PLA DOCENT
Assignatura Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques Codi 360426
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència C
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. A. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català, castellà i anglès Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Setè Any acadèmic 21-22

 

Data de creació: 20/05/2012
Data darrera actualització i seguiment: 15/07/2021
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 15/07/2021

Metodologia i organització general
METODOLOGIA DE L’ACTIVITAT EN RELACIONS PÚBLIQUES I LA SEVA RELACIÓ AMB L’ASSIGNATURA TREBALL FI DE GRAU.
D’acord amb el que es descriu en el Pla Docent de Treball Fi de Grau, l’estudiant que opti per realitzar la seva campanya sobre relacions públiques, haurà de superar obligatòriament l’activitat formativa descrita en l’apartat d’avaluació del pla docent de Metodologia de l'Activitat en Relacions Públiques.

Per això, és condició imprescindible que l’estudiant presenti en el marc de l’assignatura de Metodologia una proposta original d’ampliació de campanya per el TFG, obligatòriament individual i basada en el mateix subjecte promotor sobre el que ha realitzat a la seva campanya grupal. Aquesta proposta d’ampliació està descrita en l’apartat d’avaluació d’aquest pla docent.
L’assignatura Metodologia de l’Activitat de Relacions Públiques aglutina els coneixements adquirits al llarg del grau, de manera que els alumnes realitzaran, en la seva totalitat, una Campanya de Relacions Públiques.

Es treballarà des dels coneixements teòrics, tècnics i pràctics del món de las relacions públiques i de les empreses de relacions públiques en la producció, redacció i execució dels missatges de relacions públiques destinats tant als mitjans de comunicació tradicionals com per a mitjans below the line, i també a tot tipus d'organitzacions. Caldrà fer especial incidència en l’impacte de les noves tecnologies.

La docència es desenvolupa, especialment, a partir dels coneixements adquirits en el grau i pretén assolir una competència professional amb coneixements pràctics precisos per a assolir l’excel·lència immediata en el futur professional de l’estudiant.

La part teòrica es basa en el temari del curs, en el treball sobre la bibliografia i les fonts documentals, i en la presentació de treballs.

La part pràctica es fonamenta en la creació, realització i presentació de diverses accions de relacions públiques que permeten assolir la concreció d'una campanya de relacions públiques, amb l’evidència de l’atenció necessària als detalls i de l’assoliment dels coneixements dels processos que intervenen.

L’activitat docent es focalitza en la creació, per part dels alumnes en agències de relacions públiques, de caire intern i la realització de campanyes de relacions públiques reals que permetran aproximar a l’alumnat al món professional de les relacions públiques. En aquest sentit s’organitzaran grups de tres o màxim 4 alumnes estructurats en agències on cada component haurà de responsabilitzar-se de les funcions necessàries pel bon funcionament de l’agència.

En una jornada programada els primers dies de curs, diferents empreses i institucions desenvoluparan el seu problema de comunicació sobre el que les agències creades per l’alumnat treballaran sota la tutoria del seu docent i, finalment, exposaran les seves propostes davant dels subjectes promotors en les dates previstes de tancament d’avaluació.

Hi ha una gran interrelació entre les assignatures de Metodologia de l’Activitat Publicitària i Metodologia de l’Activitat de les RRPP, i es comparteix client en ambdues. Els respectius docents estan coordinats.


Calendari i horari de les classes: 

 CURS 2021-2022 

SETEMBRE 2021 (docència especial i assistència obligatòria)
DILLUNS 6
DIMARTS 7
DIMECRES 8
DIJOUS 9
DIVENDRES 10
Metodologia de l'Activitat Publicitària


Dr. Tena
Matí: 10h a 13,30h
Tarda: 16h a 19,30h
Metodologia de l'Activitat Publicitària


Dr. Tena
Matí: 10h a 13,30h
Tarda: 16h a 19,30h
DIA DE LES EMPRESESA partir de les 9,00h
Metodologia de l'Activitat de les RRPP


Dr. Arceo
Matí: 10h a 13,30h
Tarda: 16h a 19,30h
Metodologia de l'Activitat de les RRPP


Dr. Arceo
Matí: 10h a 13,30h
Tarda: 16h a 19,30h

El docent presentarà als estudiants les directrius i les bases de caràcter metodològiques i conceptuals necessàries per la confecció d’una campanya de relacions públiques. S’establirà la delimitació de la Campanya de Relacions Públiques i de totes i cadascuna de les activitats d’aplicació i la metodologia per a la seva correcta elaboració.

Jornada de les Empreses. Sessió conjunta i obligatòria per a les dues assignatures i per als dos torns. Es contemplarà un descans al migdia. Al llarg de la jornada els responsables de diverses organitzacions presentaran les seves necessitats de comunicació (Relacions Públiques i/o Publicitat).

Estaran presents els dos docents responsables de les dues assignatures de Metodologia. Aquells estudiants que desitgin treballar sobre altres organitzacions, hauran de facilitar-nos les següents dades al correu Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ; indicant en l’assumpte: “Proposta Organització per fer Campanya de Publicitat o RRPP”. 

Nom de l’organització:

Adreça postal:

Lloc web:

Persona de contacte. (Sr./Sra.):

Càrrec:

Tel.:

Mail.:

Breu descripció del problema: 

Objectius de comunicació que es volen aconseguir: 

Dades estudiant:

Cognoms, Nom:

Tel. mòbil:

Interès. Motivació:

 


Una vegada estudiada la vostra sol·licitud, es procedirà a enviar un enllaç a l'entitat indicada per tal que ompli el breu formulari amb dades personals, professionals i proposta que vol presentar (briefing).

