Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne coneixerà els trets característics de l’art contemporani, identificant les grans  escoles o corrents.  X      X      
OG2.- Identificarà les relacions que hi ha entre les trets essencials de l’art contemporani i la pràctica publicitària a traves de les imatges. X X         X X
OG3.- L’ alumne serà capaç de realitzar un anunci que mantingui les estructures bàsiques de l’art contemporani, a partir de la recerca de la realitat quotidiana.   X  X        
OG4.-Serà capaç de generar formes noves a partir d’estructures artístiques anteriors (deconstructivisme).   X  X     X    
OG5.- Generarà una actitud nova i positiva envers l’art contemporani i desvetllarà l’aportació pràctica dels missatges cap a una repercussió observable. X     X   X  

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4   OG5
1 OE1.-Identificar característiques bàsiques de l’art contemporani (s. XX i XXI) X X      X
OE2.- Identificar i entendre la realitat informativa/publicitària com “inspirada” al llarg del temps per les estructures artístiques contemporànies.  La publicitat no es pot deslligar de les estructures fonamentals de l’art. X X   X  X
OE3.- Realitzar, com a professional de la publicitat, un exercici de creació d’un procés comunicatiu/publicitari que tingui una forta repercussió al receptor.     X  X
OE4.- Realitzar un exercici de “deconstructivisme” per generar noves formes comunicatives a partir d’una situació dinada inicial.     X X
OE5.- Trobar a l’art contemporani i a les seves estructures bàsiques l’argument per arribar a una plena manifestació artística.          X