PLA DOCENT
Assignatura Teoria de la Publicitat Codi 360391
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. J. R. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català  Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 21/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 07/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Metodologia i organització general
L’assignatura Teoria de la Publicitat pretén exposar les bases fonamentals de les eines de comunicació comercial persuasiva que les empreses i institucions duen a terme per a fer arribar als seus públics objectius els missatges sobre els seus productes i serveis. L’assignatura introdueix alguns dels conceptes bàsics que es desenvoluparan al llarg de la carrera en altres assignatures així com els seus processos i estructures fonamentals.

Al llarg del curs, es lliurarà documentació addicional a la bibliografia que permetrà conèixer diversos aspectes del mercat i els agents publicitaris. S'espera una actitud activa per part de l'alumne que ajudi a assolir els objectius plantejats.

El temari proposat s’ha d’entendre com un compendi de temes a tractar en el decurs de les sessions més que com un guió o índex sistematitzat i ordenat per capítols

Temari
Bloc 1 Títol: Títol: la Publicitat com a procés de comunicació: Comunicació Empresarial i Marca
Tema 1. Els nous escenaris comunicatius en el món de l’empresa.
Tema 2. L’evolució del concepte de comunicació en l’entorn empresarial: de les 4 Ps a les 4 Fs.
Tema 3. Els valors de la publicitat: tòpics i crítiques.
Tema 4. La marca: concepte, característiques, valors i gestió de la seva comunicació. Anatomia i arquitectura de marca.
Bloc 2 Títol: El funcionament de la indústria publicitària. Els agents de la comunicació publicitària.
Tema 5. Els agents de la indústria publicitària: anunciants, agències i mitjans. Estructures i interrelacions.
Tema 6. Els grans grups de comunicació.
Tema 7. El Brífing: com treballen els anunciants. 
Tema 8. L’estratègia publicitària bàsica (EPB). La Copy Strategy.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12  Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C4  C6 C7  C12  C13
OG1.- L'alumne coneixerà els principis bàsics que regeixen la pràctica professional de la publicitat. X X            
OG2.- L'alumne coneixerà els elements i subjectes que defineixen els processos de comunicació en l’àmbit de la publicitat.       X     X
OG3.- L'alumne coneixerà el context de la publicitat dins de l'entorn dels anunciants i les agències.       X   X X X
OG4.- L'alumne coneixerà els conceptes bàsics i tècniques pròpies de la publicitat.   X X   X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentage
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1
OE1.- L'alumne contextualitzarà la publicitat en el entorn màrqueting de les empreses. X X X
OE2.- L'alumne coneixerà la importància de la marca com a valor empresarial i objecte de construcció per part de la publicitat. X   X  X 
2 OE3.- L'alumne coneixerà el context empresarial de la publicitat.  X  X  X
OE4.- L'alumne coneixerà els agents que intervenen en el procés publicitari i la seva interrelació.  X   X  X  X
OE5.- L'alumne coneixerà les relacions entre mercat, consumidors, publicitat i el seu valor social  X      X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 3 14 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 10 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 12 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari - 3 15 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 10 C.2) Contrast d’expectatives - 0 0    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació
Bibliografia:
FERNÁNDEZ GÓMEZ, J. D. (Coord.) Aproximación a la estructura de la publicidad. Sevilla: Ediciones y publicaciones Comunicación Social, 2005. ISBN: 9788496082212.
FERRER, I. i MEDINA, P. Gestión empresarial de la agencia de publicidad. Madrid: Ed. Díaz de Santos, 2014. ISBN: 9788499696393.
GARCIA UCEDA, MARIOLA. Las claves de la publicidad. Madrid: ESIC 7ª edició (revisada, 2011). ISBN: 9788473562386.
GONZÁLEZ LOBO, M. A. Manual de publicidad. Madrid: ESIC, 2009.ISBN: 9788473566285
RODRÍGUEZ CENTENO, j. C. i FERNÁNDEZ GÓMEZ, j. D. Teoría y estructura de la publicidad Teoría y estructura de la publicidad. Madrid: Síntesis. ISBN: 9788491710813
TERMCAT (Diversos autors). Diccionari de comunicació empresarial. Publicitat, relacions públiques i màrqueting. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1999. ISBN: 9788441202283.
VICTORIA, J.S. (Coord.). Reestructuras del sistema publicitario. Barcelona: Ariel, 2005. ISBN: 9788434413047.

