vida inferior): estades a Bulgària, Croàcia, Eslovènia, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia i antiga República Iugoslava de Macedònia, finançades amb 200 €/mes.

2. Els beneficiaris de mobilitats, en modalitat d’estudis, que hagin gaudit d’una Beca de caràcter general del MECD el curs 2018-2019, podran gaudir d’un ajut mensual addicional de 200€/mes.

3. Els estudiants seleccionats que tinguin necessitats especials, per una discapacitat reconeguda i qualificada legalment d’un grau igual o superior al 33%, poden participar en la convocatòria especial de SEPIE, que atorga ajuts per cobrir les despeses extraordinàries de l’estudiant pel fet de canviar d’universitat, de ciutat i de país.

Per a més informació, en casos de necessitats especials, consulteu el següent enllaç

4. Ajuts AGAUR: Beca MOBINT de la Generalitat de Catalunya (pendent publicació convocatòria 2019).

5. Programa "Becas Santander Erasmus". Inscripcions: fins al 28 de febrer-19 en el web http://www.becas-santander.com

Convocatòria Erasmus+ Estudis 2019-2020

Sol·licituds a la Secretaria de l'Escola: del 9 de novembre-2018 al 10 de gener-2019

- Adjudicació provisional de places (1a Resolució): 27 de febrer-2019.
- Termini d'acceptació o renúncia de la plaça assignada: del 28 de febrer al 5 de març-2019
- Reassignació de places: del 6 al 13 de març-2019
- Termini d'acceptació o renúncia de la plaça reassignada: del 20 al 25 de març-2019
- Publicació de la Resolució definitiva de l’adjudicació de places: 19 de març-2019

Procediment d’inscripció

1. Emplenar el Formulari d’Inscripció (apartat E.S. de Relacions Públiques ESRP -Formulari Erasmus Estudis-), amb un màxim de 5 places per ordre de prioritat i penjar a l’aplicatiu SOP la documentació sol·licitada. Ajuda aplicatiu.

2. Lliurar a la Secretaria de l’Escola dues còpies signades de l’imprès de sol·licitud, prèviament emplenat de forma on-line, acompanyat de la següent documentació:

- Acreditació del nivell de coneixement de l’idioma preferent (es valorarà un coneixement superior al requerit) i/o secundari (si és el cas), d’acord amb el procediment estipulat a la convocatòria.
Consulteu els requisits lingüístics: a:  Convenis Erasmus+ Estudis  2019-2020.

- Acreditació d'una discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o superior al 33%, si s'escau.

- Currículum Vitae.

Aquelles sol·licituds que no aportin tota la documentació requerida dins del termini establert disposaran de 10 dies naturals per esmenar-les, a comptar a partir de la data de reclamació.

Requisits per a la sol·licitud

- L'estudiant ha d'estar en possessió d’un DNI o NIE;
- Estar matriculat en l’Escola quan es sol·licita la plaça d’intercanvi;
- Tenir superats, com a mínim, 60 crèdits corresponents a l’ensenyament de Grau en Publicitat i Relacions Públiques en el moment de fer la sol·licitud;
- Cursar 30 crèdits a la universitat de destinació a càrrec de l'optativitat del Grau;
- Formalitzar la matrícula del curs 2019-2020 i tenir matriculats, durant el seu període de mobilitat, el mateix número de crèdits que cursarà a la universitat de destí; 
- Acreditar un nivell de capacitació lingüística suficient per al seguiment de les activitats que es duran a terme a la Universitat de destinació.

Adjudicació de places

Ponderació de la nota final de les candidatures per a l’obtenció de la plaça de mobilitat:

- Nota mitja de l’expedient acadèmic: 80%.

- Acreditació del nivell d’idioma preferent requerit per la universitat de destí: 10%. Es valoraran coneixements de l’idioma d’un nivell superior al sol·licitat.
Veure: Convenis Erasmus+ Estudis 2019-2020. 

