PLA DOCENT
Assignatura Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques Codi 360384
Matèria M1. Marc teòric de la Comunicació Format docència B
Requisits previs Sense requisits previs.
Docent Dr. A. N. / Dra. S. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 16/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 17/04/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 17/04/2020
Metodologia i organització general
La finalitat de l’assignatura és presentar el panorama laboral actual en publicitat i relacions públiques, amb la col·laboració majoritària d’antics alumnes de l’Escola, es presenta una proposta metodològica atípica estructurant l’assignatura en:

Laboratoris: 
Diferents professionals plantejaran a l'alumnat cassos pràctics o activitats que hauran de desenvolupar dins i fora de l'aula. 

Conferències:
És un cicle de conferències en el que la majoria dels/les ponents són titulats per l'Escola i desenvolupen la seva activitat com a publicitaris i/o relacions públiques. S’exposaran trajectòries professionals i/o casos pràctics per tal d’exemplificar les diferents morfologies d’actuació per a un professional en Publicitat i RRPP.

SUBJECT:
És una cicle de conferències organitzat per alumnes de l'Escola en col·laboració amb el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya. Generalment es celebren dos a l'any. Aquestes jornades tracten temes concrets i participen experts en la matèria. 

Es programaran aproximadament un 50% de sessions dedicades a cada una de les especialitats (publicitat i relacions públiques). Hi haurà, també, sessions informatives sobre la dinàmica de l’assignatura programades a principis i finals de semestre. S’espera de tot l’alumnat una actitud proactiva en les sessions. Aquells que ho desitgin podran presentar els conferenciants i actuar com a amfitrions en les conferències.

Temari
Bloc 1 Títol: ELEMENTS ESTRUCTURALS
Tema 1. Introducció a l’assignatura: objectius i metodologia.
Tema 2. La candidatura i CV com a elements d’anàlisi. L’entrevista de selecció.
Tema 3. Coaching professional.
Tema 4. Eines per a la cerca de feina.
Tema 5. Detecció de noves opcions professionals.
Bloc 2 Títol: ELEMENTS CONCEPTUALS
Tema 6. Conferències de l’àmbit professional de la publicitat. Fitxa d’anàlisi.
Tema 7. Conferències de l’àmbit professional de les relacions públiques. Fitxa d’anàlisi.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.- L'alumne tindrà una visió panoràmica de les realitats professionals existents en publicitat i relacions públiques.        X  X
OG2.- L'alumne podrà valorar els factors ètics en la praxi professional per tal de capacitar per a la reflexió responsable dels casos pràctics presentats. X X      
OG3.- L'alumne disposarà d'elements d’anàlisi per a la reflexió relacionada amb el desenvolupament laboral per tal d’afavorir el vincle entre els continguts teòrics i la pràctica professional.  X      
OG4.- L'alumne comprendrà la necessitat de fomentar el treball en equip en l’elaboració de documents que presentin sintetitzats el conceptes adquirits.     X    
OG5.- L'estudiant serà capaç de posicionar-se com a candidat laboral. X X X X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5

 

1

OE1.- L'alumne identificarà els elements ètics de la professió.        
OE2.- L'alumne comprendrà les fases i etapes per a la planificació de la trajectòria professional.        
OE3.- L'alumne organitzarà grups de treball.       X  

 

2

OE4.- L'alumne presentarà diferents realitats professionals en publicitat: trajectòries professionals i anàlisi de casos per tal de conèixer la seva relació amb la realitat laboral.  X X X    
OE5.- L'alumne presentarà diferents realitats professionals en relacions públiques: trajectòries professionals i anàlisi de casos per tal de conèixer la seva relació amb la realitat laboral.  X X X    
OE6.- L'alumne aprendrà a elaborar una candidatura de pràctiques i un currículum. X     X X

