Mètodes docents Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)

A. Teoria

30 Hores
Presencial
A.1) Classes magistrals: S’exposen els continguts de la matèria de forma oral per part d’un professor o professora sense la participació activa de l’alumnat.
A.2) Col·loquis: Intercanvi d’opinions entre l’alumnat sota la direcció del professorat.
A.3) Classes expositives: Un o més estudiants presenten de forma oral un tema o treball, preparat prèviament, davant de la resta de companys del grup. A vegades pot resultar interessant una presentació escrita prèviament.
A.4) Conferències: Exposició pública sobre un tema de caràcter científic, tècnic o cultural duta a terme per una persona experta.
A.5) Taula rodona: Tècnica de dinàmica de grups en que diversos ponents o conferenciants exposen successivament les seves idees en condicions d’ igualtat, moderats per un professor.
A.6) Treball en grup: Activitat d’aprenentatge que s’ha de fer mitjançant la col·laboració entre els membres d’un grup.
A.7) Treball escrit i/o Examen: Activitat consistent en la presentació d’un document escrit.

B. Teòric-Pràctic

20 Hores
Presencial
B.1) Activitats d’Aplicació: Amb les activitats d’aplicació s’aconsegueix contextualitzar l’aprenentatge teòric a través de la seva aplicació a un fet, succés, situació, dades o fenomen concret, seleccionat per que faciliti l’aprenentatge.
B.2) Realització carpeta d’aprenentatge:La realització d’una carpeta d’aprenentatge de l’estudiant permet recollir els esforços de l’alumnat i els resultats del procés d’aprenentatge, incorporant treballs elaborats per l’estudiant.
B.3) Simulació: Activitat en que, davant un cas o un problema, cada estudiant o cada grup té assignat un rol o paper segons el qual ha d’intervenir en el desenvolupament de la situació.
B.4) Visita:Activitat d’un grup d’estudiants, dirigida per el professorat, que consisteix en anar a veure un determinat lloc per obtenir informació directa que afavoreixi el procés d’aprenentatge.

C. Treball Tutelat

35 Hores. 6Presencial
+ 29 No Presencial
C.1) Seminari: Tècnica de dinàmica de grups que consisteix en unes sessions de treball d’un grup més aviat reduït que investiga un tema mitjançant el diàleg i la discussió, sota la direcció d’un professor o un expert. Es poden fer seminaris per aprofundir sobre temes monogràfics a partir de la informació proporcionada prèviament per el professorat. Una altra possibilitat es aportar a las sessions de posada en comú els resultats o els criteris personals desprès de determinades lectures.
C.2) Contrast d’expectatives: L’activitat de contrast d’expectatives, organitzada al principi d’un procés o seqüència formativa per explicitar intencions, perjudicis i expectatives, permet ajustar dites expectatives a la realitat, evitar disfuncions i conflictes futurs.

D. Treball Autònom
65 Hores
no Presencials
D.1) Treball Autònom de l’estudiant.