PLA DOCENT
Assignatura Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions Codi 360377
Matèria M1. Marc teòric de la comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. F. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 22/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 17/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019 

Metodologia i organització general
L’assignatura combinarà l’exposició dels continguts que integren el programa per part del professor de forma oral, seguint la metodologia de la classe magistral, amb l’elaboració d’exercicis pràctics i treballs per part de l’estudiant.
Es facilitaran materials i textos complementaris del temes teòrics que formaran part de l’avaluació de l’assignatura a través de l’aula virtual (Moodle). L’assignatura inclourà la realització de sessions intensives i d’activitats de caràcter virtual.

Temari
Bloc 1 Títol: Eines teòriques per a l'estudi de l'estructura del sistema comunicatiu
Tema 1. Introducció al sistema comunicatiu
1.1. Els conceptes “d’estructura”, “sistema” i “xarxa”.
1.2. El sistema comunicatiu: característiques inicials.
1.3. Àmbits d’activitat i agents del sistema comunicatiu.
1.4. Introducció al sistema comunicatiu avui.
1.5. Introducció a la publicitat i a les relacions públiques dins del sistema comunicatiu.

Tema 2. Les teories per estudiar el sistema comunicatiu
2.1. El fenomen de la globalització: expansió i interconnexió.
2.2. Vincles entre la globalització econòmica i la globalització comunicativa.
2.3. Models d’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu I: la teoria del imperialisme cultural.
2.4. Models d’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu II: l’economia de la comunicació (media economics).
2.5. Models d’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu III: l’economia política de la comunicació.

Tema 3. El paper de la cultura en l'estudi del sistema comunicatiu
3.1. El concepte de cultura en relació amb els d'identitat i política.
3.2. Nexes entre sistema cultural i sistema comunicatiu.
3.3. Enfocaments sobre l'impacte cultural de la globalització.
3.4. Introducció a l'economia de la cultura.
Bloc 2 Títol: Les dimensions del sistema comunicatiu
Tema 4. L’impacte de la tecnologia en el sistema comunicatiu
4.1. La importància de las telecomunicacions i la seva evolució històrica.
4.2. El procés de digitalització i el sistema comunicatiu.
4.3. Reptes tecnològics: convergència i interactivitat.
4.4. Agents tecnològics del sistema comunicatiu: els operadors de telecomunicacions.

Tema 5. La Societat de la Informació i el sistema comunicatiu
5.1. Las característiques de la Societat de la Informació.
5.2. La societat-xarxa: la revolució de la galàxia Internet.
5.3. Morfologia de la societat-xarxa: principals tipus de xarxes i nodes que les interconnecten.
5.4. La fractura digital (digital divide).
5.5. Les xarxes socials.
5.6. Espanya davant la Societat de la Informació.

Tema 6. La dimensió econòmica del sistema comunicatiu
6.1. La importància de la economia en el sistema comunicatiu.
6.2. El paper de la publicitat.
6.3. La publicitat a les altres dimensions del sistema comunicatiu: tecnologia, història i política.
6.4. La mercantilització de la comunicació.
6.5. Las indústries culturals i les indústries creatives.
6.6. Característiques econòmiques del sistema comunicatiu.
6.7. Tendències actuals i escenari d’actuació dels agents del sistema comunicatiu des de l’òptica econòmica.

Tema 7. Els grups de comunicació
7.1 Característiques bàsiques dels grups de comunicació.
7.2. Estratègies i dinàmiques d’actuació dels grups de comunicació.
7.3. Tendències empresarials dels grups de comunicació en l'actualitat: concentració vertical, concentració horitzontal, conseqüències de la financiarització.
7.4. Principals grups de comunicació en l’escenari mundial, europeu, llatinoamericà i espanyol.

