PLA DOCENT
Assignatura Teoria de l'Opinió Pública Codi 360366
Matèria M1. Marc teòric de la comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. F. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 19/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 21/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019 

Metodologia i organització general
L’assignatura s’organitza en dos blocs docents d’estructura similar. Tots ells s’obren amb una sessió de contrast d’expectatives en la que es fixen els objectius del bloc i es planifiquen les activitats a realitzar. Cada bloc es tanca amb una doble sessió de treball: per una banda, la compilació de la Carpeta d’ aprenentatge en la que es reuneixen i s’avaluen els materials del bloc individualment, i per una altra banda, la realització d’un Seminari destinat a resoldre dubtes en dinàmica de aprenentatge cooperatiu. Les sessions presencials de cada bloc s'estructuren en classes magistrals i activitats d’aplicació a l'aula i poden incloure col·loquis o conferències segons els continguts treballats. L’alumnat treballarà a partir de l’anàlisi de textos escrits i exposicions orals de caràcter teòric, així com de casos pràctics en els que serà necessari demostrar capacitat de comprensió i síntesi.

Temari
Bloc 1 Títol: Definició de l’opinió pública i recorregut teòric pels discursos històrics i contemporanis sobre el concepte
Tema 1: Dificultats de conceptualització
1.1  Anàlisi crítica i classificació a partir dels elements constitutius.
1.2. Proposta de definició operativa.
1.3. Característiques de l’opinió pública i perspectives d’estudi.
1.4. Discurs principal
1.4.1. El somni il·lustrat. Jürgen Habermas i Hannah Arendt.
1.4.2. Eines de control social. Pierre Bourdieu i Noelle-Neumann.

Tema 2: Aproximació teòrica a l’estudi de l’opinió pública. Recorregut històric
2.1. Evolució de l’espai públic i transformacions polítiques i socials. Del Món Clàssic a les Declaracions de Drets.
2.2. Aproximació teòrica a l’estudi de l’opinió pública. De la Revolució Industrial als atacs del 9/11.
Bloc 2 Títol: Els processos de formació de l'Opinió Pública. Actors, influències i conflictes
Tema 3: La influència dels mitjans de comunicació en el procés de formació de l’opinió pública. Evolució de la teoria dels efectes i context històric
3.1. Model dels efectes directes. Comunicació propagandística.
3.2. Model dels efectes limitats. Comunicació persuasiva.
3.3. Model dels efectes poderosos sota condicions limitades.

Tema 4: La influència dels actors polítics en el procés de formació de l’opinió pública. Relació entre opinió pública i poder
4.1. Funcions i processos de formació de l’opinió pública.
4.2. Opinió pública en règims parlamentaris i en règims autoritaris.
4.3. Actors del procés de l’opinió pública: classe política, mitjans de comunicació, grups de pressió i societat civil.
4.4. Opinió pública i poder. Legitimació de l’ordre social i possibilitats de ruptura.
4.5. Conflictes contemporanis. Xarxes socials, llibertat d’expressió i correcció política.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.- L'alumne definirà i construirà una visió crítica del fenomen de l’opinió pública en el marc de la comunicació social.  X X   X  
OG2.- L’alumne comprendrà i avaluarà críticament la influencia dels diferents actors (esp. mitjans de comunicació i agents polítics) en la configuració de l’opinió pública segons els models d’interrelació i/o context sòcio-històrics. X  X  X X
OG3.- L'alumne coneixerà i avaluarà críticament les diferents tècniques d’observació i gestió de l’opinió pública i el seu valor instrumental (tractament periodístic i repercussió polític-social).  X X  X X

