PLA DOCENT
Taller Investigació científica aplicada al TFG Format docència -
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. A. Fusté Coneixements
previs recomanats
És convenient haver superat les assignatures “Tècniques d’Investigació Sociològica” i “Documentació Informativa” Torn Únic
Descripció general del taller Taller eminentment pràctic consistent en l’aplicació de les diferents fases de la metodologia científica al desenvolupament d’un projecte de recerca en l’àmbit de la publicitat i Relacions públiques.
La superació d’aquest taller permet desenvolupar el TFG en la mateixa línea.
Idioma Català-castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format TUTORIES (1r semestre).

Calendari de sessions (de 13,50h a 16h):
- Dilluns 6, 20 i 27 d'octubre.
- Dilluns 3, 10 i 24 de novembre.

 

Data de creació: 04/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 12/05/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1: Plantejament del problema de recerca.
1.1. Redacció del problema de recerca.
1.2. Justificació.
1.3. Contextualització teòrica.

Tema 2: Objectius i hipòtesis.
2.1. Objectius generals i específics.
2.2. Hipòtesis.
2.3. Variables i indicadors.


Tema 3: Mètode.
3.1. Identificació de la població i mostra.
3.2. Tècniques de recollida de dades.
3.3. Procediment.
3.4. Temporalització.

Tema 4: Fonts bibliogràfiques.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne reconeixerà les tècniques metodològiques bàsiques subjacents a tot projecte de recerca. X              
OG2.- Resoldrà de forma pràctica qüestions específiques relatives a l’aplicació de la metodologia científica al seu projecte de recerca.          X    
OG3.- Es plantejarà i s’esforçarà en l’acompliment de les diferents fases del projecte de recerca. X X            
OG4.- Identificarà objectes d’estudi viables i innovadors en l’àmbit de la publicitat i relacions públiques.     X X X X X  
OG5.- Analitzarà de forma crítica i objectiva la realitat de la publicitat i relacions públiques. X              
OG6.- Aplicarà de forma fiable i vàlida les tècniques de recollida de dades adients al seu objecte d’estudi.  X  X          

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4  OG5  OG6
1 OE1.- Aprendre a plantejar un problema de recerca concret i específic.       X   X
OE2.- Saber contextualitzar de forma teòrica el problema objecte d’estudi. X X       X
OE3.- Saber planificar el desenvolupament del projecte de recerca. X X X      
OE4.- Saber seleccionar fonts bibliogràfiques adients.       X    
2 OE5.- Saber dissenyar el model d’anàlisis per a un objecte de recerca.          
OE6.- Saber operativitzar els conceptes objecte d’estudi.         X  
OE7.- Saber seleccionar i aplicar una tècnica de recollida de dades.   X       X
OE8.- Saber valorar científicament la metodologia emprada en els diferents projectes de recerca. X       X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

• Ander-Egg, E. (1995): Técnicas de Investigación Social. Buenos Aires, Lumen.
• Clanchy, J.; Ballard, B. (2000): Cómo se hace un trabajo académico: guía práctica para estudiantes universitarios. Saragossa, Prensas Universitarias.
• Cea D'Ancona, Mª Ángeles (1998): Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación social. Madrid, Síntesis.
• Quivy, R.; Van Campenhoudt, L. (1999): Manual de recerca en ciències socials. Barcelona, Herder.
• Ruiz Olabuénaga, J.I.; Arístegui, I.; Melgosa, L. (1998): Cómo elaborar un proyecto de investigación. Bilbao, ICE-Universidad de Deusto.
• Valles, M. (1997): Técnicas cualitativas de investigación social: reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid, Síntesis.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Activitats d’aplicació

Cada alumne presentarà a la resta de companys i a la professora els conceptes del tema 1 (redacció de problema, justificació i contextualització teòrica) aplicats a l’objecte d’estudi escollit pel seu TFG.

Individual 20%
2 Activitats d’aplicació

Cada alumne presentarà a la resta de companys i a la professora els conceptes del tema 2 (Objectius i hipòtesis) aplicats a l’objecte d’estudi escollit pel seu TFG.

Individual 30%
3 Activitats d’aplicació

Cada alumne presentarà a la resta de companys i a la professora els conceptes del tema 3 (Mètode) aplicats a l’objecte d’estudi escollit pel seu TFG. 

Individual 30%
4 Activitats d’aplicació

Cada alumne presentarà a la resta de companys i a la professora els conceptes del tema 4 (fonts bibliogràfiques) aplicats a l’objecte d’estudi escollit pel seu TFG.

Individual 20%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)