PLA DOCENT
Assignatura Treball Fi de Grau Codi 361879
Matèria M17. Treball Fi de Grau Format docència B
Requisits previs És imprescindible tenir superats la totalitat de matèries bàsiques i obligatòries, així com les optatives que corresponen per planificació semestral.
Per matricular el TFG cal també tenir matriculades totes les assignatures requerides per completar el pla d'estudis. L'incompliment d'aquest apartat implicarà, prèvia notificació, l'anul·lació de la matrícula del TFG.
Docent Dra. S. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Vuitè Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 01/03/2012
Data darrera actualització i seguiment: 18/06/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Metodologia i organització general

VINCULACIÓ DEL TREBALL FI DE GRAU AMB LES ASSIGNATURES METODOLOGIA DE L’ACTIVITAT EN RELACIONS PÚBLIQUES I METODOLOGIA DE L’ACTIVITAT EN PUBLICITAT

El Treball de Fi de Grau és una campanya publicitària o de relacions públiques que l’estudiant, a títol individual, tria i elabora a partir de l’anunciant o subjecte promotor, treballat en el primer semestre en les assignatures de metodologia. Per poder sol·licitar tutor/a de TFG és IMPRESCINDIBLE tenir superades:

-L’assignatura de Metodologia en la que es basarà el TFG, i
-La proposta d’ampliació de campanya presentada per l’alumna/e.

Sol·liciteu assignació de tutor/a des del Moodle de l’assignatura de Metodologia corresponent. Trobareu les instruccions i documentació en el mateix espai virtual. Si no compliu els requisits esmentats, s’aconsella a l’alumne que doni de baixa la matrícula de l’assignatura en el període establert en el Calendari Acadèmic. Només en aquest cas, l’Escola procedirà a la devolució de les taxes. Si no es formalitza la baixa, la qualificació del TFG serà de NO PRESENTAT, i el curs següent computarà com a repetidor/a.

L'alumnat que tingui superat el Taller d'Investigació Científica aplicada al Treball de Fi de Grau, podrà triar aquesta tercera opció.

NORMES REGULADORES DEL TFG DEL GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
Aprovat per la Comissió Executiva de l’Escola el 13.07.12.

Normativa d’aplicació:
• Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, indica que els ensenyaments oficials de grau tenen com a finalitat que l’alumnat obtingui una formació general, en una o diverses disciplines, i estan encaminats a preparar l’estudiant per a l’exercici d’activitats professionals.
• Normes generals reguladores dels treballs de fi de grau de la Universitat de Barcelona, aprovades per la CACG de 29 de març de 2011 i Consell de govern de 7 de juny de 2011.
• Acord, en data de 17 de desembre de 2018, de la Comissió Executiva i del Consell Rector de l'ESRP, en relació a la modificació del punt 5 de les normes reguladores pel qual s'estableix l'actualització del procediment per aqeqüar-lo en format digital.

---

1.Sobre l’objecte i tipus de TFG.
1.1. Sobre l’objecte de TFG.
El TFG es defineix com a un treball autònom i individual que permet a l’estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al títol de grau. Excepcionalment i quan la complexitat o l’amplitud del projecte o el treball que s’ha de desenvolupar ho justifiqui el TFG es pot dur a terme per grups de més alumnes prèvia sol·licitud i autorització per escrit al docent responsable de la coordinació de l’assignatura.
Per tal d’obtenir el títol de Grau en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Barcelona cal fer, amb caràcter obligatori, un Treball fi de Grau (en endavant, TFG), de 6 crèdits ECTS, relacionat directament amb els estudis cursats. Aquest treball ha d’aplicar i integrar els coneixements treballats en les diferents matèries i assignatures, i les competències   adquirides al llarg de la titulació i detallades al final d’aquest document,  amb la finalitat de permetre l’avaluació integral de la capacitació professional de l’alumne/a.

1.2. Sobre el tipus de TFG.
Com a conseqüència de l’apartat anterior, els TFG en Publicitat i Relacions Públiques s’han d’ajustar a alguna de les tipologies següents:
a) Projecte de publicitat (individual).
b) Projecte de relacions públiques (individual).
c) Treball de recerca (individual).
d) Aquelles altres activitats o treballs de camp, similars i comparables en l’àmbit de la publicitat i les relacions públiques (individual i prèvia sol·licitud i autorització formal).

2.-Sobre l’organització.
2.1. Comissió  competent: membres i presidència.
La Comissió Executiva de l’Escola és l’òrgan responsable de vetllar per l’organització i pel bon funcionament del TFG aplicant aquesta i la normativa de la UB. És també competent per resoldre qualsevol conflicte o eventualitat no previst en aquesta normativa. El Reglament del centre descriu membres i presidència

2.2. Elaboració del pla docent.
Són aplicables als TFG les normes reguladores dels plans docents de les assignatures per als ensenyaments de la UB. El pla docent del TFG l’elaborarà Claustre.
El TFG s’ha de dur a terme sota l’orientació d’un/a professor/a tutor/a de TFG, que ha d’actuar com a dinamitzador/a i facilitador/a del procés d’aprenentatge d’acord amb allò  descrit en el punt 6 d’aquestes normes.
Si s’escau, l’Escola formalitzarà un conveni amb tota persona jurídica aliena si l’estudiant ha de desenvolupar en aquella institució o organisme tot el TFG o una part significativa d’aquest. En aquest cas, l’alumne/a  ha de tenir a més a més un/a tutor/a de la institució perquè li presti col·laboració en la definició del contingut del TFG i en el seu desenvolupament.