Tema 8. La dimensió política del sistema comunicatiu
8.1. Una esfera pública dual: les relacions entre la comunicació i la política.
8.2. El paper de les relacions úbliques a l'esfera pública.
8.3. Models de sistemes comunicatius en relació amb la dimensió política I: model polaritzat pluralista..
8.4. Models de sistemes comunicatius en relació amb la dimensió política II: modelo corporativista democràtic.
8.5. Models de sistemes comunicatius en relació amb la dimensió política III: model liberal o de l'Atlàntic Nord.
8.6. El sistema comunicatiu i la cultura política dels ciutadans: mobilització o malestar mediàtic?
8.7. Concepte i orígens de les polítiques de comunicació.
8.8. Polítiques públiques i regulació del sistema comunicatiu: òrgans i autoritats.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.- L'alumne coneixerà els principals conceptes, eines i teories que permeten l’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu.   X   X  
OG2.- L'alumne coneixerà el paper del sistema comunicatiu com element  essencial en el procés de globalització. X     X  
OG3.- L'alumne delimitarà les característiques, del sistema comunicatiu.     X   X
OG4.- L'alumne descriurà les dinàmiques que condicionen l’actual configuració i el funcionament del sistema comunicatiu des d’una perspectiva històrica que desemboqui en l’actualitat més recent.   X     X
OG5.- L'alumne comprendrà els principals problemes i reptes globals als quals s'enfronta el sistema comunicatiu. X       X
OG6.- L’alumne sabrà aplicar els coneixements obtinguts sobre el sistema comunicatiu a la seva labor professional de publicitat i RRPP.         X

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6
1 OE1.- L'alumne s'introduirà dins de l’àmbit d’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu. X          
OE2.- L'alumne plantejarà els fenòmens i els marcs teòrics per l’estudi de l’estructura del sistema comunicatiu.          
OE3.- L'alumne aprendrà a analitzar el sistema comunicatiu emprant els elements de les seves diferents models d'estudi.     X X X  
2 OE4.- L'alumne calibrarà la influencia de les dimensions tecnològica, econòmica i política en l’articulació de l’estructura del sistema comunicatiu.        X X  
OE5.- L'alumne plantejarà una anàlisi del context actual i de les perspectives de futur del sistema comunicatiu.     X      
OE6.- L'alumne comprendrà les múltiples interrelacions i interdependències que donen forma al sistema comunicatiu actual.      X  X   X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 24 126

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 5 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari - 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 3 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives - 8 6    
A.3) Classes expositives 3 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 5 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari - 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 3 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 5 C.2) Contrast d’expectatives - 5 16    
A.3) Classes expositives 3 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 3                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

Fonts d'informació
AGUADO, J. M. y MARTÍNEZ, I. J. (coords.). Sociedad móvil. Tecnología, identidad y cultura. Madrid: Ensayo, 2008.
ALBARRAN, A. The Media Economy. New York: Routledge, 2010.
ALBORNOZ, L. A. (comp.). Poder, medios, cultura: una mirada crítica desde la economía política de la comunicación. Buenos Aires: Paidós, 2011
BUSTAMANTE, E. Industrias creativas. Barcelona: Gedisa, 2011.
CASERO, A. La construcción mediática de las crisis políticas. Madrid: Fragua, 2008.
CASERO, A. La crisis de la televisión pública: el reto de RTVV y los retos de una nueva gobernanza. Valencia: Publicacions Universitat de València, 2015.
CASTELLS, M. "Communication, Power and Counter-power in the Network Society". Internacional Journal of Communitacion, 1, 2007.
CASTELLS, M. Comunicación y poder. Madrid: Alianza, 2009.
CASTELLS, M. (ed.). La sociedad red: una visión global. Madrid: Alianza, 2011.
FLICKY, P. Una historia de la comunicación moderna. Espacio público y vida privada. Barcelona: Gustavo Gili, 1993.
GARCÍA SANTAMARÍA, J. V. Los grupos multimedia espanyoles. Barcelona: UOC, 2016.
HALLIN, D.; MANCINI, P. Sistemas mediáticos comparados. Barcelona: Hacer, 2007.
HERRERO, J.C. (coord.). Materiales para la innovación en Estructura de la Comunicación. Madrid: Universitas, 2010.
JONES, D.E. “Aproximación teórica a la Estructura de la Comunicación Social”. Sphera Publica, 2005, núm. 5, p. 19-40.
MASTRINI, G., BIZBERGE, A. Y DE CHARRAS, D. (eds.). Las políticas de comunicación en el siglo XXI: Nuevos y viejos desafíos.  Buenos Aires: La Crujía, 2013.

