PLA DOCENT
Taller AGÈNCIA-TALLER: Escriptura de Guions per a Publicitat Format docència M

AGÈNCIA-TALLER és un nou concepte d'aprenentatge que fusiona la transmissió de continguts en un entorn professionalitzador.

Totes les ofertes d'AGÈNCIA-TALLER es desenvolupen en un espai situat a dos minuts de l'Escola (Agència FUERP), on hem creat un escenari similar a un gabinet de publicitat i de relacions públiques.

La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.

Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Sr. F. Mateu Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Aquest taller està dirigit a tots aquells alumnes que vulguin introduir-se, o que ja hagin tingut algun contacte previ, a l’àmbit de les tècniques d’escriptura de guions per a la realització d’obres audiovisuals. Torn Únic
Descripció general del taller El taller desenvolupa les fases de creació d'un guió, des de la concreció de la idea fins a la presentació del guió. Es desenvoluparan coneixements de narrativa, semiòtica, estructura... i també l'adopció del format de pensament determinat pel llenguatge audiovisual.
Cada alumne elaborarà el seu propi guió, coordinat pel docent, per desenvolupar un sentit crític del treball mitjançant es va desenvolupant a la agència.
Es simularà el dia a dia, en format intensiu, d'una agència on els alumnes hauran d'assumir l’encàrrec de l'escriptura d'un guió sol·licitat per una productora/anunciant per elaborar un spot.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, projector i internet.
A aportar per l'estudiant: Ordinador portàtil amb qualsevol programari d’escriptura (Open Office, Microsoft Word...).
Format INTENSIU 

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 06/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. La idea com a punt de partida.
Tema 2. Sinopsis, tractament i escaleta.
Tema 3. La creació de personatges.
Tema 4. Construcció de trames.
Tema 5. Estructura del guió.
Tema 6. La imatge i el so dins del guió.
Tema 7. Anàlisi i correcció del guió.
Tema 8. Cóm presentar un guió.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Conèixer els recursos necessaris per abordar l'elaboració d'una història.   X     X   X  
OG2.- Adoptar les claus de creació d'un guió. X X X       X X
OG3.- Identificar els elements que componen un guió.   X   X     X  
OG4.- Aprendre a contar un relat en terminis audiovisuals, incorporant les tècniques d'escriptura dramàtica.       X        
OG5.- Desenvolupar les claus del llenguatge audiovisual.         X     X
OG6.- Desenvolupar la mirada crítica d’un guió finalitzat.   X     X X X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6
1 OE1.- Aplicar les bases de l’escriptura de guions. X X     X X
OE2.- Superar les dificultats típiques quan es comença l’escriptura d’un guió literari. X X     X X
OE3.- Desenvolupar les tècniques del llenguatge per a contar històries de forma efectiva i en terminis d’imatge i so.     X X   X
OE4.- Exercitar la imaginació mitjançant un treball pràctic que estimularà les aptituds.   X X X    
OE5.- Identificar els elements que conformen el guió. X     X    
OE6- Treballar idees fins convertir-les en històries d’interès. X X   X    
OE7- Assumir que la redacció d’un guió és essencial per a crear una obra audiovisual de qualitat.           X
OE8- Desenvolupar els coneixements necessaris per afrontar l’escriptura d’un guió literari.       X    
OE9- Estimular les capacitats d’escriptura i síntesi amb objectius creatius.     X     X
OE10- Desenvolupar les formes i tècniques de creació que exigeix la professió del guionista.   X   X X
OE11-. Consolidar l’estil personal i crític, propi de cada guionista. X X X X X X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Bibliografia:

- ARANDA, Daniel. Guión audiovisual. Barcelona: Editorial OUC, 2006. ISBN: 8497885066.
- BARTHES, Roland. Análisis estructural del relato. Buenos Aires: Ed. Tiempo contemporáneo, 1970. ISBN: 9788485989027.
- FIELD, Syd. El libro del guión. Madrid: Plot ediciones, 2010. ISBN: 9788486702274.
- FORERO, María Teresa. Escribir Televisión: Manual para guionistas. México: Ed. Paidós Ibérica, 2002. ISBN: 9789688535066.
- HERAS, Marta. Cómo mejorar un guión. Madrid: Plot ediciones, 2002. ISBN: 9788486702519.
- MC KEE, Robert. El guión. Barcelona: Ed. Alba Editorial, 2013. ISBN: 9788484281689.
- SEGER, Linda. Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. Madrid: Rialp Ediciones, 2001. ISBN: 9788432127243.
- SNYDER, Blake. ¡Salva al gato!: El libro definitivo para la creación de un guión. Barcelona: Alba Editorial, 2010. ISBN: 9788484285823.
- TARKOVSKI, Andrei. Esculpir en el tiempo. Madrid: Ed. Rialp, S.A, 2002. ISBN: 9788432127915.
- TRUFFAUT, Francois. El cine según Hitchcock. Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1974. ISBN: 9788420674278.
- TUBAU, Daniel. Las paradojas del guionista. Barcelona: Alba Editorial, 2007. ISBN: 9788484283126.
- VALE, Eugene. Técnicas del guión para cine y televisión. Barcelona: Ed. Gedisa, 1996. ISBN: 8474322235.
- WHETMORE, E. J, SEGER, L. Cómo se hace una película. Del guión a la pantalla. Barcelona: Ed. Ma non troppo, 2004. ISBN: 9788496222069.


Webgrafia:

- Abc Guionistas. La Comunidad Internacional del Guión. Disponible a: www.abcguionistas.com
- Guionistas. Disponible a: www.guionistas.net
- Publi Pro (Anteriormente Publi TV). Disponible a: www.publipro.com
- Solo Spots. Disponible a: www.solospots.es
- TV Anuncios. Disponible a: www.tvanuncios.com


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.

L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.

Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classe magistral

Assistència mínima del 80% del total de les sessions. La participació activa a l’agència és imprescindible per superar el taller.

Individual 40%
2 Activitats d’aplicació

Escriptura i presentació del guió d’un spot.

Individual 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Taller AGÈNCIA-TALLER:
La comunicación en el sector belleza
Format docència H

AGÈNCIA-TALLER és un nou concepte d'aprenentatge que fusiona la transmissió de continguts en un entorn professionalitzador.

Totes les ofertes d'AGÈNCIA-TALLER es desenvolupen en un espai situat a dos minuts de l'Escola (Agència FUERP), on hem creat un escenari similar a un gabinet de publicitat i de relacions públiques.

La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.

Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. Laura Cervi Coneixements
previs recomanats
No. Torn Únic
Descripció general del taller El sector belleza es uno de los pocos que no sufre la crisis: al revés, la atención hacia este mundo no para de aumentar.
Comunicar la belleza implica tocar emociones profundas, y por eso la responsabilidad ética y social del comunicador es fundamental.
Este taller se desarrollará en el espacio AGÈNCIA TALLER FUERP, con un enfoque eminentemente práctico,  dará a conocer de forma integral el mundo de la belleza y el estilo de vida, haciendo un recorrido por sus distintas áreas para enseñar a comunicar desde cualquier plataforma (prensa, radio, TV, redes sociales, etc.) y con responsabilidad.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: 
A aportar per l'estudiant: 
Format EXTENSIU (1r semestre) 

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 06/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.
El sector belleza en cifras.
Definición y análisis económico del sector.

Tema 2.
El sector belleza: impacto social.
Análisis social y impacto del sector en la sociedad.

Tema 3.
Comunicar la belleza: creatividad y estrategia.
plicación de la creatividad y de las diferentes estrategias al sector.

Tema 4.
Nuevas tendencias en la comunicación de la belleza.
Análisis y aplicación de las nuevas tendencias comunicativas del sector.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno reconocerá las características específicas de la comunicación de la belleza.   X X X X X X X
OG2.- El alumno reconocerá las implicaciones éticas de comunicar la belleza. X X

X  

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- El alumno aplicará las técnicas creativas adecuadas. X

OE2.- El alumno aplicará las estrategias adecuadas. X
OE3.- El alumno sabrá adaptarse a trabajar en diferentes plataformas. X X
OE4.- El alumno asumirá un compromiso ético.   X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

- FRITH, Katherine, PING, Shaw. The Construction of Beauty: A Cross-Cultural Analysis of Women's Magazine Advertising. Journal of Communication, Volume 55, Issue 1, pages 56–70, March 2005
- MOBIUS, Markus. Why Beauty Matters. The American Economic Review Vol. 96, No. 1 (Mar., 2006), pp. 222-235
- DÍAZ ROJO, José Antonio. La belleza es salud: la medicalización lingüística de la publicidad de los cosméticos. 2002. La publicación original está disponible en http://www3.unileon.es/dp/dfh/ctx/ctx1.htm


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.