3.-Sobre la matriculació i els períodes d’avaluació (lliurament o defensa).
3.1 Requisits de matriculació.
La matrícula del  TFG podrà realitzar-se, com a molt aviat, el quart curs de carrera quan es compleixin els requisits acadèmics aprovats en la fixació del pla d’estudis en la corresponent Memòria Verifica: “És imprescindible tenir superats la totalitat de matèries bàsiques i obligatòries, així com les optatives que corresponen per planificació semestral”.
Per matricular el TFG cal també tenir matriculades totes les assignatures requerides per completar el pla d’estudis. L’incompliment d’aquest apartat implicarà, prèvia notificació, l’anul·lació de la matrícula del TFG.

3.2. Període de matriculació:
La matrícula del TFG es pot fer efectiva en els dos semestres del curs acadèmic. El període coincideix amb el calendari general del Centre.

3.3 Lliurament i defensa dels treballs:
Els períodes de lliurament i defensa, qualificació, i defensa davant Tribunal dels TFG són els establerts per a la resta d’assignatures del títol de grau dins el calendari de tancament d’avaluació.
Igualment, l’Escola establirà un procediment de signatura d’actes que permeti la qualificació individual dels estudiants del TFG respectant els mateixos períodes de qualificació establerts per a la resta d’assignatures. La menció de matrícula d’honor en la qualificació no s’incorporarà a l’acta fins al final del període d’avaluació per tal de respectar el que estableix l’article 5.6. del RD 1125/2003 de 5 de setembre.

4.-Sobre el tema del TFG L’anunciant i/o subjecte promotor que origina el tema del TFG és el mateix que l’alumne/a ha treballat en una de les assignatures que es relacionen a continuació i que han estat cursades el semestre anterior:
-Metodologia de l’Activitat Publicitària, o
-Metodologia de l’Activitat de Relacions Públiques,
Per inscriure en el registre de temes de TFG, l’estudiant, haurà d’acreditar que té superada l’assignatura que correspongui al seu treball i presentar una proposta d’ampliació DIFERENT de la resta dels seus companys de grup, validada pel titular de l’assignatura en qüestió en un document normalitzat elaborat pel centre.
Els alumnes interessats en realitzar TFG basats en projectes d’investigació (opcions “d” i “e” de les descrites en l’apartat 1.2,  hauran d’acreditar la superació del Taller de Metodologia d’investigació científica aplicada al Treball de Fi de Grau que l’escola programarà cada curs acadèmic.

5.- Sobre la responsabilitat i l’encàrrec docent.
L’òrgan competent és la Comissió Executiva. Li correspon vetllar perquè tots i cada un dels estudiants que presentin la corresponent Sol·licitud tinguin assignat un professor/a-tutor/a.

Procediment d’assignació de tutor/a:
Metodologies superades en cursos anteriors:
Un cop formalitzada la matrícula, l’alumne ha de sol·licitar l’assignació d’un tutor/a, expert en publicitat o relacions públiques segons el tipus de projecte triat, a la Secretaria de l’Escola a partir d'un model normalitzat: “Sol·licitud d'assignació de tutor de TFG amb Metodologies Superades en curs anterior”. L’estudiant indicarà les seves preferències en l’esmentat document. Juntament amb la “Sol·licitud”, caldrà que adjunti la metodologia superada en format paper i la revalidació del docent corresponent. Simultàniament, l’haurà d’enviar en format digital al correu: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. . L’assignació definitiva estarà condicionada per la disponibilitat i interès del docent i per la pròpia organització de l’Escola.

Metodologies superades durant l' any acadèmic en curs:
L'estudiant ha de sol·licitar l'assignació d'un tutor/a, expert en publicitat o relacions públiques. Ho farà accedint a la pestanya habilitada dins de l'aula Moodle de la Metodologia en la que es vulgui desenvolupar el TFG.

En ambdós casos s’estableix una data límit per sol·licitar l'assignació de tutor/a, consulteu el Moodle. Un cop superada aquesta data la qualificació del TFG serà a tots els efectes NO PRESENTAT.


La Comissió Executiva validarà les sol·licituds d’assignació de tutor/a en funció de l’adequació dels coneixements i experiència del docent requerit.

Amb l’acceptació formal del docent, es publicarà l’assignació de tutor/a a la intranet de l’Escola. L’alumna/e sol·licitarà una primera entrevista al seu professor-tutor, dins els primers quinze dies a comptar des de la seva assignació. En aquesta sessió l’alumne/a serà assessorat pel que fa a directrius, aclariments, i suggeriments que el docent consideri oportunes relatius al seu projecte.