 
Mètodes docents
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 21 129

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 2 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 1 4 D.1) Treball autònom de l’estudiant 0
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 3 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 1                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 2 B.1) Activitats d’aplicació 4 C.1) Seminari -- 5 259 D.1) Treball autònom de l’estudiant 56
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 13 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 23 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació
ARCEO VACAS, J.L. Fundamentos para la teoría y técnica de las relaciones públicas. Barcelona: ESRP-PPU, Barcelona, 1998.
BERNAYS, E. Los años últimos: radiografía de las relaciones públicas 1956-1987. Barcelona: ESRP-PPU, 1990.
CASSANY, D. La cuina de l’escriptura. Barcelona: EMPÚRIES, Barcelona, 1997.
CASSANY, D. Descriure escriure. Com s’aprèn a escriure. EMPÚRIES, Barcelona, 1997.
GOTTESMAN, D.; MAURO, B. Técnicas para hablar en público. Utilizando las estrategias de los actores, Barcelona: Urano, 2001.
GRUNIG, J.; HUNT, T. Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000, 2000.
HERREROS, M. La publicitat: fonaments de la comunicació publicitària. Barcelona: Pòrtic, 1996.
HIMSTREET, W. C.; BATY, W.M. Guía para la redacción de cartas e informes en la cartera. Bilbao: Deusto, 2000.
KOTLER, Ph. et al. Dirección de Marketing. Madrid: Prentice Hall, 2000.
MARTIN, G.W. Cómo comunicar mejor por escrito. Bilbao: Deusto, 1992.
MONTOLÍO, E. (Coord.). Manual práctico de escritura académica, 3 vols.. Barcelona: Ariel, 2000.
MOSS, Danny (Ed.). Las relaciones públicas en la práctica: libro de experiencias. Barcelona: ESRP-PPU, 1995.
NOGUERO, A. La función social de las Relaciones Públicas. Historia, teoría y marco legal. Barcelona: ESRP-PPU, 1995.
NOGUERO, A.; XIFRA, J. (Eds.). Premios Yunque de Plata 1987. Barcelona:  ESRP-PPU, 1990.
PEASE, A. El lenguaje del cuerpo. Cómo leer el pensamiento de los demás a través de sus gestos. Barcelona: Paidós, 1988.
PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYTECA, L. Tratado de la argumentación. Madrid: Gredos, 1989.
REARDON, K. La persuasión en la comunicación. Barcelona: Paidós, 1983.
REYES, G. El abecé de la pragmática. Madrid: Arco/Libros, 1995.
TANNEN, D. ¡Yo no quise decir eso! Cómo la manera de hablar facilita o dificulta nuestra relación con los demás. Barcelona: Paidós, 1991.
TRIGO ARANDA, V. Escribir y presentar trabajos en clase. Madrid: Prentice Hall, 2002.
WALKER, M. Cómo escribir trabajos de investigación Barcelona: Gedisa, 1997.
WILCOX, D. L.; CAMERON, G. T.; XIFRA, J. Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas. Madrid: Pearson, 2006.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 2
Carpeta d'aprenentatge:
Conferències
El dia i hora establert com a tancament d'avaluació es lliurarà, en format paper, una Carpeta d'Aprenentatge de les fitxes corresponents a les conferències.

És imprescindible per aprovar que presenti una portada completa, índex detallat i paginació, així com la fitxa de totes i cada una de les conferències impartides, sense excepció.

És obligatori seguir el format específic que s'indica a les instruccions publicades a l'aula virtual.

La presentació, l'estructura, la paginació o l'ortografia són també elements d’avaluació.

S’adjuntarà, com a documentació annexa:

- Informe sobre l’activitat com a amfitrions.
Individual 40%
L'estudiant que ho vulgui pot publicar una fitxa per conèixer l'adequació del seu treball. Individual NO
 2 1 Treball escrit   Els alumnes hauran d'actualitzar el seu currículum i perfil dins de l'apartat personal que s'ha habilitat al web de l'Escola. Individual 60%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Esmena del material lliurat per a l'avaluació.
La nota final màxima serà de 5 sobre 10 punts.
100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Obliga-
torietat
Pes en % sobre la nota

 

1

Carpeta d'aprenetatge:
Conferències
El dia i hora establert com a tancament d'avaluació es lliurarà, en format paper, una Carpeta d'Aprenentatge de les fitxes corresponents a les conferències.

