Avaluació - Informació general del Grau
 • Tipologia: continuada i única.

Segons les NORMES REGULADORES D’AVALUACIÓ I LA QUALIFICACIÓ DELS APRENENTATGES de la Universitat de Barcelona:
Com a norma general, l’avaluació ha de ser continuada (article 10.1)
En cas que l’estudiant manifesti no poder complir els requisits d’una avaluació continuada, tindrà dret a una avaluació única. Aquesta decisió ha de constar per escrit mitjançant document normalitzat i dins el termini establert per l’Escola.

 • Criteris Generals d'avaluació:
Avaluació general de les matèries:

La matèria s'avaluarà per assignatures.
L'avaluació constarà dels següents punts:

1.Exàmens teòric-pràctics: puntuaran de 0 a 10 i en aquests es valorarà:

 • Claredat en l’exposició dels conceptes teòrics exigits.
 • Forma en que se planteja l’ exercici que s’ha de desenvolupar.
 • Resolució correcta de l’ exercici.

2.-Treballs i exposicions: Podran ser individuals o en grup i tindran un caràcter teòric.
El total dels treballs presentats per l’ alumne es puntuarà entre 0 i 10.
En aquests es valorarà:

 • Qualitat i profunditat dels continguts, així com els resultats i les conclusions extretes.
 • Mitjans emprats i fonts bibliogràfiques consultades per la seva elaboració.
 • Format, presentació, estructura i llegibilitat dels documents.

3.-Pràctiques: Els exercicis pràctics podran ser individuals o en grup. Tindran un caràcter exclusivament pràctic.
El total de les pràctiques realitzades per l’ alumne/a es puntuarà entre 0 i 10.
En aquestes es valorarà:

 • Procés d’ execució de la pràctica (planificació, ordre)
 • Adequació del resultat de la pràctica amb els objectius plantejats
 • Qualitat del producte obtingut

El sistema de qualificacions serà el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 de setembre

0-4,9 Suspens (S)
5,0-6,9 Aprovat (AP)
7,0-8,9 Notable (NT)
9,0-10 Excel·lent (EX)

L’esment de "matrícula d’honor" (MH) podrà ser atorgada a alumnes que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9,0.
El seu nombre no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats en una matèria en el corresponent curs acadèmic, excepte que el nombre d’alumnes matriculats sigui inferior a 20, en aquest cas es podrà concedir una sola matrícula d’honor.

 

 

Convocatòria extraordinària de final d'estudis
A tots els alumnes que compleixin els requisits i sol·licitin aquesta convocatòria extraordinària de final d'estudis, se'ls convoca en aquesta data:
Consulteu convocatòria oficial d'exàmens

 

L'Escola ha programat els exàmens de totes les assignatures, tant les del primer com les del segon semestre, en una sessió única que començarà a les 14 hores.

Requisits : D'acord amb el que estableix l'article 15.3 de la Normativa reguladora dels Plans Docents de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges: "L'alumnat al qual, en matricular-se a l'inici del curs acadèmic, li resti un màxim d'un 10 % dels crèdits corresponents per finalitzar l'ensenyament (màxim 24 crèdits ECTS), té dret a una convocatòria extraordinària de final d'estudis, amb el benentès que només té dret a la docència corresponent al semestre en què s'imparteix l'assignatura. Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària cal que es matriculi de tots els crèdits que resten per finalitzar l'ensenyament".