La resta de consultes s’activaran preferiblement per part de l’estudiant fins completar les mínimes establertes en aquest document. Excepte per causes del tot excepcionals, no s’acceptaran canvis en l’assignació de tutor/a.

6.-Sobre la direcció dels treballs. Podrà ser tutor qualsevol membre del personal docent i col·laborador implicat en l’ensenyament de la titulació a l’Escola.
Responsabilitats del tutor/a:
• El tutor farà el seguiment del projecte que realitzarà l’estudiant amb un mínim de tres tutories personals i/o a l'aula virtual Moodle.
• Correspon al docent orientar, aconsellar,  recomanar i indicar modificacions quan convingui amb la finalitat de dinamitzar el procés d’aprenentatge.
• Indicar a l’estudiant l’obligatorietat de seguir les normes formals de presentació de treballs, d’acord amb els criteris de la indicats en el Pla Docent.
• Seguir els criteris d’avaluació establerts pel centre en la Plantilla d’Avaluació per a TFG per a tutor/s i presentar-la signada a la Secretaria del Centre en els terminis establerts. En aquest document, el tutor inclourà, si s’escau, la seva autorització per a la defensa del TFG davant un Tribunal constituït a l’efecte i amb competència per a qualificacions superiors a l’aprovat.
• Avaluar dins el següent ventall de qualificacions:
-no presentat
-suspens -entre 0 i 4,9-
-aprovat 5,0.

Responsabilitat de l’estudiant:

• Formalitzar matrícula.
• Presentar en termini i forma la seva “Sol·licitud d’Assignació de Professor/a-Tutor/a del Treball Fi de Grau”.
• Un cop assignat tutor, concertar l’entrevista inicial.
• Realitzar un mínim de tres tutories en el format acordat amb el tutor i seguir les seves recomanacions.
• Elaborar, lliurar i defensar el seu  TFG davant el tutor en el període  establert.
• (opcional) Presentar en termini forma la seva Sol·licitud d’Assignació de Tribunal per a la defensa del Treball de Fi de Grau, amb l’informe favorable del tutor.

7.- Sobre l’avaluació i qualificació:
7.1. Avaluació del tutor:
• Finalitzat el TFG, i en les dates que determini el centre, l’alumna/e lliurarà formalment al seu professor-tutor el treball per a la seva avaluació, i aquest haurà  d’omplir la seva  Plantilla d’Avaluació per a TFG per a tutor/s i qualificar-lo amb el següent barem:

Qualificació: NO PRESENTAT (NP)
Tots aquells estudiants matriculats del TFG i que no hagin realitzat dins dels respectius terminis:
a) Sol·licitud de tutor/a
o
b) Tres tutories.
o
c) El TFG pròpiament

Qualificació: SUSPENS (entre 0,0 i 4,9)
Tots aquells estudiants matriculats del TFG, que l’hagin presentat en termini, i que hagin estat qualificats negativament en dos o més ítems dels establerts en l’avaluació.

a) TFG suspès per part del professor-tutor.

Qualificació: APROVAT (5,0) Tots aquells estudiants matriculats del TFG que compleixin els següents requisits:
a) Sol·licitud de tutor dins el termini.
b) Tres tutories.
c) Lliurament i defensa del TFG en el termini establert.
d) TFG aprovat per part del professor-tutor.

7.2. Avaluació del Tribunal addicional.
Qualificacions:APROVAT NOTABLE, EXCEL·LENT, EXCEL·LENT I MATRÍCULA D’HONOR.

Tots aquells alumnes qualificats pel seu professor-tutor com a APROVATS, i que tinguin un informe favorable d’aquest, podran defensar per segona vegada el seu Treball de Fi de Grau en una presentació oral davant d’un tribunal que es constituirà a tal efecte.

En aquest cas, caldrà presentar el formulari de Sol·licitud d’Assignació de Tribunal per a la defensa del Treball de Fi de Grau en el termini establert pel centre.

L’alumne/a lliurarà tres exemplars del seu TFG per a cada un dels membres del tribunal, un en format paper i els altres en suport digital. Un cop qualificats definitivament podran ser dipositats per a consulta pública a la Biblioteca de l’Escola. En conseqüència cap TFG no es retornarà a l’estudiant.

El dia i hora assignat, l’estudiant farà la defensa pública del seu projecte davant el tribunal constituït pel Centre a tal efecte. El professor-tutor podrà formar part del tribunal. La durada de l’exposició serà d’un mínim de 10 minuts i un màxim de 15. Es penalitzaran les presentacions de duració inferior/superior a la fixada.

La defensa del TFG es pot realitzar en català, castellà o anglès a petició prèvia de l’estudiant. La meitat més un dels membres del tribunal determinaran la qualificació final. Es tindrà en compte tant el treball escrit: contingut, aspectes formals i metodològics, així com, molt especialment, la defensa oral: presentació, discurs, material complementari... d’acord amb una plantilla d’avaluació dissenyada a tal efecte. La qualificació final en format quantitatiu anirà des del 0,0 al 10,0. Una avaluació negativa de la presentació oral pot comportar baixar la qualificació assolida amb el tutor, i suspendre el TFG.