L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.

Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals

Assistència i participació activa com a mínim del 80% de les sessions.

Individual 10%
2 Activitats de formació

Los alumnos realizarán un proyecto comunicativo (una campaña) y la aplicarán para  los diferentes medios.

Grup (4) 50%
3 Seminari

Los alumnos analizarán diferentes campañas y debatirán sobre su contenido hasta poder comprender la estrategia subyacente.

Grup (4) 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Taller AGÈNCIA-TALLER:
Retoc digital i disseny publicitari amb Adobe Photoshop
Format docència H / O

AGÈNCIA-TALLER és un nou concepte d'aprenentatge que fusiona la transmissió de continguts en un entorn professionalitzador.

Totes les ofertes d'AGÈNCIA-TALLER es desenvolupen en un espai situat a dos minuts de l'Escola (Agència FUERP), on hem creat un escenari similar a un gabinet de publicitat i de relacions públiques.

La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.

Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. D. Gómez Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia amb el programari emprat. Torn Únic
Descripció general del taller Una mirada professional al Photoshop: Retoc i tractament d’imatge.
Disseny publicitari.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, projector, internet, programari específic.
A aportar per l'estudiant: Ordinador, programari específic (versió mínima Photoshop 2.0), smartphones...
Format GRUP 1r semestre dilluns: EXTENSIU.
GRUP 1r semestre dimecres: EXTENSIU.
GRUP 2n semestre: INTENSIU JUNY.

 

Data de creació: 13/12/2013
Data darrera actualització i seguiment: 07/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Introducció al Photoshop des d’un punt de vista totalment professional. ¿Per a que serveix el Photopshop? ¿Cóm funciona? ¿Fins a on puc arribar?
Tema 2. Tractament d’imatge. Traçats, retallades, retoc, resolució, capes, etc.
Tema 3. El Collage fotogràfic. Fotomuntatge i collage fotogràfic. Efectes amb sensibilitat artística.
Tema 4. Disseny publicitari. Il·lustració, logotip, cartel, edició per imprimir amb alta resolució.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne es submergirà en el coneixement professional del Photoshop. X X X X X X X X
OG2.- L'alumne adquirirà el coneixement suficient per poder treballar en Photoshop de manera professional i amb resultats vàlids. X X X X X X  X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne coneixerà totes les eines del Photoshop i les seves aplicacions. X X
OE2.- L'alumne adquirirà el coneixement sobre la imatge i les seves qualitats. X X
OE3.- L'alumne aprendrà a desenvolupar-se de manera professional. X X
OE4.- Assolir els resultats que es proposi amb el programari estudiat. X X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

Referències de treballs professionals: material imprès, blogs, portals, webs d’empresa, webs personals...:

- Quaderns d’art digital.
- Pixel Art.
- HDR.
- Camera RAW.
- Camera RAW.
- Camera RAW.
- DNG.
- Worth1000.
- Dimitri Daniloff.
- Eboy.
- Thomas Ruff. Veure imatges sèrie JPGs.
- Recursos TIC.
- Corbis.


Recursos d’Internet (enllaços a la web oficial d’Adobe):

- Centre d’aprenentatge Adobe.
- Livedocs i ajuda sobre Adobe Photoshop.
- Adobe Video Workshop.
- Tutorials online.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.

L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.

Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals

Assistència i participació activa com a mínim del 80% de les sessions.

Individual 10%
2 Examen

Presentació dels exercicis realitzats durant el taller amb la descripció tècnica utilitzada.

Individual 40%
3 Realització carpeta d’aprenentatge

Presentació d'un projecte a través d'un pdf o, power point i acompanyat de les peces corpòries: Cartell Din A3 compost amb un mínim de 3 imatges on hi haurà fotomuntatge, collage i il·lustració (en alta resolució amb les característiques d'impressió), flyer o fullet i logotip.

Individual 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)