És imprescindible per aprovar que presenti una portada completa, índex detallat i paginació, així com la fitxa de totes i cada una de les conferències impartides, sense excepció.

És obligatori seguir el format específic que s'indica a les instruccions publicades a l'aula virtual.

La presentació, l'estructura, la paginació o l'ortografia són també elements d’avaluació.

S’adjuntarà, com a documentació annexa:

- Informe sobre l’activitat com a amfitrions
100%
El dia establert pel tancament de l’avaluació, l’alumne presentarà INDIVIDUALMENT en format digital la seva carpeta d’aprenentatge.  

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota

Examen

Esmena del material lliurat per a l'avaluació.
La nota final màxima serà de 5 sobre 10 punts.

100%


Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle).
PLA DOCENT
Assignatura Teoria de les Relacions Públiques Codi 360394
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. J. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 19-20
Data de creació: 28/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 10/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Metodologia i organització general
El professor dissertarà sobre diferents aspectes teòrics i sovint plantejarà exercicis pràctics i debats de seguiment a l’aula que s’hauran de resoldre a classe o bé fora d’aquesta per poder seguir el temari establert. Així doncs, es planteja una assignatura amb classes participatives on es valoraran, en especial, les aportacions de l’alumnat.
Temari
Bloc 1 Títol: Fonaments, història i I+D+i de les Relacions Públiques
Tema 0: Qüestions prèvies.

Tema 1: Les relacions públiques: definició, recerca, essència, llindar amb altres disciplines afins, filosofia, valor i benefici per a l’organització, tòpics.

Tema 2: Els recursos intangibles: la identitat, les relacions, la imatge i la reputació corporativa.

Tema 3: Breu historia de les Relacions Públiques: els fets fonamentals en el món i a Espanya. Els noms clau i les principals escoles.

Tema 4: Dimensió empresarial del sector; departaments integrats de les organitzacions, agències i consultores, altres actors professionals, perfils competencials i rols actuals. Àrees d’actuació de les RP.

Tema 5: Els públics. Concepte i classificació
Bloc 2 Títol: Estudi del procés estratègic de les Relacions Públiques.
6. El model de planificació estratègica de les Relacions Públiques.

7. La investigació estratègica preliminar. Les auditories de relacions públiques.

8. L’estratègia, l’estratègia de comunicació i la planificació estratègica en relacions públiques. Metes i objectius, públics estratègics, contingut, creativitat i tècniques i instruments de relacions públiques.

9. L’etapa d’execució o mecànica operativa del projecte de relacions públiques.

10. La investigació estratègica d’avaluació.

 


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12  Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C4  C6 C7  C12  C13
OG1.- L'alumne coneixerà el marc teòric principal de les Relacions Públiques.  X X     X    X  
OG2.- L'alumne aprendrà els diferents plantejaments d'actuació a la disciplina de les Relacions Públiques.     X      X
OG3.- L'estudiant identificarà els elements i subjectes que defineixen els processos de les Relacions Públiques.       X X X X X
OG4.- L'estudiant sabrà diferenciar els conceptes i indicadors bàsics distintius de les Relacions Públiques respecte altres disciplines.   X X X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.- L'alumne coneixerà els elements clau de la definició de les Relacions Públiques. X      
OE2.- L'estudiant participarà de la filosofia d’actuació i del concepte de base que defineix les Relacions Públiques.      
OE3.- L'alumnat serà capaç d'identificar els límits i confluència de les Relacions Públiques amb les altres disciplines afins. Àmbits d’actuació coincident i divergent.        X 
2 OE4.- L'alumne coneixerà els principals requisits i característiques de les entitats promotores del procés de Relacions Públiques.   X  
OE5.- L'estudiant diferenciarà les estructures i categories professionals existents: el subjecte executor.   X X  
OE6.- L'alumne coneixerà les principals característiques dels públics: el subjecte receptor.     X  X  
OE7.- L'alumne coneixerà les especialitats i tècniques principals. Present i futur de la professió.        X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 5 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 30
A.2) Col·loquis 5 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 17    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 35
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 12    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 4                