Webgrafia:
En el seu moment i en funció del tema, es facilitaran adreces web i enllaços específics.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de totes les sessions (tant a les classes de teoria com a les activitats d’aplicació i a les classes expositives).

El docent podrà passar llista o verificar l'assistència a classe de manera discrecional i la seva acreditació per part de l'alumne podrà servir per a arrodonir la qualificació final en el cas de notes properes al següent tram.
Individual --
1-2  Activitats d'aplicació  El docent presentarà entre 5 i 10 casos pràctics sobre diferents temes de la matèria que l’alumne haurà de resoldre a classe o fora de l’aula.

El 20% de la nota d'aquest apartat es calcularà sobre les sessions en que s'hagi demanat a l'estudiant que acrediti la seva assistència.

Les Activitats d'aplicació seran avaluades, proporcionalment, en funció del nombre de casos o pràctiques lliurats a classe o via Moodle segons les indicacions del docent en cada cas.

Individual

20%
Grupal (7 membres)
3 2 Classes expositives El docent assignarà a cada equip d’alumnes -prèviament formats- un treball de recerca vinculat al Bloc 2 del temari sobre el qual hauran de treballar; en el seu moment es donaran les instruccions per a desenvolupar-lo. Grupal (7 membres) 30%
4 1-2 Examen Consistirà en una sèrie de preguntes curtes sobre els continguts tractats en els dos blocs de l’assignatura que l’alumne haurà de contestar en un espai limitat  a dos o tres paràgrafs i en un temps màxim de dues hores. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Consistirà en una sèrie de preguntes curtes sobre els continguts tractats en els dos blocs de l’assignatura que l’alumne haurà de contestar en un espai limitat  a dos o tres paràgrafs i en un temps màxim de dues hores. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1-2 Treball escrit A presentar el dia de l’examen.

Inclou dues recerques (un per a cada bloc de l’assignatura).
Aquests treballs individuals hauran d’estar relacionats amb alguns dels temes indicats en cadascun del Blocs de l’assignatura; l’estudiant podrà triar els temes dels treballs però ÉS IMPRESCINDIBLE de presentar una breu memòria descriptiva dels temes proposats que haurà de ser aprovada pel docent.

La data límit de presentació Memòria Descriptiva: el darrer dia establert  per l’Escola per a la presentar la corresponen Sol·licitud d’Avaluació Única.

En aquesta memòria s’hi  haurà de detallar:
- Títol del treball
- Objectius de la recerca
- Descripció del plantejament del treball
- Fonts d’informació previstes

Els treballs hauran de tenir una extensió no inferior a 35 pàgines, en fulls Din A4, i hauran d’estar redactats en format Word o RTF, en tipografia Times New Roman o Arial, a cos 12 (cos 10 per a les notes a peu de pàgina) i  interlineat a 1,5. Per a la redacció de les referències bibliogràfiques, se seguiran les pautes del sistema ISO; aquestes referències hauran de remetre a la bibliografia final. Els possibles annexos i taules gràfiques s’hauran d’adjuntar apart  del treball en format digital (CD, pendrive o similar).
50%
3 Examen Consistirà en una sèrie de preguntes curtes (de 10 a 15) sobre els continguts tractats en els dos blocs de l’assignatura que l’alumne haurà de contestar en un espai limitat  a dos o tres paràgrafs i en un temps màxim de dues hores. 50%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Consistirà en una sèrie de preguntes curtes sobre els continguts tractats en els dos blocs de l’assignatura que l’alumne haurà de contestar en un espai limitat  a dos o tres paràgrafs i en un temps màxim de dues hores. 100%
Treball escrit El docent pot demanar que es presenti novament el treball amb les esmenes requerides.

Apunts del docent
Tret de casos específics, no es lliuraran apunts.

 

PLA DOCENT
Assignatura Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors Codi 360382
Matèria M1. Marc teòric de la comunicació Format docència B
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. F. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 22/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 17/04/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 17/04/2020

Metodologia i organització general
L’assignatura combinarà l’exposició dels continguts que integren el programa per part del professor de forma oral, seguint la metodologia de la classe magistral, amb l’elaboració d’exercicis pràctics i treballs per part de l’alumnat.

