Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar cadascuna de les activitats formatives és un 5 sobre 10.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1  1 Exàmens teòrico-pràctics Realització d’una sèrie encara indeterminada d’exercicis teòrico-pràctics individuals, on s’hauran de demostrar els coneixements adquirits en el primer bloc de l’assignatura. Per tal de poder superar la matèria, caldrà obtenir almenys un mínim de 3 sobre 10 en el promig dels exàmens. En cas contrari, i sempre que en la ponderació global de totes les parts s’assoleixi una nota igual o superior al 4,5 sobre 10, caldrà anar a la reavaluació. Individual 25%
2  1 Activitats d’Aplicació

Realització d’una sèrie encara indeterminada d’exercicis teòrics i pràctics en grup (format per 3-4 alumnes), on hauran d’aplicar els coneixements adquirits al llarg del primer bloc de l’assignatura.

Grupal 25%
3  2 Treball en grup

Realització d’un treball en grup (format per 3-4 alumnes), consistent en l’aplicació pràctica de tots els coneixements teòrics i tècnics adquirits al llarg de l’assignatura, per mitjà d’un estudi de cas d’orientació metodològica qualitativa. Per tal de poder ponderar amb les altres notes, caldrà obtenir almenys un mínim de 4 sobre 10 en la nota del treball. La no consecució d’aquesta nota comportarà anar a la reavaluació, sempre que en la ponderació global s’obtingui una nota igual o superior a 4,5 sobre 10.

Grupal 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5 sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Treball en grup (condicionat) En cas que el treball en grup realitzat en l’Avaluació Continuada tingui una qualificació de 5 o superior, es convalidarà la nota de cara a la reavaluació, tot ponderant al 50% amb l’examen teòrico-pràctic. Si el treball té una nota inferior a 5, deixarà de ponderar en la reavaluació. 50%
(amb nota de 5 ó superior) 
Examen teòrico-pràctic Realització d’un examen individual per escrit, sobre el temari de l’assignatura. Pot constar de preguntes test, preguntes curtes o preguntes llargues, amb un contingut teòric o pràctic, així com d’una combinació de les opcions esmentades. Si la nota del treball ha quedat convalidada, aquesta i la nota de l’examen de reavaluació ponderaran al 50%, Si la nota del treball no ha quedat convalidada, la nota de l’examen ponderarà al 100%. 50%
(amb treball convalidat)
ó
100%
(amb treball no convalidat)

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Nom activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Treball escrit Realització d’un treball individual consistent en l’aplicació pràctica de tots els coneixements teòrics i tècnics propis del temari de l’assignatura, per mitjà d’un estudi de cas d’orientació metodològica qualitativa. 50% 
Examen teòric

Realització d’un examen teòric individual per escrit, sobre el temari de l’assignatura.

50% 

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5 sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Treball escrit La nota del treball presentat en l’avaluació única quedarà convalidada de cara a la reavaluació. 50% 
Examen teòric Realització d’un examen teòric individual per escrit, sobre el temari de l’assignatura. 50%