Finalment, si s'accepta per l’equip docent de les assignatures de Metodologia, s’incorporarà a la programació d’aquesta jornada.
CALENDARI DOCÈNCIA DIVENDRES CURS 21-22 (assistència obligatòria)
Torn de matí: de 10 a 13.30 hores / Torn de tarda: de 16 a 19,30 hores
17
de setembre de 2021
Metodologia de l'Activitat Publicitària
1
d'octubre de 2021
Metodologia de l'Activitat de RRPP
8
Metodologia de l'Activitat Publicitària
15
Metodologia de l'Activitat de RRPP
22
Metodologia de l'Activitat Publicitària
29
Metodologia de l'Activitat de RRPP
5
de novembre 2021
Metodologia de l'Activitat de les RRPP
12
Metodologia de l'Activitat Publicitària
19
Metodologia de l'Activitat de les RRPP
26
Metodologia de l'Activitat Publicitària
3
de desembre de 2021
Metodologia de l'Activitat Publicitària
10
Metodologia de l'Activitat de les RRPP
17
Metodologia de l'Activitat de les RRPP i Metodologia de l'Activitat Publicitària
El docent organitzarà les sessions en formats mixtes de teoria, pràctiques o tutories programades. 

Tots els grups de treball realitzaran tutories programades de 15 minuts per grup. És vital tenir preparat el material indicat pel docent per a la seva revisió i portar una llista sistematitzada de les consultes que es vulguin fer.

Els dies fixats per l’Escola com a tancament d’avaluació -i al llarg de tota la jornada- tots els grups presentaran formalment el seu treball en una exposició oral d’una durada màxima de 12 minuts, a la que seguiran les preguntes que el docent consideri oportunes i els comentaris que les empreses presents vulguin fer.
CALENDARI PRESENTACIÓ CONJUNTA DE LES CAMPANYES DE PUBLICITAT I RRPP GENER 2022 assistència obligatòria i sessió conjunta
Metodologia de l’Activitat de les RRPP i Metodologia de l’Activitat Publicitària
Dijous 20 i Divendres 21
La valoració de les diferents presentacions oferirà a l’alumnat una visió global del procés d’una campanya de relacions públiques.

En l’avaluació de les presentacions es tindrà en compte la incorporació dels suggeriments i observacions que el docent hagi fet a les tutories sobre l’organització, la planificació i la presentació de la campanya. És important la participació activa de tots els integrants del grup.

A més a més, la presentació oral pública haurà de ser suficientment atractiva com per generar atenció i record (vídeos, presentacions amb ordinador, cartells, etc.).

Característiques de la campanya de relacions públiques:
L’objectiu principal és metodològic: que els estudiants interioritzin les passes necessàries per a dur a terme la investigació, programació i execució d’una campanya de relacions públiques. Així, serà obligatori seguir tots i cadascun dels apartats de l’índex que es presenta a continuació, en considerar-se una manera d’abordar tots els aspectes rellevants en l’activitat professional de les relacions públiques. És possible que per a alguns projectes l’esquema sigui més ajustat que per d’altres. En tots els casos, s’haurà que respondre OBLIGATÒRIAMENT a la totalitat dels apartats següents:

LES MEMÒRIES QUE NO OBTINGUIN UNA QUALIFICACIÓ MÍNIMA DE 5 NO PODRAN SER DEFENSADES DAVANT DEL CLIENT. SI AIXÒ PASSÉS, L'ASSIGNATURA QUEDARÀ SUSPESA.

CAMPANYA DE RELACIONS PÚBLIQUES: SUMARI OBLIGATORI

1. Fase d’investigació: estudi descriptiu i anàlisi dels subjectes de les relacions públiques
1.1. Subjecte promotor: 
1.1.1. Nom i personalitat jurídica (màxim 2 pàgines). 
1.1.2. Breu resum històric amb les dades més significatives (màxim 2 pàgines). 
1.1.3. Política i objectius de l’organització. 
1.1.4. Estudi econòmic: Balanç i compte d’explotació. 
1.1.5. Organigrama. 
1.1.6. Sector de l’activitat econòmica: estudi del sector i de la competència. Consulta a líders d’opinió i a investigacions més rellevants realitzades.
1.1.7. Altres aspectes rellevants. Informació addicional que pot considerar-se substantiva per a entendre el subjecte promotor.
1.1.8. Investigació motivacional, si és el cas: fase exploratòria i conclusiva.
1.2. Subjecte executor: 
1.2.1. Personalitat jurídica (màxim 2 pàgines). 
1.2.2. Recursos humans disponibles: Confecció d’un quadre de doble entrada indicant la situació del personal en funció de la seva formació. 
1.2.3. Recursos materials. 
1.2.4. Altres aspectes rellevants. Informació addicional que pot considerar-se substantiva per a entendre al subjecte executor.
1.2.5. Investigació motivacional, si és el cas: fase exploratòria i conclusiva. 
1.3. Subjectes receptors: 
1.3.1. Delimitació de públics i criteris per a la seva classificació com a públics interns i públics externs: llistat i descripció de tots els públics del subjecte promotor, indicant les seves característiques més significatives.
1.3.2. Anàlisi dels seus models teòrics: comparació entre el mapa de públics i un model acadèmic o professional.
1.3.3. Investigació motivacional: fase exploratòria i conclusiva.

2. Organització de la campanya de relacions públiques. 
2.1. Característiques de l’encàrrec: 
2.1.1. Informe previ: descripció de la primera entrevista entre el subjecte promotor i el subjecte executor (màxim 2 pàgines).
2.1.2. Meta de la campanya: llistat d’objectius que es volen aconseguir (màxim 1 pàgina). 
2.1.3. Propostes d’accions: construcció d’un quadre de doble entrada que relacioni en 4 columnes l’activitat proposada, subjectes receptors, objectius de la campanya i objectius de l’organització.

3. Programació.
3.1. Calendari panoràmic del/de les proposta/es. Confecció d’un diagrama de Gantt atorgant una barra per a cada una de les accions proposades a l’apartat anterior. 
3.2. Programa de mitjans tècnics a emprar: selecció, freqüència, programació horària... Confecció d’un quadre de doble entrada per a cada acció proposada per a indicar el material, instruments i mitjans necessaris per al correcte desenvolupament de les dates programades.
3.3. Agenda de treball. Calendari d’activitats. Confecció del Pla General d’Operacions i dels Plans Parcials corresponents.
3.3.1. Detall del tractament dels mitjans de comunicació social (publicity). 

