PLA DOCENT
Assignatura Teoria de les Relacions Públiques Codi 360394
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. J. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 19-20
Data de creació: 28/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 10/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Metodologia i organització general
El professor dissertarà sobre diferents aspectes teòrics i sovint plantejarà exercicis pràctics i debats de seguiment a l’aula que s’hauran de resoldre a classe o bé fora d’aquesta per poder seguir el temari establert. Així doncs, es planteja una assignatura amb classes participatives on es valoraran, en especial, les aportacions de l’alumnat.
Temari
Bloc 1 Títol: Fonaments, història i I+D+i de les Relacions Públiques
Tema 0: Qüestions prèvies.

Tema 1: Les relacions públiques: definició, recerca, essència, llindar amb altres disciplines afins, filosofia, valor i benefici per a l’organització, tòpics.

Tema 2: Els recursos intangibles: la identitat, les relacions, la imatge i la reputació corporativa.

Tema 3: Breu historia de les Relacions Públiques: els fets fonamentals en el món i a Espanya. Els noms clau i les principals escoles.

Tema 4: Dimensió empresarial del sector; departaments integrats de les organitzacions, agències i consultores, altres actors professionals, perfils competencials i rols actuals. Àrees d’actuació de les RP.

Tema 5: Els públics. Concepte i classificació
Bloc 2 Títol: Estudi del procés estratègic de les Relacions Públiques.
6. El model de planificació estratègica de les Relacions Públiques.

7. La investigació estratègica preliminar. Les auditories de relacions públiques.

8. L’estratègia, l’estratègia de comunicació i la planificació estratègica en relacions públiques. Metes i objectius, públics estratègics, contingut, creativitat i tècniques i instruments de relacions públiques.

9. L’etapa d’execució o mecànica operativa del projecte de relacions públiques.

10. La investigació estratègica d’avaluació.

 


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12  Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C4  C6 C7  C12  C13
OG1.- L'alumne coneixerà el marc teòric principal de les Relacions Públiques.  X X     X    X  
OG2.- L'alumne aprendrà els diferents plantejaments d'actuació a la disciplina de les Relacions Públiques.     X      X
OG3.- L'estudiant identificarà els elements i subjectes que defineixen els processos de les Relacions Públiques.       X X X X X
OG4.- L'estudiant sabrà diferenciar els conceptes i indicadors bàsics distintius de les Relacions Públiques respecte altres disciplines.   X X X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.- L'alumne coneixerà els elements clau de la definició de les Relacions Públiques. X      
OE2.- L'estudiant participarà de la filosofia d’actuació i del concepte de base que defineix les Relacions Públiques.      
OE3.- L'alumnat serà capaç d'identificar els límits i confluència de les Relacions Públiques amb les altres disciplines afins. Àmbits d’actuació coincident i divergent.        X 
2 OE4.- L'alumne coneixerà els principals requisits i característiques de les entitats promotores del procés de Relacions Públiques.   X  
OE5.- L'estudiant diferenciarà les estructures i categories professionals existents: el subjecte executor.   X X  
OE6.- L'alumne coneixerà les principals característiques dels públics: el subjecte receptor.     X  X  
OE7.- L'alumne coneixerà les especialitats i tècniques principals. Present i futur de la professió.        X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 5 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 30
A.2) Col·loquis 5 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 17    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 35
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 12    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 4                