Fonts d'informació
ALLOZA, A., CARRERAS, E., y CARRERAS, A. (2012). Reputación Corporativa. Madrid: LID Editorial Empresarial.
ARGENTI, P.A. (2014). Comunicación Estratégica y su contribución a la reputación. Madrid: LID.
BOTAN, C.; TAYLOR, M. (2004). «Public Relations: State of the Field». Journal of Communication (vol. 54, n.o 4, págs. 645-661).
BROOM, G.M.; DOZIER, D.M. Using research in public relations: applications to program management. Englewood Cliffs (New Jersey): Prentice Hall, 1990.
CASTILLO, A. (2009). Relaciones públicas: Teoría e historia. Barcelona: UOC.
CASTILLO, A. (2010). Introducción a las relaciones públicas. Málaga: IIRP.
CUENCA, J. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. Volumen III. La investigación preliminar. Barcelona: Colección Dircom - Editorial UOC (Oberta UOC Publishing, SL).
CUENCA, J.; MATILLA, K.; COMPTE, M. (2016). La propuesta de valor de las métricas de reputación online en Matilla, K. (coord.): Casos de estudio de Relaciones Públicas. Sociedad conectada: empresas y universidades. Barcelona: UOC.
CUENCA, J.; MATILLA, K. (2014). “Medición de las relaciones públicas mediante modelos, indicadores y técnicas: un estudio vertical”, a Kathy Matilla (coord.). Cambio social y Relaciones Públicas. Barcelona: UOC, Colección Dircom.
CUENCA, J. (2012). Las auditorías de relaciones públicas. Barcelona: UOCPress.
CUTLIP, S. M.; CENTER, A. H.; BROOM, G. M. (2001). Relaciones públicas eficaces. Barcelona: Gestión 2000.
GORDON, A. (2011). Public Relations. Oxford / Nueva York: Oxford University Press.
EDWARDS, L. (2018). Understanding Public Relations. Theory, Culture and Society. London: SAGE Publications Ltd.
ESTANYOL, E. (2014). Percepció i gestió de la creativitat en les empreses consultores de comunicació i relacions públiques. David Roca (dir.) Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, https://www.tdx.cat/handle/10803/283527, (Tesi Doctoral), ISBN: 9788449045684.
FERNÁNDEZ-QUIJADA, D., RAMOS-SERRANO, M. Tecnologías de la persuasión. Uso de las TIC en publicidad y relaciones públicas. Barcelona: Colección Manuales. Editorial UOC.
FOMBRUN, C. J. (1996). Reputation: Realizing Value from the Corporate Image. New York: Harvard Business School Press.
GRUNIG, J.E.; HUNT, T. (2000). Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000.
HEATH, R.L. (2013). Encyclopedia of Public Relations. 2nd Edition. USA: SAGE Publications Inc.
JOHNSON, G.; SCHOLES, K.; WHITTINGTON, R. (2010). Fundamentos de estrategia. Madrid: Pearson Educación, S.A.
LEDINGHAM, S.D. (coord.), Public Relations as Relationship Management: A Relational Approach to the Study and Practice of Public Relations. Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum Associates.
L'ETANG, J., McKIE, D., SNOW, N., XIFRA, J. (2016). The Routledge Handbook of Critical Public Relations. Ney York: Routledge .
L'ETANG, J. (2009). Relaciones públicas: Conceptos, práctica y crítica. Barcelona: UOC.
McNAMARA, J. (2017). Evaluating Public Communication: Exploring New Models, Standards, and Best Practice. Abington, UK: Routledge.
McNAMARA, J. (2012). Public Relations: Theories, Practices, Critiques. Sydney: Pearson Australia.
MARCA, G. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. La investigación estratégica de evaluación. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
McKIE, D., MUNSHI, D. (2011). Reconfigurar las Relaciones Públicas. Ecología, equidad y empresa. Barcelona: UOCPress.
MARSTON, J.E. Relaciones Públicas modernas. México, D.F.: McGraw-Hill, 1988.
MATILLA, K. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. Un modelo de planificación estratégica, paso a paso. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