4. Pressupost. 
4.1. Previsió i control pressupostari. És necessari informar-se en detall de preus i tarifes reals de tot allò necessari per al desenvolupament de la campanya (tal i com si es portés a la pràctica).

5. Execució. 
5.1. Especificació de fases i/o etapes. Descripció del desenvolupament previst de l’acció/campanya proposada. 

6. Avaluació i control. 
6.1. Indicar els mecanismes de control previstos per a evitar distorsions temporals/materials/econòmiques que poguessin produir-se en el desenvolupament de la campanya. 
6.2. Descriure els elements d’avaluació previstos per a determinar la correcció de la campanya. 
6.3. Es pot afegir una avaluació “a posteriori” del propi projecte: canvis de tema i/o perspectiva, adequació del grup...

7. Annexos.

Temari
Bloc 1 Títol: La investigació en relacions públiques
Tema 1. La utilització de la investigació en la planificació de programes i campanyes de relacions públiques. Anàlisi metodològic dels subjectes de les relacions públiques.

Tema 2. La investigació en l’avaluació de programes i campanyes de relacions públiques. Descripció exhaustiva del procés d’investigació, planificació, gestió i avaluació de la campanya de relacions públiques.

Tema 3. Com seleccionar consultors externs d’investigació.
Bloc 2 Títol: El mètode en la planificació i gestió de programes i campanyes de relacions públiques
Tema 4. El mètode en relacions públiques.

Tema 5. La programació del treball en relacions públiques. Programació de les relaciones públiques: la programació en el treball racional (del Diagrama de Gantt al Graf Pert) i la seva filosofia organitzativa.

Tema 6. Desenvolupament d’una campanya de relacions públiques.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
 C12
Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4 C6 C7   C12 C13
OG1.- L’alumne aprendrà a realitzar una anàlisi metodològica dels subjectes de les RRPP.  X X  X    X    X
OG2.- L’alumne coneixerà la investigació i la planificació, gestió i avaluació de les campanyes de relacions públiques.  X  X  X    X    X  
OG3.- L’estudiant realitzarà accions de programació de les relacions públiques: la programació en el treball racional (del Diagrama de Gantt al Graf Pert) i la seva filosofia organitzativa.   X    X  X      
OG4.- L’estudiant descriurà de forma exhaustiva el procés de planificació, gestió i avaluació de la campanya de relacions públiques.    X X  X  X  X X  

OG5.- L’alumne defensarà el seu projecte de campanya en una presentació oral davant del subjecte promotor.

   X X  X X   X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4  OG5
1 OE1.- L’estudiant sabrà emprar la investigació com a eina indispensable per a la planificació i gestió de programes i campanyes de RRPP. X     X X
OE2.- L’alumne identificarà la investigació com a eina eficaç en l’avaluació de programes i campanyes de RRPP.    X     X
OE3.- L’estudiant coneixerà els criteris de selecció de consultors externs d’investigació.    X   X  
2 OE6.- L'alumne interioritzarà el mètode de planificació i gestió de programes i campanyes de RRPP més adequat en cada cas.    X    
OE7.- L’estudiant programarà de manera eficaç programes i campanyes de RRPP.      X    
OE8. L'alumne sabrà dur a la pràctica la planificació i gestió de programes i campanyes davant de qualsevol tipus de problema de RRPP. X  X X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

  

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 40 110

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 6 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 25
A.2) Col·loquis 2 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 15 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 40
A.2) Col·loquis 4 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 6 29    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 4                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

Fonts d'informació
ARCEO, J.L. (Coord.). Las relaciones públicas en España. Madrid: McGraw-Hill, 2004. ISBN 8448141830.
GRUNIG, J.; HUNT, T. Dirección de relaciones públicas. Barcelona. Ed. Gestión 2000, 2000.? ISBN 8480889489.
NOGUERO, A. Programación y técnicas de relaciones públicas. Barcelona: ESRP-PPU, 1988.? ISBN 8489607680.
PALENCIA-LEFLER, M. 90. Técnicas de relaciones públicas. Barcelona: Ed. Bresca, 2008. ?ISBN 978849360844.
WILCOZ, D.; CAMERIN, G.; XIFRA, J. Relaciones públicas. Estrategias y tácticas. Madrid: Pearson, 2006. ISBN 8420550353.
XIFRA, J. Técnicas de relaciones públicas. Barcelona: Ed. UOC, 2007. ISBN 978849788554.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l'activitat i pot suposar suspendre l'assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola. S’aplicaran programes de prevenció de plagi i en el cas que es detectés aquesta infracció, en un 20% o més del material, la qualificació final serà zero.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
 • Atès les característiques d'aquesta assignatura NO ES CONTEMPLA REAVALUACIÓ.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions.
Sessions obligatòries: Imprescindible l’assistència i participació activa al 100% de les classes programades i també a 2 tutories presencials, on podran resoldre tots els dubtes teòrics i pràctics de la matèria.
Individual 10%
2 1-2 Activitats d'aplicació:
PERT / Contractació
Els alumnes realitzaran de manera individual un Pert.
Addicionalment, en grup, redactaran un informe explicatiu de com realitzar la contractació d’un servei extern d’investigació; una anàlisi de la forma d’avaluar campanyes de relacions públiques a les consultories de Barcelona (almenys amb una mostra de 3 consultories).