MAZZOLENI, G. y SCHULZ, W. “Mediatization” of polítics: A challenge for democracy?” Political Communication, 16(3), 1999.
MOSCO, V. La Economía política de la comunicación: reformulación y renovación. Barcelona: Bosch, 2009.
PANIAGUA, B. El sistema de la comunicación mediática. Valencia: Tirant Lo Blanch. 2006.
PICARD, R. G. Media Economics: Concepts and issues. SAGE Publications: Thousand Oaks, California, 1989.
QUIRÓS FERNÁNDEZ, F. Estructura internacional de la información. Madrid: Síntesis, 1998.
RABOY, M., BERNIER, I., SAUVAGEAU, F. y ATKINSON, D. Développement culturel et mondialisation de l'économie. Un enjeu démocratique. Québec: IQRC, 1994
REIG, R. Los dueños del periodismo. Claves de la estructura mediática mundial y de España. Barcelona: Gedisa, 2011.
SALAVERRÍA, R. “Estructura de la convergencia”. En X. López y X. Pereira (eds.): Convergencia digital. Reconfiguración de los medios de comunicaicón en España. Universidad de Santiago de Compostela, 2010.
SAMPEDRO, J. L.: MARTÍNEZ CORTIÑA, R. Teoría básica y estructura mundial. Barcelona: Ariel, 1969.
SERRANO, P. Traficantes de información. La historia oculta de los grupos de comunicación españoles. Barcelona: Foca, 2010.
SERVAES, J. Communication for development: One world, multiple cultures. Creskill, Nueva Jersey: Hampton, 1999.
SERVAES, J. Libertad cultural, globalización cultural y acción participativa. Diálogos de la Comunicación, nº82, 2010.
TORRES, J. Economía de la comunicación de masas, Madrid: Zero, 1985.
TREJO, R. Viviendo en el Aleph. La sociedad de la información y sus laberintos. Barcelona: Gedisa, 2006.
UNCETA, K. “Globalización y desarrollo humano”. Universidad de Huelva, 1999.
ZALLO, R. “La economía de la cultura (y de la comunicación) como objeto de estudio”. Zer, nº22, 2007.
ZALLO, R. Estructuras de la comunicación y de la cultura: políticas para la era digital. Barcelona: Gedisa, 2011.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Col·loquis Col·loquis per grups amb entrega de conclusions per escrit i posats en comú amb tota la classe. Orientats i dirigits pels professorat, sobre diferents aspectes relacionats amb l’estructura i dinàmiques del sistema comunicatiu.

Temps orientatiu: 6 hores.

Fonts d’informació: dossier de lectures preparat pel professorat de l’assignatura.
Individual 5%
2 1 i 2 Activitats d'aplicació

Estudi de casos
Carpeta de premsa: per notícies il·lustratives dels fenòmens relacionats amb l'estructura dels sistemes comunicatius.

Temps orientatiu: 5 hores per bloc.

Fonts d’informació: consulta dels principals diaris d’informació general (El País, El Mundo, La Vanguardia...) i mitjans d'informació especialitzada en el sector de la comunicació.
Grupal (3-4 membres) 10%
3 1 i 2 Activitats d'aplicació

Carpeta d'aprenentatge

Els alumnes resoldran per grups una sèrie d’exercicis analítics sobre les dimensions del sistema comunicatiu. La assistència es obligatòria a aquestes sessions. En cas de no poder assistir, la nota a l’exercici en qüestió serà NP (0).

Temps orientatiu: 5 hores per bloc.

Fonts d’informació: consulta dels principals diaris d’informació general (El País, El Mundo, La Vanguardia...) i mitjans d'informació especialitzada en el sector de la comunicació.

Individual 10%
4 1 i 2

Activitats d'aplicació

Teoria

40 preguntes tipus test dels temes 1, 2, 3 i 4 (quatre possibles respostes a cada pregunta i només una serà vàlida).

Per realitzar cada exercici, els alumnes tindran un temps limitat (fora del qual es considerarà la prova com a no superada).

Individual 10%
5 2 Col·loquis Col·loquis, orientats i dirigits pels professorat, sobre diferents aspectes relacionats amb l’estructura i dinàmiques del sistema comunicatiu.

Temps orientatiu: 3 hores

Fonts d’informació: dossier de lectures preparat pel professorat de l’assignatura.
Grupal 
(3-4 membres)
5%
6 1 i 2 Treball en grup Treball acadèmic en equip d'anàlisi de les característiques, història, recursos i actius d'un grup de comunicació.

Temps orientatiu: 1:00 hora.

