PLA DOCENT
Taller Màrqueting de continguts Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. C. G. Coneixements previs recomanats Navegació per Google i/o altres motors de recerca. Redacció de textos. Edició d'imatges. Coneixements bàsics del CMS WordPress. Torn Únic
Descripció general del taller Durem a la pràctica les 4 fases del màrqueting de continguts (Anàlisi de Keywords, Redacció de Textos, Optimització SEO Onpage i Difusió) desenvolupant 1 article de valor amb la possibilitat real de publicarlo en diferents blogs / mitjans especialitzats.
Idioma Català / Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: -
A aportar per l'estudiant: No
Format  EXTENSIU (1r semestre)

 

Data de creació: 14/04/2019
Data darrera actualització i seguiment: 14/04/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. L’Anàlisis de Paraules i/o Patrons de Cerca claus: mostrarem eines com Google Trends amb l’objectiu de saber temàtiques, tendència, volum de recerca i competència per proposar una idea d’article a redactar. (Entre tots els estudiants seleccionarem un temàtica amb la qual serà el fil conductor per dur a terme el tall.
Tema 2. Optimització de Continguts segons els buscadors: teoria sobre qué cal que tingui un article per ser “correcte” a ulls d’un cercadors: optimització del text i dels continguts audiovisuals (imatges).
Tema 3. Redacció Articles + Optimització SEO: redacció de l’article des d’un punt de vista comunicatiu / comercial / periodístic / informatiu / descriptiu. I, aplicarem, la optimització de SEO en clau tècnica: llargada del text, optimització de les imatges, enllaços interns i externs, títulos, subtítulos, negretes, cursives.
Tema 4. Publicació i Difusió: es durà a terme una investigació i anàlisi de possibles mitjans / blogs que siguin susceptibles a publicar els articles dels estudiants. O bé, es crearà un blog / portal web amb recursos propis (i/o privats) per publicar els articles.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’estudiant coneixerà les 4 fases necessàries per redactar 1 article de valor des d’una perspectiva de màrqueting d’atracció.    X  X  X
OG2.- L’estudiant aprendrà a redactar un article des d’una perspectiva de comunicació i de posicionament web.  X  X    
OG3.-                  
OG4.-                 
OG5.-                 

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5 
1 OE1.- Aprendrà com buscar paraules i/o patrons de recerca com a inputs principals per a generar un article de valor.        
OE2.- Redactarà 1 article de la temàtica / sector que triï ell.   X      
OE3.- Optimizarà l’article des d’una perspectiva SEO i obtindrà els coneixements tècnics per saber les recomanacions de Google.   X      
OE4.- Coneixerà i podrà aplicar tàctiques de difusió de l’article.  X        
2 OE5.-           
OE6.-           

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Webgrafia:

Carles Gili "El Inbound Marketing como Estrategia Online". [consulta: 10.02.2016] Disponible en: https://carlesgili.es/que-es-el-inbound-marketing-estrategia-online/

Lorena "El Keyword Research, esencial para unir SEO y content Marketing". [consulta: 26.03.2016] Disponible en: https://metacom.es/keyword-research-seo-content-marketing/

Lorena “La innecesaria obsesión de las keywords al escribir artículos”. [consulta: 26.03.2016] Disponible en: https://metacom.es/keywords-al-escribir-articulos/Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-ciació  Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 30%
2 Examen Activitat consistent en la presentació d’un document escrit.  Individual 10%
3 Realització carpeta d’aprenentatge  La realització d’una carpeta d’aprenentatge de l’estudiant permet recollir els esforços de l’alumnat i els resultats del procés d’aprenentatge, incorporant treballs elaborats por l’ estudiant. Individual 60%
4          
5          
Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Assignatura Comportament Social i Dinàmica de Grups Codi 361815
Matèria M13. Instruments de Sociologia Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral. Especialment, es recomana haver superat l'assignatura de Tècniques d'Investigació Sociològica, ja que la present assignatura suposa continuar les assignatures de recerca, ara en el camp qualitatiu.
Docent Dr. F. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castallà Torn Consulteu calendari 
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre  6-7-8 Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 23/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 09/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019

Metodologia i organització general
L’assignatura s’organitza dividint-se en dos blocs temàtics: un primer bloc que desenvolupa a nivell teòric els fonaments de la metodologia qualitativa i de les tècniques d’investigació social que porta associades, i un segon bloc de caràcter eminentment pràctic, d’aplicació concreta dels continguts de l’assignatura mitjançant l’ús de les tècniques d’investigació explicades.

Pel que fa al primer bloc, la metodologia a seguir en les classes consistiria en una alternança entre sessions expositives teòriques i sessions d’exercicis teòrics i pràctics col·lectius fets a classe, on l’alumnat haurà de demostrar i aplicar els coneixements assimilats. La cadència teòrico-pràctica es repetirà sistemàticament per cadascun dels temes compresos en el temari.

Quant al segon bloc, se centrarà en la realització d’un treball de curs, recolzat pel professor mitjançant un sistema de tutories rotatives amb els diferents equips de treball de l’alumnat.