Individual

Grupal (3-4 membres)

10%
3 1-2 Col·loquis  En format virtual els alumnes podran debatre sobre temes puntuals de l’assignatura. El docent escollirà als grups i temes concrets.
També es realitzarà un control de l’execució de la campanya de relacions públiques dels diversos grups, prèvia designació per part del professor.
Grupal (3-4 membres) 10%
4 1-2 Contrast d'expectatives El professor establirà un calendari de tutories (2/grup) per controlar la execució de la campanya de relacions públiques. Grupal (3-4 membres) 10%
5 1-2 Treball en grup Els grups d’alumnes entregaran abans de l’exposició oral el treball escrit: màxim 50 slides, format PPT, annexos a part. Data d'entrega: el dia 17 de desembre de 2021 Grupal (3-4 membres) 30%
6 1-2 Activitats d'aplicació: Proposta original d'ampliació de campanya per al TFG L’estudiant presentarà una proposta d’ampliació de campanya en un document de 5 pàgines com a màxim.
Índex i contingut obligatoris: 
• Subjecte promotor.
• Problema específic de relacions públiques.
• Metes i objectius (quantificables).
• Planificació estratègica: quadre de doble entrada que relacioni en 4 columnes l’activitat proposada, subjectes receptors, objectius de la campanya i objectius de l’organització.
• Agenda de treball. 
• Sistema d’avaluació i de control de les activitats. 
Procediment d’entrega: el dia 17 de desembre de 2021 s’establiran tutories per a aquells alumnes que vulguin presentar la seva ampliació per a TFG sobre relacions públiques. A dita tutoria els alumnes portaran una proposta d’ampliació en paper, la qual serà revisada pel professor de l’assignatura. Aquesta proposta amb els canvis pertinents serà entregada pels alumnes a mitjançant l’aula virtual en la data del 10 de gener de 2022 en format PDF.
Individual És condició imprescindible tenir superades TOTES les activitats anteriors per tenir dret a defensar la campanya davant el client.
7 1-2 Classes expositives: Presentació de la Campanya El dia establert com a tancament d’avaluació cada grup disposarà de 12 minuts per a defensar davant del professor de l’assignatura i del subjecte promotor el seu projecte, i de 10 minuts per a respondre a les possibles preguntes sorgides durant l’exposició. Serà molt important atenir-se als temps designats.
S’establirà un horari de presentacions.
Grupal (3-4 membres) 30%

És condició imprescindible tenir superades TOTES les activitats per tenir dret a defensar el projecte.

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1

Activitats d'aplicació:
Obligatori

Cal lliurar el dia de la defensa de la campanya: un Pert o Diagrama Gantt segons les especificacions exposades pel professor; un informe explicatiu de com realitzar la contractació d’un servei extern d’investigació; una anàlisi de la forma d’avaluar campanyes de relacions públiques a les consultories de Barcelona (almenys amb una mostra de 3 consultories); i una setmana abans de la presentació de la campanya un informe individual sobre les característiques del projecte final de grau (el qual haurà de ser validat pel professor de l’assignatura per a que aquell alumne pugui accedir al projecte final de grau). 40%
2 Treball escrit: 
Obligatori
S’ha de realitzar un treball final (campanya de relacions públiques) que cal lliurar durant la seva defensa davant del professor de l’assignatura (format electrònic o paper). L’extensió del treball serà de 50 slides màxim (format PPT), sense incloure els annexos. 30%
3 Classes expositives: Obligatori La defensa oral serà de 12 minuts màxim, amb 10 minuts addicionals per a respondre a les possibles preguntes del professor de l’assignatura. 30%
4 Activitats d'aplicació: Ampliació de la Campanya per al TFG: 
Obligatori
Els alumnes que vulguin realitzar el seu projecte final de grau sobre relacions públiques hauran de presentar la seva ampliació en un document de 5 pàgines com a màxim.
Contingut:
• Subjecte promotor.
• Problema específic de relacions públiques.
• Metes i objectius (quantificables).
• Planificació estratègica: quadre de doble entrada que relacioni en 4 columnes l’activitat proposada, subjectes receptors, objectius de la campanya i objectius de l’organització.
• Agenda de treball.
• Sistema d’avaluació i control de les activitats.
Procediment d’entrega: el dia 17 de desembre de 2021 s’establiran tutories per a aquells alumnes que vulguin presentar la seva ampliació per a TFG sobre relacions públiques. A dita tutoria els alumnes portaran una proposta d’ampliació en paper, la qual serà revisada pel professor de l’assignatura. Aquesta proposta amb els canvis pertinents serà entregada pels alumnes a mitjançant l’aula virtual en la data del 10 de gener de 2022 en format PDF.
---

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.
PLA DOCENT
Assignatura Metodologia de l'Activitat Publicitària Codi 210219
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència C
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. D. T. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Setè Any acadèmic 21-22

 

Data de creació: 20/05/2012
Data darrera actualització i seguiment: 15/07/2021
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 15/07/2021

Relació de l’assignatura amb el Treball de Fi de Grau

D’acord amb el pla docent del Treball de Fi de Grau, per poder sol·licitar tutor/a de TFG és imprescindible tenir superades l’assignatura de Metodologia en la que es basarà el TFG, i la proposta d’ampliació de campanya pel TFG (rúbrica 9) presentada per l’alumne/a.

És condició imprescindible que l’estudiant presenti, i aprovi, de forma individual i en el marc de l’assignatura de Metodologia, una proposta original d’ampliació de campanya pel TFG. Aquesta estarà basada en el mateix anunciant sobre el que s’ha realitzat la seva campanya grupal.

Metodologia i organització general
Metodologia de l’Activitat Publicitària és l’assignatura on l’alumnat posa en pràctica tots els coneixements, teòrics i pràctics, adquirits durant el grau.

La part teòrica es basa en el temari del curs, la bibliografia, les fonts documentals i la presentació de treballs. La part pràctica es fonamenta en la creació, la realització i la presentació de diverses accions publicitàries. Els alumnes del curs s’han d’organitzar en grups que funcionaran com agències publicitàries. Dins d’aquests grups, cada un dels membres es responsabilitza de les feines relacionades amb el càrrec que ocupi.

A principi de curs diferents empreses i institucions expliquen les seves necessitats relacionades amb la comunicació. Les agències creades pels alumnes hauran de crear una campanya per resoldre els problemes que els hi hagin explicat. Finalment exposaran les seves propostes davant dels anunciants.