Si s’escau, es pot atorgar matrícula d’honor, respectant el que estableix l’article 5.6 del RD 1125/2003, de 5 de setembre. La defensa del TFG pot realitzar-se únicament i exclusiva dins l’any acadèmic de la matrícula i a la convocatòria en què assoleixi l’aprovat per part del tutor/a.

TRIBUNAL
Els tribunals d’avaluació estaran constituïts per tres membres (president, secretari i vocal). Tindran caràcter acadèmic i/o professional.

En el primer cas, es prioritzaran tribunals constituïts per docents que valoraran la pertinença de la investigació realitzada i la seva aportació científica.

En el segon cas, el centre prioritzarà la participació de professionals de reconegut prestigi com a membres del tribunal.

El Tribunal avaluarà a partir dels paràmetres indicats pel centre en una Plantilla d’avaluació per a Tribunals de TFG.

8.- Arxiu o dipòsit del treball.
Una còpia electrònica en format “pdf” del TFG elaborat per l’estudiant per superar els crèdits de l’assignatura quedarà arxivada al repositori del centre i serà de lliure consulta per a usos docents, de recerca o d’estudi personal en  aquells casos on l’autor manifesti explícitament el seu caràcter públic.

---

Sortides i perfils professionals (SP) del Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Sortides professionals segons titularitat de qui contracta:
• Àmbit Privat.
• Àmbit Públic (administració pública).

Sortides professionals segons la personalitat jurídica de qui contracta:
• Organitzacions amb ànim de lucre: Societats mercantils (Societats anònimes, limitades, cooperatives...
• Organitzacions sense ànim de lucre: Fundacions i associacions (ONG).
• Altres:Administració pública, sindicats, partits polítics....

Sortides professionals segons sector d’activitat econòmica de qui contracta:
• Serveis.
• Industrial.
• Sociocultural.
• Gran consum.
• Automoció.
• Sanitari.
• ...

Sortides professionals segons la vinculació amb l'organització:
Per a publicitaris/ies:
• Agències de Publicitat:creació, producció, promocions, comercialització, Serveis de Recerca, d'Estudis de Mercat,.); Centrals de compres de mitjans...
• Departaments Interns: Departaments integrats a les empreses per gestionar globalment la política de comunicació comercial.

Per a professionals de les relacions públiques:
• Gabinets de Relacions Públiques: consulta,  assessorament, planificació i execució en relacions públiques.
• Departaments interns: Dins les organitzacions en departaments específics o en col·laboració amb la gerència, i amb altres àmbits de l'organització en tots aquells temes que facin referència als públics.

Sortides professionals segons les funcions desenvolupades:
Com a Publicitaris/ies:
• Creació publicitària: Desenvolupament artístic i creatiu de peces publicitàries: anuncis, falques radiofòniques, espots,..
• Planificació de mitjans: Selecció dels mitjans de comunicació social on apareixeran els anuncis.
• Comptes: Relació amb els clients (assessorament i planificació de campanyes, execució i seguiment).

Com a Relacions Públiques:
• Assessorament, planificació, execució i avaluació de campanyes i accions:
• Investigació social; anàlisi d’opinions i reclamacions, programes d’acció: execució, control i avaluació.
• Convencions, congressos, publicacions, organització d'esdeveniments, actes protocol·laris, serveis de premsa...

PERFILS PROFESSIONALS
-Director/a de Comunicació.
-Investigador/a i Consultor/a Estratègic/a en Publicitat i Relacions Públiques.
-Responsable de Publicitat i Relacions Públiques.
-Planificador/a de Mitjans Publicitaris.
-Gestor/a de Comunicació Corporativa.