Fonts d'informació
ALLOZA, A., CARRERAS, E., y CARRERAS, A. (2012). Reputación Corporativa. Madrid: LID Editorial Empresarial.
ARGENTI, P.A. (2014). Comunicación Estratégica y su contribución a la reputación. Madrid: LID.
BOTAN, C.; TAYLOR, M. (2004). «Public Relations: State of the Field». Journal of Communication (vol. 54, n.o 4, págs. 645-661).
BROOM, G.M.; DOZIER, D.M. Using research in public relations: applications to program management. Englewood Cliffs (New Jersey): Prentice Hall, 1990.
CASTILLO, A. (2009). Relaciones públicas: Teoría e historia. Barcelona: UOC.
CASTILLO, A. (2010). Introducción a las relaciones públicas. Málaga: IIRP.
CUENCA, J. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. Volumen III. La investigación preliminar. Barcelona: Colección Dircom - Editorial UOC (Oberta UOC Publishing, SL).
CUENCA, J.; MATILLA, K.; COMPTE, M. (2016). La propuesta de valor de las métricas de reputación online en Matilla, K. (coord.): Casos de estudio de Relaciones Públicas. Sociedad conectada: empresas y universidades. Barcelona: UOC.
CUENCA, J.; MATILLA, K. (2014). “Medición de las relaciones públicas mediante modelos, indicadores y técnicas: un estudio vertical”, a Kathy Matilla (coord.). Cambio social y Relaciones Públicas. Barcelona: UOC, Colección Dircom.
CUENCA, J. (2012). Las auditorías de relaciones públicas. Barcelona: UOCPress.
CUTLIP, S. M.; CENTER, A. H.; BROOM, G. M. (2001). Relaciones públicas eficaces. Barcelona: Gestión 2000.
GORDON, A. (2011). Public Relations. Oxford / Nueva York: Oxford University Press.
EDWARDS, L. (2018). Understanding Public Relations. Theory, Culture and Society. London: SAGE Publications Ltd.
ESTANYOL, E. (2014). Percepció i gestió de la creativitat en les empreses consultores de comunicació i relacions públiques. David Roca (dir.) Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, https://www.tdx.cat/handle/10803/283527, (Tesi Doctoral), ISBN: 9788449045684.
FERNÁNDEZ-QUIJADA, D., RAMOS-SERRANO, M. Tecnologías de la persuasión. Uso de las TIC en publicidad y relaciones públicas. Barcelona: Colección Manuales. Editorial UOC.
FOMBRUN, C. J. (1996). Reputation: Realizing Value from the Corporate Image. New York: Harvard Business School Press.
GRUNIG, J.E.; HUNT, T. (2000). Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000.
HEATH, R.L. (2013). Encyclopedia of Public Relations. 2nd Edition. USA: SAGE Publications Inc.
JOHNSON, G.; SCHOLES, K.; WHITTINGTON, R. (2010). Fundamentos de estrategia. Madrid: Pearson Educación, S.A.
LEDINGHAM, S.D. (coord.), Public Relations as Relationship Management: A Relational Approach to the Study and Practice of Public Relations. Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum Associates.
L'ETANG, J., McKIE, D., SNOW, N., XIFRA, J. (2016). The Routledge Handbook of Critical Public Relations. Ney York: Routledge .
L'ETANG, J. (2009). Relaciones públicas: Conceptos, práctica y crítica. Barcelona: UOC.
McNAMARA, J. (2017). Evaluating Public Communication: Exploring New Models, Standards, and Best Practice. Abington, UK: Routledge.
McNAMARA, J. (2012). Public Relations: Theories, Practices, Critiques. Sydney: Pearson Australia.
MARCA, G. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. La investigación estratégica de evaluación. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
McKIE, D., MUNSHI, D. (2011). Reconfigurar las Relaciones Públicas. Ecología, equidad y empresa. Barcelona: UOCPress.
MARSTON, J.E. Relaciones Públicas modernas. México, D.F.: McGraw-Hill, 1988.
MATILLA, K. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. Un modelo de planificación estratégica, paso a paso. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
MATILLA, K. (ed.) (2015). Historia de la comunicación corporativa en Cataluña. Barcelona: UOC («Dircom», 3).
MATILLA, K. (2009). Conceptos fundamentales en la planificación estratègica de las Relaciones Públicas. Barcelona: UOC.
MATILLA, K. (2008). Los modelos de planificación estratégica en la teoría de las Relaciones Públicas. Barcelona: Editorial UOC.
MÍGUEZ, M.I. (2010). Los públicos en las relaciones públicas. Barcelona: Editorial UOC.
OLIVEIRA, A. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. Públicos y stakeholders. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
SÁEZ, A.; MATILLA, K., CUENCA, J. (2015): “De la comunicació empresarial i institucional a la comunicació corporativa: reptes de futur”, a CIVIL, M.; CORBELLA, J.; FERRÉ, C.; SABATÉ, J., eds: Informe de la Comunicació a Catalunya 2013-2014. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Col·lecció Lexicon Informes, 4, pp. 243-270.
http://incom.uab.cat/informe/download/2013/informe13_15.pdf
SRIRAMESH, K., VERCIR, D. (2012). Relaciones Públicas Globales. Teoría, investigación y práctica. Barcelona: UOCPress.
VAN RIEL, C. B. M. (2012). Alinear para ganar. Madrid: LID. Editorial Empresarial, S. L.
VILLAFAÑE, J. (2004). La buena reputación. Claves del valor intangible de las empresas. Madrid: Pirámide.
WATSON, T., NOBLE, P. (2007). Evaluating Public Relations. 2nd Edition. London and Philadelphia: Kogan Page Publishers.
WILCOX, D.L.; CAMERON, G.T.; XIFRA, J. (2014). Public Relations. Strategies and Tactics. 11ª ed. Boston: Pearson.
XIFRA, J. (2011). Manual de Relaciones Públicas e Institucionales. Madrid: Tecnos.
XIFRA, J; LALUEZA, F. (2009). Casos de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa. Madrid: Pearson Educación.
XIFRA, J. (2007). Tècniques de les Relacions Públiques. Barcelona: Editorial UOC.
XIFRA, J. (2005). Planificación estratégica de las Relaciones Públicas. Barcelona: Paidós.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Treball individual L’estudiant haurà de fer una exploració i dissertació sobre una temàtica proposada pel professor. És imprescindible la seva puntual presentació (escrita) per optar a l’examen. Individual
Condició imprescindible per superar l'assignatura.
30%
2 2 Treball en grup A partir d’una sèrie de textos recomanats de referència i de la guia que el professor facilitarà oportunament, el grup d’estudiants hauran de dissenyar una estratègia de relacions públiques. És imprescindible la seva presentació puntual (escrita i oral a classe per part de tots els estudiants sense excepció) per optar a l’examen. El calendari de les presentacions es confeccionarà oportunament. Grupal (5-6 membres)
Condició imprescindible per superar l'assignatura.
20%
3 1-2 Examen L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe i sobre la bibliografia recomanada a les presentacions que es faciliten a l’alumne. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe (practiques de seguiment a l’aula i presentacions del treball de grup) i sobre la bibliografia recomanada. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball individual L’estudiant haurà de fer una exploració i dissertació sobre una temàtica proposada pel professor. És imprescindible la seva puntual presentació (escrita) per optar a l’examen. 40%
2 Examen L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe (practiques de seguiment a l’aula i presentacions del treball de grup) i sobre la bibliografia recomanada. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). 60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe (practiques de seguiment a l’aula i presentacions del treball de grup) i sobre la bibliografia recomanada. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