Aquells alumnes que desitgin treballar amb altres organitzacions han de facilitar les dades al correu Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. amb l’assumpte “Proposta Organització per fer Campanya de Publicitat o RRPP”. S’haurà de comunicar la seva proposta amb el temps suficient com per incorporar-ho a les presentacions del Dia de les Empreses. Una vegada estudiada la sol·licitud es procedirà a contactar amb l’entitat per omplir una sèrie de dades (personals, professionals i proposta que vol presentar o briefing). Finalment, si l’equip docent l’accepta, s’incorporarà a la programació de la jornada.

Degut a la relació que hi ha entre la Metodologia de Relacions Públiques i de Publicitat, es comparteix el client en ambdues assignatures. També, els docents estan coordinats per garantir un bon treball.

Calendari i horari de les classes:

CURS 2021-2022

SETEMBRE 2021 (docència especial i assistència obligatòria)
DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10
Metodologia de l'Activitat Publicitària

Dr. Tena
Matí: 10h a 13,30h
Tarda: 16h a 19,30h
Metodologia de l'Activitat Publicitària

Dr. Tena
Matí: 10h a 13,30h
Tarda: 16h a 19,30h
DIA DE LES EMPRESES

A partir de les 9,00h
Metodologia de l'Activitat de les RRPP

Dr. Arceo
Matí: 10h a 13,30h
Tarda: 16h a 19,30h
Metodologia de l'Activitat de les RRPP

Dr. Arceo
Matí: 10h a 13,30h
Tarda: 16h a 19,30h

 

CALENDARI DOCÈNCIA DIVENDRES CURS 21-22 (assistència obligatòria)
Torn de matí: de 10 a 13.30 hores / Torn de tarda: de 16 a 19,30 hores
17 de setembre de 2021 Metodologia de l'Activitat Publicitària
1

 d'octubre de 2021

Metodologia de l'Activitat de RRPP
8 Metodologia de l'Activitat Publicitària
15 Metodologia de l'Activitat de RRPP
22 Metodologia de l'Activitat Publicitària
29 Metodologia de l'Activitat de RRPP
5

de novembre 2021

Metodologia de l'Activitat de les RRPP
12 Metodologia de l'Activitat Publicitària
19 Metodologia de l'Activitat de les RRPP
26 Metodologia de l'Activitat Publicitària
3

de desembre de 2021

Metodologia de l'Activitat Publicitària
10 Metodologia de l'Activitat de les RRPP
17 Metodologia de l'Activitat de les RRPP i Metodologia de l'Activitat Publicitària

 

CALENDARI PRESENTACIÓ CONJUNTA DE LES CAMPANYES DE PUBLICITAT I RRPP GENER 2022 assistència obligatòria i sessió conjunta
Metodologia de l’Activitat de les RRPP i Metodologia de l’Activitat Publicitària Dijous 20 i Divendres 21


El docent pot organitzar les sessions en formats mixtes de teoria, pràctiques i/o tutories programades. Aquestes tindran una durada de 15 minuts. És molt important tenir preparats els materials i portar una llista de les consultes que es vulguin fer.

En l’avaluació de les presentacions es tindrà en compte la participació activa de tots els integrants del grup i la incorporació dels suggeriments i observacions que el docent hagi fet a les tutories.

Característiques de la campanya publicitària Cada grup elaborarà com a treball principal de curs una campanya de publicitat.

L’objectiu principal de l’assignatura, com el seu nom indica, és metodològic. L’alumnat ha d’interioritzar els passos necessaris per dur a terme la investigació, programació i execució d’una campanya publicitària.

És possible que per a alguns projectes l’esquema sigui més ajustat que per d’altres, però en qualsevol cas s’haurà que respondre OBLIGATÒRIAMENT a la totalitat dels apartats següents:

Document A, MEMÒRIA.
Cada grup l’haurà de lliurar seguint el format descrit en l’avaluació.

Document B, AMPLIACIÓ DE CAMPANYA.
Cada alumne presentarà individualment en el format descrit en l’apartat d’avaluació.

Document C, CARPETA D’APRENENTATGE.
Cada alumne presentarà individualment en el format descrit en l’apartat d’avaluació.


Temari
Bloc 1 Títol: La Publicitat. Estructura i Funcionament
Tema 0. Introducció.
0.1. Esquema general del procediment de relacions anunciant-agència en la creació i execució de qualsevol activitat publicitària.

Tema 1. L’Agència de publicitat: el seu funcionament intern.
1.1. Els departaments d’una agència de publicitat
1.1.1. El departament de comptes. Funcions del departament. El cap de serveis al client. Els executius de comptes. Assistents i executius juniors. Funcionament intern.
1.1.2. El departament creatiu. Introducció. L’equip creatiu. El director creatiu, el redactor o copy. El director d’art. Els dissenyadors.
1.1.3. El departament de producció. La selecció de productores audiovisuals. Principals productores del nostre país; personal i funcions que les configura. La producció televisiva i/o cinematogràfica.
1.1.4. El departament de mitjans. La planificació en funció dels objectius publicitaris. Exemples. Presentació d’un pla de mitjans.
1.2. Classificació d’agències publicitàries .
1.3. Criteris de selecció d’agència.
1.4. Serveis d’agència.
1.5. Principals agències del nostre país i els seus comptes publicitaris més importants. Principals concursos publicitaris internacionals i nacionals.

Tema 2. L’Anunciant. Relacions anunciant-agència-consumidor final.
2.1. La investigació de mercats.
2.2. Briefing del client i contra-briefing.
2.3. Organització d’una agència en torn d’una campanya. Participants. Circuit de treball. Ordres de Compra.
2.4. Definició de pressupostos.
2.5. Control de fluxos.
Bloc 2 Títol: Creació, execució, presentació i difusió d'una campanya de publicitat
Tema 3. Creació d’una campanya publicitària.
3.1. La construcció d’una idea.
3.2. La recerca creativa: una tècnica per a produir idees, el pensament lateral, altres conceptes creatius bàsics. El procés creatiu de generació d’idees genèric versus el procés creatiu publicitari.
3.3. Llenguatge publicitari.
3.4. Els gèneres publicitaris.
3.5. L’anunci. Elements constituents: el text publicitari, la imatge.
3.6. Avaluació d’idees i de propostes gràfiques/audiovisuals.