Fonts d'informació: webs dels grups de comunicació, portals d'internet especialitzats i bibliografia especialitzada.
Grupal (3-4 membres)
10%
7 1 i 2 Activitats d'aplicació

Teoria

40 preguntes tipus test dels temes 5, 6, 7 i 8 (quatre possibles respostes a cada pregunta i només una serà vàlida).

Per realitzar cada exercici, els alumnes tindran un temps limitat (fora del qual es considerarà la prova com a no superada).

Individual
10%
8 1 i 2 Examen 

40 preguntes tipus test de tot el temari.

Per realitzar cada exercici, els alumnes tindran un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada).

L’elecció de la franja dependrà exclusivament del professorat i aquesta podrà programar-se en dissabte si fóra necessari.

Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen 

La reavaluació es durà a terme mitjançant el procediment de l’examen teòric. Es durà a terme mitjançant la realització de 40 preguntes tipus test sobre la totalitat del temari (quatre possibles respostes a cada pregunta i només una serà vàlida), a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura.

Per realitzar cada exercici els alumnes tindran un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada).

100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball escrit

Realització d’un treball acadèmic sobre l'estructura del sistema comunicatiu d'un país llatinoamericà:

- Anàlisi de les dimensions tecnològica, econòmica, empresarial i política.

- Influència de la globalització.

- Reflexió sobre les conclusions.

Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 en cada exercici per fer mitjana. Fonts d’informació: dossier de lectures preparat pel professorat de l’assignatura; consulta de diaris digitals, webs dels grups de comunicació, portals d'internet especialitzats i bibliografia especialitzada.

40%
2 Examen

Es durà a terme mitjançant la realització de 40 preguntes tipus test sobre la totalitat del temari, a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura.

Els alumnes d'avaluació única només podran avaluar-se en la convocatòria oficial d'examen.

Per realitzar cada exercici els alumnes tindran un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada).

60%

 

Reavaluació de l'avaluació única.

La nota final màxima serà un 5.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen 

Es durà a terme mitjançant la realització de 40 preguntes tipus test sobre la totalitat del temari, a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura.

Els alumnes d'avaluació única només podran avaluar-se en la convocatòria oficial d'examen.

Per realitzar cada exercici els alumnes tindran un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada).

100%

Apunts del docent
El docent oferirà textos complementaris a través de l'Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Assignatura Teoria de l'Opinió Pública Codi 360366
Matèria M1. Marc teòric de la comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. F. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 19/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020

Metodologia i organització general

Assignatura en fase d’extinció. Atès l’escàs nombre d’alumnes, la docència s’impartirà en tutories programades.

 

L’assignatura s’organitza en dos blocs docents d’estructura similar. Tots ells s’obren amb una sessió de contrast d’expectatives en la que es fixen els objectius del bloc i es planifiquen les activitats a realitzar. Cada bloc es tanca amb una doble sessió de treball: per una banda, la compilació de la Carpeta d’ aprenentatge en la que es reuneixen i s’avaluen els materials del bloc individualment, i per l'altra banda, la realització d’un Seminari destinat a resoldre dubtes en dinàmica de aprenentatge cooperatiu. Les sessions presencials de cada bloc s'estructuren en classes magistrals i activitats d’aplicació a l'aula i poden incloure col·loquis o conferències segons els continguts treballats. L’alumnat treballarà a partir de l’anàlisi de textos escrits i exposicions orals de caràcter teòric, així com de casos pràctics en els que serà necessari demostrar capacitat de comprensió i síntesi.


Temari
Bloc 1 Títol: Definició de l’opinió pública i recorregut teòric pels discursos històrics i contemporanis sobre el concepte
Tema 1: Dificultats de conceptualització
1.1  Anàlisi crítica i classificació a partir dels elements constitutius.
1.2. Proposta de definició operativa.
1.3. Característiques de l’opinió pública i perspectives d’estudi.
1.4. Discurs principal
1.4.1. El somni il·lustrat. Jürgen Habermas i Hannah Arendt.
1.4.2. Eines de control social. Pierre Bourdieu i Noelle-Neumann.

Tema 2: Aproximació teòrica a l’estudi de l’opinió pública. Recorregut històric
2.1. Evolució de l’espai públic i transformacions polítiques i socials. Del Món Clàssic a les Declaracions de Drets.
2.2. Aproximació teòrica a l’estudi de l’opinió pública. De la Revolució Industrial als atacs del 9/11.
Bloc 2 Títol: Els processos de formació de l'Opinió Pública. Actors, influències i conflictes

Tema 3: La influència dels mitjans de comunicació en el procés de formació de l’opinió pública. Evolució de la teoria dels efectes i context històric
3.1. Model dels efectes directes. Comunicació propagandística.
3.2. Model dels efectes limitats. Comunicació persuasiva.
3.3. Model dels efectes poderosos sota condicions limitades.