- Acreditació del nivell d’idioma secundari requerit per la universitat de destí: 4%.
Veure: Convenis Erasmus+ Estudis 2019-2020. 

- Priorització per cursar la mobilitat durant el quart any de carrera: 6%.

- Els estudiants que acreditin un nivell de discapacitat igual o superior al 33%: 10% de la màxima puntuació a obtenir.

 

En cas d'empat, es tindrà en compte:

- L'exposició de motius de la sol·licitud.
- El currículum vitae.
- L'obtenció d'una Beca General del MECD durant el curs 2017-2018 (10% de la màxima puntuació total a obtenir).

Acceptacions, renúncies i reassignacions

1- Si l’estudiant està d’acord amb l’assignació, haurà de:

- Complimentar l’acceptació on-line, en el termini fixat i penjar a l’aplicatiu SOP la documentació sol·licitada;
- Imprimir dues còpies del document d’acceptació, signar-les i lliurar-les a la Secretaria de l’Escola. 

2- Si l’estudiant no està d’acord amb l’assignació, podrà no acceptar la plaça i esperar una reassignació d'alguna de les places que restin vacants (es publicaran el 6 de març), sol·licitant-la a la Secretaria de l'Escola mitjançant una instància.

 

Nota: En el cas que un estudiant tingui més d’una plaça assignada per al mateix període de temps, en diferents programes de mobilitat, haurà d’acceptar només una de les dues places.

3- Posteriorment es procedirà a reassignar les places.

Procediment de reassignació

En el supòsit que hi hagi places vacants, es podran cobrir amb el procediment de reassignació. El centre podrà proposar reassignar una vacant als estudiants que no hagin obtingut cap de les places de mobilitat sol·licitades o que no hagin acceptat la plaça adjudicada a la primera assignació, sempre que compleixin els requisits establerts per a aquella plaça i sigui dins del mateix programa de mobilitat al que s’havien presentat.

Acreditació del nivell de capacitació lingüística

IMPRESCINDIBLE per a les sol·licituds a universitats on s’exigeixi de forma obligatòria (“mandatory) un nivell d’idioma determinat (consulteu Convenis Erasmus+ Estudis 2019-2020).

Els estudiants hauran d’acreditar el seu nivell de coneixement de l’idioma mitjançant:

a) Còpia del certificat oficial de coneixement d’idioma estranger, inclòs al llistat CIC i/o llistat ACLES.

b) Còpia de la matrícula (curs 2018-2019) de l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) (UB), que acreditarà el nivell de capacitació lingüística immediatament inferior.

c) En el cas de tenir un altre certificat que no consti als apartats a) o b), es podrà consultar amb els coordinadors de Secció de l’EIM de la UB sota les indicacions i terminis indicats en el web: http://www.eim.ub.edu/novetats/horaris_coordinadors.php

d) En cas de no tenir cap document inclòs als apartats a), b) o c), es podrà acreditar la capacitació lingüística realitzant una Prova de Nivell, de l’idioma corresponent, organitzada per l’EIM. Les taxes ascendeixen a 76€.

MATRÍCULA: del 12/11/18 al 06/01/19. Consulteu inscripcions.


En la sol·licitud de la plaça de mobilitat Erasmus, caldrà que indiqueu que esteu inscrits a les proves de nivell. En aquest cas, haureu de lliurar a Secretaria el resguard d’inscripció a la prova, que servirà de document justificant fins al moment en què l’EIM publiqui els resultats.


Un cop us sigui assignada la plaça de mobilitat, podeu consultar informació de Cursos subvencionats per a estudiants de Mobilitat Internacional UB en el web:
http://www.eim.ub.edu/documentacio/mostra_document.php?id=31

Trobareu més informació complementària a:
- Zona Privada del web de l'escola
- Universitat de Barcelona

Altres mobilitats internacionals (sense conveni bilateral): 

-Sol·licitud individual de l’estudiant

Podeu adreçar les vostres consultes a: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Data de creació: 9 de novembre de 2018