Tema 4. Creativitat aplicada als canals: premsa, ràdio, televisió, exterior, internet, below the line...
4.1. Campanyes de Publicitat i noves tecnologies.
4.2. Publicitat a xarxes socials.
4.3. Advergaming.
4.4. Nous formats. Transmèdia. Tendències de futur.

Tema 5. La presentació i la venda de la campanya.
5.1. Com comunicar.
5.2. Comunicació verbal i no verbal.
5.3. Els materials de suport i els continguts.

Tema 6: Producció, realització i planificació de mitjans en una campanya publicitària.
6.1. Gestió de la producció de campanyes (campanyes off line i de campanyes online com a exemple de procediments).
6.2. Processos de producció: gràfica i audiovisual.
6.3. Edició final. Eines per a la planificació.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
 C12
Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4 C6 C7   C12 C13
OG1.- L’alumne coneixerà el funcionament d’una agència de publicitat amb els seus diversos departaments així com les seves funcions i objectius.  X X  X      X  
OG2.- L’alumne sabrà expressar-se en llenguatge publicitari.    X X    X
OG3.- L’alumne serà capaç de construir missatges publicitaris i sabrà aplicar-los als diversos canals de comunicació.   X  X  X  X X
OG4.- L’alumne identificarà les agències i els agents productores del nostre país.     X        
OG5.- L’alumne resoldrà, en equip, la construcció d’una campanya assumint els rols professionals i funcions designades.  X X X X
OG6.- L’alumne serà capaç de plantejar les aplicacions publicitàries en mitjans above the line i below the line i de manera específica, utilitzant les noves tecnologies.   X X   X X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4  OG5 OG6
1 OE1.- L’estudiant sabrà confeccionar l’organigrama operatiu d’una agència de publicitat. X      X X  
1 i 2 OE2.- L’alumne serà capaç d’incloure diverses perspectives i estudis en l’elaboració de l’estratègia d’una campanya publicitària.   X     X  
OE3.- L'alumne realitzarà els processos i les tècniques des de la idea a l’execució i difusió de la mateixa a través dels mitjans above i below the line. X X X   X X
2 OE4.- L’alumne sabrà expressar-se en llenguatge publicitari aplicat a televisió, ràdio, publicitat exterior i a altres suports.    X  X   X X
OE5.- L'alumne sabrà comunicar els aspectes principals d’una campanya o acció publicitària per convèncer al client i vendre-la.   X     X  
OE6.- L’alumne dominarà els elements del missatge publicitari i sabrà aplicar-lo als diversos canals de comunicació.   X  X   X

 
Mètodes docents
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total: 150 25 125 ---

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 4 B.1) Activitats d’aplicació 2 C.1) Seminari -- 1 5 D.1) Treball autònom de l’estudiant 11
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 1 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 1 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 3                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 20 B.1) Activitats d’aplicació 13 C.1) Seminari -- 5 24 D.1) Treball autònom de l’estudiant 54
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 4 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 5 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

Fonts d'informació
BLOC 1
Bàsics:
ABASCAL, F. Cómo se hace un plan de estrategia: la teoría del marketing estratégico. Madrid: Esic Editorial, 2004. ISBN 84-7356-377-8.
FERRER, I.; MEDINA, P. Gestión empresarial de la agencia de publicidad. Madrid: Ed. Díaz de Santos, 2014. ISBN: 9788499696393.
HERREROS ARCONADA, M. Publicitat. Fonaments de la comunicació publicitària. Barcelona, Pòrtic. Enciclopèdia Catalana, 1997. ISBN 9788473069175.
KOTLER, P. Dirección de marketing. Madrid: Pearson Educación, 2012. ISBN 9788483222089.
Santesmases, M. Marketing: conceptos y estrategias. Madrid: Pirámide, 2012. ISBN 9788436821161. Ampliació:
RIESA.; TROUT, J. Las 22 leyes inmutables del marketing. Madrid: McGraw-Hill Spanish, 1993.
RIES, A.; TROUT, J. Marketing de Guerra. Madrid: McGraw-Hill Spanish, 1990.
FALLON, I. Saatchi & Saatchi “La publicidad al poder” Documentos. Barcelona: Grupo Zeta, 1990.
ROSEN, E. Marketing de boca en boca. Cómo crear el rumor que multiplica las ventas. Madrid: Vergara Business, 2001. Recursos Online:
El Periódico de la Publicidad [en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible a: http://www.periodicopublicidad.com/>.
Foro marketing [en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible en: <http://www.foromarketing.com/>.
Marketing Directo.com [en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible a: http://www.marketingdirecto.com/>.
Marketing News [en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible a: <http://www.marketingnews.es/>.Publiteca[en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible a http://www.publiteca.es/>. PuroMarketing [en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible a: <http://www.puromarketing.com/