Competències associades
C1 100001 C-1: Compromís Ètic.
• Capacitat crítica i autocrítica.
• Capacitat de prendre actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
Matèries on es treballa: M1,M6,M7,M16, i M17.
C2 100002 C-2: Capacitat d'Aprenentatge i Responsabilitat.
• Capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visió global i d'aplicació dels coneixements a la pràctica.
• Capacitat de prendre decisions i d'adaptació a les noves situacions.
Matèries on es treballa: M1,M2,M3,M4,M5,M6,M8,M9,M10,M12,M14,M16 i M17.
C3 100003 C-3: Treball en Equip.
• Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú.
• Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals.
Matèries on es treballa: M1,M6,M9,M13,M15,M16 i M17.
C4 100004 C-4: Capacitat Creativa i Emprenedora.
• Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes.
• Capacitat per cercar i integrar nous coneixements i actituds.
Matèries on es treballa: M6,M7,M9,M12,M15,M16 i M17.
C5 100006 C-5: Capacitat Comunicativa.
• Capacitat per comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en anglès, amb domini del llenguatge especialitzat.
• Capacitat de cercar, emprar i integrar la informació.
Matèries on es treballa: M7,M11,M12,M16 i M17.
C6 120965 C-6: Coneixement Teòric i Pràctic de la Publicitat i les Relacions Públiques així com dels seus Processos i Estructures Organitzatives.
Matèries on es treballa: M1,M6,M9,M10,M12,M14,M16 i M17.
C7 120967 C-7: Coneixement del Disseny i desenvolupament d'Estratègies i Aplicació de les Polítiques de Comunicació persuasiva a les Institucions i Empreses Públiques i Privades.
Matèries on es treballa: M6,M9,M10,M16 i M17.
C8 121773 C-8: Coneixement de les Estratègies i Processos orientats a la creació i realització de Missatges Publicitaris.
Matèries on es treballa: M7,M11,M16 i M17.
C9 121774 C-9: Coneixement de les Estratègies i Processos orientats a la creació i realització de Missatges en RRPP.
Matèries on es treballa: M7,M11,M16 i M17.
C10 121775 C-10: Coneixement de les Estratègies i Processos orientats a la creació i realització de Missatges Periodístics.
Matèries on es treballa: M7,M11,M16 i M17.
C11 121776 C-11: Estudi i Coneixement de les Tècniques i Mètodes del Màrqueting.
Matèries on es treballa: M9,M16 i M17.
C12 121777 C-12: Coneixement de la Gestió de les Àrees Funcionals de la Comunicació.
Matèries on es treballa: M6,M12,M16 i M17.
C13 121778 C-13: Capacitat i habilitat per exercir com a Professionals Encarregats de l'Atenció al Client de Publicitat i Relacions Públiques.
C14 Màteries on es treballa: M1,M3,M6,M9,M15,M16 i M17.
121779 C-14: Coneixements bàsics per a l'anàlisi Econòmic, Jurídic i Social de les Empreses i Institucions.  Matèries on es treballa: M2,M4,M8,M10,M16 i M17

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
Tipologia Hores Crèdits ECTS
A) Teoria -- --
B) Teòric-pràctic -- --
C) Treball tutelat 25
(9 hores atenció personalitzada)
1
D) Treball autònom 125 5
Total 150 6

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
 • L’alumnat està obligat a conèixer el procediment d’avaluació del TFG descrit detalladament en la següent documentació:
  - Aquest Pla docent (que inclou també les Normes Reguladores del TFG del Grau en Publicitat i  Relacions Públiques de la Universitat de Barcelona).
  - Els espais Moodle vinculats (el general de TFG, l’específic tutor/estudiant, i aquells que puguin correspondre i que s’informarà particularment a la persona interessada).
  - Els Plans docents de les assignatures de Metodologia de l’activitat publicitària i Metodologia de l’activitat de relacions públiques de les que es deriva el TFG.
  - Resum de la vinculació entre TFG i metodologies. (enllaç)
  - Resum del procediment de tancament d’avaluació del Treball de Fi de Grau. (enllaç)
  - Plantilla d’avaluació del tutor/a.
  - Plantilla d’avaluació del tribunal.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
- Atès les característiques d’aquesta assignatura, la seva avaluació ha de ser necessàriament en aquest format

Criteris per a l’avaluació de la Campanya:

Per part del tutor/a:
- Presentació formal del document.
- Claredat i ús correcte del llenguatge escrit.
- Adequació del plantejament de la campanya (o investigació).
- Adequació de la investigació i planificació.  
- Originalitat i creativitat de les propostes.

- Valoració de l’anàlisi econòmic, jurídic i social de la proposta.
- Valoració estratègica i grau de complexitat de la proposta.

Per part del tribunal:
- Presentació formal del document.
- Claredat i ús correcte del llenguatge escrit.
- Adequació del plantejament de la campanya (o investigació).
- Adequació de la programació i planificació.
- Originalitat i creativitat de les propostes.    
- Valoració de l’anàlisi econòmic, jurídic i social de la proposta.
- Valoració estratègica i grau de complexitat de la proposta.
- Grau d’ajust al temps de l’exposició obligatori (entre 10 a 15 minuts).
- Escenificació i adequació del material emprat en la defensa oral.
- Retòrica i oratòria.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Proposta original individual d’ampliació de campanya pel TFG L’estudiant haurà de tenir superada la proposta d’ampliació de campanya, descrita en els plans docents de les assignatures:
-Metodologia de l’activitat publicitària.
-Metodologia de l’activitat de RRPP.
És imprescindible tenir aprovada l’assignatura de Metodologia de la que se’n deriva la proposta.
Individual Condició impres-cindible
2 1 Sol·licitud d’assignació de tutor/a
(des del Moodle de l'assignatura / taller de Metodologia que correspongui).
L’estudiant sol·licita tutor/a des del Moodle de la Metodologia corresponent. Data límit: consulteu calendari.
Us confirmarem l’assignació de tutor/a a través del vostre correu @esrp.net
Individual Condició impres-cindible
3 1 Contrast d’expectatives: Tutories L’alumna/e realitzarà un mínim de tres entrevistes individualitzades amb el seu tutor/a (personalment i/o a l'espai diàleg dins el Moodle) segons s’acordi amb el docent.
La primera es realitzarà abans dels primers 15 dies un cop tingueu assignat el/la tutor/a.
Individual Condició impres-cindible
4 1 Treball escrit i Classes expositives L’estudiant elaborarà una campanya  que presentarà per escrit i la defensarà davant el/la seu/va tutor/a.
-Des del vostre correu @esrp.net compartiu el Treball amb el/la  tutor/a i també amb Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. dins l’espai GoogleDrive.
-El nom del document obligatòriament tindrà el següent format: Cognom1 Cognom2, Nom_TFG
EL FORMAT OBLIGATÒRI DEL TREBALL ÉS:
Portada (indicant Universitat, Escola, titulació, any acadèmic, nom de l’assignatura, del tutor/a i de l’estudiant)
Sumari
1.Contextualització de la campanya.
2.Plantejament.
3.Estratègia.
4.Propostes d’actuació i acció.
5.Anàlisi econòmic, jurídic i social....
Annex: Obligatori
Campanya de grup de l’assignatura de metodologia de la que es deriva aquest TFG
Individual 100% (sobre 5)
3 1 Classes expositives: Tribunal L’estudiant que, atès l’excel·lència de la seva campanya,  opti a una qualificació superior ha de defensar el seu projecte davant un Tribunal constituït a tal efecte.
Ítems per avaluar de la defensa davant Tribunal:
-Presentació formal del document:portada, sumari, paginació, i bibliografia (si s’escau)
-Organització clara de text i gràfics.
-Conceptualització de la Campanya o de la investigació.
-Valoració  estratègica i grau de complexitat de la proposta.
-Originalitat/creativitat en la presentació.
-Ús correcte i acurat del llenguatge escrit.
-Adequació de la programació i planificació.
-Valoració de l’anàlisi econòmic, jurídic i social de la proposta.
-Escenificació i adequació del material emprat en la defensa oral: format, presentació, estructura i llegibilitat.
-Retòrica i oratòria.
Individual NO 100% (sobre 10)

