Què és el Programa SICUE

SICUE (Sistema d'Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) és un programa de mobilitat d'estudiants establert per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

Característiques principals

Mitjançant aquest programa d'intercanvi, els estudiants poden realitzar part dels seus estudis en qualsevol de les altres universitats d'aquest país amb les que la Universitat de Barcelona tingui establert conveni, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular.

Condicions de participació

Les universitats signen Acords Bilaterals en els que es determinen:

 • les titulacions

 • els mesos d'intercanvi

 • el nombre màxim d'estudiants a fer l'intercanvi

L'Escola Superior de Relacions Públiques, com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona, té signats els següents Acords Bilaterals.

NOU Convocatòria SICUE 2019-2020
Requisits
 • Els alumnes hauran d'estar matriculats, en el moment de fer la sol·licitud, a l'ensenyament de Grau en Publicitat i Relacions Públiques.

 • En data de 30 de setembre de 2018, els alumnes sol·licitants hauran de tenir un mínim de 45 crèdits superats i estar matriculats en el curs 2018-2019 en no menys de 30 crèdits. La mobilitat, en tot cas, està recomanada per als estudiants de quart curs (segon semestre).

 • Només es podrà demanar la mobilitat per a les places d'intercanvi signades per l'Escola (consulteu Acords Bilaterals).

 • La durada de l'intercanvi ha de coincidir amb el nombre de mesos de l'oferta i el total de crèdits a cursar no serà inferior a 24 crèdits en estades de mig curs i de 45 crèdits per a estades de curs complet (per als estudiants de l'Escola, en estades de 5 mesos, no serà inferior a 30 crèdits -a càrrec de l'optativitat-). En el cas dels alumnes amb grau de discapacitat igual o superior al 65%, s'estableix una menor càrrega lectiva: 12 crèdits per a estades de 5 mesos.

 • Els mateixos beneficiaris no podran obtenir més d'un intercanvi SICUE a la mateixa Universitat, ni més d'un a cada curs acadèmic.

 • No seran admeses les sol·licituds dels estudiants que hagin obtingut plaça en l'anterior convocatòria i no s'hagin incorporat a l'intercanvi sense presentar renúncia.

Sol·licitud de participació: documentació i terminis

Del 13 de febrer al 13 de març de 2019, caldrà lliurar en la Secretaria de l’Escola la següent documentació:

 • Sol·licitud de mobilitat acadèmica. Contempla fins a tres opcions d'intercanvi per ordre de preferència. Aquest document haurà de ser signat per l'interessat i pel Coordinador SICUE de l'Escola.

 • Fotocòpia del DNI.

Selecció de candidats

La selecció de candidats per participar en el programa de mobilitat es farà valorant els següents aspectes:

 • Nota mitjana de qualificació de l'expedient acadèmic.Per al càlcul d’aquesta nota, es tindran en compte les qualificacions obtingudes fins al 30 de setembre de 2018, tant en les assignatures superades com en les suspeses.

Publicació de les places adjudicades

El 29 de març de 2019 es farà pública a la plana web de mobilitat SICUE de la Universitat de Barcelona i al web de l'Escola Superior de Relacions Públiques.

Reclamacions, renúncies i reassignacions de places

Els alumnes disposaran fins al 12 d'abril de 2019 per formular les reclamacions que escaiguin. S'hauran de presentar a la Secretaria de l'Escola.

Els candidats que, tot i reunir els requisits per a l'obtenció de plaça, no l'obtinguin, passaran a formar part de les llistes d'espera. En cas que es produeixin renúncies, es podran reassignar les places per ordre de puntuació. En el cas que es decideixi renunciar a la plaça d’intercanvi, s’haurà de notificar a la Secretaria de l’Escola, omplint el document de renúncia.

Matrícula i Acord Acadèmic

Abans de marxar a la Universitat de destí, l'estudiant:

 • Formalitzarà la matrícula (dins el període estipulat per l'Escola) i abonarà les taxes corresponents. Durant el període de mobilitat, els estudiants seran alumnes de l'Escola a tots els efectes, tenint els drets acadèmics i obligacions dels alumnes del centre de destí.

 • Signarà l'Acord Acadèmic. Aquest document signat per les tres parts  implicades (alumne/a, centre d'origen i centre de destí) tindrà caràcter oficial de contracte vinculant per al reconeixement d'assignatures a l'expedient de l'estudiant, un cop finalitzada l'estada d'intercanvi.

 

Beca Sèneca

Per al curs 2019/2020 NO està previst que es convoqui la beca Sèneca.