Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C3 
OG1.- Conèixer els fonaments epistemològics bàsics de la metodologia qualitativa i de l’hermenèutica en la recerca social.  X 
OG2.- Conèixer els fonaments bàsics de la dinàmica dels grups informals i de les organitzacions. X
OG3.- Conèixer les tècniques qualitatives d’investigació social i aplicar-les en l’anàlisi d’una organització formal actual. X
OG4.- Aplicar els coneixements adquirits en aquesta i altres assignatures en la realització d’una diagnosi i projecte de millora organitzativa d’una organització formal actual, basada en aspectes de publicitat i RR.PP. X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- Conèixer la perspectiva hermenèutica com a paradigma de les ciències socials. X   X  X
OE2.- Conèixer l’orientació i finalitat de la metodologia qualitativa com a aproximació al coneixement. X   X  X
OE3.- Conèixer l’estructura dels projectes d’investigació social.  X      X
OE4.- Conèixer com es dissenya un projecte de recerca qualitativa.  X   X  X
2 OE5.- Conèixer el funcionament dels grups informals.   X    X
OE6.- Conèixer el funcionament de les estructures de comunicació i autoritat de les organitzacions.   X    X
OE7.- Saber emprar les tècniques qualitatives de recollida de dades.     X  X
OE8.- Saber analitzar les interaccions grupals dins d’una organització formal.   X  X
OE9.- Saber emprar l’anàlisi de contingut com a tècnica d’anàlisi de dades.     X X