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5 sobre 10 en l’avaluació final.
Els alumnes que es presentin a reavaluació poden obtenir una nota final màxima de 5, doncs no poden presentar-se a Tribunal.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota

Treball escrit i Classes expositives

Les campanyes suspeses pel tutor poden tornar-se a presentar, un cop efectuades les esmenes corresponents als ítems d’avaluació marcats amb un “cal millorar”. Els alumnes acollits a la reavaluació no podran sol·licitar tribunal. 100% (sobre 5)

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Assignatura Pràctiques I
-
Pràctiques II
Codi 361877
-
361878
Matèria M16. Pràctiques externes Format docència PRAC
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, les matèries obligatòries i les matèries optatives que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dra. S. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus PR Crèdits ECTS 6+6 Semestre 7-8 Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 18/11/2011
Data darrera actualització i seguiment: 18/06/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Metodologia i organització general
En aplicació de la Normativa reguladora dels Plans Docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la Universitat de Barcelona aprovada pel seu Consell de Govern el 8 de maig de 2012, aquestes dues assignatures s’avaluen conjuntament.

Tenen vocació eminentment empírica, pretenen la màxima implicació de l’estudiant amb la/es realitat/s professionals de la carrera, ponderant la seva activitat de pràctiques reals en empreses i institucions realitzades al llarg de la titulació.

Aquesta assignatura té un caràcter semi-presencial. Estan programades tutories col·lectives presencials, que poden incloure sessions de treball en forma de conferències, taules rodones i altres activitats orientades a l'emprenedoria i a la inserció laboral.
L’objecte de les tutories és acompanyar a l’alumnat tant pel que fa a l’estratègia personal de pràctiques com en el procediment formal de l’avaluació de les assignatures Pràctiques I i Pràctiques II subjectes a la rúbrica descrita en aquest pla docent.

El calendari resta obert en funció de les peticions que facin els alumnes al llarg del curs. Són d’assistència obligatòria la primera i la darrera. Consulteu al Moodle de l'assignatura o aquest enllaç.

Són elements susceptibles de formar part de l’avaluació d’aquesta matèria:
• L’assistència a les tutories obligatòries previstes en el calendari.
• La pràctica en empreses i institucions, doncs és l’objecte principal d’aquesta assignatura.
• Presentació a concursos de l’àmbit publicitari i/o relacions públiques (només aquells realitzats en el període en el que s’ha estat alumne de l’Escola).
• Contractes Laborals del sector en funcions afins a la titulació realitzades durant el període de formació en aquest Grau.

El nombre i la qualitat d’aquests elements i de la Carpeta d’Aprenentatge determinaran la qualificació final.

EN CAP CAS PODRÀ PRESENTAR-SE DINS D’AQUESTA ASSIGNATURA MATERIAL CORRESPONENT A CAP ALTRA ASSIGNATURA NI AL TREBALL DE FI DE CARRERA.
RÚBRICA PER A L’ELABORACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ CONJUNTA DE LES
ASSIGNATURES DE PRÀCTIQUES I i II