Temari
Bloc 1 Títol: L'estructura del sector dels mitjans de comunicació
Tema 1: El sector de la premsa
1.1 Antecedents històrics: els orígens de la premsa.
1.2 Trets característics del sector de la premsa.
1.3 La premsa gratuïta.
1.4 La crisi de la premsa.
1.5 Els nous models de negoci de la premsa en l’entorn digital.
1.6 L’estructura del sector de la premsa a Espanya i Catalunya.

Tema 2: El sector radiofònic
2.1 Antecedents històrics: els orígens de la ràdio.
2.2 Les bases del model radiofònic espanyol.
2.3 L’estructura del sector radiofònic a Espanya i Catalunya.
2.4 La ràdio a Internet.

Tema 3: El sector televisiu
3.1 Antecedents històrics: models fundadors de la televisió.
3.2 La desregulació televisiva.
3.3 El finançament de la televisió.
3.4 L’estructura de la televisió a Espanya i Catalunya.
Bloc 2 Títol: L'estructura dels sectors de la indústria cultural
Tema 4: La indústria cinematogràfica
4.1 Antecedents històrics: els orígens de la indústria cinematogràfica.
4.2 Els tres processos de la indústria cinematogràfica: producció, distribució i exhibició.
4.3 La digitalització en el sector cinematogràfic.
4.4 El mercat cinematogràfic a Espanya.
4.5 Les polítiques públiques de foment de la indústria cinematogràfica a Espanya.

Tema 5: La indústria dels videojocs
5.1 Antecedents històrics: vers la consolidació d’una indústria emergent.
5.2 Trets característics de la indústria dels videojocs.
5.3 L’estructura organitzativa de la indústria dels videojocs: models de negoci i segments de mercat.
5.4 El mercat dels videojocs a Espanya.

Tema 6: La indústria discogràfica
6.1 Antecedents històrics: l'aparició de la indústria discogràfica.
6.2 Característiques essencials de la indústria discogràfica.
6.3 El mercat de la indústria musical a Espanya.
6.4 L’impacte de la digitalització: la música online.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.-L’alumne coneixerà la situació i la realitat dels principals sectors del sistema comunicatiu.       X  X
OG2.- L’alumne definirà i caracteritzarà els principals agents i actors que operen en el si del sistema comunicatiu, coneixent les seves característiques, la seva estructura de propietat, les seves  estratègies i la seva evolució en el mercat. X        X
OG3.- L’alumne tindrà una panoràmica exhaustiva dels principals mitjans de comunicació i sectors mediàtics a Espanya i Catalunya, sense renunciar a una visió global.     X X  
OG4.- L’alumne coneixerà les principals problemàtiques actuals i els escenaris i les tendències de futur dels sectors del sistema comunicatiu.   X   X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.- L’alumne coneixerà la situació i la realitat dels principals sectors del sistema comunicatiu. X      
OE2.- L’alumne tindrà una panoràmica exhaustiva dels principals mitjans de comunicació i sectors mediàtics a Espanya i Catalunya, sense renunciar a una visió global.      
OE3.- L’alumne coneixerà les principals problemàtiques actuals i els escenaris i les tendències de futur dels sectors del sistema comunicatiu.       X
2 OE4.- L’alumne coneixerà la situació i la realitat dels principals sectors del sistema comunicatiu.      
OE5.- L’alumne coneixerà la definició i caracterització dels principals agents i actors que operen en el si del sistema comunicatiu, coneixent les seves característiques, la seva estructura de propietat, les seves estratègies i la seva evolució en el mercat.     X  
OE6.- L’alumne coneixerà les principals problemàtiques actuals i els escenaris i tendències de futur dels sectors del sistema comunicatiu.        X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 100 50

