Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Asistencia y participación activa a clase.

Asistencia a clase, el profesor impartirá clases magistrales teóricas.

Individual 10%
2 Coloquio

Participación en clase, intercambio de opiniones bajo la dirección del Profesor.

Individual 20%
3 Actividad de aplicación

Los estudiantes tendrán que realizar una campaña en grupo. La fecha de entrega será el último día de clase.

Grupo (de 3 a 5 miembros) 80%