Tema 4: La influència dels actors polítics en el procés de formació de l’opinió pública. Relació entre opinió pública i poder
4.1. Funcions i processos de formació de l’opinió pública.
4.2. Opinió pública en règims parlamentaris i en règims autoritaris.
4.3. Actors del procés de l’opinió pública: classe política, mitjans de comunicació, grups de pressió i societat civil.
4.4. Opinió pública i poder. Legitimació de l’ordre social i possibilitats de ruptura.
4.5. Conflictes contemporanis. Xarxes socials, llibertat d’expressió i correcció política.

 

Tema 5: El camp demoscòpic: anàlisi i influència en el procés de formació de l'opinió pública

5.1. La medició de l'opinió pública a través d'enquestes. Limitacions i alternatives.

5.2. Tractament periodístic de les enquestes.

5.3. Repercussions socials i utilització política de resultats.

 


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C6 C13
OG1.- L'alumne definirà i construirà una visió crítica del fenomen de l’opinió pública en el marc de la comunicació social.  X X   X  
OG2.- L’alumne comprendrà i avaluarà críticament la influencia dels diferents actors (esp. mitjans de comunicació i agents polítics) en la configuració de l’opinió pública segons els models d’interrelació i/o context sòcio-històrics. X  X  X X
OG3.- L'alumne coneixerà i avaluarà críticament les diferents tècniques d’observació i gestió de l’opinió pública i el seu valor instrumental (tractament periodístic i repercussió polític-social).  X X  X X

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.- L'alumne identificarà i avaluarà críticament les diferents definicions del concepte d’opinió pública. X    
OE2.- L'alumne identificarà els conceptes bàsics de la interacció social (opinions, actituds, creences i valors) i els diferents agrupaments socials (individu, grup, públic).  X    
OE3.- L’alumne comprendrà els processos de formació de l’opinió pública com a fenòmens que es generen en un context determinat i condicionant (temps, agents, relacions socials, interessos i necessitats).  X    
OE4.- L'alumne coneixerà les diferents teories de l’opinió pública d’acord a les dues tradicions d’estudi (clàssica i empírica) i el context històric on s’emmarquen.  X    
2 OE5- L’alumne identificarà els actors que intervenen en la creació de l’opinió pública.    X  
OE6.- L’alumne comprendrà els diferents models d’interrelació entre institucions, mitjans i ciutadania.    X  
OE7.- L'alumne analitzarà la influència dels mitjans de comunicació, les relacions públiques i els grups polítics o empresarials en la configuració de l'opinió pública i l'establiment de l'agenda segons els models d'interrelació o contextos.    X  
OE8.- L'alumne desenvoluparà una actitud d'atenció crítica permanent envers l'actualitat informativa, l'opinió publicada i els valors vigents en la comunicació social.    X  
OE9.- L’alumne identificarà les principals aportacions de les noves tecnologies en la creació d'opinió pública.    X  
OE10- L'alumne avaluarà críticament els resultats obtinguts i el treball realitzat, tant propi com dels companys; analitzar i sintetitzar la informació bàsica sobre un tema a partir de textos escrits i exposicions orals de caràcter teòric; analitzar qüestions relacionades amb l'opinió pública a través de l'observació de casos; treballar en equip.    X  
OE11.- L'alumne coneixerà i avaluarà críticament les diferents tècniques d’observació de l’opinió pública, i el seu valor  instrumental (tractament periodístic i repercussió política i social).      X
OE12.- L’alumne comprendrà el mètode d'investigació demoscòpica, les seves aplicacions i les seves limitacions.     X
OE13.- L'alumne coneixerà les principals fonts d'informació estadística i els estudis d'opinió més rellevants.     X
OE14.- L'alumne sabrà avaluar críticament tant els resultats de les enquestes d'opinió com el tractament i la funcionalitat de la seva publicació.      X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 53 97