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 15 B.1) Activitats d’aplicació 8 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 48
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 4 C.2) Contrast d’expectatives -- 4 16    
A.3) Classes expositives 3 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 6 B.1) Activitats d’aplicació 6 C.1) Seminari - 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 17
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 2 C.2) Contrast d’expectatives - 2 13    
A.3) Classes expositives 2 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 1                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació
ALBORNOZ, L.A.; GARCÍA-LEIVA, T. (Eds.). El audiovisual en la era digital. Madrid: Cátedra, 2017.
ÁLVAREZ MONZONILLO, J.M.; LÓPEZ VILLANUEVA, J. “Vidas paralelas de las películas: circuitos estratificados de distribución y consumo”. adComunica, 2015, núm. 10, p. 21-40.
BUSTAMANATE, E. Historia de la radio y la televisión en España. Una asignatura pendiente de la democracia. Barcelona: Gedisa, 2013
CIVIL, M. et al. (eds.). Informe de la comunicació a Catalunya 2013-2014. Barcelona: Publicacions de la UAB, 2015.
BUSTAMANTE, E. (ed.). La industrias culturales audiovisuales e Internet. Tenerife: IDECO, 2011.
CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya). Informe de l’audiovisual de Catalunya 2014. Barcelona: CAC, 2015.
CASERO-RIPOLLÉS, A. “Prensa en Internet: nuevos modelos de negocio en el escenario de la convergencia”. El profesional de la información, 2010, vol. 19, núm. 6, p. 595-601.
FERNÁNDEZ ALONSO, I. (Ed.). Austeridad y clientelismo. Política audiovisual en España en el contexto mediterráneo y de la crisis financiera. Barcelona: Gedisa, 2017.
GARCÍA SANTAMARÍA, J.V. Los grupos multimedia españoles. Análisis y estrategias. Barcelona: UOC, 2016.
HERRERO, J.C. (Coord.). Materiales para la innovación en Estructura de la Comunicación. Madrid: Universitas, 2010.
MARZAL FELICI, J.; IZQUIERDO CASTILLO, J.; CASERO-RIPOLLÉS, A. La crisis de la televisión pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza. Valencia: Aldea Global, 2015.
RIAMBAU, E. Hollywood en la era digital. Madrid: Cátedra, 2011.
VV.AA. Informe sobre el estado de la cultura en España 2016. La cultura como motor de cambio. Madrid: Libros de la Catarata, 2016.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Carpeta d'aprenentatge Carpeta de premsa: integrada per les notícies d’actualitat sobre la matèria de l’assignatura.

Fonts d’informació: consulta dels principals diaris d’informació general (El País, El Mundo, La Vanguardia…)

A partir de la realització de la carpeta de premsa, el grup escollirà una d'aquestes notícies (o diverses si estan molt relacionades) per desenvolupar les seves implicacions en relació al temari de l'assignatura, a manera de treball grupal, seguint els paràmetres i característiques pactades amb el professor.

A més del lliurament del treball en la data establerta, serà obligatòria la posada en comú del treball amb la resta de la classe, mitjançant una exposició oral on tots els membres hauran de participar activament.
Grupal (4-5 membres) 25%
2 1-2 Activitats d'aplicació

Assaig individual
Treball individual en la qual cada alumne, en funció dels seus interessos, pot escollir un dels temes tractats en el temari i aprofundir-ho. Es presentaran una sèrie de temes per part del professor i l'alumne podrà escollir un d'ells d'una llista tancada. En el cas de voler proposar un tema diferent, serà necessari pactar amb el professor. Individual 25%
3 1-2 Activitats d'aplicació

Qüestionaris conceptuals i/o comprensius
Durant el curs es realitzaran 2 qüestionaris parcials de tipus test amb el següent contingut:

Examen parcial 1: temes 1, 2 i 3.
Examen parcial 2: temes 4, 5 i 6.
Individual 10%
4 1-2 Examen L'examen constarà d'un mínim de 40 preguntes teorico-pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen L'examen constarà d'un mínim de 40 preguntes teorico-pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Activitats d'aplicació

Assaig individual
Treball individual en la qual cada alumne, en funció dels seus interessos, pot escollir un dels temes tractats en el temari i aprofundir-ho. Es presentaran una sèrie de temes per part del professor i l'alumne podrà escollir un d'ells d'una llista tancada. En el cas de voler proposar un tema diferent, serà necessari pactar amb el professor. 30%
2 Examen L'examen constarà d'un mínim de 40 preguntes teorico-pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. 70%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen L'examen constarà d'un mínim de 40 preguntes teorico-pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)