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.- L'alumne identificarà i avaluarà críticament les diferents definicions del concepte d’opinió pública. X    
OE2.- L'alumne identificarà els conceptes bàsics de la interacció social (opinions, actituds, creences i valors) i els diferents agrupaments socials (individu, grup, públic).  X    
OE3.- L’alumne comprendrà els processos de formació de l’opinió pública com a fenòmens que es generen en un context determinat i condicionant (temps, agents, relacions socials, interessos i necessitats).  X    
OE4.- L'alumne coneixerà les diferents teories de l’opinió pública d’acord a les dues tradicions d’estudi (clàssica i empírica) i el context històric on s’emmarquen.  X    
2 OE5- L’alumne identificarà els actors que intervenen en la creació de l’opinió pública.    X  
OE6.- L’alumne comprendrà els diferents models d’interrelació entre institucions, mitjans i ciutadania.    X  
OE7.- L'alumne analitzarà la influència dels mitjans de comunicació, les relacions públiques i els grups polítics o empresarials en la configuració de l'opinió pública i l'establiment de l'agenda segons els models d'interrelació o contextos.    X  
OE8.- L'alumne desenvoluparà una actitud d'atenció crítica permanent envers l'actualitat informativa, l'opinió publicada i els valors vigents en la comunicació social.    X  
OE9.- L’alumne identificarà les principals aportacions de les noves tecnologies en la creació d'opinió pública.    X  
OE10- L'alumne avaluarà críticament els resultats obtinguts i el treball realitzat, tant propi com dels companys; analitzar i sintetitzar la informació bàsica sobre un tema a partir de textos escrits i exposicions orals de caràcter teòric; analitzar qüestions relacionades amb l'opinió pública a través de l'observació de casos; treballar en equip.    X  
OE11.- L'alumne coneixerà i avaluarà críticament les diferents tècniques d’observació de l’opinió pública, i el seu valor  instrumental (tractament periodístic i repercussió política i social).      X
OE12.- L’alumne comprendrà el mètode d'investigació demoscòpica, les seves aplicacions i les seves limitacions.     X
OE13.- L'alumne coneixerà les principals fonts d'informació estadística i els estudis d'opinió més rellevants.     X
OE14.- L'alumne sabrà avaluar críticament tant els resultats de les enquestes d'opinió com el tractament i la funcionalitat de la seva publicació.      X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 53 97

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 10 B.1) Activitats d’aplicació 3 C.1) Seminari -- 1 9 D.1) Treball autònom de l’estudiant 25
A.2) Col·loquis 1 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 1 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 1    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 9 B.1) Activitats d’aplicació 14 C.1) Seminari -- 2 16 D.1) Treball autònom de l’estudiant 40
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 2 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 3    
A.3) Classes expositives 4 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 2 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 3                

 


Fonts d'informació
ARENDT, H. La condición humana. Barcelona: Paidós, 1993.
ARENDT, H. La promesa de la política. Barcelona: Planeta, 2005.
BERGER, P.; LUCKMANN, T. La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu, 1986.
BOURDIEU, P. “La opinión pública no existe”. Cuestiones de Sociología, 2000, núm. 166, p. 220-232.
HABERMAS, J. Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructura de la vida pública. Madrid: Editorial Gustavo Gili, 2007.
LIPPMANN, W. La opinión pública. Madrid: Cuadernos de Langre, 2003.
McCOMBS, M. Estableciendo la agenda. El impacto de los medios en la opinión pública y en el conocimiento. Barcelona: Paidós, 2006.
NOELLE-NEUMANN, E. La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Barcelona: Editorial Paidós, 2003.
PRICE, V. Opinión pública. Esfera pública y comunicación. Barcelona: Paidós, 1994.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Carpeta d’aprenentatge: L’observació i la gestió de l’opinió pública Consisteix en resoldre una sèrie d’exercicis analítics sobre l’observació i la gestió de l’opinió pública i/o el rol dels actors implicats (esp. mitjans, polítics, societat civil), en grup i a l’aula. Es requerirà un treball autònom previ que l’estudiant haurà de realitzar individualment fora de l’aula (lectures i/o visionat de materials).
Assistència obligatòria (registre validat per la docent). En cas de no poder assistir, la nota final d’aquesta activitat serà NP (0).
Grupal (4-5 membres) SI 15%
1 1-2 Activitats d’aplicació: Qüestionaris conceptuals i/o comprensius Consisteix en realitzar una sèrie de pràctiques individuals on caldrà aplicar el contingut i l'aprenentatge teòric de l'assignatura a un fenomen concret del camp de l'opinió pública. Es requerirà un treball autònom previ que l’estudiant haurà de realitzar individualment fora de l’aula (lectures i/o visionat de materials).
Assistència obligatòria (registre validat per la docent). En cas de no poder assistir, la nota final d’aquesta activitat serà NP (0).
Individual NO 35%
4 1-2 Examen L’examen, de caràcter teòric-pràctic, comprèn preguntes de tipus conceptual i de tipus comprensiu i/o analític.

Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura. Això inclou totes les activitats d’avaluació i formatives realitzades a l’aula o fora de l’aula a partir de les lectures i els textos audiovisuals recomanats al llarg del curs.

L’examen es realitzarà durant el període oficial del primer semestre i s’avaluarà del 0 al 10.

S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòric-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova.

No s'acceptarà cap mena de treball com a alternativa d'avaluació.
Individual 50%


 

Reavaluació de l'avaluació continuada
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen La reavaluació es farà sobre la totalitat de l’assignatura a través d’un examen teòric-pràctic amb preguntes conceptuals i de tipus comprensiu (70%) i exercicis d’aplicació analítica (30%).  Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura.

L’examen s’avaluarà del 0 al 10. La puntuació mínima per a aprovar és de 5 sobre 10.

S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòrico-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova. No s'acceptarà cap mena de treball com a alternativa d'avaluació.
100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen Els alumnes que s’acullin a l’avaluació única han de realitzar, de manera imprescindible, els següents passos:

1) Demanar avaluació única des de la Secretaria Virtual
2) Informar per correu al professor de l’assignatura
3) Demanar dues tutories durant el semestre per correu al professor per assegurar un bon seguiment del temari
4) Presentar-se a les tutories acordades
5) Realitzar l'examen final el dia assenyalat * No complir amb els punts impossibilita la presentació a l’estudiant a l’examen final.

EXAMEN FINAL TEÒRIC-PRÀCTIC: preguntes conceptuals i de tipus comprensiu, i exercicis d'aplicació analítica. Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura.

L’examen s’avaluarà del 0 al 10. La puntuació mínima per a aprovar és de 5 sobre 10.

S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòrico-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova. No s'acceptarà cap mena de treball com a alternativa d'avaluació.
100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen EXAMEN FINAL TEÒRIC-PRÀCTIC amb preguntes conceptuals i de tipus comprensiu, i exercicis d'aplicació analítica. Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura.

L’examen s’avaluarà del 0 al 10. La puntuació mínima per a aprovar és de 5 sobre 10.

S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòrico-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova. 

No s'acceptarà cap mena de treball com a alternativa d'avaluació.
100%

Apunts del docent
No es penjaran els apunts a l’Aula Virtual, com a molt resums o presentacions de temes concrets.
PLA DOCENT
Assignatura Tècniques de Negociació i Presa de Decisions Codi 361821
Matèria M15. Tècniques d'Investigació en Psicologia Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dr. O. S. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Consulteu calendari
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre 6-7-8 Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 29/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 24/05/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Metodologia i organització general
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per comprendre i analitzar els factors psicosocials que intervenen en els processos de negociació i de presa de decisions. Així mateix, l’alumnat aprendrà models, tècniques i eines bàsiques per desenvolupar estratègies de negociació i de presa de decisions a l’àmbit de la publicitat i les RRPP. El primer bloc de l’assignatura està centrat en els factors psicosocials que intervenen en la negociació i en les estratègies per garantir una negociació exitosa en les organitzacions. El segon bloc està centrat en el procés de presa de decisions i en les tècniques que son més habituals a les organitzacions. Pel que fa a la metodologia docent, l'assignatura combina classes magistrals amb activitats d'aprenentatge a l'aula que fan necessària la participació activa de l’alumnat, principalment, lectura crítica de documents, dinàmiques de grup, simulacions i anàlisis de casos.
Temari
Bloc 1 Títol: Bases psicosocials i estratègies de negociació.

Tema 1. Delimitació i naturalesa de la negociació.
Tema 2. Models i estratègies de negociació.
Tema 3. Planificació i tàctiques de negociació.
Tema 4. Desenvolupament d’habilitats de negociació.
Tema 5. Casos especials i reptes en la negociació.