BLOC 2

Bàsics:
BLY, R.W. The copywriters handbook. New York: Henry and Company, Inc, 1990 ISBN 0-8050-1194-3.
BURTENSHAW, K.; MAHON, N.; BARFOOT, C. Principios de publicidad. Barcelona: Gustavo Gili S.L, 2007. ISBN C978-84-252-2177-4.
GONZÁLEZ, M.Á. Manual de Publicidad. Madrid: Esic Editorial, 2009. ISBN 9788473566285.
RICARTE, J. M. Creatividad y comunicación persuasiva. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1998. ISBN 84-490-1222-8.
SAWYER, R. Kiss & Sell. Redacción Publicitaria. Barcelona: Index Book S.L. 2006. ISBN 84-96309-54-1.
WARD, B.P. Advertising Copywriting. Illinois: NTC Business Books, 1991. ISBN 9621090659. Ampliació:
ESCRIBANO HERNÁNDEZ, A. Literatura y publicidad. El elemento persuasivo-comercial de lo literario. Zamora: Comunicación Social, 2011.
CSIKSZENTMIHALYI, M. Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención. Barcelona: Paidós, 1998.
CSIKSZENTMIHALYI, M. Flow, Fluir. Una psicología de la felicidad. Barcelona: Editorial Kairós, 2008.
DE BONO, E. El pensamiento lateral. Manual de Creatividad. Barcelona: Paidós Empresa, 1991.
DE LA TORRE, S. Para Investigar la Creatividad. Madrid: Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU, 1996.
DE LOS ÁNGELES, J. Creatividad Publicitaria: Conceptos, estrategias y valoración. Pamplona: Eunsa, 1996.
DEL RÍO, J. La Creatividad publicitaria en la literatura científica. Madrid: Comunicación y Sociedad, 2006.
Furet, Y. i Peltant, S. Saber Hablar en cualquier circunstancia. Bilbao: Mensajero, 1989.
GARDNER, H. Mentes Creativas. Una anatomía de la creatividad, vista a través de las vidas de: Sigmund Freud; Albert Einstein; Pablo Picasso; Igor Stravinsky; T.S. Eliot; Martha Graham; Mahatma Gandhi. Barcelona: Paidos Testimonios, 1995.
KANPP, M. L. La comunicación no verbal. Barcelona: Paidós, 1988.
OBRADORS, M. Creatividad y Generación de Ideas. Estudio de la práctica creativa en cine y publicidad. Valencia, Barcelona: Publicacions de la Universitat de Valencia, UAB Servei de Publicacions, Universitat Pompeu Fabra,
MARINA, J. A. Teoría de la Inteligencia Creadora. Madrid: Anagrama, 1993.
MILER, A. La Política i l’art d’actuar. Barcelona: La Campana, 2002.
ROCA, D. i Mensa, M. “Las metodologías utilizadas en las investigaciones de creatividad publicitaria (1965-2007)”. Comunicación y Sociedad, 2009, vol. XXII, p. 7-34.
RODARI, G. Gramática de la fantasía. Barcelona: Aliorna, 1987.
ROMO, M. Psicología de la creatividad. Barcelona: Editorial Paidós, 1997.
SIKORA, J. Manual de métodos creativos. Buenos Aires: Kapelusz, 1979.
SUYOL, V. Màquines per a escriure. Recursos per a l’animació a la creativitat escrita. Vic: Eumo Editorial, 1992.
TENA, D. Diseño gráfico publicitario. Madrid, Editorial Síntesis, 2017.

Recursos Online:
Ads of the World [en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible a: <http://www.adsoftheworld.com>.
Ad forum [en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible a: <http://es.adforum.com/>.
Anuncios [en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible a: <http://www.anuncios.com/>.
Autocontrol [en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible a: <http://www.autocontrol.es>.
Control & Estrategias [en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible a: <http://controlpublicidad.com>.
Foro marketing [en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible a: <http://www.foromarketing.com/>.
Gráfica [en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible a: <http://revistes.uab.cat/grafica>.
Interactive Advertising Bureau [en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible: <http://www.iabspain.net/>.
IPMark [en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible: <http://www.ipmark.com/>.
La historia de la Publicidad [en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible a: <http://www.lahistoriadelapublicidad.com>.
Marketing news [en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible a: <http://www.marketingnews.es/>.
Pensar la Publicidad [en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible a: <http://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/>.
Questiones Publicitarias [en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible a: <http://www.questionespublicitarias.es>.
Revista de la comunicación interactiva y el marketing digital [en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible a: <http://www.interactivadigital.com/>.
Trípodos [en línia]. [Consulta: 19.04.2016]. Disponible a: <http://www.tripodos.com>.

• A més a més, la bibliografia s’anirà ampliant durant el curs segons les necessitats específiques de cada treball.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l'activitat i pot suposar suspendre l'assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola. S’aplicaran programes de prevenció de plagi i en el cas que es detectés aquesta infracció, en un 20% o més del material, la qualificació final serà zero.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
 • Atès les característiques d'aquesta assignatura NO ES CONTEMPLA REAVALUACIÓ.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l’estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d’avaluació.
Cal aprovar tant la campanya com l’examen per aprovar l’assignatura.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim al 80% de les sessions.

Sessions obligatòries: Imprescindible l’assistència i participació activa al 100% de les classes programades i també a les tutories presencials, on podran resoldre tots els dubtes teòrics i pràctics de la matèria.
Individual 5%
2 1 Activitats d’aplicació: Creació agència publicitària pròpia
Rúbrica 1

Creació de materials corporatius identificatius d’agència, identitat de grup, redacció de continguts i edició de sales folder. 

Grupal (3-4 membres) 5%
3 1 Activitats d’aplicació: Pla de Publicitat. Creativitat. Rúbrica 2 Campanya 1: Redacció del Brífing per la Campanya de Publicitat real, segons les necessitats de client a partir d’una entrevista personal i altres aspectes referents a la creativitat: “Concepte Creatiu”; Concepte, ... Grupal (3-4 membres) 5%
4 2 Activitats d’aplicació: Pla de publicitat. Llenguatge. Rúbrica 3 Campanya 2: Descripció de la influència i ús dels elements formals. Grupal (3-4 membres) 5%
5 2 Activitats d’aplicació: Pla de publicitat. Producció. Rúbrica 4 Campanya 3: Aplicació a diversos suports de l’eix de campanya: Realització d'esbossos, story board i arts finals de peces: gràfica, espot publicitari, falca de ràdio, exterior, Internet, transmetia (a determinar) així com below the line. Grupal (3-4 membres) 5%
6 2 Activitats d’aplicació: Pla de publicitat. Mitjans. Rúbrica 5 Campanya 4: Planificació i Difusió de Campanya: selecció de mitjans. Grupal (3-4 membres) 5%
7 2 Activitats d’aplicació: Avaluació. Investigació. Rúbrica 6 Campanya 5: Validació de campanyes Grupal (3-4 membres) 5%
8 2 Activitat d'aplicació: Documentació. Defensa. Rúbrica 7 Campanya 6: Preparació de la defensa de la campanya, acte de speech i venda amb presentació de materials de campanya. Grupal (3-4 membres) 5%
9 1-2 Activitats d'aplicació: Documentació. Memòria. Rúbrica 8 Treball escrit final amb els continguts teòrics i procedimentals exposats i desenvolupats durant el curs.