MATILLA, K. (ed.) (2015). Historia de la comunicación corporativa en Cataluña. Barcelona: UOC («Dircom», 3).
MATILLA, K. (2009). Conceptos fundamentales en la planificación estratègica de las Relaciones Públicas. Barcelona: UOC.
MATILLA, K. (2008). Los modelos de planificación estratégica en la teoría de las Relaciones Públicas. Barcelona: Editorial UOC.
MÍGUEZ, M.I. (2010). Los públicos en las relaciones públicas. Barcelona: Editorial UOC.
OLIVEIRA, A. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. Públicos y stakeholders. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
SÁEZ, A.; MATILLA, K., CUENCA, J. (2015): “De la comunicació empresarial i institucional a la comunicació corporativa: reptes de futur”, a CIVIL, M.; CORBELLA, J.; FERRÉ, C.; SABATÉ, J., eds: Informe de la Comunicació a Catalunya 2013-2014. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Col·lecció Lexicon Informes, 4, pp. 243-270.
http://incom.uab.cat/informe/download/2013/informe13_15.pdf
SRIRAMESH, K., VERCIR, D. (2012). Relaciones Públicas Globales. Teoría, investigación y práctica. Barcelona: UOCPress.
VAN RIEL, C. B. M. (2012). Alinear para ganar. Madrid: LID. Editorial Empresarial, S. L.
VILLAFAÑE, J. (2004). La buena reputación. Claves del valor intangible de las empresas. Madrid: Pirámide.
WATSON, T., NOBLE, P. (2007). Evaluating Public Relations. 2nd Edition. London and Philadelphia: Kogan Page Publishers.
WILCOX, D.L.; CAMERON, G.T.; XIFRA, J. (2014). Public Relations. Strategies and Tactics. 11ª ed. Boston: Pearson.
XIFRA, J. (2011). Manual de Relaciones Públicas e Institucionales. Madrid: Tecnos.
XIFRA, J; LALUEZA, F. (2009). Casos de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa. Madrid: Pearson Educación.
XIFRA, J. (2007). Tècniques de les Relacions Públiques. Barcelona: Editorial UOC.
XIFRA, J. (2005). Planificación estratégica de las Relaciones Públicas. Barcelona: Paidós.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Treball individual L’estudiant haurà de fer una exploració i dissertació sobre una temàtica proposada pel professor. És imprescindible la seva puntual presentació (escrita) per optar a l’examen. Individual
Condició imprescindible per superar l'assignatura.
30%
2 2 Treball en grup A partir d’una sèrie de textos recomanats de referència i de la guia que el professor facilitarà oportunament, el grup d’estudiants hauran de dissenyar una estratègia de relacions públiques. És imprescindible la seva presentació puntual (escrita i oral a classe per part de tots els estudiants sense excepció) per optar a l’examen. El calendari de les presentacions es confeccionarà oportunament. Grupal (5-6 membres)
Condició imprescindible per superar l'assignatura.
20%
3 1-2 Examen L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe i sobre la bibliografia recomanada a les presentacions que es faciliten a l’alumne. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe (practiques de seguiment a l’aula i presentacions del treball de grup) i sobre la bibliografia recomanada. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball individual L’estudiant haurà de fer una exploració i dissertació sobre una temàtica proposada pel professor. És imprescindible la seva puntual presentació (escrita) per optar a l’examen. 40%
2 Examen L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe (practiques de seguiment a l’aula i presentacions del treball de grup) i sobre la bibliografia recomanada. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). 60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe (practiques de seguiment a l’aula i presentacions del treball de grup) i sobre la bibliografia recomanada. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)