Bloc 2 Títol: Bases psicosocials i tècniques per la presa de decisions.

Tema 6. Delimitació del procés de presa de decisions.
Tema 7. Factors cognitius, emocionals i conatius en la presa de decisions.
Tema 8. Models i estils en la presa de decisions.
Tema 9. Tècniques individuals de presa de decisions.
Tema 10. Tècniques grupals de presa de decisions.


Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
 C7  Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C14 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C6 C7  C14
OG1.- L’alumnat aprendrà els diferents mecanismes psicològics, psicosocials i grupals que intervenen en els processos de negociació i de presa de decisions en l’àmbit de la publicitat i les RRPP. X      
OG2.- L’alumnat aprendrà els models, les tècniques i les eines bàsiques per resoldre de forma exitosa les diferents fases dels processos de negociació i de presa de decisions en l’àmbit de la publicitat i les RRPP.  X X X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumnat serà capaç de descriure un procés de negociació i els diferents factors psicològics, psicosocials o de l’entorn que intervenen a les diferents fases d’aquest procés a l’àmbit de les organitzacions. X  
OE2.- L’alumnat serà capaç d’identificar diferents escenaris de negociació i analitzar un procés de negociació atenent als models subjacents, estils i estratègies de negociació portades a terme per els participants. X X
OE3.- L’alumnat desenvoluparà les seves habilitats de negociació i aprendrà a seleccionar quines estratègies i eines de negociació aplicar en funció de determinats escenaris de l’àmbit de la publicitat i les RRPP.  X 
2 OE4.- L’alumnat serà capaç de descriure un procés de presa de decisions i els diferents factors psicològics, socials o grupals que poden incidir en aquest procés a l’àmbit de les organitzacions. X  
OE5.- L’alumnat serà capaç d’analitzar un procés de presa de decisions atenent als possibles biaixos cognitius, així com als models, estils i tècniques portades a terme per els participants. X X
OE6.- L’alumnat desenvoluparà les seves habilitats comunicatives i aprendrà a seleccionar la tècnica de presa de decisions individual o grupal més adient en funció de determinats escenaris de l’àmbit de la publicitat i les RRPP. X  X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 14 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 3 14.5 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32.5
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 14 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 3 14.5 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32.5
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació

BOULTON, R. “Recopilación de preguntes útiles para trabajar con grupos” En: SCHNITMAN, D.F.; SCHNITMAN, J. (Eds). Resolución de conflictos: Nuevos diseños, nuevos contextos. Buenos Aires: Grancia, 2000, p. 315-330. ISBN 950641307X.
DE BONO, E. Seis pares de zapatos para la acción: Una solución para cada problema y un enfoque para cada solución. Barcelona: Paidós, 2000. ISBN 9788449309120.
DE BONO, E. Seis sombreros para pensar: Una guía de pensamiento para gente de acción. Barcelona: Granica, 2006. ISBN 9789506410612.
ESPINOZA MARTÍNEZ, R. Manual del participante: Comunicación y negociación efectiva. Mèxic: Fundación Friedrich Ebert México, 2011. ISBN 9786077833215.
FISHER, R.; URY, W.; PATTON, B. Obtenga el sí: El arte de negociar sin ceder. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 1996. ISBN 9788480881340.
GARCÍA AEL, C.; GAVIRIA, E. “Los procesos de decisión en los grupos”. En: MOLERO, F.; LOIS, D.; GARCÍA AREL, C.; GÓMEZ, A. (cords.). Psicología de los grupos. Madrid: UNED, 2018, p. 243-273. ISBN 9788436271959.
GARCÍA HIGUERA, J.A. La toma de decisiones. En http://www.cop.es/colegiados/M-00451/tomadeciones.htm [consulta: 22 juny 2018].
GORDILLO LEÓN, F.; LÓPEZ PÉREZ, R.M.; MESTAS HERNÁNDEZ, L.; CORBI GRAN, B. “Comunicación no verbal en la negociación: La importancia de saber expresar lo que se dice”. Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 2014, vol. 17, núm. 2, p. 646-666.GORDILLO LEÓN, F.; LÓPEZ PÉREZ, R.M.; MESTAS HERNÁNDEZ, L.; CORBI GRAN, B. “Comunicación no verbal en la negociación: La importancia de saber expresar lo que se dice”. Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 2014, vol. 17, núm. 2, p. 646-666.
FISHER, R.; URY, W.L.; PATTON, B. Getting to yes: Negotiating agreement without giving in. New York: Penguin Books, 2011.
JENSEN, K. The Trust Factor: Negotiating in SMARTnership. Palgrave Macmillan, 2013. ISBN: 9781137333681.
KENNEDY, G. Negociación. Edimburg: Heriot-Watt University, 2002.
LEWICKI, R.J.; SAUNDERS, D.M.; BARRY, B. Negotiation. New York: McGraw-Hill, 2006.
MOTA BOTELLO, G.A. (Ed.). La negociación en psicología social: Nuevos campos, nuevos conceptos. Monterey, NL: Cecyte, 2011. ISBN 9786077516392.
MUNDUATE JACA, L.; MEDINA DÍAZ, F.J. (Coords). Gestión del conflicto, negociación y mediación. Madrid: Ediciones Pirámide, 2005. ISBN 9788436819243.
PILAR, J.V. Herramientas para la gestión y la toma de decisiones. Argentina: Hanne, 2012. ISBN 9789871578801.
ROY J.; LEWICKI, R.J.; SAUNDERS, D.M.; BARRY, B. Fundamentos de negociación. Mèxic: Mcgraw-Hill / Interamericana Editores, (5ª edició), 2008. ISBN 9786071507532.
THOMPSON, L.L. The mind and heart of the negotiator. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2005.
VERA, J.J. Resolución alternativa de conflictos: Teoría y práctica didáctica. Murcia: ICE-UMU/DM, 2010. ISBN 9788484257936.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 i 2  Activitats d'aplicació Exercicis i dinàmiques grupals realitzades a l’aula on es treballen els conceptes de l’assignatura. Individual NO 15%
2 1 Treball escrit Treball escrit on s’analitzen escenaris de negociació propis de l’àmbit de la publicitat i les RRPP i on es proposen estratègies de negociació adients. Individual 20%
3 2 Treball en grup Treball escrit on s’analitzen problemes propis de l’àmbit de la publicitat i les RRPP i on es justifica l’aplicació de tècniques de presa de decisions adients. Grupal (3 membres) 15%
4 1 i 2 Examen Examen de caràcter teòric-pràctic que inclou 40 preguntes de resposta múltiple amb quatre alternatives. Les respostes correctes sumen 1 punt i les incorrectes resten 0.25 punts respecte a la puntuació total. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota màxima a obtenir és un 5.
Nom activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació Activitat que inclou 10 preguntes de desenvolupament on s’han de definir, analitzar i/o exemplificar diferents conceptes teòrics relacionats amb la negociació i la presa de decisions. 40%
Examen Examen de caràcter teòric-pràctic que inclou 40 preguntes de resposta múltiple amb quatre alternatives. Les respostes correctes sumen 1 punt i les incorrectes resten 0.25 punts respecte a la puntuació total. 60%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l’avaluació única l’estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
1 Activitats d'Aplicació Activitat que inclou 10 preguntes de desenvolupament on s’han de definir, analitzar i/o exemplificar diferents conceptes teòrics relacionats amb la negociació i la presa de decisions. 40%
2 Examen Examen de caràcter teòric-pràctic que inclou 40 preguntes de resposta múltiple amb quatre alternatives. Les respostes correctes sumen 1 punt i les incorrectes resten 0.25 punts respecte a la puntuació total. 60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota màxima a obtenir és un 5.
Nom activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Activitats d'aplicació Activitat que inclou 10 preguntes de desenvolupament on s’han de definir, analitzar i/o exemplificar diferents conceptes teòrics relacionats amb la negociació i la presa de decisions. 40%
Examen Examen de caràcter teòric-pràctic que inclou 40 preguntes de resposta múltiple amb quatre alternatives. Les respostes correctes sumen 1 punt i les incorrectes resten 0.25 punts respecte a la puntuació total. 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)