 

 

PLA DOCENT
Assignatura Teoria de la Publicitat Codi 360391
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. J. R. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català  Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 21/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 07/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Metodologia i organització general
L’assignatura Teoria de la Publicitat pretén exposar les bases fonamentals de les eines de comunicació comercial persuasiva que les empreses i institucions duen a terme per a fer arribar als seus públics objectius els missatges sobre els seus productes i serveis. L’assignatura introdueix alguns dels conceptes bàsics que es desenvoluparan al llarg de la carrera en altres assignatures així com els seus processos i estructures fonamentals.

Al llarg del curs, es lliurarà documentació addicional a la bibliografia que permetrà conèixer diversos aspectes del mercat i els agents publicitaris. S'espera una actitud activa per part de l'alumne que ajudi a assolir els objectius plantejats.

El temari proposat s’ha d’entendre com un compendi de temes a tractar en el decurs de les sessions més que com un guió o índex sistematitzat i ordenat per capítols

Temari
Bloc 1 Títol: Títol: la Publicitat com a procés de comunicació: Comunicació Empresarial i Marca
Tema 1. Els nous escenaris comunicatius en el món de l’empresa.
Tema 2. L’evolució del concepte de comunicació en l’entorn empresarial: de les 4 Ps a les 4 Fs.
Tema 3. Els valors de la publicitat: tòpics i crítiques.
Tema 4. La marca: concepte, característiques, valors i gestió de la seva comunicació. Anatomia i arquitectura de marca.
Bloc 2 Títol: El funcionament de la indústria publicitària. Els agents de la comunicació publicitària.
Tema 5. Els agents de la indústria publicitària: anunciants, agències i mitjans. Estructures i interrelacions.
Tema 6. Els grans grups de comunicació.
Tema 7. El Brífing: com treballen els anunciants. 
Tema 8. L’estratègia publicitària bàsica (EPB). La Copy Strategy.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12  Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C4  C6 C7  C12  C13
OG1.- L'alumne coneixerà els principis bàsics que regeixen la pràctica professional de la publicitat. X X            
OG2.- L'alumne coneixerà els elements i subjectes que defineixen els processos de comunicació en l’àmbit de la publicitat.       X     X
OG3.- L'alumne coneixerà el context de la publicitat dins de l'entorn dels anunciants i les agències.       X   X X X
OG4.- L'alumne coneixerà els conceptes bàsics i tècniques pròpies de la publicitat.   X X   X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentage
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1
OE1.- L'alumne contextualitzarà la publicitat en el entorn màrqueting de les empreses. X X X
OE2.- L'alumne coneixerà la importància de la marca com a valor empresarial i objecte de construcció per part de la publicitat. X   X  X 
2 OE3.- L'alumne coneixerà el context empresarial de la publicitat.  X  X  X
OE4.- L'alumne coneixerà els agents que intervenen en el procés publicitari i la seva interrelació.  X   X  X  X
OE5.- L'alumne coneixerà les relacions entre mercat, consumidors, publicitat i el seu valor social  X      X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 3 14 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 10 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari - 3 15 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 10 C.2) Contrast d’expectatives - 0 0    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació
Bibliografia:
FERNÁNDEZ GÓMEZ, J. D. (Coord.) Aproximación a la estructura de la publicidad. Sevilla: Ediciones y publicaciones Comunicación Social, 2005. ISBN: 9788496082212.
FERRER, I. i MEDINA, P. Gestión empresarial de la agencia de publicidad. Madrid: Ed. Díaz de Santos, 2014. ISBN: 9788499696393.
GARCIA UCEDA, MARIOLA. Las claves de la publicidad. Madrid: ESIC 7ª edició (revisada, 2011). ISBN: 9788473562386.
GONZÁLEZ LOBO, M. A. Manual de publicidad. Madrid: ESIC, 2009.ISBN: 9788473566285
RODRÍGUEZ CENTENO, j. C. i FERNÁNDEZ GÓMEZ, j. D. Teoría y estructura de la publicidad Teoría y estructura de la publicidad. Madrid: Síntesis. ISBN: 9788491710813
TERMCAT (Diversos autors). Diccionari de comunicació empresarial. Publicitat, relacions públiques i màrqueting. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1999. ISBN: 9788441202283.
VICTORIA, J.S. (Coord.). Reestructuras del sistema publicitario. Barcelona: Ariel, 2005. ISBN: 9788434413047.