El treball de curs consistirà primerament en l’anàlisi contextual d’un fenomen social concret, relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de la Publicitat i/o de les Relacions Públiques. Caldrà, a partir de l’objecte d’estudi, dissenyar un projecte de recerca per tal d’assolir informació comprensiva estratègicament pertinent, sempre mitjançant l’ús d’una metodologia qualitativa, on hi hagi sempre com a tècnica obligatòria a emprar la tècnica de l’entrevista semiestructurada. En tercer lloc, es realitzarà el treball de camp adient, i d’ell se n’extrauran els resultats que portaran a una diagnosi aprofundida de la qüestió, la qual culminarà amb unes conclusions resolutives de la pregunta analítica inicial plantejada com a objecte d’estudi nuclear de la recerca.

Temari
Bloc 1: Fonaments de metodologia qualitativa.

Tema 1. Metodologia qualitativa i enfocament hermenèutic.
Tema 2. Disseny i estructura d’una recerca qualitativa.
Tema 3. Tècnica de l’entrevista.
Tema 4. Tècnica del grup de discussió.
Tema 5. Tècnica de l’observació.
Tema 6. Tècnica del sociograma i anàlisi de les interaccions grupals.
Tema 7. Anàlisi de contingut.

Tema 8. Semiòtica i rols actancials.
Tema 9. Publicació dels resultats.

Bloc 2: Aplicació pràctica i realització d’una recerca qualitativa
Tema únic. Tutorial d’aplicació pràctica d’una recerca qualitativa completa.

Competències associades
C3 Treball en equip.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C3 
OG1.- Conèixer els fonaments epistemològics bàsics de la metodologia qualitativa i de l’hermenèutica en la recerca social.  X 
OG2.- Conèixer els fonaments bàsics de la dinàmica dels grups informals i de les organitzacions. X
OG3.- Conèixer les tècniques qualitatives d’investigació social i aplicar-les en l’anàlisi d’una organització formal actual. X
OG4.- Aplicar els coneixements adquirits en aquesta i altres assignatures en la realització d’una diagnosi i projecte de millora organitzativa d’una organització formal actual, basada en aspectes de publicitat i RRPP. X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- L’alumne coneixerà la perspectiva hermenèutica com a paradigma de les ciències socials. X   X  X
OE2.- L’alumne coneixerà l’orientació i finalitat de la metodologia qualitativa com a aproximació al coneixement. X   X  X
OE3.- L’alumne coneixerà l’estructura dels projectes d’investigació social.  X      X
OE4.- L’alumne coneixerà com es dissenya un projecte de recerca qualitativa.  X   X  X
2 OE5.- L’alumne coneixerà el funcionament dels grups informals.   X    X
OE6.- L’alumne coneixerà el funcionament de les estructures de comunicació i autoritat de les organitzacions.   X    X
OE7.- L'alumne sabrà emprar les tècniques qualitatives de recollida de dades.     X  X
OE8.- L’alumne analitzarà les interaccions grupals dins d’una organització formal.   X  X
OE9.- L'alumne sabrà emprar l’anàlisi de contingut com a tècnica d’anàlisi de dades.     X X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 60 90

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 30 B.1) Activitats d’aplicació 20 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 10
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 5                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 0 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 6 29 D.1) Treball autònom de l’estudiant 55
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

Fonts d'informació

BERGANZA, M.; RUIZ, J. Investigar en Comunicación. Guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en Comunicación. Madrid: McGrawHill, 2005

KRUEGER, R.A.; CASEY, M.A. Focus Group: A Practical Guide for Applied Research. Thousand Oaks (California): Sage Publications, 2000.
RODRÍGUEZ PÉREZ, A. El sociograma: estudio de las relaciones informales en las organizaciones. Madrid: Pirámide, 2001.
VALLES, M. Técnicas cualitativas de investigación social. Madrid: Síntesis, 1999.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1  1 Examen Prova escrita de caràcter teòrico-pràctic on l’alumne demostrarà els coneixements adquirits durant l’assignatura.
Pot estructurar-se en preguntes tipus tema, curtes, i/o de resposta múltiple.
Individual 40%
2  1 Activitats d’aplicació Al llarg del curs el docent proposarà entre 2 i 4 exercicis que vincularan teoria i pràctica per tal que l’alumnat apliqui els coneixements de l’assignatura. Individual 20%
3  2 Treball en grup L’alumnat realitzarà, a partir de les directius establertes pel docent, un treball de recerca qualitativa. Grupal (5-6 membres) 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen  Prova escrita de caràcter teòrico-pràctic on l’alumne demostrarà els coneixements adquirits durant l’assignatura. 
Pot estructurar-se en preguntes tipus tema, curtes, i/o de resposta múltiple.
100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa  Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
1 Treball escrit L’alumnat realitzarà, a partir de les directius establertes pel docent, un treball de recerca qualitativa. 60% 
1 Examen 

Prova escrita de caràcter teòrico-pràctic on l’alumne demostrarà els coneixements adquirits durant l’assignatura. 
Pot estructurar-se en preguntes tipus tema, curtes, i/o de resposta múltiple.

40% 

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen  Prova escrita de caràcter teòrico-pràctic on l’alumne demostrarà els coneixements adquirits durant l’assignatura. 
Pot estructurar-se en preguntes tipus tema, curtes, i/o de resposta múltiple.
100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)