A partir dels paràmetres indicats en el Pla Docent, i d’acord amb les indicacions normatives de les agències de qualitat universitària (AQU i ANECA), les qualificacions es construeixen tot aplicant una rúbrica (eina de qualificació estandarditzada per realitzar avaluacions subjectives amb l’objectiu de fer la qualificació més transparent).
GLOSSARI
HP HP és el sumatori de les hores de pràctiques.
NHP10 NHP10  és el nombre d’hores de pràctiques multiplicat per 0,0083. Base 10.
El factor de ponderació 0,0083 s’ha calculat dividint la nota màxima -10- per 1200 hores.
En el cas de pràctiques internacionals, el nombre d’hores s’ha multiplicat per 2 prèviament a aplicar el factor de ponderació esmentat.
NC NC és la nota ponderada del certificat. Es calcula assignant una qualificació a cada un dels apartats dels documents (poc satisfactori, correcte, satisfactori, molt satisfactori. No es contemplen les indicacions “sense dades”.)
creuetes
La nota individual del certificat es calcula ponderant per les hores certificades i les valoracions en Base 10, segons la següent fórmula.
hores
NC
NMC NMC és la nota individual de la valoració dels diferents certificats.
NMC
NHCP5 NHCP5 són les hores realitzades amb contractes laborals multiplicat per 0,0041. Base 5.
El factor de ponderació 0,0041 s’ha calculat dividint la nota màxima -5- per 1200 hores.
HPCL HPCL és el sumatori de les hores realitzades amb contracte laboral.
HPCP HPCP és el sumatori de les hores de pràctiques més la conversió a hores computables com a pràctiques les realitzades amb contracte laboral en el sector (el 50%). Es calcula:
* Per aprovar cal que sigui  igual o superior a 600.
HPCP
THP THP és el sumatori de les hores de pràctiques ponderades més les hores amb contracte laboral ponderades.
QUALIFICACIÓ FINAL PER A ALUMNES QUE NOMÉS HAN EFECTUAT PRÀCTIQUES Nota final: 80 % NHP10 + 20 % NMC
* Si el nombre d'hores HP és inferior a 600 la nota final és el valor NHP10,
i sempre inferior a 5.
QUALIFICACIÓ FINAL PER A ALUMNES QUE NOMÉS PRESENTEN CONTRACTES LABORALS Nota final: NHCP5
* Si el nombre d’hores és inferior a 1200 el valor estarà per sota al 5.
QUALIFICACIÓ FINAL PER A ALUMNES QUE PRESENTEN PRÀCTIQUES I CONTRACTES LABORALS Nota final: 80 % THP  + 20 % NMC
* Si el nombre d'hores HPCP és inferior a 600 la nota final és el valor THP,
i sempre inferior a 5.

• Addicionalment, els concursos incrementen la nota final en funció de la complexitat del treball i la qualitat de la realització.

• A partir de l’hora de pràctiques 1201 hores de pràctiques  i en endavant, a la nota resultant de l’algoritme corresponent se li sumarà el resultat de multiplicar aquest excedent per 0,0020 fins a un valor final màxim de 10.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora. 
C5 Capacitat comunicativa. 
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
 C7  Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades. 
C8 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges publicitaris. 
 C9  Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges en RRPP. 
C10 Coneixement de les estratègies i processos orientats a la creació i realització de missatges periodístics. 
C11 Estudi i coneixement de les tècniques i mètodes del màrqueting. 
 C12  Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació. 
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.
C14 Coneixements bàsics per a l’anàlisi econòmic, jurídic i social de les empreses i institucions. 

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4 C5  C6 C7  C8  C9  C10   C11 C12  C13  C14
OG1.-L’alumne participarà activament de la realitat professional.  X X  X  X X  X X
OG2.-L’alumne aprendrà les característiques pròpies de l’entorn laboral. X  X  X  X  X X  X  X
OG3.- L’alumne executarà en un entorn real les eines i tècniques adquirides en assignatures teòriques.                X   X   X  X  

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.- L’estudiant s’incorporarà en l’activitat diària d’una organització professional. X X X
OE2.- L’alumne col·laborarà directament en l’execució de tècniques pròpies de la Publicitat i les Relacions Públiques.     X
OE3.- L’estudiant tindrà l’oportunitat de conèixer de primera mà la realitat laboral del sector.  X X  

 
Mètodes docents
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores Crèdits ECTS
A) Teoria Ø Ø
B) Pràctiques (hores no presencials) 280 x2 11.2 x2
C) Treball tutelat (hores presencials) 10 x2 0.4 x2
D) Treball autònom (hores no presencials) 10 x2 0.4 x2
Total 300 x2 12

 


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada i única
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Tots Classes magistrals: Assistència a tutories
(veure calendari) i Contrast d’expectatives
Es contempla un calendari de sessions tutories per ajudar a l’alumne a definir la seva estratègia de pràctiques.

De les diverses sessions que es programin, només 2 seran d’assistència obligatòria. La resta serveixen per aclarir qualsevol dubte de l’estudiant.

En cas que l'estudiant no pugui asistir a una sessió obligatòria, caldrà que publiqui al Moodle el justificant pertinent.

La darrera sessió programada també està vinculada a l'acte de graduació (consulteu moodle).

L’alumnat podrà posar en comú les seves experiències en les respectives empreses.

Alumnes ERASMUS: només han d’assistir a les sessions obligatòries del primer semestre. Tindran el mateix tractament els alumnes amb convocatòria extraordinària.