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 10 B.1) Activitats d’aplicació 3 C.1) Seminari -- 1 9 D.1) Treball autònom de l’estudiant 25
A.2) Col·loquis 1 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 1 C.2) Contrast d’expectatives -- 1 1    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 9 B.1) Activitats d’aplicació 14 C.1) Seminari -- 2 16 D.1) Treball autònom de l’estudiant 40
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 2 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 3    
A.3) Classes expositives 4 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 2 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 3                

 


Fonts d'informació
ARENDT, H. La condición humana. Barcelona: Paidós, 1993.
ARENDT, H. La promesa de la política. Barcelona: Planeta, 2005.
BERGER, P.; LUCKMANN, T. La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu, 1986.
BOURDIEU, P. “La opinión pública no existe”. Cuestiones de Sociología, 2000, núm. 166, p. 220-232.
HABERMAS, J. Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructura de la vida pública. Madrid: Editorial Gustavo Gili, 2007.
LIPPMANN, W. La opinión pública. Madrid: Cuadernos de Langre, 2003.
McCOMBS, M. Estableciendo la agenda. El impacto de los medios en la opinión pública y en el conocimiento. Barcelona: Paidós, 2006.
NOELLE-NEUMANN, E. La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Barcelona: Editorial Paidós, 2003.
PRICE, V. Opinión pública. Esfera pública y comunicación. Barcelona: Paidós, 1994.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Carpeta d’aprenentatge: L’observació i la gestió de l’opinió pública Entrega a través del Moodle d'una carpeta d'aprenentatge d'entre 3 i 5 activitats amb les directrius que indiqui el docent de l'assignatura. Aquesta podrà ser també exposada de forma oral a l'aula. Consisteix en resoldre una sèrie d’exercicis analítics sobre l’observació i la gestió de l’opinió pública i/o el rol dels actors implicats (esp. mitjans, polítics, societat civil), en grup i a l’aula. Es requerirà un treball autònom previ que l’estudiant haurà de realitzar individualment fora de l’aula (lectures i/o visionat de materials).
Assistència obligatòria.
Grupal (4-5 membres) SI 15%
1 1-2 Activitats d’aplicació: Qüestionaris conceptuals i/o comprensius L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consisteix en realitzar una sèrie de pràctiques individuals on caldrà aplicar el contingut i l'aprenentatge teòric de l'assignatura a un fenomen concret del camp de l'opinió pública. Es requerirà un treball autònom previ que l’estudiant haurà de realitzar individualment fora de l’aula (lectures i/o visionat de materials).
Assistència obligatòria.
Individual NO 35%
4 1-2 Examen

L’examen, de caràcter teòric-pràctic, comprèn preguntes de tipus conceptual i de tipus comprensiu i/o analític. Excepcionalment es podrà realitzar oralment.

Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura. Això inclou totes les activitats d’avaluació i formatives realitzades a l’aula o fora de l’aula a partir de les lectures i els textos audiovisuals recomanats al llarg del curs.

 

S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòric-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova.

Individual 50%


 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

L’examen, de caràcter teòric-pràctic, comprèn preguntes de tipus conceptual i de tipus comprensiu i/o analític. Excepcionalment es podrà realitzar oralment.

Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura. Això inclou totes les activitats d’avaluació i formatives realitzades a l’aula o fora de l’aula a partir de les lectures i els textos audiovisuals recomanats al llarg del curs.

S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòric-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova.

100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen

L’examen, de caràcter teòric-pràctic, comprèn preguntes de tipus conceptual i de tipus comprensiu i/o analític. Excepcionalment es podrà realitzar oralment.

Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura. Això inclou totes les activitats d’avaluació i formatives realitzades a l’aula o fora de l’aula a partir de les lectures i els textos audiovisuals recomanats al llarg del curs.

S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòric-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova.

100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

L’examen, de caràcter teòric-pràctic, comprèn preguntes de tipus conceptual i de tipus comprensiu i/o analític. Excepcionalment es podrà realitzar oralment.

Versarà sobre el global de continguts de l’assignatura. Això inclou totes les activitats d’avaluació i formatives realitzades a l’aula o fora de l’aula a partir de les lectures i els textos audiovisuals recomanats al llarg del curs.

S’aplicaran els criteris d’avaluació generals per a exàmens teòric-pràctics, especificant, si s’escau, els indicadors concrets per a cada part en realitzar la prova.

100%

Apunts del docent
No es penjaran els apunts a l’Aula Virtual, com a molt resums o presentacions de temes concrets.
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.