Metodologia i organització general

L’assignatura s’organitza dividint-se en dos blocs temàtics: un primer bloc que desenvolupa a nivell teòric els fonaments de la metodologia qualitativa i de les tècniques d’investigació social que porta associades, i un segon bloc de caràcter eminentment pràctic, d’aplicació concreta dels continguts de l’assignatura mitjançant l’ús de les tècniques d’investigació explicades.

Pel que fa al primer bloc, la metodologia a seguir en les classes consistiria en una alternança entre sessions expositives teòriques i sessions d’exercicis teòrics i pràctics col·lectius fets a classe, on l’alumnat haurà de demostrar i aplicar els coneixements assimilats. La cadència teòrico-pràctica es repetirà sistemàticament per cadascun dels temes compresos en el temari.

Quant al segon bloc, se centrarà en la realització d’un treball de curs avaluatiu, recolzat pel professor mitjançant un sistema de tutories rotatives amb els diferents equips de treball de l’alumnat.

El treball de curs avaluatiu consistirà primerament en l’anàlisi contextual d’un agent social concret, atenent a aspectes organitzatius interns, medi social extern, tipus d’actuacions i política comunicativa, situació actual i problemàtica plantejada. En segon lloc, comportarà l’elaboració d’un projecte de recerca per tal d’assolir informació estratègica pertinent en base a la tria d’un objecte d’estudi, sempre orientat a l’ús d’una metodologia qualitativa. En tercer lloc, es realitzarà el treball de camp adient, i d’ell se n’extrauran els resultats que portaran a una diagnosi aprofundida de la qüestió, la qual culminarà amb unes conclusions propositives.