Aquesta activitat està oberta a tots els estudiants de l’escola. L’alumnat està obligat a conèixer el procediment d’avaluació d’aquestes assignatures descrit detalladament en la següent documentació i enllaços:
- Aquest pla docent, i en el seu Moodle vinculat.
- Seqüenciació del procediment de pràctiques externes.
- Tramesa de candidatures.
- Preguntes més freqüents.
Individual ---
2 Tots Activitats d’aplicació: candidatures Al llarg de la titulació, l’estudiant ha de presentar un nombre il·limitat de candidatures al Servei de Pràctiques de l’Escola fins que sigui seleccionat, i poder acreditar el nombre d’hores suficients per a superar la matèria en el curs acadèmic en el que es matriculi de les assignatures corresponents a aquest Pla Docent. Individual NO 100%
3 Tots Pràctiques externes Pràctiques a empreses externes.
És imprescindible la formalització del Conveni, ABANS d’iniciar les pràctiques.
Individual
NO
4 Tots Contrast d’expectatives:
Activació certificat d’empreses.
Cal un certificat per a tots i cadascun dels Convenis i renovacions.

Quan demanar el Certificat?
a) Al llarg del curs: 15 dies abans de finalitzar pràctiques.
b) Per tancar l’avaluació:30 dies abans del tancament de les assignatures (vegeu calendari oficial examens).

Com demanar-lo? 
1.- L’estudiant ho notifica a  Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .
2.-El Servei de Borsa de Pràctiques:
  2.1. Gestiona amb l’empresa l’emissió de l’informe d’avaluació "Certificat".
  2.2. Actualitza la informació a l'Espai de l'Alumnat: "Resum de Pràctiques Fetes".

SÍ, en el cas de pràctiques amb Conveni.
5 Tots Carpeta d’aprenentatge:
Qüestionari Avaluació Pràctiques. Només convenis formalitzats amb l'Escola.
L’estudiant rebrà un correu electrònic a @esrp.net amb un enllaç personalitzat per respondre el "Qüestionari Avaluació Pràctiques" a partir del 8 de maig de 2020.

Per a cada una de les empreses on heu realitzat pràctiques:
1.- Nom de l’empresa
2.- Durada de la pràctica (mesos)
3.- Durada de la pràctica (hores)
4.- Descripció de les tasques realitzades
5. Valoreu(de l’1 al 10) diversos ítems: adequació de tasques assignades, tutor/a, empresa...
6. Redacteu què us ha aportat l’experiència en pràctiques (extensió d’entre 1000 i 1500 caràcters).
SÍ, en el cas de pràctiques amb Conveni.
6 Tots Carpeta d’aprenentatge:
Per a Contractes Laborals del sector en funcions afins a la titulació realitzades durant el període de formació en aquest Grau.
L’estudiant que pugui acreditar mitjançant contracte laboral el desenvolupament de tasques relacionades amb el grau, presentarà una fitxa que inclourà, obligatòriament:

1.- Nom empresa/institució on s’han s’ha signat un contracte laboral, adreça, codi postal, telèfon i e-mail.
2. Nom i càrrec del superior jeràrquic dins de l’organització.
3 Període en el que s’han realitzat les funcions de publicitat i/o RRPP.
4.- Nombre d’hores.
4. Funcions realitzades.
5. Valoració de l’organització com a empresa.
6.- Annex 1: Còpia legalitzada del contracte laboral.
Annex 2: Certificat de funcions de l’empresa.

Cal publicar a Google Drive i compartir amb  Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Individual SÍ, en cas que hi hagi experiència laboral. En funció del període
/hores
7 Tots
Carpeta d’aprenentatge: 
Per a concursos
L’estudiant que ha participat en un o més concursos relacionats amb les funcions pròpies de la publicitat i/o les relacions públiques, elaborarà per a la seva avaluació una fitxa-resum per a cada un d’ells (si us heu presentat).

1. Dades d’identificació de l’estudiant o grup que s’hi presenta.
2. Descripció del concurs i característiques
3. Dates de participació.
4. Còpia del projecte presentat.
5. Resultat.
6. Annex:
Obligatori:  Bases del concurs.
Obligatori: Butlleta d’inscripció.
En cas d’haver participat en més d’un concurs, caldrà afegir un sumari i repetir per a cada un d’ells la fitxa indicada.

Cal publicar a Google Drive i compartir amb  Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Individual SÍ, en cas que es presenti activitat relacionada. En funció del nombre i comple-xitat
Ortografia i/o mecanografia deficients: disminuirà substantivament la qualificació final, fins arribar, si cal, a suspendre.

 

Reavaluació de l'avaluació continuada. La nota a obtenir es determinarà segons la rúbrica.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Carpeta d'aprenentatge
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

S’han de repetir totes les activitats formatives descrites per a l’avaluació, esmenant les mancances i/o errades detectades.

En el cas de presentar la Carpeta d’Aprenentatge Pràctiques amb Conveni, l’estudiant rebrà un correu electrònic a @esrp.net amb un enllaç personalitzat per respondre el "Qüestionari Avaluació Pràctiques" a partir del 3 de juny del 2020.
100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)