Webgrafia:
En el seu moment i en funció del tema, es facilitaran adreces web i enllaços específics.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de totes les sessions (tant a les classes de teoria com a les activitats d’aplicació i a les classes expositives).

El docent podrà passar llista o verificar l'assistència a classe de manera discrecional i la seva acreditació per part de l'alumne podrà servir per a arrodonir la qualificació final en el cas de notes properes al següent tram.
Individual --
1-2  Activitats d'aplicació  El docent presentarà entre 5 i 10 casos pràctics sobre diferents temes de la matèria que l’alumne haurà de resoldre a classe o fora de l’aula.

El 20% de la nota d'aquest apartat es calcularà sobre les sessions en que s'hagi demanat a l'estudiant que acrediti la seva assistència.

Les Activitats d'aplicació seran avaluades, proporcionalment, en funció del nombre de casos o pràctiques lliurats a classe o via Moodle segons les indicacions del docent en cada cas.

Individual

20%
Grupal (7 membres)
3 2 Classes expositives El docent assignarà a cada equip d’alumnes -prèviament formats- un treball de recerca vinculat al Bloc 2 del temari sobre el qual hauran de treballar; en el seu moment es donaran les instruccions per a desenvolupar-lo. Grupal (7 membres) 30%
4 1-2 Examen Consistirà en una sèrie de preguntes curtes sobre els continguts tractats en els dos blocs de l’assignatura que l’alumne haurà de contestar en un espai limitat  a dos o tres paràgrafs i en un temps màxim de dues hores. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Consistirà en una sèrie de preguntes curtes sobre els continguts tractats en els dos blocs de l’assignatura que l’alumne haurà de contestar en un espai limitat  a dos o tres paràgrafs i en un temps màxim de dues hores. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1-2 Treball escrit A presentar el dia de l’examen.

Inclou dues recerques (un per a cada bloc de l’assignatura).
Aquests treballs individuals hauran d’estar relacionats amb alguns dels temes indicats en cadascun del Blocs de l’assignatura; l’estudiant podrà triar els temes dels treballs però ÉS IMPRESCINDIBLE de presentar una breu memòria descriptiva dels temes proposats que haurà de ser aprovada pel docent.

La data límit de presentació Memòria Descriptiva: el darrer dia establert  per l’Escola per a la presentar la corresponen Sol·licitud d’Avaluació Única.

En aquesta memòria s’hi  haurà de detallar:
- Títol del treball
- Objectius de la recerca
- Descripció del plantejament del treball
- Fonts d’informació previstes

Els treballs hauran de tenir una extensió no inferior a 35 pàgines, en fulls Din A4, i hauran d’estar redactats en format Word o RTF, en tipografia Times New Roman o Arial, a cos 12 (cos 10 per a les notes a peu de pàgina) i  interlineat a 1,5. Per a la redacció de les referències bibliogràfiques, se seguiran les pautes del sistema ISO; aquestes referències hauran de remetre a la bibliografia final. Els possibles annexos i taules gràfiques s’hauran d’adjuntar apart  del treball en format digital (CD, pendrive o similar).
50%
3 Examen Consistirà en una sèrie de preguntes curtes (de 10 a 15) sobre els continguts tractats en els dos blocs de l’assignatura que l’alumne haurà de contestar en un espai limitat  a dos o tres paràgrafs i en un temps màxim de dues hores. 50%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Consistirà en una sèrie de preguntes curtes sobre els continguts tractats en els dos blocs de l’assignatura que l’alumne haurà de contestar en un espai limitat  a dos o tres paràgrafs i en un temps màxim de dues hores. 100%
Treball escrit El docent pot demanar que es presenti novament el treball amb les esmenes requerides.

Apunts del docent
Tret de casos específics, no es lliuraran apunts.