Índex i contingut obligatori:
1. Portada del treball.
2. Portadeta amb dades de filiació, crèdits i autoria.
3. Primera part
Resum
En 100 paraules, formular les idees clau del treball.
Introducció
Presentació del treball, motius, justificació, objecte, objectius i pertinença professional.
Índex
Repartició de les parts i la seva localització al document.
4. Segona part
Presentació de l’agència de comunicació
Creació dels materials corporatius identificatius de l’agència, identitat del grup, redacció de continguts i edició del sales folder. Pla empresarial.
Pla de publicitat. Creativitat: estudi, punt de partida i estratègia
Redacció del briefing per la campanya de publicitat real. A més, segons les necessitats del client, es poden afegir més punts.
Pla de publicitat: llenguatge
Descripció de la influència i ús dels elements formals.
Pla de publicitat: producció
Aplicació a diversos suports de l’eix de campanya: realització d’esbossos, story board i arts finals de peces.
Pla de publicitat: planificació de mitjans
Planificació i difusió de la campanya. Criteris i selecció de mitjans.
Avaluació
Valoració de campanyes.
Defensa de Campanya
Preparació de materials, presentació oral i defensa de la campanya. Acte de speech i venda amb presentació d’evidències de les peces de la campanya.
5. Annexos
6. Fonts documentals utilitzades i altres materials
Grupal (3-4 membres) 30%
10 1-2 Activitats d'aplicació: Documentació. Proposta d'ampliació Campanya pel TFG. Rúbrica 9 L’estudiant presentarà una proposta d’ampliació de campanya en un document de 5 pàgines màxim: aproximadament 2.500 paraules de contingut.
Índex i contingut obligatori: 1. Portada amb el títol on s’identifiqui l’acció publicitària, el client, l’autoria i la filiació.
2. Sumari.
3. Resum de 100 paraules i un llistat de paraules clau (entre 3 i 5).
4. Anunciant.
5. Problema específic de publicitat (briefing, producte, sector, mercat, competència, etc.).
6. Metes i objectius quantificables de la comunicació (públics objectius, etc.).
7. Planificació estratègica.
8. Quadre de doble entrada que relacioni l’activitat proposada amb els objectius de l’organització, de la campanya, d’acció, el temps d’execució i els recursos materials que es tenen a disposició. Poden afegir-se’n més.
9. Agenda de treball.
10. Sistema d’avaluació i de control de les activitats.
11. Bibliografia i fonts documentals emprats. El docent descriurà a la classe el procediment de lliurament d’aquest document (en general, còpia a paper i còpia digital a la carpeta de l’estudiant).
Individual És imprescindible tenir aprovada l’assignatura de Metodologia i també, aquesta ampliació per poder realitzar el TFG sobre Publicitat.
11 1-2 Carpeta d'aprenentatge: Rúbrica 10 Dossier que recull documentació individual de totes les evidències desenvolupades durant el curs al Google Drive).

A més de la memòria s’hauran d’incorporar les evidències particulars que l’alumne consideri, especialment els resums executius o rúbriques desenvolupades durant el curs.

1. Presentació individual dels documents
A (Memòria) i B (Proposta d’ampliació de campanya).
Qualsevol aportació que l’estudiant hagi realitzat individualment.

2. Qualsevol aportació que l’estudiant hagi realitzat individualment.
El docent descriurà a classe el procediment de lliurament d’aquest document (en general lliurat en format digital: Google Drive).
Individual 10%
12 1-2 Classes Expositives: Defensa de la Campanya Defensa de la Campanya: Presentació oral i defensa de la campanya, acte de speech i venda amb presentació de materials de campanya. L’exposició consisteix en defensar públicament la campanya de P i RP de manera conjunta. Temps: 12 minuts màxim d’exposició amb 10 minuts addicionals de possibles preguntes/consideracions del client o dels docents. Grupal (3-4 membres) 20%

És imprescindible tenir superades TOTES les activitats avaluatives per tenir dret a defensar el projecte davant del client.

  

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l’avaluació única l’estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Caldrà preparar una campanya publicitària amb els elements determinats al curs i efectuar una prova individual.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen 
Obligatori
Desenvolupament escrit durant 1 hora de diversos aspectes de l’assignatura a proposta del docent. És imprescindible tenir aprovada aquesta activitat per poder ser avaluades les activitats: Memòria, Ampliació Projecte TFG i Carpeta de l’Estudiant.
2 Activitats d'aplicació: Documentació. Memòria. Rúbrica 8 
Obligatori
Presentació de la Campanya Publicitària descrita en l’apartat A d’aquest Pla Docent. 90%
3 Activitats d'aplicació: Documentació. Projecte TFG. Rúbrica 9 
Obligatori
Presentació de l’ampliació de la Campanya Publicitària descrita en l’apartat B, d’aquest Pla Docent.

 

És imprescindible tenir aprovada l’assignatura de Metodologia i també, aquesta ampliació per poder realitzar el TFG sobre Publicitat.
4 Carpeta d'aprenentatge. Documentació. Book. Rúbrica 10 
Obligatori
Presentació dels documents descrit en l’apartat C, d’aquest Pla Docent.
Recull individuals de totes les evidències desenvolupades durant el curs al Google Drive.
10%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.