PLA DOCENT
Assignatura Redacció Periodística Codi 360398
Matèria M7: Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques.
Docent  Prof. S. Gil Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà / Català Torn Matí
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 02/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 14/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014